Punkt i protokollet
PR
97
2020 rd
Plenum
Onsdag 17.6.2020 kl. 15.05—15.22
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 68/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 17-06-2020 15:51