Senast publicerat 10-05-2021 16:36

Riksdagens skrivelse RSk 25/2020 rdRP 66/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020

RP 66/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020 (RP 66/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 6/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2020: 

III tilläggsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 15

  • 15.  LÅN880 000 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering880 000 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg880 000 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 880 000 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI700 000 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen700 000 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg700 000 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE— euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 000 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 000 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE171 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättning och företagsamhet171 000 000 euro
    • 31.  Stödjande av företagare i förplägnadsbranschen (förslagsanslag)171 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 000 000 euro
   • 01.  Förvaltning6 000 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg6 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 880 000 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 880 000 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till sådana arrangemang för att stärka det egna kapitalet i bolag med statlig majoritet och statens intressebolag som genomförs som en del av tryggandet av bolagens finansiella ställning, inklusive sådana skuldebrevslån och kapitallån som i IFRS-bokslutet betraktas som eget kapital utan krav på säkerhet. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Motiveringen till huvudtiteln kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser som statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer kan bevilja 
 • en statsborgen på högst 432 miljoner euro som säkerhet för lån som beviljas inom ramen för det europeiska instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) 
 • en statsborgen på högst 372 miljoner euro med avseende på förluster som eventuellt föranleds Europeiska investeringsbanken av den alleuropeiska EU Covid-19 garantifond som inrättas i anslutning till banken 
 • en statsborgen på högst 880 miljoner euro som säkerhet för lån som täcker Sysselsättningsfondens underskott och för uppfyllande av de villkor som överenskommits i lånen. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

40.Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet ändras så att för Finlands Akademis forskningsprojekt, programvaru- och apparaturanskaffningar med avseende på forskningsfinansieringen, utvärderingar, samordning av forskningsprogram samt av Akademin finansierat forskningsfrämjande, vilka finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53, får det 2020 ingås förbindelser till ett värde av 357 084 000 euro. 
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

30.Sysselsättning och företagsamhet
31.Stödjande av företagare i förplägnadsbranschen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 171 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till företagare i förplägnadsbranschen användas till 
1) betalning av gottgörelser som föranleds av begränsningsskyldigheten till förplägnadsrörelser 
2) stödande av förplägnadsrörelsers återanställning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till utgifter och statsunderstöd som föranleds av förberedande, anskaffning, ibruktagande och underhåll av en applikation för spårning av covid-19-smittor. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 27 maj 2020. 

Helsingfors 25.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare