Senast publicerat 04-06-2021 18:59

Punkt i protokollet PR 85/2015 rd Plenum Fredag 18.12.2015 kl. 10.01—11.10

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

Regeringens propositionRP 30/2015 rd
Regeringens propositionRP 118/2015 rd
BudgetmotionBM 1-362/2015 rd
Utskottets betänkandeFiUB 16/2015 rd
Enda behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 16/2015 rd. 

Behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2015. 

Riksdagen godkände förslaget till statsbudget för 2016 i propositionerna RP 30, 118/2015 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Riksdagen godkände budgetmotionerna BM 246 och 292/2015 rd. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotionerna BM 1—245, 247—291 och 293—362/2015 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten.  

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen om misstroende. 

Under behandlingen av budgetpropositionen har följande förslag om misstroende mot statsrådet framställts: 

Eero Heinäluoma sd understödd av Riitta Myller sd: "Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats i sin finanspolitik. Regeringen har fortlöpande försummat främjandet av sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Därför kräver riksdagen att regeringen omedelbart förelägger riksdagen nya korrigerande åtgärder för förbättring av vårt lands ekonomiska tillstånd. Riksdagen konstaterar att regeringen har misslyckats och därför inte har riksdagens förtroende." 

Outi Alanko-Kahiluoto gröna understödd av Krista Mikkonen gröna: "Regeringens överdimensionerade nedskärningar äventyrar utsikterna för en gynnsam utveckling av ekonomin och sysselsättningen. De massiva nedskärningarna inom utbildningen urholkar vår kompetensbas och undergräver den framtida tillväxten. Det är likaså kortsynt att skära ned på utvecklingssamarbetet och naturskyddet; vi bygger inte en bättre framtid genom en sådan politik. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Kari Uotila vänst understödd av Li Andersson vänst: "Regeringen kommer inte genom sitt budgetförslag eller genom andra föreslagna åtgärder att få till stånd en förbättring i Finlands ekonomi- och sysselsättningsläge. Tvärtom försvagar regeringen genom sin nedskärningspolitik köpkraften, den inhemska konsumtionsefterfrågan och den ekonomiska tillväxten. På så sätt förvärras arbetslösheten och ojämlikheten i samhället. Därför har regeringen inte riksdagens förtroende." 

Joakim Strand sv understödd av Anders Adlercreutz sv: "Regeringen Sipilä föreslår nu trots regeringspartiernas vallöften massiva nedskärningar i utbildningen. De föreslagna begränsningarna i den subjektiva rätten till barndagvård leder till att barn behandlas olika beroende på familjeförhållanden. Nedskärningarna i utbildningen utgör ett reellt hot mot undervisningens och forskningens kvalitet, jämlikheten i utbildningen och landets konkurrenskraft. Regeringen gör enorma nedskärningar i biståndet. Nedskärningarna sänker vårt bistånd till skamliga 0,35 procent av BNP och de drabbar de mest utsatta. Nedskärningarna i biståndet äventyrar också Finlands anseende som en ansvarsfull och trovärdig internationell aktör. Följaktligen konstaterar riksdagen att regeringen inte har riksdagens förtroende." 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Vid omröstningarna ställs först Eero Heinäluomas förslag mot Outi Alanko-Kahiluotos förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Kari Uotilas förslag och efter det ställs det härvid segrande förslaget mot Joakim Strands förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Outi Alanko-Kahiluotos förslag "ja", Eero Heinäluomas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 134 ja, 46 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Outi Alanko-Kahiluotos förslag. 
2) Kari Uotilas förslag "ja", Outi Alanko-Kahiluotos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 126 ja, 52 nej; 21 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kari Uotilas förslag. 
3) Joakim Strands förslag "ja", Kari Uotilas förslag "nej".
Omröstningsresultat: 123 ja, 57 nej; 19 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Joakim Strands förslag. 
4) Förtroende för statsrådet "ja", Joakim Strands förslag "nej".
Omröstningsresultat: 110 ja, 70 nej; 19 frånvarande
 

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat.  

Ozan Yanars gröna anmälan att han vid punkt 13 under huvudtitel 35 avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet.