Senast publicerat 27-09-2021 15:42

Punkt i protokollet PR 93/2021 rd Plenum Onsdag 8.9.2021 kl. 14.00—19.01

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem

Regeringens propositionRP 103/2021 rd
Remissdebatt
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Debatt, minister Sarkkinen, var så god. 

Debatt
14.03 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Eläkeoikeuden siirto Euroopan unionin eläkejärjestelmästä Suomen eläkejärjestelmään edellyttää nykyisellään, että henkilö on vakinaisessa työssä EU:n palveluksessa ja että hän on siirtänyt aiemmin Suomessa karttuneen eläkeoikeutensa Euroopan unionin eläkejärjestelmään. Määräaikaisesti EU:n instituution palveluksessa olevat eivät nyt saa eläkettä tältä työskentelyajalta EU:sta eivätkä suomalaisesta työeläkejärjestelmästä.  

Eläkesiirtoa EU:n ja Suomen eläkejärjestelmien välillä ehdotetaan nyt muutettavaksi niin, että EU:n palveluksessa työskennellyt henkilö, jolle ei ole syntynyt oikeutta eläkkeeseen EU:n järjestelmästä, voisi siirtää karttuneen eläkeoikeuden Suomen työeläkejärjestelmään. Ehdotuksen myötä siirto olisi mahdollinen myös määräaikaisessa palvelussuhteessa Euroopan unionissa olleille henkilöille. Siirron edellytyksenä olisi, että henkilölle olisi ennen siirtoa karttunut eläkettä Suomen työeläkejärjestelmään, eli hänellä olisi liittymä suomalaiseen järjestelmään Suomessa vakuutetun työn kautta. 

Ehdotettu parannus koskisi siis EU:n instituutioissa, kuten EU-komissiossa, -parlamentissa ja EU-virastoissa määräaikaisesti tai alle kymmenen vuoden työsuhteessa työskenteleviä suomalaisia. Jatkossa näidenkin ihmisten olisi mahdollista saada koko työuransa aikana kertyvä työeläke osaksi Suomen eläkejärjestelmää.  

Ehdotuksessa tarkoitettu eläkeoikeuden siirto tehtäisiin Kevaan, ja eläkettä kohdeltaisiin kuten valtion eläkettä. Tämä osuus henkilön eläkkeestä maksettaisiin Kevasta aikanaan, kun hän jää eläkkeelle.  

Ehdotuksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa Euroopan unionin palveluksessa työskennelleen henkilön eläkeoikeuksien siirtoja. Samalla lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä lainsäädäntöteknisiä ja säädöshuollollisia muutoksia, joiden tavoitteena on ajanmukaistaa sääntelyä. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Viljanen. 

14.04 
Heidi Viljanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Kyseessä oleva lakimuutos on varsin pieni mutta koskee merkittävästi tietysti niitä ihmisiä, jotka EU:ssa ovat määräaikaisesti tai lyhyemmän ajan työskennelleet. Nyt käsittelyssä oleva lakimuutos lisäisi siis EU:n instituutioissa työskentelevien suomalaisten yhdenvertaisuutta suhteessa nykyiseen eläkejärjestelmäämme. 

Nykyisin voimassa olevan eläkesiirtolain mukaan Suomesta EU-instituution palvelukseen menevä henkilö voi siirtää Suomessa karttuneen työeläkeoikeuden EU:n eläkejärjestelmään ja vastaavasti palauttaa eläkeoikeuden Suomen työeläkejärjestelmään työsuhteen loputtua. On kuitenkin ollut niin, että tämä työeläkeoikeuden siirto ei ole kohdellut yhdenvertaisesti määräaikaisesti tai alle 10 vuotta EU:n instituutioissa työskenteleviä, sillä heillä ei ole ollut tähän asti mahdollisuutta nykylainsäädännön puitteissa siirtää EU:ssa työskentelyn aikana karttunutta eläkeoikeutta Suomen eläkejärjestelmään. 

Suomalaisia työskentelee EU:n instituutioiden palveluksessa noin 1 000 henkilöä, ja tämän asian mittasuhteista kertoo se, että vuositasolla Suomen työeläkejärjestelmään ei ole tehty kuin yksittäisiä eläkeoikeuksien palautuksia. Oletettavaa onkin nyt, että ehdotettavien muutosten myötä sääntely selkeytyy ja yksinkertaistuu ja näin ollen myös eläkeoikeuksien siirtoja Suomen työeläkejärjestelmään tulee jonkin verran lisää. Kaikkiaan puhutaan vuositasolla kuitenkin vain joistakin kymmenistä. 

Ja kuten totesin, niin vaikka nyt tehtävä lakimuutos on pieni, niin kuin monet täällä eduskunnassa käsittelyssä olevista ovat, sillä on tärkeä vaikutus niiden ihmisten kannalta, jotka työskentelevät EU:ssa määräaikaisesti tai lyhyemmän ajan. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.