Punkt i protokollet
PR
9
2017 rd
Plenum
Fredag 17.2.2017 kl. 12.59—13.31
3
Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen
Medborgarinitiativ
MI 2/2016 rd
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 1/2017 rd. Utskottet föreslår att lagförslaget förkastas. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.2.2017.  
Under den allmänna debatten har Mika Niikko understödd av Antero Laukkanen föreslagit att lagförslag 1 och 2 i reservationen läggs till grund för behandlingen. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Riksdagen ska nu votera om förslaget till grund för behandlingen. Den som instämmer i utskottets förslag att lagförslaget förkastas röstar "ja", om "nej" vinner har riksdagen godkänt Mika Niikkos förslag till grund för behandlingen. 
Ett godkännande av reservationens förslag till grund för behandlingen innebär samtidigt att riksdagen godkänner 1 och 2 § i lagförslag 1 samt 9 kap. 6—8 och 10 § och ikraftträdandebestämmelsen i lagförslag 2 enligt reservationen. 
Förfaringssättet godkändes. 
Utskottets förslag "ja", Mika Niikkos förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 48 nej, 2 avstår; 29 frånvarande
 
Eva Biaudets /sv anmälan att hon avsåg rösta "ja" antecknades till protokollet. 
Efter omröstningen meddelade Krista Mikkonen /gröna att hennes omröstningsresultat inte registrerades och att hon avsåg rösta "ja". 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 20-02-2017 15:10