Senast publicerat 23-06-2021 18:25

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

4.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 10/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 22.6.2021. 

Under debatten har Ville Vähämäki understödd av Toimi Kankaanniemi väckt följande förslag om misstroende mot statsrådet: 

"Riksdagen konstaterar att regeringens ekonomiska politik oansvarigt ökar statens utgifter och ansvar på ett sätt som inte främjar finländarnas hållbara välfärd. Reformer som skulle främja sysselsättning och ökad kompetens har lämnats ogjorda. Inga åtgärder har föreslagits för att förbättra den ekonomiska tillväxten på lång sikt. Inga åtgärder har vidtagits för att förbättra köpkraften för låginkomsttagare och medelinkomsttagare. Klimatåtgärdernas inverkan har ökat och kommer att ytterligare öka kostnaderna för boende och bilism. Vår skogspolitik håller på att glida ur de nationella händerna och vår främsta stödpelare för exportindustrin är hotad. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i att försvara de nationella intressena och i ekonomiförvaltningen och därför inte har riksdagens förtroende." 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Nu följer detaljbehandling av tilläggsbudgetpropositionen.  

Följande ändringsförslag till tilläggsbudgeten, som hade lämnats in skriftligt till centralkansliet enligt godkända procedurer och delats ut till ledamöterna som numrerade kopior, framställdes: 

1. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen så fort som möjligt återgår till att iaktta utgiftsramarna och inte längre gör ramöverskridningar i sina tilläggsbudgetar." (Reservation 1) 

2. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen omprövar projekten i sitt regeringsprogram och återkallar i synnerhet sådana icke-nödvändiga projekt som ökar de bestående kostnaderna." (Reservation 1) 

3. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen ändrar sina klimatpolitiska mål så att de motsvarar EU:s bindande miniminivåer, så att vårt lands konkurrenskraft inte försvagas i onödan." (Reservation 1) 

4. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen börjar betona utgiftsdisciplinens betydelse för balanseringen av ekonomin." (Reservation 1) 

5. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen kategoriskt avslår nya projekt som ökar eller ger officiell status åt inkomstöverföringar och solidariskt ansvar mellan medlemmarna i Europeiska unionen." (Reservation 1) 

6. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att till projekt som finansieras med Finlands utdelning från EU:s Next Generation-paket också framöver väljs projekt om vilka det råder brett politiskt samförstånd och vars genomförande i någon form vore befogat och sannolikt också utan EU-paketet." (Reservation 1) 

7. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen fäster större uppmärksamhet än tidigare vid den offentliga sektorns ekonomiska ansvar och dolda risker genom att kartlägga, bedöma och därefter målmedvetet minska både absoluta mängder och alltför stora riskkoncentrationer." (Reservation 1) 

8. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sörjer för vårt lands konkurrenskraft och medborgarnas köpkraft genom att återta höjningarna av drivmedelsskatterna." (Reservation 1) 

9. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen sänker boendekostnaderna bland annat genom beskattningen och planläggningen samt kostnaderna för byggande, el och uppvärmning." (Reservation 1) 

10. Ville Vähämäki saf allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar sina åtgärder som allvarligt och oåterkalleligt skadar torvsektorn, vilket stärker landets ekonomi genom självförsörjning i fråga om energi, bytesbalans och sysselsättning, samtidigt som de avträdelsestöd som nu betalas till torvsektorn blir onödiga." (Reservation 1) 

11. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en trovärdig plan för att påskynda den ekonomiska tillväxten och att den innehåller konkreta medel för att höja sysselsättningen, förbättra förutsättningarna för näringsverksamhet, öka produktiviteten och effektivisera arbetsmarknaden." (Reservation 2) 

12. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen förbinder sig att vidta åtgärder för att täppa till hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna före utgången av decenniet och att börja verkställa dem redan under den pågående valperioden." (Reservation 2) 

13. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram propositioner genom vilka man enligt finansministeriets uppskattning uppnår det sysselsättningsmål på 80 000 sysselsatta som regeringen har ställt upp, så att de offentliga finanserna stärks med 2 000 miljoner euro. Det utlovades att de permanenta utgiftsökningarna i regeringsprogrammet skulle täckas genom stärkt sysselsättning." (Reservation 2) 

14. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen inbegriper omfattande bedömningar av konsekvenserna för företagsverksamhet i motiveringen till coronaåtgärder och andra beslut." (Reservation 2) 

15. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram en proposition om gradering av det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa så att förmånsnivån är högre i början av arbetslöshetsperioden och sjunker jämnt enligt arbetslöshetens längd." (Reservation 2) 

16. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lägger fram propositioner för att avveckla bidragsfällorna inom förmånssystemet." (Reservation 2) 

17. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen överlämnar en proposition i syfte att möjliggöra rättvisa lokala avtal i alla företag." (Reservation 2) 

18. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om att införa en terapigaranti." (Reservation 2) 

19. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen återtar den landskapsförvaltningsreform som skrotar tjänsterna för invånarna." (Reservation 2) 

20. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen lämnar en proposition om en vårdreform som uppnår de ursprungliga målen för reformen: minska skillnaderna i välfärd och hälsa, trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster för alla finländare, främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig och dämpa kostnadsökningen." (Reservation 2) 

21. Sari Sarkomaa saml allmän motivering: Förslag till uttalande: "Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter med åtgärderna gällande det eftersatta underhållet av vägnätet som inleddes under förra valperioden och håller anslagen för asfaltering av vägarna på en sådan nivå att reparationsskulden minskar och inte växer, vilket kommer att ske i år." (Reservation 2) 

Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 73 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 75 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 129 ja, 46 nej, 1 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 74 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 42 nej, 2 avstår; 27 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 41 nej; 24 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 101 ja, 75 nej; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 74 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 9 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag nr 10 ”nej”.
Omröstningsresultat: 131 ja, 47 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 11 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 12 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 13 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 14 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 75 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 15 ”nej”.
Omröstningsresultat: 108 ja, 59 nej, 9 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 16 ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 69 nej, 5 avstår; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 17 ”nej”.
Omröstningsresultat: 107 ja, 56 nej, 13 avstår; 23 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 18 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 19 ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 75 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 20 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 76 nej; 21 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Sari Sarkomaas förslag nr 21 ”nej”.
Omröstningsresultat: 103 ja, 76 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände förslaget till en tredje tilläggsbudget för 2021 i proposition RP 95/2021 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att tilläggsbudgetmotionen TBM 1/2021 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av den tredje tilläggsbudgeten för 2021.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen rösta om förslaget om misstroende. 

Förtroende för statsrådet ”ja”, Ville Vähämäkis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 104 ja, 76 nej; 19 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende.  

Ärendet slutbehandlat. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Ledamöter, vi går nu över till omröstningar med begränsad sammansättning. Jag hoppas att de som inte hör till den begränsade sammansättningen tyst lämnar salen. — Börjar vi vara klara? Den begränsade sammansättningen är på plats och vi kan börja rösta.