Senast publicerat 23-06-2021 16:04

Punkt i protokollet PR 83/2021 rd Plenum Onsdag 23.6.2021 kl. 13.59—15.07

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 40/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 3/2021 rd
Andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 21.6.2021. 

Under debatten har Sheikki Laakso understödd av Juha Mäenpää framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 1.  

Redogörelsen godkändes. 

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 40/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Sheikki Laaksos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 31 ja, 22 nej; 146 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Ärendet slutbehandlat.