Punkt i protokollet
PR
98
2020 rd
Plenum
Måndag 22.6.2020 kl. 14.02—18.02
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 93 § i naturgasmarknadslagen och 27 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 68/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 22-06-2020 19:06