Senast publicerat 11-03-2022 13:39

Riksdagens skrivelse RSk 10/2022 rdRP 2/2022 rdRP 26/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2022 (RP 2/2022 rd)

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2022 (RP 2/2022 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av tilläggsbudgetpropositionen för 2022 (RP 2/2022 rd) (RP 26/2022 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (FiUB 4/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2022: 

Tilläggsbudgeten för 2022

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 15

  • 15.  LÅN594 041 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering594 041 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg594 041 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 594 041 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 26

  • 26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 485 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet1 485 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 485 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)— euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE159 076 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet4 500 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg4 500 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen-1 170 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 170 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 89.  Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen155 746 000 euro
    • 30.  Finansiering av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen och av vissa uppgifter för Helsingfors stad (reservationsanslag 3 år), tilllägg155 746 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE67 980 000 euro
   • 80.  Konst och kultur62 480 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg34 300 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg28 180 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet5 500 000 euro
    • 52.  Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (förslagsanslag), tillägg5 500 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE8 000 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi8 000 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE47 000 000 euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation47 000 000 euro
    • 55.  Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år), tillägg47 000 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE200 000 000 euro
   • 01.  Förvaltning— euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet— euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)— euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag200 000 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)200 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE110 500 000 euro
   • 01.  Förvaltning— euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa30 000 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg5 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), tillägg25 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring1 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag), tillägg1 000 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård-15 000 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag-15 000 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas94 500 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), tillägg70 500 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år), tillägg24 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 594 041 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 594 041 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 485 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Gränsbevakningsväsendet berättigas att ingå sådana avtal om anskaffning av två nya utsjöbevakningsfartyg som orsakar staten utgifter på sammanlagt högst 320 000 000 euro år 2022 och efter år 2022. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro. 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 170 000 euro. 
05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 2 830 000 euro. 

89.Finansieringen av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen

30.Finansiering av välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen och av vissa uppgifter för Helsingfors stad (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 155 746 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utbetalning av statsunderstöd för att täcka kostnaderna för skapandet av sådana IKT-system som är nödvändiga med tanke på välfärdsområdenas verksamhet, förvaltning och beslutsfattande. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att statsunderstöd som betalas för kostnaderna för att inrätta välfärdsområdena och för deras verksamhet samt för kostnaderna för de temporära beredningsorganen även får användas för kostnader som föranleds av stöd för fullmäktigegruppers verksamhet enligt 27 § 2 momentet i lagen om välfärdsområden (611/2021). 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 34 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget också får användas högst 34 200 000 euro till betalning av understöd som på grund av covid-19-epidemin anvisas som stipendier och andra understöd till personer, firmor och ensamföretagare inom konst- och kultursektorn. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 28 180 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att medel av anslaget får användas till betalning av understöd till konst- och kulturinstitutioner samt till sammanslutningar inom kulturbranschen för att ersätta förluster till följd av minskade inkomster från inträdesbiljetter och andra inkomster, indragning av aktiviteter och genomförande av dem under restriktioner samt för att trygga verksamhetsförutsättningarna. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för de ökade tidsbundna uppgifter som beviljandet av covid-19-stöd medför. 

90.Idrottsverksamhet

52.Statsandelar till kommuner och idrottsutbildningscenter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

55.Köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 47 000 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå ett avtal på högst 40 000 000 euro med VR-Group Ab för åren 2022—2030, och på basis av vilket VR-Group Ab skaffar ny vagnmateriel till stommen i nattågstrafiken för att förbättra servicenivån inom nattågstrafiken. 

30.Sysselsättning och företagsamhet

42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av understöd enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021—2028 (758/2021). 

40.Specialfinansiering för företag

43.Kostnadsstöd för företag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 200 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar för stängning och kostnadsstöd som betalas i enlighet med lagen om temporärt kostnadsstöd för företag. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av det internationella jämställdhetspriset i form av statsunderstöd. 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 25 000 000 euro. 

30.Sjukförsäkring

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

38.Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att av det anslag som överförts från 2021 får användas högst 1 105 000 000 euro till att i form av statsunderstöd ersätta kommuner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av covid-19-testning och covid-19-spårning och högst 450 000 000 euro till att i form av statsunderstöd ersätta kommuner, samkommuner och landskapet Åland för andra direkta covid-19-kostnader. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro. 

70.Hälsa och funktionsförmåga främjas

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 500 000 euro. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får användas högst 10 000 000 euro till ersättning för Försörjningsberedskapscentralens materialanskaffningar och distributions- och lagringskostnader till följd av dem samt högst 14 000 000 euro till ersättning för läkemedelsupphandlingar och distributions- och lagringskostnader till följd av dem. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2022 tillämpas från och med den 16 mars 2022. 

Helsingfors 11.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare