Senast publicerat 05-06-2021 23:28

Punkt i protokollet PR 82/2019 rd Plenum Fredag 13.12.2019 kl. 13.01—13.32

3.  Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Vilande lagförslagVLF 2/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 5/2019 rd
En behandling
Talman Matti Vanhanen
:

Som ärende i en behandling presenteras ärende 3 på dagordningen. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 5/2019 rd. Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslaget godkänns oförändrat. Debatten om ärendet avslutades i plenum 11.12.2019. 

Under debatten har Olli Immonen understödd av Jukka Mäkynen föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Under debatten har dessutom Olli Immonen understödd av Jukka Mäkynen föreslagit att riksdagen förkastar betänkandets förslag till uttalande och godkänner ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Matti Vanhanen
:

Om minst två tredjedelar av de givna rösterna är ja-röster har riksdagen godkänt lagförslaget, annars har det förkastats.  

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 139 ja, 38 nej; 22 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2019 rd (RP 320/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. 

Talman Matti Vanhanen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. Eftersom Olli Immonens förslag till uttalande i enlighet med reservationen gäller samma ärende som betänkandets förslag till uttalande, ställs reservationens förslag mot betänkandets förslag. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandet "ja", Olli Immonens förslag till uttalande "nej".
Omröstningsresultat: 137 ja, 38 nej; 24 frånvarande
 

Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.