Senast publicerat 29-06-2021 12:43

Punkt i protokollet PR 85/2021 rd Plenum Tisdag 29.6.2021 kl. 11.00

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Statsrådets redogörelseSRR 3/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 12/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Riksdagen beslutar nu utifrån finansutskottets betänkande FiUB 12/2021 rd om ett ställningstagande med anledning av redogörelsen. Debatten om ärendet avslutades i plenum 28.6.2021. 

Under debatten har Lulu Ranne understödd av Leena Meri föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 1. Vidare har Sofia Vikman understödd av Pihla Keto-Huovinen föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 2. Sari Essayah har understödd av Sari Tanus föreslagit att riksdagen godkänner ställningstagandet i enlighet med reservation 3. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Först ställs Lulu Rannes förslag mot Sofia Vikmans förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot Sari Essayahs förslag. Slutligen ställs det segrande förslaget mot utskottets förslag. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Sofia Vikmans förslag ”ja”, Lulu Rannes förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 45 ja, 10 nej; 144 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Sofia Vikmans förslag. 
2) Sari Essayahs förslag ”ja”, Sofia Vikmans förslag ”nej”.  
3) Utskottets förslag ”ja”, Sari Essayahs förslag ”nej”. Omröstningsresultat: 33 ja, 23 nej; 143 frånvarande
 

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 3/2021 rd. Ärendet slutbehandlat.