Senast publicerat 27-08-2021 14:51

Punkt i protokollet PR 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00—13.23

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 11/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Jag öppnar debatten. Ledamot Kemppi, var så god. 

Debatt
13.20 
Hilkka Kemppi kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämä on monipaikkaisuutta ja aluepolitiikkaa edistävä laki — näin sen näen. Esityksessä säädetään uusi laki valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista, jolla kumotaan nykyinen valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annettu laki. Tavoitteena on tietenkin valtion alueellisen läsnäolon lisääminen ja sitä koskevan sääntelyn uudistaminen vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja sen ennakoitavia muutoksia. 

Koronan myötä olemme nähneet, että moni valtion työpaikka taipuu hyvin myös etätöihin. Pidän erittäin tärkeänä, että valtion työtehtävien organisoinnissa hyödynnetään yhä enemmän monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollistamaa paikkariippumattomuutta, ja nähdäkseni myös tämän lain edistämisessä näitä asioita on ajateltu. 

Tarkoituksena on, että palveluiden saatavuutta sekä valtion yksiköiden ja toimintojen sijaintia koskevan suunnittelun lähtökohtana ovat nykyistä vahvemmin valtion alueelliseen läsnäoloon liittyvät tarpeet ja hyödyt. Valtion läsnäololla on kiistaton merkitys siinä, miten elinvoimaiset meidän maakuntamme ovat, miten turvallisuutta edistetään ja myös valtion kilpailukykyä työnantajana edistetään. 

Pidän välttämättömänä, että virastojen palvelut ovat kattavasti saatavilla koko Suomessa, mikä on otettava huomioon myös uuden viraston monipuolisen tehtäväkentän asianmukaisen hoitamisen vaatimassa toimipaikkojen ja toimipisteiden kattavuudessa ja niiden palvelukyvyssä. Osalla väestöstä ei välttämättä ole riittävää sähköisen asioinnin vaatimaa käyttäjäosaamista tai laitteistoja, ja tietenkin myös tätä on tätä lakia edistettäessä ajateltava. Myös esimerkiksi ikääntymisestä tai sairaudesta johtuva toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa omatoimista palveluasiointia ja edellyttää silloin valtion toimintojen näkymistä ja kuulumista kaikkialla Suomessa. Myös nämä asiat tulee ottaa huomioon tätä lakia edistettäessä. — Kiitoksia, puhemies. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 62/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.