Senast publicerat 04-06-2021 18:55

Punkt i protokollet PR 84/2015 rd Plenum Torsdag 17.12.2015 kl. 10.01—23.27

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Regeringens propositionRP 118/2015 rd
BudgetmotionBM 1-362/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2015 rd
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2015 rd. 

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet.