Senast publicerat 06-06-2021 02:25

Punkt i protokollet PR 83/2020 rd Plenum Fredag 29.5.2020 kl. 10.00—13.17

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 12/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 12/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.