Riksdagens skrivelse
RSk
15
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018
RP 73/2018 rd
FiUB 8/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2018 (RP 73/2018 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 8/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande tilläggsbudget för 2018: 
Tilläggsbudgeten för 2018
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
172 610 000
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
109 000 000
01.
Mervärdesskatt, tillägg
109 000 000
10.
Övriga skatter
65 000 000
03.
Bilskatt, tillägg
65 000 000
19.
Övriga inkomster av skattenatur
-1 390 000
05.
Vissa avgifter för trafiken, avdrag
-1 390 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
96 143 000
24.
Utrikesministeriets förvaltningsområde
671 000
99.
Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg
671 000
26.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
-2 370 000
98.
Inkomster från EU, avdrag
-2 370 000
27.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
2 000 000
99.
Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, till-lägg
2 000 000
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
25.
Inkomster av metallmynt
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
1 600 000
88.
Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel, tillägg
1 600 000
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
4 242 000
10.
Trafikverkets inkomster, tillägg
4 242 000
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
90 000 000
99.
Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg
90 000 000
Avdelning 13
13.
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
21 000 000
01.
Ränteinkomster
7 000 000
05.
Räntor på övriga lån, tillägg
7 000 000
04.
Andel i statens penninginstituts vinst
14 000 000
01.
Andel i Finlands Banks vinst, tillägg
14 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
90 595 000
01.
Lån som återbetalas till staten
1 436 000 000
04.
Amorteringar på övriga lån, tillägg
1 436 000 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
-1 345 405 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag
-1 345 405 000
Inkomstposternas totalbelopp:
380 348 000
ANSLAG
Huvudtitel 22
euro
22.
REPUBLIKENS PRESIDENT
45 000
02.
Republikens presidents kansli
45 000
01.
Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
45 000
Huvudtitel 23
23.
STATSRÅDETS KANSLI
4 688 000
01.
Förvaltning
4 657 000
01.
Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
4 157 000
25.
Sunda lokaler 2028 (reservationsanslag 3 år)
500 000
30.
Justitiekanslersämbetet
31 000
01.
Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
31 000
Huvudtitel 24
24.
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
15 797 000
01.
Utrikesförvaltningen
7 101 000
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
2 001 000
74.
Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg
5 100 000
10.
Krishantering
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
8 696 000
66.
Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
8 696 000
Huvudtitel 25
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-4 575 000
01.
Ministeriet och förvaltningen
392 000
01.
Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
250 000
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år), tillägg
66 000
05.
Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
46 000
50.
Understöd (fast anslag), tillägg
30 000
10.
Domstolar och rättshjälp
2 735 000
01.
Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
123 000
02.
Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
115 000
03.
Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 940 000
04.
Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
557 000
20.
Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
829 000
01.
Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
829 000
30.
Åklagarna
850 000
01.
Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
850 000
40.
Verkställighet av straff
1 314 000
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 314 000
50.
Valutgifter
-10 695 000
20.
Valutgifter (förslagsanslag), avdrag
-10 695 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
9 795 000
01.
Förvaltning
-3 504 000
01.
Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
163 000
04.
Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg
13 000
24.
EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), avdrag
-3 680 000
10.
Polisväsendet
10 761 000
01.
Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
9 225 000
02.
Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 536 000
21.
Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
20.
Gränsbevakningsväsendet
1 860 000
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 860 000
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
323 000
01.
Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-55 000
02.
Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
378 000
40.
Invandring
355 000
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
355 000
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
22.
Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
18 027 000
01.
Försvarspolitik och förvaltning
198 000
01.
Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
198 000
10.
Militärt försvar
16 472 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-3 527 000
18.
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg
19 999 000
30.
Militär krishantering
1 357 000
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 357 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
69 024 000
01.
Förvaltning
17 858 000
01.
Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 778 000
69.
Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (fast anslag), tillägg
16 080 000
10.
Beskattningen och Tullen
3 980 000
01.
Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
2 892 000
02.
Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 088 000
20.
Tjänster för statssamfundet
1 497 000
01.
Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
528 000
07.
Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år), tillägg
533 000
09.
Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år), tillägg
436 000
88.
Senatfastigheter
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
1 156 000
01.
Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
873 000
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
31 000
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
252 000
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
782 000
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
444 000
02.
Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
338 000
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.
Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
9 773 000
01.
Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 176 000
05.
Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år), tillägg
18 900 000
20.
Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag
-8 377 000
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag
-1 926 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
7 378 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg
7 764 000
31.
Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag), tillägg
200 000
33.
Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag), avdrag
-586 000
90.
Stöd till kommunerna
3 600 000
20.
Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år), till-lägg
3 600 000
91.
Stöd för sysselsättningen och näringslivet
23 000 000
41.
Energiskattestöd (förslagsanslag), tillägg
23 000 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
40 892 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
10 444 000
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
142 000
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
10 266 000
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen (reservationsanslag 2 år), tillägg
36 000
21.
Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), tillägg
300 000
53.
Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), avdrag
-300 000
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
11 307 000
01.
Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg
307 000
20.
Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 000 000
31.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg
9 000 000
20.
Yrkesutbildning
16 042 000
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år), tillägg
42 000
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg
16 000 000
40.
Högskoleundervisning och forskning
450 000
01.
Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
84 000
02.
Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
792 000
03.
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år), tillägg
5 000
04.
Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
8 000
20.
Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), avdrag
-446 000
51.
Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg
7 000
70.
Studiestöd
306 000
01.
Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år), tillägg
6 000
55.
Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag), tillägg
300 000
80.
Konst och kultur
2 343 000
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år), tillägg
29 000
03.
Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg
13 000
04.
Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år), tillägg
636 000
05.
Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år), tillägg
23 000
06.
Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år), tillägg
42 000
31.
Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer (förslagsanslag), tillägg
717 000
50.
Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
52.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag), tillägg
600 000
53.
Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag
-717 000
96.
Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 000 000
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
13 560 000
01.
Förvaltning och forskning
774 000
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
208 000
05.
Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
566 000
10.
Utveckling av landsbygden
40.
Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag  3 år)
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
4 857 000
02.
Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 474 000
03.
Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 943 000
40.
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år), avdrag
-2 060 000
41.
EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
47.
Utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 500 000
61.
Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
40.
Naturresursekonomi
6 742 000
21.
Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år), tillägg
45 000
46.
Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år), till-lägg
283 000
62.
Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år), tillägg
6 414 000
64.
Forststyrelsen
40 000
50.
Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg
40 000
70.
Lantmäteri och datalager
1 147 000
01.
Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 147 000
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
57 787 000
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
80 000
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
80 000
10.
Trafiknätet
42 575 000
01.
Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
535 000
20.
Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg
15 540 000
41.
Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 000 000
77.
Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg
24 500 000
20.
Myndighetstjänster för trafiken
160 000
01.
Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
160 000
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
64.
Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 000 000
66.
Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år), avdrag
-2 000 000
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
14 708 000
01.
Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
66 000
45.
Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten (reservationsanslag 3 år), till-lägg
1 500 000
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år), tillägg
13 142 000
50.
Väder-, havs- och klimattjänster
264 000
01.
Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
264 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
146 805 000
01.
Förvaltning
62 361 000
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
189 000
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 172 000
88.
Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (reservationsanslag 3 år)
15 000 000
89.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
46 000 000
20.
Närings- och innovationspolitik
44 554 000
01.
Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
228 000
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg
679 000
40.
Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
30 500 000
47.
Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster (förslagsanslag), avdrag
-26 153 000
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
39 300 000
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), till-lägg
5 800 000
88.
Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
89.
Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år), avdrag
-5 800 000
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
30 258 000
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 258 000
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), tillägg
29 000 000
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
239 000
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
92 000
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
147 000
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
9 208 000
40.
Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg
5 208 000
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), tillägg
4 000 000
60.
Energipolitik
185 000
01.
Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
50 000
42.
Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag), till-lägg
135 000
44.
Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
6 667 000
01.
Förvaltning
1 701 000
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-108 000
06.
Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 613 000
07.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år), tillägg
196 000
02.
Tillsyn
452 000
03.
Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
75 000
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg
95 000
06.
Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år), tillägg
30 000
07.
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år), tillägg
252 000
03.
Forskning och utveckling
1 773 000
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år), tillägg
773 000
25.
Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 3 år)
31.
Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 000 000
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
3 741 000
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg
3 741 000
30.
Sjukförsäkring
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38.
Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet (reservationsanslag 3 år)
64.
Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
70.
Hälsa och funktionsförmåga främjas
-1 000 000
20.
Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år), avdrag
-1 000 000
Huvudtitel 35
35.
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 836 000
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
1 392 000
01.
Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
78 000
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), till-lägg
714 000
65.
Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg
600 000
10.
Miljö- och naturvård
404 000
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg
504 000
61.
Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), avdrag
-100 000
20.
Samhällen, byggande och boende
40 000
01.
Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg
40 000
52.
Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Anslagens totalbelopp:
380 348 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.
Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 109 000 000 euro. 
10.
Övriga skatter
03.
Bilskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 65 000 000 euro. 
19.
Övriga inkomster av skattenatur
05.
Vissa avgifter för trafiken
Under momentet dras det av 1 390 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
24.
Utrikesministeriets förvaltningsområde
99.
Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 671 000 euro. 
26.
Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.
Inkomster från EU
Under momentet dras det av 2 370 000 euro. 
27.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 2 000 000 euro. 
28.
Finansministeriets förvaltningsområde
25.
Inkomster av metallmynt
Motiveringen till momentet ändras så att inkomstposten budgeteras som nettoinkomst. 
29.
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
88.
Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 600 000 euro. 
31.
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.
Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 4 242 000 euro. 
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 90 000 000 euro. 
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
01.
Ränteinkomster
05.
Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 000 000 euro. 
04.
Andel i statens penninginstituts vinst
01.
Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 14 000 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
01.
Lån som återbetalas till staten
04.
Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 436 000 000 euro. 
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 1 345 405 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 22
REPUBLIKENS PRESIDENT
02.
Republikens presidents kansli
01.
Omkostnader för republikens presidents kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro. 
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
01.
Omkostnader för statsrådets kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 157 000 euro. 
25.
Sunda lokaler 2028
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogram. 
30.
Justitiekanslersämbetet
01.
Justitiekanslersämbetets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro. 
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Utrikesförvaltningen
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 001 000 euro. 
74.
Husbyggen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 100 000 euro. 
10.
Krishantering
20.
Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
(reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
04. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
1 990 000 
05. 
Gemensamma utgifter 
9 575 000 
06. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
245 000 
08. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
5 554 000 
09. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
6 204 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
676 000 
14. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
22 999 000 
15. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
248 000 
16. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
293 000 
18. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
8 541 000 
19. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
1 422 000 
20. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 
252 000 
Sammanlagt 
 
57 999 000 
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 696 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
1. 
Multilateralt utvecklingssamarbete 
168 758 000 
2. 
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt 1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). 
143 501 000 
3. 
Europeiska utvecklingsfonden 
56 517 000 
4. 
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 
33 025 000 
5. 
Humanitärt bistånd 
72 500 000 
6. 
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 
4 160 000 
7. 
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 
1 850 000 
8. 
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 
65 000 000 
9. 
Räntestödsinstrument 
13 631 000 
Sammanlagt 
558 942 000 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att man år 2018 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2018 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 425 875 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att i 3 § 4 mom. i lagen om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag (291/1979) avsedda förbindelser kan avges till Finnfund på villkor som statsrådet i övrigt har fastställt om ersättning av förluster i anslutning till specialriskfinansiering, så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de krediter och aktie- och andelsinvesteringar som omfattas av förbindelserna får vara högst 75 000 000 euro. 
Dessutom ändras fördelningen av fullmakter att bevilja medel och fullmakter att ingå avtal under momentet som följer:  
Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro) 
 
 
 
1. 
Multilateralt utvecklingssamarbete 
38 950 000 
2. 
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 
151 690 000 
3. 
Europeiska utvecklingsfonden 
4. 
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 
12 000 000 
5. 
Humanitärt bistånd 
27 000 000 
6. 
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 
6 235 000 
7. 
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 
8. 
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 
172 000 000 
9. 
Räntestödsinstrument 
18 000 000 
Sammanlagt 
425 875 000 
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Ministeriet och förvaltningen
01.
Justitieministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 250 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas för demokratipriser. 
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro. 
05.
Rättsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 000 euro. 
50.
Understöd
(fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (1 000 euro) 
 
 
Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 
4 855 
Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 
3 317 
Övriga understöd (högst) 
220 
Sammanlagt 
8 392 
10.
Domstolar och rättshjälp
01.
Högsta domstolens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 123 000 euro. 
02.
Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 115 000 euro. 
03.
Omkostnader för övriga domstolar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 940 000 euro. 
04.
Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens och konsumenttvistenämndens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 557 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas dessutom 291 049,19 euro. 
20.
Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.
Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 829 000 euro. 
30.
Åklagarna
01.
Åklagarväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 850 000 euro. 
40.
Verkställighet av straff
01.
Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 314 000 euro. 
50.
Valutgifter
20.
Valutgifter
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 695 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Inrikesministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 163 000 euro. 
04.
Beredskapen i Finland för civil krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro. 
24.
EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 680 000 euro. 
10.
Polisväsendet
01.
Polisväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 225 000 euro. 
02.
Skyddspolisens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 536 000 euro. 
21.
Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Polisstyrelsen berättigas att ingå avtal för genomförande av KEJO-projektet till ett belopp av högst 1 792 000 euro. 
20.
Gränsbevakningsväsendet
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 860 000 euro. 
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.
Räddningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 55 000 euro. 
02.
Nödcentralsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 378 000 euro. 
40.
Invandring
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 355 000 euro. 
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i fråga om förskottsuttagen och utjämningen av dem budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
22.
Frivillig återresa
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter i samband med understödjande av återresa. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Försvarspolitik och förvaltning
01.
Försvarsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 198 000 euro. 
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 527 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2017 återtas 1 560 000 euro. 
Fullmakt 
Maximibeloppet av beställningsfullmakten för omkostnader 2017 minskas med 31 290 000 euro till 165 860 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
18.
Anskaffning av försvarsmateriel
(reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 999 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att högst 129 433 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) ökas med 30 790 000 euro till 1 638 850 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2017 (PVKEH 2017) ökas med 6 000 000 euro till 507 000 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
30.
Militär krishantering
20.
Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 357 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
01. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 
915 000 
02. 
Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 
105 000 
03. 
Utgifter för militärobservatörsverksamheten 
2 438 000 
04. 
Resolute Support-insatsen, Afghanistan 
5 470 000 
05. 
Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 
17 071 000 
07. 
Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 
5 512 000 
08. 
Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 
7 900 000 
10. 
Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 
230 000 
11. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 
320 000 
15. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 
16 645 000 
16. 
Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 
175 000 
17. 
Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 
653 000 
18. 
Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 
56 000 
20. 
I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 
891 000 
Sammanlagt 
58 381 000 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Finansministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 778 000 euro. 
69.
Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland
(fast anslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 080 000 euro. 
10.
Beskattningen och Tullen
01.
Skatteförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 892 000 euro. 
02.
Tullens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 088 000 euro. 
20.
Tjänster för statssamfundet
01.
Statskontorets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 528 000 euro. 
07.
Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 533 000 euro. 
09.
Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 436 000 euro. 
88.
Senatfastigheter
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att till Kiinteistö Oy Helsingin Haartmaninkatu 1 överlåta fastighet nr 91-15-529-6 jämte byggnader i stadsdelen Mejlans i Helsingfors stad för en köpesumma på 15 miljoner euro samt i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. 
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.
Statistikcentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 873 000 euro. 
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 31 000 euro. 
03.
Befolkningsregistercentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro. 
40.
Statens regional- och lokalförvaltning
01.
Regionförvaltningsverkens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 444 000 euro. 
02.
Magistraternas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 338 000 euro. 
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.
Separat budgeterade löneutgifter
(förslagsanslag)
Fullmakt 
År 2018 får i de tjänste- och arbetskollektivavtal som ingås om ibruktagandet av nya lönesystem för Konkurrens- och konsumentverket, Naturresursinstitutet, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och Utbildningsstyrelsen ingås fullmakter för att 
a) betala högst en tredjedel av de totala kostnaderna för varje lönesystem som arbetsgivarfinansiering, dock högst 1 715 000 euro per år, samt 
b) dessutom från och med 2023 betala tjänste- och arbetskollektivavtalskostnader som respektive år eventuellt inte täckts med tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering och som behövs för betalning av lönerna till fullt belopp, dock högst 670 000 euro per år. 
Ovannämnda utgifter som föranleds av avtal som ingåtts på basis av fullmakten betalas ur det enskilda ämbetsverkets vid respektive tidpunkt tillgängliga omkostnadsanslag. 
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
01.
Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 176 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till behovsprövade statsunderstöd. 
05.
Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 18 900 000 euro. 
20.
Främjande av produktiviteten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 8 377 000 euro. 
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 926 000 euro. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 764 000 euro. 
31.
Skattegottgörelse till landskapet Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
33.
Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 586 000 euro. 
90.
Stöd till kommunerna
20.
Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 600 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 3 600 000 euro. 
91.
Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.
Energiskattestöd
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till följande återbäringar som betalas på ansökan: 
1) återbäring enligt lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 
2) skatteåterbäring för energiintensiva företag enligt 8 a § i lagen om ändring av lagen om accis på elström och vissa bränslen (1168/2002). 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 142 000 euro. 
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 266 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget även får användas 10 000 000 euro till stöd för genomförandet av Grundskoleforumets mål och åtgärder för en jämställd grundskola på olika nivåer inom spetsprojektet Kompetens och utbildning och 80 000 euro till betalning av utgifter för Euroguidance-verksamheten. 
03.
Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till utbildningsstyrelsen
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 36 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 3 655 000 euro till betalning av omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering 
2) till ett belopp av högst 3 834 000 euro till betalning av omkostnader för studentexamensnämndens kansli. 
21.
Internationellt samarbete
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av det internationella temaåret för vintersport 2019. 
53.
Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 300 000 euro. 
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.
Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 307 000 euro. 
20.
Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas högst 26 300 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök, främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet samt pilotförsök med tutorlärarmodellen inom gymnasieutbildningen under läsår 2018—2019. 
31.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 9 000 000 euro. 
Dessutom ändras momentets motiveringar så att av anslaget får användas högst 12 418 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 
Dessutom ändras fördelningen av enheter som berättigar till statsandel enligt följande: 
Enheter som berättigar till statsandel 
 
maximibelopp 
enhet 
 
 
 
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 
1 714 234 
undervisningstimme 
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 
248 708 
studerandevecka 
Statsandel för studiecentralers driftskostnader 
159 871 
undervisningstimme 
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 
53 756 
undervisningstimme 
20.
Yrkesutbildning
01.
Omkostnader för statlig yrkesutbildning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro. 
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 16 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 764 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 179 000 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår. 
40.
Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får det 2018 ingås förbindelser till ett värde av 343 335 000 euro. 
01.
Finlands Akademis omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 84 000 euro. 
02.
Riksarkivets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 792 000 euro. 
03.
Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 000 euro. 
04.
Depåbibliotekets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro. 
20.
Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 446 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 18 100 000 euro till betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal och högst 18 300 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland. 
51.
Finlands Akademis forskningsanslag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 euro. 
70.
Studiestöd
01.
Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 euro. 
55.
Studiepenning och bostadstillägg
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
80.
Konst och kultur
01.
Omkostnader för Centret för konstfrämjande
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 euro. 
03.
Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 euro. 
04.
Omkostnader för Museiverket
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 636 000 euro. 
05.
Omkostnader för biblioteket för synskadade
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 23 000 euro. 
06.
Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 42 000 euro. 
31.
Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och museer
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 717 000 euro. 
50.
Vissa understöd
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter och understöd för kulturpolitiska forsknings-, utrednings- och utvecklingsprojekt. 
52.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av understöd för startkapitalet för Sodan ja rauhan keskus Muisti. 
53.
Statsunderstöd för lokalkostnader
(fast anslag)
Under momentet dras det av 717 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja statsunderstöd till stiftelsen Saamelaismuseosäätiö för hyreskostnader för utbyggnaden av Samemuseet Siidas museibyggnad så att museets totala hyresutgifter på årsnivå uppgår till högst 1 311 000 euro från och med 2022. 
96.
Donation till Finsk-estniska kulturstiftelsens kapital
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och forskning
01.
Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 208 000 euro. 
05.
Naturresursinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 566 000 euro. 
10.
Utveckling av landsbygden
40.
Start- och investeringsbidrag till jordbruket
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 80 250 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2017 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2018. 
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar
(reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas 1 440 000 euro. 
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
(förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 för 121 818 000 euro, varav 29 725 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen och 92 093 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment. 
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
02.
Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 474 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 1 000 000 euro till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas. 
03.
Landsbygdsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 943 000 euro. 
40.
Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 2 060 000 euro. 
41.
EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till räntestödsutgifter för produktionsavgifter för socker och isoglukos som återbärs på basis av rådets förordning (EU) 2018/264. 
47.
Utvecklande av livsmedelskedjan
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
61.
Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond
(reservationsanslag 3 år)
Det treåriga reservationsanslag på 15 000 000 euro som beviljats i den tredje tilläggsbudgeten för 2017 återtas. 
40.
Naturresursekonomi
21.
Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 45 000 euro. 
46.
Statsbidrag till Finlands skogscentral
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 283 000 euro. 
62.
Främjande av fiskerinäringen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 414 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget har 14 732 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
64.
Forststyrelsen
2. Ändringar i grundkapitalet 
Motiveringen till kapitlet ändras så att grundkapitalet kan höjas med 12,879 miljoner euro. 
50.
Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro. 
70.
Lantmäteri och datalager
01.
Lantmäteriverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 147 000 euro. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.
Kommunikationsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
10.
Trafiknätet
01.
Trafikverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 535 000 euro. 
20.
Bastrafikledshållning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 540 000 euro. 
41.
Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
77.
Utveckling av trafikledsnätet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 24 500 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket får fullmakt att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet Mellersta Böle, spår i väster, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 48 800 000 euro 
2) i anslutning till projektet rv 4 Uleåborg—Kemi så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 140 000 000 euro. 
20.
Myndighetstjänster för trafiken
01.
Trafiksäkerhetsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 160 000 euro. 
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2018—2019 till ett belopp av högst 4 000 000 euro. 
64.
Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras med att tidigare beviljad fullmakt får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken, till den del fullmakten ännu inte har använts. 
66.
Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till förbindelsefartygstjänster i skärgården på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis, till konsumtionsutgifter, redogörelser och information som föranleds av dessa tjänster samt till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik på ruttområdena Kotka—Pyttis och Hitis. 
40.
Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01.
Kommunikationsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 66 000 euro. 
45.
Stöd till den allmänna nyhets- och aktualitetsverksamheten och den nationella nyhetsbyråverksamheten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
50.
Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 142 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statligt stöd som beviljas av Kommunikationsverket i enlighet med lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden. 
50.
Väder-, havs- och klimattjänster
01.
Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 264 000 euro. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Arbets- och näringsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 189 000 euro. 
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 172 000 euro. 
88.
Kapitalinvestering i Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att höja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s eget kapital för att användas till betalning av ett investeringsåtagande i en fond för överföring av teknik. Statens deltagande förutsätter att Europeiska investeringsfonden investerar minst 50 % i fonden och att alla aktörer investerar i fonden på lika villkor. Kapitalet återbetalas till staten när fonden upplöses. Om fondkapitalet helt eller delvis går förlorat, är VTT inte skyldig att återbetala kapitalet till staten till dessa delar. 
89.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 46 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Suomen Malmijalostus Oy:s eget kapital. 
20.
Närings- och innovationspolitik
01.
Geologiska forskningscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 228 000 euro. 
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas että tillägg på 679 000 euro. 
40.
Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 500 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 271 015 000 euro. 
47.
Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för bolagets förluster
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 26 153 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till räntestöd som beviljas för finansiering av Finnvera Abp:s och dess föregångare Kera Abp:s verksamhet i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) och den tidigare lagen om det publika aktiebolaget Kera Abp (65/1971). 
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 39 300 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till betalning av kostnader som föranleds av arrangemang som gäller förtida återbetalning av lån som beviljats för refinansieringsverksamhet. 
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 800 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2018 får beviljas nya lån till ett belopp av högst 162 623 000 euro. 
88.
Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
(reservationsanslag 3 år)
Det treåriga reservationsanslag på 30 000 000 euro som beviljats i budgeten för 2016 återtas. 
Dessutom återtas 15 000 000 euro av det treåriga reservationsanslag på 29 500 000 euro som beviljats i budgeten för 2017. 
89.
Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 5 800 000 euro. 
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 258 000 euro. 
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 29 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas för anskaffning av sakkunnigbedömningar, försök, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd eller tjänster som är jämförbara med dessa samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och till dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget också får användas för den helhet som man upphandlar av serviceproducenter och som innehåller åtgärder som anknyter till serviceprocessen för arbetssökande, arbetsförmedling eller anvisande av arbetsprövning eller åtgärder jämförbara med dessa samt service som nämns i 1 punkten. 
På grund av ändringarna ovan föreslås samtidigt att punkt 6 i tredje stycket i beslutsdelen till budgetmomentet stryks som obehövlig. 
Av det tvååriga reservationsanslag på 423 753 000 euro som beviljats i budgeten för 2017 återtas 2 800 000 euro. 
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 92 000 euro. 
05.
Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 147 000 euro. 
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.
Införande av regionala innovationer och försök
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 208 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal. 
42.
Stödjande av företagens utvecklingsprojekt
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 000 000 euro. 
60.
Energipolitik
01.
Energimyndighetens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 50 000 euro. 
42.
Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 135 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättningsinvesteringar i elnätet i Utsjokiregionen. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.
Produktionsstöd för förnybar energi
(förslagsanslag)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det 2018 utifrån ett anbudsförfarande får ingås förbindelser om beviljande av stöd inom premiesystemet enligt lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) så att det under stödperioden betalas stöd för sammanlagt högst 16,8 terawattimmars elproduktion i kraftverk som godkänts inom ramen för systemet. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 108 000 euro. 
06.
Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 613 000 euro. 
07.
Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 196 000 euro. 
02.
Tillsyn
03.
Strålsäkerhetscentralens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro. 
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. 
06.
Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 euro. 
07.
Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 252 000 euro. 
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 773 000 euro. 
25.
Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av utgifter som föranleds av förberedelserna inför inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 12 årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
31.
Främjande av hälsa och välfärd
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för avlönande av personal motsvarande högst 13 årsverken i uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till genomförande av pilotprojektet Perhevapaalta työmarkkinoille (Återgång till arbetet efter familjeledighet) till ett belopp av högst 1 000 000 euro. 
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 741 000 euro. 
30.
Sjukförsäkring
60.
Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att Folkpensionsanstalten får använda högst 52 800 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 10 100 000 euro till finansiering av projekt för utveckling av behovsprövad individuella rehabilitering enligt samma lag, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
60.
Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
38.
Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att det i fråga om pilotprojekten för kundens valfrihet inom social- och hälsovården och personlig budget kan ingås åtaganden så att de föranleder staten utgifter på sammanlagt högst 199 000 000 euro. 
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 
64.
Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling. 
70.
Hälsa och funktionsförmåga främjas
20.
Anskaffning av vaccin
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro. 
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
01.
Miljöministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 78 000 euro. 
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 714 000 euro. 
65.
Understöd till organisationer och miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 
Momentets motiveringar kompletteras så att av anlaget anvisas 500 000 euro till fartygsanskaffning för Håll Skärgården Ren rf och 100 000 euro som allmänt understöd till Finlands Jägarförbund rf. 
10.
Miljö- och naturvård
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 504 000 euro. 
61.
Främjande av vatten- och miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro. 
20.
Samhällen, byggande och boende
01.
Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro. 
52.
Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget med stöd av statsunderstödslagen får användas till sammanslutningar som äger bostadshus för byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldriven trafik avses ändringar i bostadsfastigheters elsystem för att möjliggöra laddningsmöjlighet för elbilar på minst fem bilplatser. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till kostnader i anslutning till laddningsanordningen, om laddningsanordningarna ägs av den sammanslutning som söker understöd. 
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Stödet betalas ut på basis av faktiska kostnader. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända tilläggsbudgeten för 2018 tillämpas från och med den 5 juli 2018. 
Helsingfors 27.6.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 27-06-2018 16:39