Senast publicerat 05-06-2021 15:49

Punkt i protokollet PR 97/2018 rd Plenum Tisdag 9.10.2018 kl. 14.00—17.39

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 167/2018 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.