Senast publicerat 06-06-2021 02:16

Punkt i protokollet PR 92/2020 rd Plenum Torsdag 11.6.2020 kl. 16.00—18.32

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 53/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 17/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2020 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 12/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.6.2020. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

3 § 

Veikko Vallin föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 41 ja, 11 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

17 c § 

Pia Kauma föreslog understödd av Janne Sankelo att paragrafen stryks. Veikko Vallin föreslog understödd av Arja Juvonen att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 

Ingen debatt. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Vid omröstningarna ställs först Pia Kaumas förslag mot Veikko Vallins förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

1) Veikko Vallins förslag ”ja”, Pia Kaumas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 42 ja, 10 nej; 147 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Veikko Vallins förslag. 
Betänkandet ”ja”, Veikko Vallins förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 40 ja, 12 nej; 147 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.