Senast publicerat 10-05-2021 16:15

Riksdagens skrivelse RSk 28/2015 rdRP 30/2015 rdRP 118/2015 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd)

RP 30/2015 rd
RP 118/2015 rd
FiUB 16/2015 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2016 (RP 30/2015 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2016 (RP 30/2015 rd) (RP 118/2015 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har lämnat ett gemensamt betänkande om propositionerna (FiUB 16/2015 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Huvudtitel 29
Riksdagen förutsätter att regeringen noga följer upp konsekvenserna av hur inbesparingarna inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, utbildningen på andra stadiet, högskoleutbildningen och forskningen samt slopandet av kompensationen för apoteksavgift inriktas och tidpunkten för dem i allmänhet och i förhållande till de planerade reformerna och ser till att de skadliga effekterna på undervisningens och forskningens kvalitet minimeras och att utvecklingsarbetet kan fortsätta. 

Uttalande 2

Kapitel 29.80
Riksdagen förutsätter att regeringen skyndsamt utreder behovet av och de lagstiftningsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för att ta fram ett konkurrenskraftigt system för produktionsincitament för AV-branschen i syfte att främja att betydande inhemska och utländska filmproduktioner och andra produktioner genomförs i Finland. 

Uttalande 3

Moment 29.80.41
Riksdagen förutsätter att regeringen vidtar åtgärder för att höja utlåningsersättningarna till upphovsmän till skyddade verk till de övriga nordiska ländernas nivå till 100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017 och att regeringen beaktar behovet av anslag i den plan för de offentliga finanserna som ska utarbetas våren 2016. Också utlåning på undervisnings- och forskningsbibliotek bör omfattas av ersättningssystemet. 

Uttalande 4

Moment 31.10.77
Riksdagen förutsätter att regeringen påskyndar beredningen av och försöken med nya finansieringsmodeller som kompletterar budgetfinansieringen och anknyter till projekten för utveckling av trafiken, och att regeringen ser till att projekten utnyttjar också EU-finansieringen fullt ut. 

Uttalande 5

Moment 33.50.51
Riksdagen förutsätter att gränsen för invaliditetsgrad för krigsinvalider med lindriga skador i kommunal öppenvård ska sänkas till 10 procent senast 2017 då Finland firar hundra år av självständighet.  

Uttalande 6

Moment 33.50.57
Riksdagen förutsätter att anslagen för rehabilitering av frontveteraner och för veterantjänster permanent justeras till den nivå som motsvarar behovet i nästa plan för de offentliga finanserna och i budgetproposition för 2017.  

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2016: 

Statsbudgeten för 2016

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR40 777 052 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet12 888 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 210 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt2 877 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster91 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva710 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning17 815 100 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt16 868 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier785 000 000 euro
    • 03.  Apoteksavgifter162 100 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 059 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak929 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 340 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker257 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 518 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar15 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter2 902 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt839 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt698 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt225 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 115 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt25 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur112 952 000 euro
    • 03.  Banskatt5 341 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet28 570 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken18 751 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter44 800 000 euro
    • 08.  Oljeavfallsavgift4 000 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster6 000 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken 3 090 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet2 400 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 367 489 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde42 527 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde42 527 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde143 950 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster46 400 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster23 300 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter71 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde47 824 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU 47 374 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde450 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde5 226 000 euro
    • 01.  Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde5 200 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 245 507 000 euro
    • 10.  Tullens inkomster2 500 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna136 621 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna26 170 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna15 081 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik5 200 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt15 000 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 784 620 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar186 154 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier19 796 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd900 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel34 000 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde17 965 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde565 403 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten24 000 000 euro
    • 88.  Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel537 403 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde969 850 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket599 903 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling325 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen10 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU477 000 euro
    • 20.  Statens andel av inkomsten av totospel1 040 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 000 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur3 400 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter 10 400 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter10 130 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde6 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde136 844 000 euro
    • 10.  Trafikverkets inkomster136 194 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde650 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde268 815 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 850 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti42 865 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken120 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde103 100 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde523 393 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000 euro
    • 90.  Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet426 788 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd93 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 305 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde52 650 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador2 150 000 euro
    • 20.  Överföring från statens bostadsfond47 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 500 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur365 500 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder188 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag100 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur2 500 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 448 138 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster131 138 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken12 500 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån81 238 000 euro
    • 07.  Räntor på depositioner3 300 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter34 100 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier1 967 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier1 967 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst130 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst130 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst220 000 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst220 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN5 798 302 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten466 800 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk68 800 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån398 000 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering5 331 502 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering5 331 502 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 54 390 981 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN162 876 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna21 783 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 783 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli110 873 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)52 382 000 euro
    • 02.  Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)4 937 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)4 164 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)2 390 000 euro
    • 74.  Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)32 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman6 494 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)6 494 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 608 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 413 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)195 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk16 035 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 460 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)575 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 083 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 083 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT13 475 000 euro
   • 01.  Republikens president2 875 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
    • 02.  Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år)199 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)2 550 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli10 600 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)7 500 000 euro
    • 02.  Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)600 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI207 558 000 euro
   • 01.  Förvaltning163 363 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)125 086 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)5 575 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 20.  Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (förslagsanslag)867 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)11 400 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 435 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet29 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)29 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 660 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 660 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter5 200 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 26.  Finland 100 (reservationsanslag 3 år)4 500 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 048 026 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen254 523 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)226 439 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 155 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)15 529 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)9 900 000 euro
    • 76.  Anskaffning av fastigheter och lägenheter (reservationsanslag 3 år)1 500 000 euro
   • 10.  Krishantering64 360 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)49 000 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)15 360 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete638 093 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab — euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)498 093 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)140 000 000 euro
   • 90.  Krishanteringen och övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde91 050 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 344 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)86 961 000 euro
    • 67.  Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)100 000 euro
    • 68.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)1 600 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE926 429 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen130 276 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 608 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)7 457 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 941 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)11 032 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets ansvarsområde (reservationsanslag 2 år)295 000 euro
    • 22.  Harmonisering av kontors- och kommunikationssystemen (reservationsanslag 3 år)1 935 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)56 494 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)6 444 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar som betalas av staten (förslagsanslag)18 070 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp418 732 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 017 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 386 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)262 764 000 euro
    • 04.  Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 765 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)70 800 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning110 922 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)110 922 000 euro
   • 30.  Åklagarna46 992 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 992 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff216 826 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)211 426 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)5 400 000 euro
   • 50.  Valutgifter2 681 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)2 681 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 710 158 000 euro
   • 01.  Förvaltning136 746 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 857 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)22 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)8 917 000 euro
    • 23.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)1 439 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)47 260 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)63 019 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)215 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 017 000 euro
   • 10.  Polisväsendet788 332 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)729 491 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 919 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)22 000 000 euro
    • 21.  Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)12 922 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet249 370 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)233 410 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)15 960 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna75 434 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 133 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)52 795 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)2 406 000 euro
    • 43.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 40.  Invandring460 276 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 155 000 euro
    • 20.  Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)876 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)290 327 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)89 918 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 886 295 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning385 546 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 302 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)367 369 000 euro
   • 10.  Militärt försvar2 464 182 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 917 418 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)542 735 000 euro
    • 19.  Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)2 029 000 euro
   • 30.  Militär krishantering36 567 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)36 557 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 317 079 000 euro
   • 01.  Förvaltning138 895 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 627 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)315 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)927 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)107 026 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen621 975 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)407 776 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)170 599 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)17 900 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)22 700 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)3 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet44 929 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 253 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)1 000 euro
    • 06.  Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)2 733 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 08.  Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)1 942 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen61 934 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)50 546 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 740 000 euro
    • 03.  Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)7 648 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning88 071 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)56 361 000 euro
    • 02.  Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 088 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)622 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar4 736 106 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 471 106 000 euro
    • 16.  Extra pensioner (förslagsanslag)2 146 000 euro
    • 17.  Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)2 651 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)39 949 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)186 154 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)34 100 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen12 155 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)25 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)900 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)11 000 000 euro
    • 60.  Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)230 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen108 459 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)12 260 000 euro
    • 03.  Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)27 500 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)35 199 000 euro
    • 21.  Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)5 855 000 euro
    • 22.  Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)24 645 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland247 768 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)220 768 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)12 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna9 016 697 000 euro
    • 20.  Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 22.  Utveckling och stödjande av självstyrande områden samt förvaltnings- och servicestrukturer (reservationsanslag 3 år)800 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 986 803 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)25 574 000 euro
    • 34.  Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)520 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet255 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)255 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer1 977 640 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)2 400 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 500 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)10 770 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 951 000 000 euro
    • 87.  Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)11 000 000 euro
    • 95.  Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)800 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen7 450 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)150 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 801 221 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet222 497 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 203 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)21 883 000 euro
    • 03.  Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)8 237 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)3 863 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 543 000 euro
    • 22.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)14 263 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)28 489 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 279 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 321 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)114 000 000 euro
    • 53.  Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)2 190 000 euro
    • 66.  Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)2 226 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet789 520 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)43 816 000 euro
    • 02.  Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 334 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten (reservationsanslag 3 år)17 672 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)724 220 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)1 478 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning482 662 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)8 289 000 euro
    • 21.  Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)6 265 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)468 108 000 euro
   • 30.  Vuxenutbildning485 164 000 euro
    • 20.  Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)17 527 000 euro
    • 21.  Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)8 499 000 euro
    • 30.  Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)157 920 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)134 805 000 euro
    • 32.  Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)106 650 000 euro
    • 33.  Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)37 347 000 euro
    • 51.  Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)16 055 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)6 361 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 200 738 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 871 000 euro
    • 02.  Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 131 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 249 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 758 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)53 960 000 euro
    • 22.  Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)8 500 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 825 070 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)232 133 000 euro
    • 52.  Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)31 679 000 euro
    • 53.  Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)103 359 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)34 000 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)858 020 000 euro
    • 66.  Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)20 008 000 euro
   • 70.  Studiestöd932 865 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)649 000 euro
    • 52.  Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)31 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)816 305 000 euro
    • 57.  Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)31 411 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)53 300 000 euro
   • 80.  Konst och kultur458 856 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 289 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 205 000 euro
    • 04.  Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 750 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)5 474 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)6 522 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)18 848 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)15 205 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)3 900 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)35 819 000 euro
    • 32.  Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)15 072 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)20 313 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)4 521 000 euro
    • 51.  Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)14 507 000 euro
    • 52.  Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)233 322 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)24 669 000 euro
    • 54.  Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)5 300 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)2 200 000 euro
    • 59.  Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 72.  Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)739 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)6 899 000 euro
    • 95.  Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)50 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet155 446 000 euro
    • 30.  Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)7 000 000 euro
    • 50.  Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)147 622 000 euro
    • 52.  Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)824 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete73 473 000 euro
    • 50.  Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)53 100 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)19 673 000 euro
    • 52.  Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)700 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 559 607 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning136 033 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 557 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)79 139 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 343 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)27 238 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 756 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden308 704 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)54 800 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)17 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)72 630 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)67 767 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 873 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 696 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)872 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)3 913 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)1 523 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)82 630 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 865 003 000 euro
    • 02.  Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)42 212 000 euro
    • 03.  Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 961 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)6 028 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)321 700 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)597 000 000 euro
    • 42.  Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)4 500 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)300 043 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)546 888 000 euro
    • 46.  Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)3 405 000 euro
    • 47.  Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)2 299 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)350 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)11 000 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 617 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi192 983 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 519 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)14 780 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)7 136 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 245 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)3 400 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)8 000 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)55 230 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)3 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)40 800 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)10 130 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)10 550 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 279 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)20 837 000 euro
    • 83.  Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)50 000 euro
   • 63.  Forststyrelsen5 754 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)5 754 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager51 130 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 630 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)4 500 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 932 443 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter394 681 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 646 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 660 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)377 375 000 euro
   • 10.  Trafiknätet1 710 174 000 euro
    • 01.  Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)78 777 000 euro
    • 20.  Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)1 061 400 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)20 850 000 euro
    • 41.  Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)1 150 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)343 030 000 euro
    • 78.  Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)56 000 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)105 970 000 euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafiken47 866 000 euro
    • 01.  Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 866 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster206 038 000 euro
    • 42.  Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)841 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)100 420 000 euro
    • 51.  Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000 euro
    • 63.  Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)82 774 000 euro
    • 64.  Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 500 000 euro
    • 66.  Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 303 000 euro
   • 40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation529 332 000 euro
    • 01.  Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 524 000 euro
    • 44.  Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)9 860 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)507 948 000 euro
   • 50.  Forskning44 352 000 euro
    • 01.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)44 352 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 936 213 000 euro
   • 01.  Förvaltning318 040 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 645 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)193 120 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)616 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)30 622 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)13 571 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)3 500 000 euro
    • 42.  Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)8 007 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik935 669 000 euro
    • 01.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)32 890 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)38 448 000 euro
    • 28.  Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)330 370 000 euro
    • 41.  Statsunderstöd till Finnpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)35 600 000 euro
    • 42.  Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)7 024 000 euro
    • 43.  Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)8 018 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)56 735 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)20 200 000 euro
    • 49.  Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)91 770 000 euro
    • 50.  Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 80.  Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)106 404 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)141 700 000 euro
    • 87.  Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik791 730 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)165 117 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 45.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)30 218 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)585 395 000 euro
    • 64.  Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)6 000 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet85 600 000 euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 058 000 euro
    • 03.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)4 541 000 euro
    • 05.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 781 000 euro
    • 31.  Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 731 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)897 000 euro
    • 51.  Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)43 000 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)20 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik257 324 000 euro
    • 40.  Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)15 000 000 euro
    • 64.  EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)242 324 000 euro
   • 60.  Energipolitik383 379 000 euro
    • 01.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 857 000 euro
    • 40.  Energistöd (förslagsanslag)76 402 000 euro
    • 41.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)41 750 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)1 310 000 euro
    • 43.  Kyotomekanismerna (förslagsanslag)460 000 euro
    • 44.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)234 600 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
   • 70.  Integration164 471 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)2 246 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)162 225 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 114 624 000 euro
   • 01.  Förvaltning92 683 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)29 008 000 euro
    • 02.  Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 592 000 euro
    • 03.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)5 063 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)576 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1 016 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)16 659 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)15 330 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)18 609 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 830 000 euro
   • 02.  Tillsyn64 295 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 303 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)11 758 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 088 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)25 582 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)8 564 000 euro
    • 87.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling110 570 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)56 228 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)23 500 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)25 280 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)5 562 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster3 036 480 000 euro
    • 50.  Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 300 000 euro
    • 51.  Barnbidrag (förslagsanslag)1 383 000 000 euro
    • 52.  Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)3 300 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)18 400 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 042 100 000 euro
    • 55.  Underhållsstöd (förslagsanslag)214 100 000 euro
    • 56.  Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)44 800 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)319 480 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 859 784 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)31 784 000 euro
    • 50.  Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)1 087 000 000 euro
    • 51.  Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)214 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 394 000 000 euro
    • 55.  Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)90 000 000 euro
    • 56.  Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)43 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring1 174 650 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 174 650 000 euro
   • 40.  Pensioner4 478 300 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)59 400 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)644 600 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)122 500 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)5 500 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 631 300 000 euro
   • 50.  Stöd till veteranerna235 865 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 450 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)20 460 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)117 904 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)60 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)55 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)17 988 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)11 408 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård534 637 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 31.  Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)2 200 000 euro
    • 32.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)18 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)92 570 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patient-överföringar (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 35.  Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)330 847 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)480 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)25 000 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)11 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 000 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 300 000 euro
   • 70.  Främjande av hälsa och funktionsförmåga25 420 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)18 790 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)780 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)590 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 430 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)1 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)930 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare186 640 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)168 600 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 600 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)300 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)15 140 000 euro
   • 90.  Penningautomatunderstöd315 300 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)315 300 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE201 877 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader67 298 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 580 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 014 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)6 970 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)1 734 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård108 773 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)5 900 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 440 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)15 825 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)37 616 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)11 072 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)18 480 000 euro
    • 64.  EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 500 000 euro
    • 65.  Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 440 000 euro
    • 70.  Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)7 500 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende25 806 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)4 956 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)850 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 573 100 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden1 536 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)1 536 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden37 100 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)37 100 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 54 390 981 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,  

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behandlas nedan, samt vissa projektartade anslag som hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats enligt uppgift får användas för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i fråga, om inte något annat följer av budgeten. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare men som beviljats arbetstagaren. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Omkostnadsanslaget får även användas för betalning av mindre förhandsavgifter i anslutning till ämbetsverkets eller inrättningens normala fortgående verksamhet. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till Folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till Folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.50.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 210 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 2 877 000 000 euro. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 91 000 000 euro. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 710 000 000 euro. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 16 868 000 000 euro. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 785 000 000 euro. 
03.Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta 162 100 000 euro. 

08.Punktskatter

01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 929 000 000 euro. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 340 000 000 euro. 
05.Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 257 000 000 euro. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 518 000 000 euro. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro. 

10.Övriga skatter

03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 839 000 000 euro. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 698 000 000 euro. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 225 000 000 euro. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 115 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 25 000 000 euro. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

03.Banskatt
Under momentet beräknas inflyta 5 341 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 28 570 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 18 751 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 44 800 000 euro. 
08.Oljeavfallsavgift
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 3 090 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 2 400 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 42 527 000 euro. 

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 46 400 000 euro. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 71 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 

26.Inrikesministeriets förvaltningsområde

98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 47 374 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro. 

27.Försvarsministeriets förvaltningsområde

01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. 
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 5 200 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

10.Tullens inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro.  
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 136 621 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 26 170 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 15 081 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 5 200 000 euro. 
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro i nettoinkomster. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt. 
Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.  
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 784 620 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 186 154 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 19 796 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 900 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 34 000 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 17 965 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 24 000 000 euro. 
88.Statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel
Under momentet beräknas inflyta 537 403 000 euro. 
Under momentet får som inkomster bokföras de återbetalningar av överföringsutgifter som beviljats av tippningsvinstmedel. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 

30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 599 903 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 325 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 10 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 477 000 euro. 
20.Statens andel av inkomsten av totospel
Under momentet beräknas inflyta 1 040 000 euro. 
Vid sidan av de ändamål som anges i lagen om användning av avkastningen av totospel (1055/2001) får 168 000 euro av statens andel av inkomsten användas för forskning i hästhushållning. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 10 400 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 10 130 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 

31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

10.Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 136 194 000 euro.  
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 650 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 850 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 42 865 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 120 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 103 100 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
90.Avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet
Under momentet beräknas inflyta 426 788 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 305 000 euro. 

35.Miljöministeriets förvaltningsområde

10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 2 150 000 euro. 
20.Överföring från statens bostadsfond
Under momentet beviljas 47 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 188 000 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster

04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 12 500 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 81 238 000 euro. 
07.Räntor på depositioner
Under momentet beräknas inflyta 3 300 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 34 100 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 1 967 000 000 euro. 

04.Andel i statens penninginstituts vinst

01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 130 000 000 euro. 

05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 220 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten

02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 68 800 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 398 000 000 euro. 

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 5 331 502 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna

01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 783 000 euro. 

10.Riksdagens kansli

01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 52 382 000 euro. 
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 937 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana hyreskostnader för lokaler och områden, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, kostnader för ändringar, informationssystem och utrustning i tillfälliga lokaler, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier, försäkringar under byggfasen, visstidsanställd personal som anställs på grund av den grundliga renoveringen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 164 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 390 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen. 
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader. 

20.Riksdagens justitieombudsman

01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 494 000 euro. 

30.Utrikespolitiska institutet

01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 413 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 195 000 euro. 

40.Statens revisionsverk

01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 460 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 575 000 euro. 

90.Riksdagens övriga utgifter

50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 083 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president

01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 
02.Omkostnader för republikens president (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 199 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av republikens president eller republikens presidents övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20. 
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och mötesresor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 

02.Republikens presidents kansli

01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 500 000 euro. 
Anslaget får också användas till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda samt till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar. 
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 125 086 000 euro.  
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 575 000 euro.  
Antalet anställda får uppgå till högst 52, varav 14 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 34 specialmedarbetare. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.  
20.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 867 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som förorsakas av Europeiska rådets möten och resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli 
2) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde 
3) till ersättning av utgifter för resor som företas av statsministerns säkerhetsvakter och personer som direkt bistår statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av någon annan ministers specialmedarbetare som är verksam enbart inom statsrådets kanslis ansvarsområde. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet  
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst tre årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 435 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal; om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 

20.Understödjande av politisk verksamhet

50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 29 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 29 486 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovan nämnda understöd. Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 

30.Justitiekanslersämbetet

01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 660 000 euro. 

90.Övriga utgifter

21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 500 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till lönekostnader och andra kostnader för högst åtta årsverken som beredningen av 100-årsjubileet för Finlands självständighet kräver 
2) för anskaffningar eller till betalning av statsunderstöd enligt prövning för kostnader som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får förbindelser för den oanvända andelen ingås ännu 2016. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 226 439 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter för honorära konsuler 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk 
3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde  
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök 
5) till betalning av utgifter som föranleds av att Team-Finland-nätverket stärks med handelsekonomiska sakkunniga för viss tid. 
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 155 000 euro.  
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 529 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 900 000 euro. 
Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler. 
Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
76.Anskaffning av fastigheter och lägenheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas för anskaffningen av tjänstebostaden för Finlands ambassad i Buenos Aires.  

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 49 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den 
3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter  
4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar 
5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 

2 345 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 190 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

4 627 000 

06. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

990 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

4 228 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

1 582 000 

10. 

Utgifter för Atalanta-insatsen 

715 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 164 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

25 180 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 210 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

676 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

3 324 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

769 000 

Sammanlagt 

49 000 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 15 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer  
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering  
5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar. 
Under momentet får statsunderstöd beviljas. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01.  

Civil krishantering 

14 660 000 

02. 

Valobservatörer 

250 000 

03. 

Fredsförmedling 

450 000 

Sammanlagt 

15 360 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som bolaget upptagit högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 498 093 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut 
4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering 
5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID), utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA) samt Europeiska kommissionen 
6) till utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM som administreras av Tekes. På det statliga stöd som företag beviljas inom ramen för programmet tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet 
7) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer. 
Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av utvecklingssamarbetsuppgifter enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter betalas från moment 24.01.29 för förvaltningsområdet. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

119 310 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår 11 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID), 500 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och utvecklingssamarbetsverket i Österrike (ADA) samt 2 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen. 

148 903 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

45 000 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

35 860 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

70 000 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 920 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 300 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet 

65 000 000 

9. 

Räntestödsinstrumentet 

6 800 000 

Sammanlagt 

498 093 000 

Fullmakt 
År 2016 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2016 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 320 000 000 euro. 

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

220 000 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

68 000 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

3 000 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

6. 

Planering av utvecklingssamarbetet, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information 

7. 

Evaluering av utvecklingssamarbetet och intern revision 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet 

29 000 000 

9. 

Räntestödsinstrumentet 

Sammanlagt 

320 000 000 

89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 140 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansinvesteringar som en del av Finlands utvecklingssamarbete.  

90.Krishanteringen och övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde

50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 344 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.  

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Medborgarorganisationernas Europa-information 

374 000 

Finlands FN-förbund 

238 000 

Samerådet 

59 000 

Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer 

25 000 

FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 

57 000 

Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE 

139 000 

Finlands Atlantsällskap 

98 000 

Crisis Management Initiative ry 

277 000 

Dövas världsförbund 

43 000 

Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet 

34 000 

Sammanlagt 

1 344 000 

51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan  
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 86 961 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen 
2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det. 
68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området 
3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik. 
Anslaget får även användas till anställning av en personalmängd som motsvarar högst sex årsverken i uppgifter för viss tid i sådana projekt vid statliga ämbetsverk och inrättningar som stödjer Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet.  
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 608 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 457 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna.  
Anslaget får också användas till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen har inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014) inte beaktats. 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 941 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster Rättsregistercentralens inkomster som avses i justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 032 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala  
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen bistår vid rättegången för en person som misstänks ha utsatts för diskriminering och har förbundit sig till att ersätta eventuella rättegångskostnader, om ärendet förloras.  
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets ansvarsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 295 000 euro. 
Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
22.Harmonisering av kontors- och kommunikationssystemen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 935 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av ibruktagandet av massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 494 000 euro. 
Anslaget får också användas till att betala mervärdesskatteutgifter som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden som betalas med medel under moment 25.10.50. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 6 444 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
3) till understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer  
4) till understöd till Opinionsnämnden för massmedier och sammanslutningar som publicerar författningsmaterial 
5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor. 
Anslaget får även användas till brottsbekämpning tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet och till utgifter för projekt som ansluter sig till bedömning av brottsbekämpningen. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

3 090 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 164  

Övriga understöd (högst) 

190 

Sammanlagt 

6 444 

51.Vissa ersättningar som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 070 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)  
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner (510/2014). 

10.Domstolar och rättshjälp

01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 017 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 386 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 262 764 000 euro.  
Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen. I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/1993) och äktenskapsförordningen (820/1987). 
Från och med den 1 april 2016 inrättas tre hovrättsrådstjänster (T14), förutsatt att det från och med samma tidpunkt dras in tre hovrättslagmanstjänster (T16). 
04.Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 765 000 euro. 
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana intressebevakningstjänster som avses i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008). 
Vid nettobudgeteringen har inte beaktats sådana i 8 § i lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 70 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)  
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)  
4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29. 

20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning

01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 110 922 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av konkursombudsmannens byrå. 

30.Åklagarna

01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 992 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland.  
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten. 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 211 426 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader. 
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 400 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som även genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.  

50.Valutgifter

20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 681 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 857 000 euro. 
03.Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 917 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för upprätthållande och utvecklande av inrikesförvaltningens stamnät och ministeriets lokalnät samt av datasystem i gemensam användning, för driftsutgifter för projektet för främjande av nätsäkerheten (TUVE) och för utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet. 
23.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt inom den civila krishanteringen som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 33 årsverken. 
I nettobudgeteringen beaktas de inkomster som fås från den samfinansierade verksamheten. 
De andra parternas betalningsandelar som kommer in som intäkter från de forskningsprojekt som genomförs på Krishanteringscentrets ansvar och utgifterna för projektet kan nettobudgeteras under momentet. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 47 260 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 63 019 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 215 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 017 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATFFATF = Financial Action Task Force, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPD ICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSAT COSPAS-SARSAT=ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKD ICAO PKD=Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 729 491 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009). 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 919 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter som föranleds av säkerställande av asylsökandes identitet och nationalitet samt åldersbestämning och språktest 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning. 
21.Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 922 000 euro. 
Anslaget får användas till rekrytering av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 5 922 000 euro. 
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 inte har använts 2014, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2016. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 233 410 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet 
3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 15 960 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av nya AB/B 412-helikoptrar till Gränsbevakningsväsendet 
2) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
3) för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
4) för anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
5) till uppdatering av navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier 
6) till förnyande av snabba båtar som ingår i det lätta fartygsmaterielet och anskaffning av utrustning och reservdelar till dem 
7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar. 
De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
Under momentet får också intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 133 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete. 
Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 52 795 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 406 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg 
2) till kostnader för lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst, sakkunnighjälp och materialhjälp samt upprätthållande av beredskap för sådan hjälp i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänsters larm- och informationscentraler och system inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 7 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
43.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala Suomen Virveverkko Oy för prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet. 

40.Invandring

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 155 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011) 
2) till köp av sådana hjälptjänster för offren för människohandel som avses i 33 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), högst 350 000 euro 
3) till utvecklande av migrationsförvaltningens verksamhet. 
20.Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 876 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004) 
2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter 
3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden. 
Dessutom får anslaget användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken. 
Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 290 327 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske samt till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter i samband med asylsamtal och till kostnader för frivilligt återvändande 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2016 är 750 personer. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 89 918 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 302 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder 
3) betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 367 369 000 euro. 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 917 418 000 euro. 
Anslaget får även användas till  
1) betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 800 000 euro 
3) sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) utgifter för Frihetskorsets Orden  
6) betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering  
7) betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov. 
Fullmakter 
1) År 2016 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2021, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 146 774 000 euro. 
2) År 2016 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.  
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 542 735 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffningen av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling  
3) betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 53 684 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
1) År 2016 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2016—2020, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 182 276 000 euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2016, PVKEH 2016). 
2) Betalningstiden för beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2012 (PVKEH 2012) förlängs till 2019 utan att det maximala beloppet för beställningsfullmakten på sammanlagt 280 826 000 euro ändras. 
3) År 2016 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Fullmakt 
År 2016 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk51-plan ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.  
Anslag för beställningsfullmakten och till den hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 029 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta  
3) utgifter för vårdande av de stupades minne. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 36 557 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer  
4) betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna 
6) utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering 
7) utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den  
8) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i 
10) betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet  
11) betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC) - avtalet 
12) utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden 
13) utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

993 000 

02. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

275 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

3 355 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

5 000 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

6 700 000 

07 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

6 163 000 

08. 

Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 

1 000 

09. 

Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar 

300 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

303 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

310 000 

13. 

Utgifter för Atalanta-insatsen 

250 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

10 680 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

513 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

240 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

1 474 000 

Sammanlagt 

36 557 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 627 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.  
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 315 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten  
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning. 
21.Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 927 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 107 026 000 euro. 

10.Beskattningen och Tullen

01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 407 776 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer  
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2015, får avtal om den oanvända delen ingås 2016 till ett belopp av högst 19 260 000 euro. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 170 599 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) donationer till narkotikahundverksamheten 
2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer 
3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete  
4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter 
5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till förtullningssystemet inte användes 2015, får avtal om den oanvända delen ingås 2016 till ett belopp av högst 54 200 000 euro. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 900 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem, och som ersätts till EU.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 700 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar: 
1) lagen om skatteredovisning (532/1998) 
2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till nämnda paragraf  
3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994) 
4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) 
5) 39 § 2 mom. i tullagen (1258/2009) 
6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994) 
7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till nämnda paragraf. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 253 000 euro.  
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
06.Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 733 000 euro.  
Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
08.Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 942 000 euro. 
Anslaget får användas för de utgifter som föranleds servicecentret i samband med införandet av ett gemensamt system för statens personal- och ekonomiförvaltning samt för finansiering av kostnader för extra arbete till följd av att systemet inte är färdigt. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
88.Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten. 
2. Investeringar 
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2016. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt. 
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2016 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 85 miljoner euro netto. 

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 546 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter  
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten  
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.  
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 740 000 euro.  
Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 648 000 euro. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 56 361 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009). 
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 088 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som bestäms i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 622 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken 
5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. 

50.Pensioner och ersättningar

15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 471 106 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om statens pensioner (1295/2006) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar  
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt  
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 146 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 651 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 39 949 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift  
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 186 154 000 euro. 
Med stöd av lagen om statens pensioner (1295/2006) får anslaget användas till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning. 
Anslaget får även användas till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 100 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 

60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen

02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när den ordinarie budgetpropositionen bereddes  
2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande 
3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931). 
Fullmakt 
År 2016 får det vid ibruktagandet av nya lönesystem för statliga ämbetsverk som inrättats till följd av strukturomvandlingar föranledas årliga utgifter på högst 4 600 000 euro som tidigast 2021 föranleds av de särskilda kostnaderna för harmoniseringen av löner. Förbindelsen ska ingås på villkor att dessa kostnader ska minskas med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering tills kostnaderna i sin helhet har täckts genom dessa. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 900 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen 
2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda  
3) för utbildning och information om det som anges ovan. 
12.Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 
60.Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 230 000 euro. 
Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002). 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

01.Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar  
2) för utvecklande och genomförande av gemensamma stödtjänster för elektronisk kommunikation och förvaltning inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) och lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken för den offentliga förvaltningens IKT-strategi och programmet för öppen information, för planering och genomförande av en informationssäkerhetsfunktion för staten som är i funktion dygnet runt samt för styrning av den offentliga förvaltningens informations- och cybersäkerhet och beredskap 
6) vid behov till uppföljning av IKT-utgifter som genomförs som köptjänster och av vinningar och projekt med hjälp av sådana utredningar eller sådan annan särskild rapportering som utförs vid ämbetsverken och inrättningarna 
7) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 260 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för upphandling av systemlicenser och köp av tjänster i den andra fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat inte har använts 2015, får avtal om den oanvända delen ingås 2016. 
03.Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds 
1) av utvecklandet och styrningen av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT), såsom av den nationella servicearkitekturen, inklusive en servicekanal, en elektronisk identitet, datasäkerhet och servicegränssnitt 
2) av avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) 
3) av åtgärder som stöder ibruktagandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) inom olika förvaltningsområden 
4) av internationellt samarbete i anslutning till utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) 
5) av statsunderstöd beroende på prövning inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) och åtgärder som stöder ibruktagandet 
6) av priser inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT). 
Av anslaget får högst 100 000 euro användas till betalning av priser enligt punkt 6. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 199 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster  
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena.  
Anslaget får användas till avlönande av personal i tidsbundna uppgifter motsvarande högst 25 årsverken. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2014 återtas 17 000 000 euro. 
21.Inrättandet av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 855 000 euro. 
Anslaget får användas för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister. Anslaget får användas för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 10 årsverken. 
Fullmakt 
År 2016 får avtal i anslutning till inrättandet av inkomstregistret ingås så att de åren 2016—2018 får föranleda staten utgifter på högst 24 204 000 euro. 
22.Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 24 645 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den 
2) behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering. 
Anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 220 768 000 euro. 
Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland. 

90.Stöd till kommunerna

20.Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar 
2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU 
3) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen 
4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för ett utvecklingsprogram för kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning. 
22.Utveckling och stödjande av självstyrande områden samt förvaltnings- och servicestrukturer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till beredningen av självstyrelseområden samt till utveckling av förvaltnings- och servicestrukturer och tillhörande projekt 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fyra årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken. 
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 986 803 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna  
3) till ett belopp av högst 30 200 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 574 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) 
2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag 
3) till ett belopp av högst 1 000 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen. 
34.Finansiering av lokala försök i kommunerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 520 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till beredning, styrning, uppföljning och utvärdering av lokala försök i kommunerna som inleds till stöd för ett åtgärdsprogram för att minska de skyldigheter som kommunerna har på grundval av sina lagstadgade uppgifter 
2) till bidrag till de kommuner som deltar i lokala försök i kommunerna för avlönande av projektchefer 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings- och projektuppgifter i anslutning till lokala försök i kommunerna; dessa kan genomföras utanför målet för antalet årsverken. 
De statsunderstöd som avses i 1 och 2 punkten kan beviljas som allmänt understöd. 

91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet

41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 255 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:  
1) stöd till jordbruket 
2) skatteåterbäring till energiintensiva företag. 

92.EU och internationella organisationer

Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 400 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 10 770 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
67.Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 givits internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen  
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har givits efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 951 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen  
2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket. 
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands första betalningspost 2016 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar. 
Fullmakt 
År 2016 får Finland förbinda sig till tecknande av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar som 2016—2020 föranleder utgifter på sammanlagt 62 miljoner US-dollar. År 2016 får Finland förbinda sig till att betala infordringsbart kapital i anslutning till tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av sammanlagt 248,3 miljoner US-dollar. 
95.Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 800 000 euro. 
Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö. 

99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen

95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.  
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats ut utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare  
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala utgifter för att hantera risken i samband med statens kassaplaceringar. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras 2016 på grundval av beslutet om beviljande avvikande från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen. 

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet

Staten får avstå från sitt monopol i CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy. 
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 203 000 euro. 
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 883 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling och produktion av läromedel 
2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro 
3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning  
4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
03.Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 237 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till undervisning i och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, sammanlagt högst 47 personer, till ett belopp av 1 600 000 euro 
2) till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte till ett belopp av 2 870 000 euro.  
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. 
04.Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 863 000 euro. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 543 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt kultursamarbete 
2) till utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
3) till betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands. 
22.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 263 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 489 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 279 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

575 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5.  

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

Sammanlagt 

1 279 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 321 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 543 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)  

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

532 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 321 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro. 
Anslaget får användas för finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 190 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter som föranleds av åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av utbildning av lärare och annan personal inom undervisningsväsendet för asylsökandes och invandrares behov samt av erkännande av asylsökandes och invandrares kompetens och utbildning. 
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 

10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 816 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) till internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande utbildning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-skolan samt understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare 
3) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 334 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter för den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 17 672 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd och utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
2) till andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
3) till finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
4) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av åtgärder för att påskynda införandet av digitala läromedel, av försök och utveckling inom digitalt lärande samt av åtgärder för att främja tillgängliggörandet av kulturverksamhet samt grundläggande konstundervisning för barn 
5) till avlönande av personal motsvarande högst 1 årsverke. 
30.Statsandel och statsunderstöd för den allmänbildande utbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 724 220 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt 13 § 3 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, högst 3 800 000 euro 
3) till understöd för privata utbildningsanordnares driftskostnader, högst 2 386 000 euro 
4) till driftskostnader för flexibel grundläggande utbildning, högst 6 000 000 euro 
5) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 1 300 000 euro 
6) till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel för grundläggande konstundervisning per undervisningstimme, högst 150 000 euro 
7) till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen samt till utvecklandet av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen och anskaffning av informations- och kommunikationsteknik till Studentexamensnämnden samt till internationell verksamhet i skolorna och läroanstalterna, högst 5 575 000 euro 
8) till utveckling av den småbarnspedagogiska verksamheten, högst 3 700 000 euro 
9) till understöd för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och anställning av skolgångsbiträden i anknytning till det och för att minska undervisningsgruppernas storlek, högst 20 185 000 euro 
10) till understöd för utvidgande av språkbadsverksamheten, högst 842 000 euro 
11) till understöd för stödjande av klubbverksamhet för skolelever, högst 4 865 000 euro 
12) till betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område 
13) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i den ovannämnda lagen för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål, högst 11 975 000 euro 
14) på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer till betalning av understöd enligt 45 § i den ovannämnda lagen för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer 
15) till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn, högst 120 000 euro 
16) till betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och statsrådets beslut om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
17) till anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare 
18) till betalning av sådana utgifter och understöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan, högst 400 000 euro. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar. 
51.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 478 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Kerhokeskus - Koulutyön tuki ry, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 

20.Yrkesutbildning

01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 289 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder  
2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning, högst 1 550 000 euro. 
21.Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 6 265 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen och till betalning av understöd 
2) till betalning av utgifter och understöd för inlärning på arbetsplatsen och projekt för utvecklande av utbildningsmodeller som flexibelt kombinerar arbetsinriktad inlärning och olika sätt att anordna utbildning 
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna  
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 468 108 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd 
2) till understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro 
3) till understöd för utvecklande av den yrkesinriktade specialundervisningen och stärkande av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro 
4) till utvecklande av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser med hjälp av digitala lösningar, högst 1 825 000 euro. 

30.Vuxenutbildning

20.Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 527 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet (inklusive småbarnspedagogisk verksamhet), till examensmästarutbildning samt till uppföljning och utvärdering av dessa utbildningar 
2) till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
3) till utbildning för specialgrupper  
4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst fem årsverken. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
21.Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 499 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen 
2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av OECD:s internationella undersökning som mäter vuxnas kunnande (PIAAC)  
3) till genomförande av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och till stödåtgärder under övergångsperioden 
4) för finansiering av fortbildningsprogram och specialiseringsutbildningar som inleds med anledning av strukturomvandlingen 
5) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst fjorton årsverken. 
30.Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 157 920 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu  
2) till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen till ett belopp av högst 6 256 000 euro. 

Enheter som berättigar till statsandel 

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 793 046 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

255 658 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralers driftskostnader 

168 128 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

55 747 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 750 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 400 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
31.Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 134 805 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
2) till utvecklande av utbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt för slutbetalningar och rättelser för tidigare år, högst 1 550 000 euro. 
Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 16 560. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
32.Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 106 650 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar och av högst 13 350 000 euro i statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 262. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande. 
33.Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 37 347 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen 
2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 32 378 000 euro. Finansiering kan användas för avläggande av delar av en examen. 
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 1 520. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro. 
Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd. 
51.Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 055 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandel är sammanlagt högst 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar. 
53.Statsunderstöd till organisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 6 361 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) till betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry. 

40.Högskoleundervisning och forskning

Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får förbindelser ingås 2016 till ett värde av 338 376 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna på nationell och internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (ICT), ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkandet av universitetens profilering och ett belopp på 30 000 000 euro avsett för ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att främja kommersialisering av innovationer. Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2016. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 871 000 euro. 
02.Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 131 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete 
2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 249 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 758 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 53 960 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med CIMO  
2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen, till central finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen samt andra motsvarande gemensamma utgifter  
3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid, högst 18 000 000 euro 
6) för finansieringen av examensinriktade fortbildningsprogram som inleds med anledning av strukturomvandlingen 
7) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av reformen av grundutbildningen och kompletteringsutbildningen för lärare och av genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik 
8) till understöd för utökning av barnträdgårdslärarutbildningen, högst 3 300 000 euro. 
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt samt till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 825 070 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) 
1) 1 594 137 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 157 273 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) 46 660 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet  
4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.  
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 232 133 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt inklusive projekt som ökar samarbetet mellan högskolor och näringsliv och främjar kommersialisering av innovationer, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
52.Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet (fast anslag)
Under momentet beviljas 31 679 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av kompensation enligt 75 och 92 a § i universitetslagen till Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet för deras apoteksrörelse. 
53.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 103 359 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) till Finlands Akademis förfogande utanför bevillningsfullmakten högst 5 207 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt 
4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken 
5) till betalning av utgifter i enlighet med lagen om statsbidrag till privata arkiv 
6) till utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 88 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
7) till betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
8) till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
9) till betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
10) till betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
11) till hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i punkt 6 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 000 000 euro. 
Fullmakt 
År 2016 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får via konkurrens fördelas enligt de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutar om till strategisk forskning, med vilken avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.  
Fullmakten och anslaget får användas till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer.  
Fullmakten och anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar.  
Anslaget får också användas för nationell medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten svarar mot de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt mot rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag.  
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 858 020 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen 
1) 786 019 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 36 235 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet 
3) 28 356 000 euro för ersättning som beviljas på ansökan för de mervärdesskattekostnader för hyror som föranleds av en ändring av 30 § i mervärdesskattelagen 
4) 7 410 000 euro för kompensation enligt 68 § i yrkeshögskolelagen. 
66.Finansiella bidrag till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 008 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 

70.Studiestöd

01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 649 000 euro. 
52.Statsgaranti för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 816 305 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstöd till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 411 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priserna på måltider för studerande som i en finländsk högskola avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som deltar i yrkeshögskolornas yrkesinriktade fortbildningsprogram eller specialiseringsutbildningsprogram som berättigar till studiestöd eller tilläggsstudier som ger yrkeskompetens eller tjänstebehörighet1,94 euro per måltid 
2) till betalning av extra stöd till den som driver en studentrestaurang i lokaler som inte hör till en högskola, högst 1 euro för varje sådan måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst till ett belopp som motsvarar kostnaderna för lokaler och anläggningar. 
59.Stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). 

80.Konst och kultur

01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 289 000 euro. 
Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 205 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av ombyggnadsprojekt 
2) till anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 750 000 euro.  
Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 474 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 522 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till anskaffning av utrustning och anordningar 
2) till betalning av understöd 
3) till ett belopp av högst 170 000 euro, för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
Fullmakt 
Nationella audiovisuella institutet får ingå avtal om att hyra lokaler i anslutning till överföring av biografverksamhet så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna på högst 180 000 euro. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 848 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av tidigare beviljade extra konstnärs- och journalistpensioner samt familjepensioner som hänför sig till konstnärspensioner 
2) till ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 205 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
Fullmakt 
Museiverket får ingå avtal om att hyra Kotkaniemi så att detta årligen föranleder en ökning av hyresutgifterna på högst 225 000 euro. 
30.Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
2) för köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion 
3) till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 35 819 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar och högst 1 033 för orkestrar. 
32.Statsandelar och statsunderstöd för museer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 072 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
2) till ett belopp av högst 461 000 euro till betalning av understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn. 
Antalet årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 1 183. 
35.Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 313 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ett belopp av högst 11 000 000 euro för att ordna kompensation för privatkopiering enligt upphovsrättslagen (404/1961) 
2) till ett belopp av högst 9 313 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för kostnaderna för att ordna ersättning.  
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 521 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd 
1) till kulturinstituten 
2) för främjande av fredsarbete 
3) för föreningen Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:s utgifter  
4) för medborgarorganisationernas verksamhet 
5) för Lotsbibliotekets verksamhet 
6) till betalning av utgifter och understöd som föranleds av främjandet av konstens och kulturens tillgänglighet och utvidgandet av principen om en procent till konsten. 
51.Stipendier åt konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 507 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) för stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983). 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 233 322 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar  
2) för anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem 
3) för i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt till ett belopp av högst 960 000 euro för stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) 
4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, samt till ett belopp av högst 6 577 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) 
5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
6) till ett belopp av högst 4 877 000 euro till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet 
7) för nationell förvaltning av EU:s kulturprogram  
8) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet 
9) till betalning av statsunderstöd för driftskostnaderna för stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö till ett belopp av högst 37 877 000 euro, statsunderstöd för driftkostnaderna för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö till ett belopp av högst 11 391 000 euro och statsunderstöd för driftskostnaderna för Nationalgalleriet till ett belopp av högst 12 573 000 euro  
10) för omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och för kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och för kostnaderna för upphovsrättsutredningar  
11) till avlönande av högst 49 personer vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar.  
Anslaget i punkt 2 samt de stipendier enligt enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen. 
I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 24 669 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.  
54.Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar (fast anslag)
Under momentet beviljas 5 300 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd för amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering. 
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för kostnader för genomförande av programmet och handlingsplanen för ett nationellt digitalt bibliotek 
2) för kostnader för planmässig digitalisering av viktigt prioriterat musei- och kulturarvsmaterial 
3) till stöd för museernas innehållsproduktion 
4) till utveckling av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utveckling av bibliotekens, arkivens och museernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket 
5) för kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) till statliga ämbetsverk och inrättningar för kostnader som föranleds av digitaliseringen av kulturarvsmaterial och bevarande av digitalt kulturarvsmaterial 
7) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid. 
59.Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stiftelsen Nationalgalleriets kapital, Ett villkor för användningen av anslaget är att privata finansiärer deltar i tillförseln av kapital. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2 
72.Utökande av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 739 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för Nationalgalleriets konstanskaffningar. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 899 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

6 100 000 

Sammanlagt 

6 899 000 

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2016 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro. 
2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds efter 2016 uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro. 
95.Utgifter för skydd av kulturmiljö (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför samt ersättningar som betalas med stöd av lagen. 

90.Idrottsverksamhet

30.Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av projektet En timme motion om dagen.  
50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 147 622 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001) 
2) för utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) till ett belopp av högst 1 700 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) för utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) till ett belopp av högst 339 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) för utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner 
7) för beviljande av extra pension för idrottsutövare enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) motsvarande högst 16 fulla pensioner 
8) till ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av Pro Idrott-utmärkelser 
9) för omkostnaderna för regionalförvaltningen för motion och idrott 
10) för projektet för totalrenovering av Olympiastadion  
11) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare. 
Det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för de riksomfattande idrottsutbildningscentren är 279 900 och maximiantalet studerandedagar i de regionala idrottsutbildningscentren är 53 000. Trots de ovan nämnda beloppen får anslaget användas till utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för de regionala idrottsutbildningscentren är 16,60 euro per studerandedag. 
Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 324,32 euro i månaden.  
Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen. 
I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandel till idrottsutbildningscenter och finansiering av kalkylerade kostnader för idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 824 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter 
2) till ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke 

91.Ungdomsarbete

50.Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006) 
2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete 
3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler 
4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna 
5) för att stödja sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och stödja EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen 
6) för att stödja lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga 
7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet 
8) till utgifter för statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samiska ungdomsrådet samt till stärkande av den samiska ungdomskulturen 
9) till stöd för de riksomfattande service- och utvecklingscentralerna inom ungdomsarbetet 
10) för att genomföra, utvärdera och utveckla det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet 
11) för att genomföra tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk 
12) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid för informationsstyrning som gäller verkställigheten av den nya ungdomslagen. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år. 
I fråga om de personer som avses i punkt 12 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
51.Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 19 673 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. 
52.Samernas kultur- och språkboverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning

01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 557 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 139 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro. 
Anslaget får användas till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till dessa. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 238 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 756 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. 

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 54 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
De startbidrag till unga jordbrukare och investeringsbidrag till jordbruket som hänför sig till programperioden 2014—2020 får under 2016 beviljas så att de föranleder utgifter på sammanlagt högst 66 000 000 euro som betalas av anslagen för 2017 och senare år. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2015 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2016.  
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2016 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2016.  
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 72 630 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 
3) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras nationellt inom ramen för 1995—1999 års system med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 767 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 873 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 696 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 872 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som ska erläggas av den andel som avses i 18 § i lotterilagen (1047/2001), till utgifter enligt lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 913 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 523 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
5) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 82 630 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2016 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 127 800 000 euro. Om en del av de bevillningsfullmakter för 2015 som gäller programperioden 2015—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2016. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

02.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 212 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
2) till betalning av statsbidrag för utgifter för nätverket djurens välfärdscentral, högst 75 000 euro 
3) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro 
4) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
5) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 961 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 028 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)  
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 321 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2015 och tidigare år. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Stödbeslut som fattas 2016 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2017 och senare år.  
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 597 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  
2) till betalning av utgifter för exportbidrag för jordbruksprodukter, stöd för privat lagring och vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 samt till betalning av utgifter som direkt hänför sig till produkterna. 
Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare år. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande EU-inkomststöden enligt punkt 1 och enligt principen om betalningsbeslut beträffande EU-marknadsstöden enligt punkt 2.  
42.Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000). Av anslaget får betalas ersättningar som hänför sig till 2015 och tidigare år.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 043 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020  
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2016 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2017 och senare år.  
Om en del av den i punkterna 1 och 2 avsedda fullmakt för 2015 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2016. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 546 888 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 405 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 299 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) andra specialunderstöd som främjar en ökad andel inhemska livsmedel och genomför målen i redogörelsen om livsmedelspolitik och redogörelsen om livsmedelssäkerheten 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 350 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 617 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsunderstöd för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet samt för utgifter som föranleds av nätverket djurens välfärdscentral 
4) till beviljande av statsunderstöd för utvecklande av alternativa forskningsmetoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

40.Naturresursekonomi

20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 b § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 519 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal 
2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 780 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 136 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön, åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka och projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för projekt som utförs som statens arbete 
3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 245 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 400 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) samt till betalning av utgifter som föranleds av förebyggande och övervakning av skador som förorsakats av stora rovdjur 
2) till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år samt utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 55 230 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2016 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 58 000 000 euro. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 40 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av de årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio som hör till den offentliga serviceenheten av Finlands skogscentral. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 130 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 550 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015) och till återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenområdets ägare enligt lagen om fiske (286/1982).  
Av anslaget ska 50 000 euro avsättas för bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 279 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.  
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 837 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 70 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 8 900 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). 

63.Forststyrelsen

1. Ändringar i grundkapitalet 
Forsstyrelsens grundkapital kan minskas med 0,5 miljoner euro.  
2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten  
I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004). 
Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare. 
Forststyrelsen kan 2016 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro. 
3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2016 medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2016 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.  
4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten  
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 miljoner euro. 
5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro. 
6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 2,5 miljoner euro. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 754 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.  

70.Lantmäteri och datalager

01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 630 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet 
2) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 500 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)  
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 646 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer  
3) betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund. 
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 660 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 377 375 000 euro. 

10.Trafiknätet

01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 78 777 000 euro. 
Anslaget får även användas till  
1) utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 061 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem, planering, styrning av och information om trafiken, isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen 
2) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
4) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomsterna av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
35.Statsunderstöd för byggandet av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 850 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut på avsnittet Gräsviken—Mattby. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 150 000 euro. 
Anslaget kan användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.  
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stödjer detta. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011). 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 343 030 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå följande förbindelser om nya trafikledsprojekt: Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten) 

Nya trafikledsprojekt 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) 

 

 

Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

Fullmakt att ingå följande förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår: 
Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen (maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår):  

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Rv 6 Villmanstrand—Imatra 

177 000 000 

Stamväg 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

Rv 5 Päiväranta—Vuorela 

90 000 000 

Rv 6 vid Joensuu 

47 100 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Rv 8 Smedsby omfartsväg 

57 500 000 

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

75 500 000 

E18 Forsby—Kotka, separat projekt 

37 000 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Anslutningsförbindelser för Västmetron 

19 900 000 

Rv 4 vid Rovaniemi 

25 000 000 

Rv 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Lv 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Förbättring av lv 148 vid Kervo 

13 000 000 

Rv 3 planskild anslutning i Arolammi 

6 000 000 

Sv 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen 

27 000 000 

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

 

 

Banprojekt 

 

Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 

24 000 000 

Ringbanan 

509 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, spår i väster 

40 000 000 

Triangelspåret i Riihimäki 

10 000 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 

150 000 000 

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering 

4 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Havsfarleden till Jakobstad 

11 400 000 

Havsfarleden till Nystad 

11 000 000 

Havsfarleden till Raumo 

20 000 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

158 000 000 

78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 56 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet. De finansieringsandelar som utomstående finansiärer betalar och som staten betalar i efterhand budgeteras enligt kontantprincipen.  
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 105 970 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 

20.Myndighetstjänster för trafiken

01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 866 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 

30.Stöd till trafiken och köp av tjänster

42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken. 
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 100 420 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen. 
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 200 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 82 774 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/20071) 
2) köp av tågtrafiktjänster 
3) köp av flygtrafiktjänster 
4) köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken 
5) köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt kostnader för inrättandet och användningen av biljettsystemet 
6) stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna 
7) stöd för kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna 
8) projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt för mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (1273/2013).  
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Kommunikationsministeriet bemyndigas att ingå avtal om upphandling av tågtrafiktjänster åren 2016—2019 högst till ett belopp av 120 680 000 euro. 
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 500 000 euro.  
Anslaget får användas till  
1) köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information 
2) reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Fullmakten som beviljats för köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården genom avtal med lång löptid får användas för att ingå avtal om tjänster inom förbindelsefartygstrafiken år 2016, till den del fullmakten inte har använts. 
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 303 000 euro.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation

01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 524 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
44.Innovationsstöd till medierna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 9 860 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) beviljande av understöd för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen 
2) beviljande av lån för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen  
3) betalning av Innovationsfinansieringsverket Tekes konsumtionsutgifter för innovationsfrämjande åtgärder och aktiveringsåtgärder i mediebranschen. 
Understöd får beviljas på grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar samt till forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen som drivs av organisationer och högskolor som omfattas av statens budgetekonomi samt motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning.  
Lån får beviljas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), på grunder som närmare föreskrivs genom förordningar av statsrådet och i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt i mediebranschen. Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om utvecklingsarbetet misslyckas tekniskt eller om det inte leder till ett resultat som kan utnyttjas i ekonomiskt syfte har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning. Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med medel under moment 31.01.29.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. I fråga om punkt 3 budgeteras anslaget enligt prestationsprincipen. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Till den del som fullmakten inte har använts bemyndigas Kommunikationsverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar. 
De anslag som har beviljats 2014 och 2015 får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken.  
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 507 948 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 

50.Forskning

01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 352 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis  
2) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 3 569 000 euro.  
Fullmakten får användas för förvaltningskostnader och allmänna kostnader för rymdforskningsprogrammet METNET/MOI samt till löneutgifter för personal motsvarande två årsverken. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 645 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 193 120 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes inbegripet utveckling av personalens kompetens 
2) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter  
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland 
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag. 
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna 
2) i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 616 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 
2) för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 622 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.30.64, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under momenten 32.01.42, 32.20.40 och 32.20.42.  
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 571 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010), som utfärdats med stöd av lagen, användas som allmänt understöd 
1) för sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag 
2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar internationell affärsverksamhet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd 
1) för standardiseringsverksamhet 
2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet. 
Anslaget får användas som specialunderstöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) 
1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt 
2) för finansiering av Finlands verksamhet inom nätverket Enterprise Europe Network. 
Anslaget får också användas som ett specialunderstöd och allmänt understöd till betalning av utgifter som föranleds av tillväxtprogram inom ramen för Team-Finland-verksamheten som främjar företagens etablering på den internationella marknaden, utländska investeringar samt turistfrämjande verksamhet i Finland. Anslaget får dessutom användas som ett specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar som avses i statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010). 
För att effektivisera sätten på vilka formgivning nyttiggörs inom närings- och innovationsverksamheten och för att utveckla företagstjänster kan, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. Även för åtgärder som främjar tjänster för små och medelstora företag, företagsverksamheten inom de kreativa branscherna samt den kreativa ekonomin kan i särskilda fall på grund av åtgärdernas samhälleliga effekter och goda resultat beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Fullmakt 
År 2016 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp högst 5 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas för utbyggnad, utveckling och upprätthållande av högkvalitativa infrastrukturer för forskning och pilotverksamhet inom bioekonomin samt till betalning av mervärdesskatt i samband därmed. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet 
1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer 
2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag 
3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin 
4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar. 
Anslaget får även användas för forsknings- och utvecklingsprojekt enligt punkterna 1), 3) och 4) vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.  
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag. 
Anslaget får även användas för konsumtionsutgifter.  
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 
2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 007 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

20.Närings- och innovationspolitik

01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 32 890 000 euro.  
Anslaget får även användas 
1) till betalning av internationella medlemsavgifter 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder. 
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 38 448 000 euro. 
Anslaget får även användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen, för att göra upp prognoser samt för internationaliseringsfrämjande åtgärder. 
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan utrednings- försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten 
2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna 
3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 330 370 000 euro. 
Fullmakt  
År 2016 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 241 015 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2016 till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för nationell och EU-medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt 
3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer utanför budgetekonomin  
4) för projekt som gäller utveckling av arbetslivet, som även kan vara projekt för utveckling av arbetslivet i kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt ämbetsverk och inrättningar som omfattas av statens budgetekonomi 
5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning, som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande, affärskompetens och annan kompetens som är betydelsefull med tanke på näringslivets och samhällets utveckling 
6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna 
7) för medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer utanför budgetekonomin som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen 
8) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet i kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund, statens ämbetsverk och inrättningar samt sådana övriga upphandlande enheter som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 
9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram. 
Bidragen kan även betalas i form av servicesedlar. 
Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20. 
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Statsunderstöd till Finnpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 35 600 000 euro. 
Anslaget får användas som allmänt understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering (1301/2010), för sådana utgifter för Finpros verksamhet som främjar 
1) företagens internationalisering 
2) turistresor från utlandet till Finland  
3) utländska investeringar i Finland. 
Eftersom den service som Finpro tillhandahåller kan jämställas med en kollektiv nyttighet och på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten från dess verksamhet kan Finpro beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 024 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inklusive åtgärder i anslutning till detta som vidtas av företag, kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar 
2) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster 
3) högst 2 724 000 euro till betalning av understöd som hänför sig till utvecklandet av marinindustrins verksamhetsomgivning 
4) till avlönande av en personalmängd motsvarande högst 1 årsverke. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 018 000 euro. 
Fullmakt 
Nya understöd får 2016 godkännas till ett belopp av 1 000 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får användas för att genomföra och betala projekt i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).  
Understödet till små och medelstora företag är högst 50 procent. Understöd kan beviljas till en högre procentandel för projekt som är betydande på riksnivå eller regionalt och i vilka företag inte deltar eller projekt där det är svårt att hänföra kostnaderna till enskilda företag eller om nyttan av projektet anses tillfalla en stor grupp företag eller om projektet till sin natur är avvikande eller utsatt för särskilda risker.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 735 000 euro. 
Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal  
3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om ett ränteutjämningsbolag för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1136/1996) 
4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 91 770 000 euro.  
Anslaget får som finansiering enligt bolagslagen användas som ett allmänt understöd till bolaget 
1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder. Detta innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik 
2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) 
3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 
4) till betalning av medlemsavgiften i internationella byrån för mått och vikt. 
Anslaget får användas som specialunderstöd för investering i och ibruktagande av anordningar för försöksverksamhet med förnybara energikällor. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
50.Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett internationellt teknologipris. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 106 404 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av de lån som beviljats Finlands Exportkredit Ab för refinansieringsverksamhet när det gäller exporten  
2) till betalning av sådana kostnader som tas ut hos låntagaren i samband med ränta eller i övrigt. Kostnaderna föranleds av åtgärder som behövs för skydd mot ränte- och valutarisker i fråga om lån som beviljats Statskontoret för refinansieringsverksamhet. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.  
Fullmakt  
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 500 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden ställer hinder för sådan medelsanskaffning till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas får vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 141 700 000 euro.  
Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet (1444/2014) och Europeiska unionens förordning (EG) nr 1407/2013 avseende stöd av mindre betydelse, för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag. 
Lån kan beviljas som innehåller villkor för riskexponering. Om projektets genomförande eller det ekonomiska nyttiggörandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.  
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.  
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt  
År 2016 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2016 till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
87.Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av fonden Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapitaliseras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas. 
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital. 
89.Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier samt av annat kapital i Tekes Kapitalinvestering Ab. Investeringar i kapitalfonder som förvaltas av privata förvaltningsbolag görs genom investeringsåtaganden mellan Tekes Kapitalinvestering Ab och de privata investerarna. I investeringarna kan Tekes Kapitalinvestering Ab godta mindre avkastning än privata investerare eller ta större risker. 
Anslaget får också användas för forskningsfonder som investerar i nystartade företag. 

30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 165 117 000 euro. 
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.  
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 218 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den (1336/2006), för internationaliseringsprojekt och andra viktiga utvecklingsprojekt för företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2016 får förbindelser ingås till ett belopp av högst 5 000 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 blir oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2016 till ett belopp av högst 20 000 000 euro.  
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 585 395 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för upphandling av sakkunnigbedömningar, prövning, träning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar, enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012).  
2) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 
3) i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, till ersättning av andra lönekostnader än semesterpremie för avlöning av personal motsvarande högst 750 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar, med en månadslön på högst 3 100 euro per person, samt till betalning av motsvarande semesterpremie 
4) till betalning av lönesubvention i enlighet med 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice till ett belopp av högst 2 000 euro i månaden per person samt till betalning av semesterpremie motsvarande högst 65 procents arbetstid  
5) till betalning av startpeng och annan lönesubvention än sådan som avses i 4 punkten samt till betalning av tilläggsstöd till kommunerna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice  
6) till kostnader för försäkringsskydd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice  
7) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande 
8) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök i fråga om service enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och utgifter för information om arbetskraftspolitisk utbildning samt till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke  
9) till betalning av arvoden för arbetssökning till privata serviceproducenter. 
Anslaget får också användas för utgifter för köpta arbetsförmedlingstjänster som upphandlas hos privata förmedlare och för marknadsföringen i samband därmed. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2016 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter år 2016 till ett belopp av högst 140 430 000 euro. 
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002). 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemomentet 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde. 
Med anslag under momentet får även betalas investeringsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 

40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet

Fullmakt 
Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 %. Nya skyddsupplagringslån får 2016 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2016 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 058 000 euro. 
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 541 000 euro.  
Anslaget får också användas för medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 781 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 731 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster  
2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket  
3) för utveckling, utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 897 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013), till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem  
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.  
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)  
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000). 

50.Regionutveckling och strukturfondspolitik

40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken. Utgifter får betalas 
1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder 
2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna 
3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
4) för avlönande av personal i anslutning till genomförandet av ovannämnda projekt i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken samt till betalning av lokal- och andra kostnader som detta föranleder 
5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten.  
6) högst 6 000 000 euro för upprustning av Kimola kanal.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 242 324 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förverkligar målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning under EU:s programperiod 2007—2013 och som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) 
2) till betalning av EU-finansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020" som förverkligar målet Investering, tillväxt och arbetsplats under EU:s programperiod 2014–2020 och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt till betalning av den statliga medfinansieringen av målet Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
3) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som förverkligar ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013, och till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020" som förverkligar målet Investering, tillväxt och arbetsplats under EU:s programperiod 2014—2020 och som delfinansieras av Europeiska socialfonden 
4) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen 
5) till avlöning av personal motsvarande högst 300 årsverken som behövs för att genomföra de program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2007–2013 samt det program som delfinansieras under programperioden 2014–2020 
6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som gäller projekt under EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 
7) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som gäller projekt under EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 
8) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
9) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt  
År 2016 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 326 965 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2015 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2016. 

60.Energipolitik

01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 857 000 euro. 
40.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 76 402 000 euro. 
Anslaget får användas för  
1) investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta 
2) pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
3) investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012). Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de understöd som gäller pilotanläggningar för biobränslen som Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor. 
Anslaget får även användas till betalning av stöd som tidigare beviljats med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012). 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt  
År 2016 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 35 000 000 euro. 
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 41 750 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 310 000 euro. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 460 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för anskaffning av utsläppsenheter för avtalsperioden 2013—2020 med hjälp av de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet  
2) till betalning av kostnaderna för administreringen av de flexibla mekanismerna 
3) för att stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter  
4) till betalning av utgifter som föranleds av fluktuationer i valutakurserna. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 234 600 000 euro. 
Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av produktionsstöd för el (en inmatningstariff) som producerats med vindkraft 
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie
3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie
4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (en inmatningstariff höjd med förgasarpremie)
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för investeringar som stöder produktionen eller användningen av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta 
2) för sådana pilot- och demonstrationsprojekt för teknik med anknytning till produktionen eller användningen av biodrivmedel som avser miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
3) för investeringar i åtgärder som minskar miljöolägenheterna av energiproduktionen eller energianvändningen. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  

70.Integration

03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 246 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet 
2) till ett belopp av högst 1 585 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration föranleds exempelvis av att utveckla och verkställa bevakningen av integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera arbetssätt och verksamhetsmodeller och skapa och befästa god praxis samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag 
3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration, förebygger och bevakar rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra åtgärder som främjar människors integration om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
5) för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 162 225 000 euro. 
På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning om ersättning av statens medel för kommunens kostnader för främjande av integration (1393/2011) får anslaget inom ramen för statsbudgeten användas 
1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för sådana kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga 
4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
6) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration (1386/2010). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56. 

01.Förvaltning

01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 008 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet 
5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska. 
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 592 000 euro. 
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 063 000 euro. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 576 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 016 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena  
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning  
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 659 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 
3) till betalning av kostnader till följd av överföringen av hälso- och sjukvården för fångar till förvaltningsområdet 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
5) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
6) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
7) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 330 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården) 
2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd) 
3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av KanTa-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst och recepttjänsten) (FPA) 
4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den lokala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
5) till koordinering av samarbetet inom systemutvecklingen och av ibruktagande och spridning av klientdatasystemet (Institutet för hälsa och välfärd) 
6) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården, till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av systemet högst till utgången av programperioden. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 609 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 830 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 303 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet: 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 758 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 088 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 25 582 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 564 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten. 
87.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av aktiekapitalet och annat eget kapital för det under bildning varande bolaget STUK International. 

03.Forskning och utveckling

04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 56 228 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt 
3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd 
5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna 
6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till förnyelse av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården enligt målen för regeringsprogrammet med hjälp av bl.a. försöket med servicesedlar och försöket med basinkomst och genom åtgärder som stöder klienternas delaktighet 
2) för utredning av riktad, bosättningsbaserad social trygghet för såväl i Finland som utomlands bosatta personer och de åtgärder detta föranleder 
3) för främjande av hälsa och välfärd och minskande av ojämlikhet genom ändrade vardagsmiljöer som ger möjlighet till levnadssätt som stöder hälsa och välfärd 
4) för genomförande av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster genom bl.a. inrättande av regionala kunskaps- och stödcentrum för sådana barn och ungdomar med svåra symtom som behöver särskilt stöd och särskild hjälp 
5) för utvecklande av en ny verksamhetsmodell för vård av äldre och för närståendevård för alla ålderskategorier bl.a. genom kommunförsök och understöd 
6) för främjande av partiellt arbetsföras möjligheter att komma ut i arbetslivet 
7) till betalning av omkostnader för genomförande av projekten, till betalning av forsknings-, utvecklings-, och försöksprojekt som stöder genomförandet och till betalning av startbidrag samt till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten och allmännyttiga samfund 
8) för övervakning och kontroll av projekten 
9) till avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sex årsverken per år för de uppgifter som gäller beredning, verkställighet och administration. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 280 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet 
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 562 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet 
5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde 
6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projektet 
8) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården för unga i enlighet med ungdomsgarantin. 
Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 

10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster

50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption. 
51.Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 383 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992). 
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 042 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 214 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
56.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 44 800 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010). 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 319 480 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 

20.Utkomstskydd för arbetslösa

31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 784 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). 
Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. 
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 087 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984). 
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 214 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel. 
Anslaget får också användas till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen. 
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 394 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. 
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 90 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000). 
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel. 

30.Sjukförsäkring

60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 174 650 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
Folkpensionsanstalten får använda högst 56 400 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 9 200 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen. 

40.Pensioner

50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 59 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 644 600 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 122 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 500 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 631 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 
6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 

50.Stöd till veteranerna

30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 450 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 460 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 117 904 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård  
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 15 procent, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 55 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig 
2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 17 988 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader 
4) till betalning av utgifter för öppenvård som ges i hemmet. 
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 408 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner 
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 500 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet 
2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar 
3) för ersättning av kostnader som hanteringen av och beredskap för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet. 
31.Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården  
2) till finansiering av undersökningar och utredningar som stöder beredningen och genomförandet av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården 
3) till ett belopp av högst 500 000 euro för de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den 
4) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt 
5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt. 
Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)
Under momentet beviljas 18 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). 
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 92 570 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59 och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 
2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 1 000 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare. 
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990) 
2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen 
3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn 
4) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—3 
5) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland 
6) till betalning av en patientspecifik engångsersättning på 25 000 euro till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster. 
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 330 847 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet. 
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)
Under momentet beviljas 480 000 euro.  
Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska. 
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 28 990 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för. 
50.Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 25 000 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd till den stiftelse som låter bygga det barnsjukhus som ska tillhandahålla riksomfattande offentlig hälsovård. 
52.Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 11 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) 
2) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd i handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet. 
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001). 
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005)  
2) till ett belopp av högst 63 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling. 

70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga

20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 790 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccineringsprogrammet 
2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador 
3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till 
4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccineringsprogrammet samt för utveckling av systemet för uppföljning. 
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 780 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (744/1989), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (22/2005), för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen 
2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik 
3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 590 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter 
2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål. 
Anslaget får också användas till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet. 
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 430 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009). 
Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget. 
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 900 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. 
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 930 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010). 

80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 168 600 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i lagens 35 § 
2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna. 
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009). 
42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna. 
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)
Under momentet beviljas 15 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen 
2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i lagen 
3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare.  

90.Penningautomatunderstöd

50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 315 300 000 euro. 
Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 § 2 mom. och 22 § 1 och 3 mom. i lotterilagen (1047/2001). 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

01.Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 580 000 euro. 
Anslaget får användas även för ersättningar som betalas ut till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för följande marknadskontrolluppgifter som grundar sig på EU-förordningar och EU-direktiv: 
1) för att begränsa användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, förpackningar, batterier och ackumulatorer samt för att kontrollera förpackningarnas grundkrav, tungmetallhalter och märkningar  
2) för konstaterande och registrering av behörigheten hos personer som utför underhåll på anläggningar, vilket förutsätts enligt Europeiska gemenskapernas förordningar om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om fluorerade växthusgaser  
3) byggprodukter 
4) ekologisk planering och energimärkning av byggprodukter. 
Dessutom får anslaget användas till ersättningar till Motiva Services Oy för skötseln av uppgifter i fråga om förfarandet vid tilldelning av EU-miljömärke, till ersättningar till Tukes för marknadskontrollen av ej CE-märkta produkter samt till betalning av statsunderstöd för forskningsverksamhet till universitet, högskolor och andra motsvarande sammanslutningar som bedriver forskningsverksamhet. 
04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 014 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 970 000 euro. 
65.Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 734 000 euro. 
Anslaget får användas för 
1) understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer  
2) understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet  
3) bidrag enligt 12 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) för projekt som främjar miljövården i skärgården  
4) stödjande av verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden 
5) stödjande av sådan nationellt och regionalt betydande verksamhet av projektnatur som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning. 

10.Miljö- och naturvård

20.Bekämpning av miljöskador (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 900 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till utgifter som föranleds av ordnande av bekämpning av olje- och andra miljöskador, upprätthållande av bekämpningsberedskapen på fartyg, anskaffning av bekämpningsmateriel och vidtagande av bekämpningsåtgärder samt utredningar som direkt anknyter till bekämpningen av miljöskador 
2) till utgifter som föranleds av internationellt samarbete vid bekämpning av miljöskador, utbildnings- och utvecklingsverksamhet och rättegångar, hyror för oljebekämpningsförråd och arvoden till förrådsförvaltare med uppgiften som bisyssla och till dem som deltar i bekämpningsarbeten 
3) till utgifter som föranleds den behöriga myndigheten av att olagliga internationella avfalls-transporter måste sändas tillbaka och av att alla kostnader inte alltid genast kan tas ut av den som orsakat skadan. 
Utgifterna för anskaffning av bekämpningsmateriel budgeteras på basis av förbindelser. 
21.Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till inventering, märkning och skötsel av privata naturskyddsområden och andra områden som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden och av landskapsområden  
2) till åtgärder som stöder handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och som särskilt gäller kommunikation, inventeringar, samarbete, riktande och uppföljning  
3) till uppföljning, skydd och vård av hotade arter, och till därmed relaterade arbetsgruppers verksamhet, till förebyggande av skador orsakade av fredade arter och till ordnande av vård för skadade vilda djur i naturtillstånd och den vård av djur som EU:s CITES-förordning förutsätter 
4) till naturskyddsplanering och tillämpning av marktäktslagen samt till planering och iståndsättning som gäller skydd av grundvatten  
5) till avlöning av personal motsvarande högst 20 årsverken i uppgifter för viss tid enligt motiveringen ovan. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 825 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter av konsumtionstyp som föranleds av iståndsättning av miljön, vattenvård och skydd för grundvattnet och som gäller utveckling av verksamheten och beredning av projekt samt till kontrollskyldigheter och övriga skyldigheter som föranleds av statens projekt 
2) till utvecklande av hydrologisk observation och till skötsel av nätet för observation  
3) till anskaffning av provtagning, laboratorietjänster och andra köptjänster som gäller miljöuppgifter 
4) till gemensamma utvecklingsprojekt och ordnande av utbildning som gäller miljöuppgifter 
5) till inventeringar av den biologiska mångfalden inom den marina undervattensmiljön 
6) till främjande av återvinning av näringsämnen för att minska belastningen i Östersjön samt till effektivisering av vattenvården inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden 
7) till främjande och samordning av planeringen av havsvården 
8) till utredningar i anslutning till målen för minskade utsläpp och internationella klimatförhandlingar, till utvecklande av klimatpolitiken samt till utvecklings- och försöksprojekt som främjar den gröna bioekonomin och cirkulära ekonomin 
9) för avlönande av personal motsvarande högst 53 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 1—4, för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter som anges i punkt 4 samt för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 23 årsverken i uppgifter som anges i punkterna 5—8. 
Anslaget får också användas till understöd till utvecklings- och försöksprojekt för att främja de ovannämnda användningsändamålen. 
Anslaget får även användas för betalning av utgifter som föranleds av beredning av lagstiftning och lösningar som främjar återvinning, effektivisering av återvinningen av näringsämnen och skydd av Östersjön och vattendragen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
52.Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 37 616 000 euro. 
Anslaget får användas för de offentliga förvaltningsuppgifter som Forststyrelsen utför under ledning av miljöministeriet enligt följande: 
1) till utgifter för skötsel av och guidning i nationalparker, övriga naturskyddsområden och naturskyddsobjekt, ödemarksområden och värdefulla kulturobjekt som Forststyrelsen besitter samt till utgifter för skötsel av privata skyddsområden 
2) för sådant byggande inom naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som tjänar skyddsändamålet och för betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt samt för köp av byggnader som är belägna inom naturskyddsområden eller som är nödvändiga för dem 
3) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars anskaffningspris överstiger 10 000 euro och vars ekonomiska livslängd överstiger tre år. 
Dessutom får Forststyrelsen för dessa offentliga förvaltningsuppgifter använda sådana inkomster från offentliga förvaltningsuppgifter som inflyter till Forststyrelsen och som hör till miljöministeriets ansvarsområde. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av inrättandet av en nationalpark under 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017. 
Målen för verksamheten inom miljöministeriets ansvarsområde är följande: 
 • Skyddsnivån för arter och naturtyper förbättras. 
 • Tillståndet inom nätverket Natura 2000 och nätverket av naturskyddsområden förbättras. 
 • Den kulturhistoriska fastighetsförmögenhetens värden bibehålls och dess tillstånd förbättras. 
 • Rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
 • Behovet av guidning och rekreationsservice i nationalparken för 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017 kartläggs, på basis av behovet görs det upp ett program och en tidtabell för genomförande av servicen i nationalparken, och de mest akuta bristerna börjar åtgärdas. 
60.Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) användas till betalning av en överföring till oljeskyddsfonden. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 072 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till stöd för genomförandet av åtgärder i förvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanens åtgärdsprogram enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) för att uppnå eller upprätthålla en god status i vattnen 
2) till betalning av utgifter som föranleds av planering och byggande, ombyggnad och byggnadsskyldigheter när det gäller sådana miljöarbeten enligt förvaltningsplanerna som utförs som statens arbete eller som understöd, och till betalning av utgifter som föranleds av utförande av de statliga avfallshanteringsarbeten som föreskrivs i avfallslagen (646/2011) 
3) till stöd enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) för vattenvården i samhällen och på glesbygden i enlighet med förvaltningsplanerna 
4) för sådan rådgivning i enlighet med förvaltningsplanerna som främjar verkställigheten av statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011). 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 13 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter som föranleds av projekten. Avtal får ingås om att ett arbete som finansierats med anslag under momentet och som inletts och slutförts som statens arbete överlåts till kommunen eller en annan samarbetspartner. Samtidigt ska man avtala om de villkor som den som tar emot arbetet ska följa efter överlåtelsen. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av effektivisering av återvinningen av näringsämnen, skydd av Östersjön och vattendragen samt programmet för sanering och försök som avser förorenade marksubstanser. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
För att genomföra förvaltningsplanerna får man 2016 ingå avtal och avge förbindelser som åren efter 2016 föranleder kostnader på sammanlagt högst 5 000 000 euro. 
63.Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 18 480 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till köp och inlösen av jord- och vattenområden och byggnader för naturskyddsändamål och till köp av områden som ska införlivas med ödemarksområden 
2) till betalning av ersättningar till markägare eller innehavare av särskilda rättigheter för ekonomiska förluster på grund av beslut eller avtal enligt 24, 25, 29 och 47 § i naturvårdslagen 
3) till ersättningar för de kostnader som staten med stöd av 53 § i naturvårdslagen, 197 § i mark-användnings- och bygglagen samt 7 a § i lagen om enskilda vägar påförs på grund av genom-förandet av nätverket Natura 2000 
4) till ersättningar som föranleds av skydd enligt 8 och 26 § i marktäktslagen 
5) till ersättningar för olägenheter enligt 55 § 2 mom. i naturvårdslagen 
6) till utgifter som föranleds av bedömning av, lantmäteriförrättningar på och förvärvsuppgifter för områden som förvärvas till staten för naturskyddsändamål eller som inrättas som privata skyddsområden samt till utgifter som föranleds av märkning av privata skyddsområden och dessutom till utgifter för fastighetsskötsel på områden som är i miljöministeriets besittning och till eventuella kostnader för ersättningsförrättningar 
7) till ett belopp av högst 120 000 euro till arvoden som betalas utifrån separat ingångna samarbetsavtal och genom vilka man främjar behandlingen av anbud som markägarna lämnat in i enlighet med handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) 
8) till betalning av ränta för periodiserade betalningsposter av köpesumman och ersättningarna då räntan motsvarar den ränta som fastställs i 95 § 1 mom. i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter 
9) till ersättningar som närings-, trafik- och miljöcentralerna betalar ut för skador orsakade av fridlysta sällsynta djur 
10) till kommunerna och till samfund som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden för stödjande av förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden med stöd av statsunderstödslagen. Förvärven ska främja skyddet av den biologiska mångfalden 
11) till betalning enligt lagen om bekämpning av skogsskador av de utgifter som föranleds av ersättningar för de skogsskador som spritts från naturskyddsområden eller från områden i statens ägo som förvärvats för naturskyddsändamål och av bedömning av skadorna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna. 
Fullmakt 
För fullföljandet av de naturskyddsprogram som statsrådet har fastställt, nätverket Natura 2000 och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) får det 2016 ingås avtal och avges förbindelser som åren efter 2016 föranleder kostnader på sammanlagt högst 10 000 000 euro.  
64.EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av projekt som EU-kommissionen godkänt och som delfinansieras ur LIFE-miljöfonden för finansieringsperioden 2007—2013 och den nya perioden 2014—2020 samt till betalning av EU-medfinansieringsandelar för andra pilotprojekt. 
Anslaget får användas till avlönande av personal för projektuppgifter motsvarande ca 60 årsverken. 
Under momentet nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
65.Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 7 § i lagen om oljeavfallsavgift användas till betalning av ersättningar för oljeavfall samt insamling, transport, lagring och behandling av oljeavfall enligt de grunder som närmare bestäms i statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering (1191/1997). 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 440 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer och överenskommelser i anslutning till miljöministeriets ansvarsområde samt till andra betalningar till utlandet som föranleds av internationella förbindelser. 
70.Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 500 000 euro. 
Anslaget får användas till den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda samt till utgifter som föranleds av anskaffning av oljebekämpningsutrustning som fungerar i isförhållanden och annan utrustning för oljebekämpning till havs. 
Fullmakt 
Om en del av den för 2015 beviljade fullmakt att ingå avtal och avge förbindelser som gäller den grundläggande renoveringen av havsforskningsfartyget Aranda inte har använts, får beslut om den oanvända delen fattas år 2016. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 956 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas för understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005). 
60.Överföring till statens bostadsfond
Under momentet beviljas inget anslag. 
Räntestödslån och statliga borgensförbindelser 
År 2016 får lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) godkännas som av statens bostadsfonds medel understödda räntestödslån till ett belopp av sammanlagt högst 1 170 000 000 euro. 
År 2016 får lån enligt lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder (856/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 285 000 000 euro.  
År 2016 får lån enligt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 100 000 000 euro.  
År 2016 får lån enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008) godkännas som borgenslån så att beloppet av det borgensansvar som föranleds staten är sammanlagt högst 1 000 000 000 euro. 
Det totala beloppet av statsborgen enligt lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) får i fritt finansierade lån och bsp-lån vara sammanlagt högst 2 500 000 000 euro vid utgången av 2016. Lån enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån omfattas dessutom av statens ansvar enligt fullmakten att godkänna lånen. 
Med medel ur statens bostadsfond betalas räntestöd, räntegottgörelser och kreditreserveringsersättningar enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder (867/1980), lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen som gäller kort räntestöd för hyresbostadslån, lagen om räntestöd för ägarbostadslån, lagen om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus och lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982). Av bostadsfondens medel täcks dessutom de statliga ansvarsförbindelserna enligt 9 och 9 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av bostäder, 10 § i lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, lagen om statsborgen för byggnadslån för hyreshus, lagen om räntestöd för byggnadslån för hyresbostäder år 2009 och 2010 i syfte att främja sysselsättningen inom byggbranschen, lagen som gäller kort räntestöd för hyresbostadslån, lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån, lagen om statsborgen för ägarbostadslån samt lagen om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag.  
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
För att lindra svårigheter som uppstått oberoende av den som tagit ett personligt aravalån kan det 2016 med stöd av 46 § i aravalagen och 28 § i aravaförordningen (1587/1993) beviljas uppskov med betalningen av räntor eller amorteringar på lån eller bådadera till ett belopp av sammanlagt högst 15 000 euro. 
Statskontoret har rätt att i samband med den frivilliga skuldsanering som avses i 78 § i lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) och det frivilliga skuldarrangemang som avses i 97 § i lagen om företagssanering (47/1993) efterskänka en del av lånekapitalet och räntan på bostadslån som beviljats av statens medel och som ska betalas tillbaka till bostadsfonden. 
Statskontoret har rätt att på frivillig väg sälja en aravahyresbostad eller ett aravahyreshus i stället för att sälja det på exekutiv auktion och rätt att efterskänka en del av kapitalet för statliga bostadslån, om de kreditförluster som föranleds staten väntas bli mindre genom frivillig försäljning än genom exekutiv auktion. 
När aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 5 000 000 euro 2016, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro.  
Understöd 
År 2016 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 120 000 000 euro. 
År 2016 får det av statens bostadsfonds medel beviljas understöd enligt lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter (1184/2005) till ett sammanlagt belopp av högst 5 000 000 euro. 
År 2016 får det av statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas tidsbundna startbidrag till ett sammanlagt belopp av högst 10 000 000 euro i de kommuner som förbundit sig till avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. Startbidrag får beviljas dem som låter bygga hyresbostäder enligt lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) till andra än grupper med särskilda behov. Startbidraget uppgår till 10 000 euro per ovan avsedd bostad. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
År 2016 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund (1030/2008) till ett belopp av sammanlagt högst 2 600 000 euro, av vilket Statskontoret får använda högst 200 000 euro för kostnader för utredningar och åtgärder som främjar saneringen av ekonomin och planeringen av underhåll i fråga om bostadssamfund som har ekonomiska svårigheter.  
År 2016 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 
Ur statens bostadsfond får det 2016 med stöd av statsunderstödslagen beviljas tidsbundna projektbaserade understöd till ett sammanlagt belopp av högst 15 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2016—2019 beviljas för byggande av kommunalteknik i bostadsområden. Dessutom får det fattas villkorliga förhandsbeslut om understöd som kan beviljas för nämnda ändamål 2017—2019 så att det sammanlagda beloppet av understöden och de villkorliga förhandsbesluten uppgår till högst 60 000 000 euro från och med 2016.  
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får med stöd av statsunderstödslagen 2016 bevilja sammanlagt högst 900 000 euro ur statens bostadsfond för boenderådgivning. Understödet uppgår till högst 35 procent av kostnaderna. Understöd kan inte beviljas om understödstagaren har beviljats annat understöd för samma kostnader.  
Av statens bostadsfonds medel får det 2016 med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas bidrag på basis av positiva och lagakraftvunna beslut om ändringar i beslut om tidsbundna startbidrag för ombyggnad som beviljats 2014. Bidraget får uppgå till högst 10 procent av de godkända ombyggnadskostnaderna. Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Forskning och utveckling 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet får 2016 använda högst 700 000 euro ur statens bostadsfond till att finansiera forskning och utveckling kring boendet i enlighet med den dispositionsplan som miljöministeriet fastställt. 
Fullmakter att anskaffa medel  
Bostadsfonden får samtidigt ha lån för totalt högst 300 000 000 euro. 
64.Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning 
2) till ersättningar som betalas med stöd av 13 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) och till utgifter som orsakas staten för verkställande av skyddet 
3) till understöd till kommuner enligt 57 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999). 
Understöd för vården av byggnadsarvet får beviljas till högst 50 % av kostnaderna för åtgärderna. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Ränta på statsskulden

90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 536 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition. 

09.Övriga utgifter för statsskulden

20.Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 37 100 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för förverkligandet av upplåning och skuldhantering  
2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända statsbudgeten för 2016 tillämpas från och med den 1 januari 2016. 

Helsingfors 18.12.2015 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare