Senast publicerat 10-05-2021 16:15

Riksdagens skrivelse RSk 28/2016 rdRP 134/2016 rdRP 249/2016 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd)

RP 134/2016 rd
RP 249/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017 (RP 134/2016 rd). 

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2017 (RP 134/2016 rd) (RP 249/2016 rd). 

Utskottsbehandling

Finansutskottet har lämnat ett gemensamt betänkande om propositionerna (FiUB 35/2016 rd). 

Beslut

Efter att ha godkänt regeringens propositioner har riksdagen samtidigt godkänt följande uttalanden: 

Uttalande 1

Kapitel 29.20
Riksdagen förutsätter att undervisnings- och kulturministeriet bevakar vilka förändringar de minskade anslagen till yrkesutbildningen för med sig och vilka konsekvenser förändringarna har för regionerna, branscherna och läroanstalterna och i förekommande fall vidtar åtgärder för att det ska finnas tillräckligt många utbildningsplatser med god tillgänglighet.  

Uttalande 2

Moment 30.40.44
Riksdagen förutsätter att moment 30.40.44 i tilläggsbudgetpropositionen för 2017 ökas med ett anslag motsvarande den summa som blir oanvänd av stödet för tryggande av virkesproduktionens uthållighet för 2016. 

Uttalande 3

Moment 33.50.56
Riksdagen förutsätter att regeringen bevakar att anslaget för rehabilitering av veteraner och service i hemmet räcker till och att servicen fungerar samt i förekommande fall vidtar åtgärder för att alla veteraner ska kunna få den service som är avsedd enkom för dem.  

Uttalande 4

Moment 33.60.32
Riksdagen förutsätter att resurser för forskningen inom det sociala området och hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, inklusive forskning inom omvårdnadsarbete, säkerställs i samband med vård- och landskapsreformen. 

Riksdagen har godkänt följande statsbudget för 2017: 

Statsbudgeten för 2017

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR41 663 184 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet13 149 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster9 029 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt3 567 000 000 euro
    • 03.  Källskatt på ränteinkomster43 000 000 euro
    • 04.  Skatt på arv och gåva510 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning18 111 200 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt17 131 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier812 000 000 euro
    • 03.  Apoteksavgifter168 200 000 euro
   • 08.  Punktskatter7 190 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak998 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker1 373 000 000 euro
    • 05.  Punktskatt på läskedrycker158 000 000 euro
    • 07.  Energiskatter4 647 000 000 euro
    • 08.  Punktskatt på vissa dryckesförpackningar14 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter3 077 000 000 euro
    • 03.  Bilskatt853 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt817 000 000 euro
    • 06.  Lotteriskatt230 000 000 euro
    • 07.  Fordonsskatt1 155 000 000 euro
    • 08.  Avfallsskatt22 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur135 984 000 euro
    • 03.  Banskatt5 184 000 euro
    • 04.  Vissa avgifter på kommunikationsområdet40 704 000 euro
    • 05.  Vissa avgifter för trafiken27 851 000 euro
    • 06.  Farledsavgifter46 200 000 euro
    • 08.  Oljeavfallsavgift4 000 000 euro
    • 09.  Övriga skatteinkomster6 000 000 euro
    • 10.  El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken3 595 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet2 450 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR5 298 368 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde32 085 000 euro
    • 20.  Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter982 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde31 103 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde145 160 000 euro
    • 10.  Domstolarnas inkomster46 110 000 euro
    • 15.  Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster23 300 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter73 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde2 750 000 euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde8 846 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU8 396 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde450 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde4 894 000 euro
    • 01.  Försvarsförvaltningens byggverks inkomster8 000 euro
    • 20.  Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter18 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde4 868 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde2 288 528 000 euro
    • 10.  Tullens inkomster2 320 000 euro
    • 11.  Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna135 473 000 euro
    • 12.  Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna25 951 000 euro
    • 13.  Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna14 854 000 euro
    • 20.  Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik4 500 000 euro
    • 25.  Inkomster av metallmynt15 000 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond1 827 079 000 euro
    • 51.  Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar198 471 000 euro
    • 52.  Avgifter som motsvarar försäkringspremier18 230 000 euro
    • 60.  Premie för främjande av arbetarskydd850 000 euro
    • 92.  Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel31 300 000 euro
    • 93.  Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter1 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde13 000 000 euro
   • 29.  Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde573 686 000 euro
    • 70.  Inkomster från studiestödsverksamheten24 000 000 euro
    • 88.  Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel545 686 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde4 000 000 euro
   • 30.  Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde935 051 000 euro
    • 01.  Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket544 503 000 euro
    • 02.  Inkomster från EU för landsbygdsutveckling310 000 000 euro
    • 03.  Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen8 000 000 euro
    • 04.  Andra inkomster från EU718 000 euro
    • 20.  Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport40 100 000 euro
    • 40.  Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter3 000 000 euro
    • 41.  Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv500 000 euro
    • 42.  Avgifter för jakt på hjortdjur3 400 000 euro
    • 44.  Fiskevårdsavgifter 8 700 000 euro
    • 45.  Jaktvårdsavgifter10 130 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde6 000 000 euro
   • 31.  Kommunikationsministeriets förvaltningsområde4 995 000 euro
    • 10.  Trafikverkets inkomster4 145 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde850 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde357 205 000 euro
    • 20.  Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster2 840 000 euro
    • 31.  Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti31 865 000 euro
    • 50.  Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken170 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde152 500 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde545 768 000 euro
    • 02.  Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården1 600 000 euro
    • 03.  Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd500 000 euro
    • 90.  Avkastning av penningspelsverksamhet449 163 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd93 200 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde1 305 000 euro
   • 35.  Miljöministeriets förvaltningsområde31 650 000 euro
    • 10.  Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador1 650 000 euro
    • 20.  Överföring från statens bostadsfond26 500 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde3 500 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur370 500 000 euro
    • 01.  Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder193 000 000 euro
    • 02.  Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen75 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag100 000 000 euro
    • 10.  Övriga inkomster av blandad natur2 500 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST2 484 964 000 euro
   • 01.  Ränteinkomster95 964 000 euro
    • 04.  Räntor på statens lån till affärsverken9 100 000 euro
    • 05.  Räntor på övriga lån71 131 000 euro
    • 09.  Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter15 733 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier2 110 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier2 110 000 000 euro
   • 04.  Andel i statens penninginstituts vinst98 000 000 euro
    • 01.  Andel i Finlands Banks vinst98 000 000 euro
   • 05.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst181 000 000 euro
    • 01.  Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst181 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN6 045 388 000 euro
   • 01.  Lån som återbetalas till staten459 241 000 euro
    • 02.  Återbetalningar av statens lån till affärsverk68 300 000 euro
    • 04.  Amorteringar på övriga lån390 941 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering5 586 147 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering5 586 147 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 55 491 904 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 21

  • 21.  RIKSDAGEN179 988 000 euro
   • 01.  Riksdagsledamöterna21 639 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)21 639 000 euro
   • 10.  Riksdagens kansli128 542 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)54 034 000 euro
    • 02.  Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)6 893 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)15 500 000 euro
    • 51.  Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)2 790 000 euro
    • 70.  Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)5 325 000 euro
    • 74.  Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)44 000 000 euro
   • 20.  Riksdagens justitieombudsman6 201 000 euro
    • 01.  Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)6 201 000 euro
   • 30.  Utrikespolitiska institutet3 608 000 euro
    • 01.  Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 398 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)210 000 euro
   • 40.  Statens revisionsverk15 915 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)15 325 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)590 000 euro
   • 90.  Riksdagens övriga utgifter4 083 000 euro
    • 50.  Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)4 083 000 euro
  • Huvudtitel 22

   22.  REPUBLIKENS PRESIDENT13 729 000 euro
   • 01.  Republikens president2 875 000 euro
    • 01.  Arvodet till republikens president (fast anslag)126 000 euro
    • 02.  Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)199 000 euro
    • 20.  Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)2 550 000 euro
   • 02.  Republikens presidents kansli10 854 000 euro
    • 01.  Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)7 754 000 euro
    • 02.  Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)600 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)2 500 000 euro
  • Huvudtitel 23

   23.  STATSRÅDETS KANSLI211 130 000 euro
   • 01.  Förvaltning161 528 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)123 240 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)5 575 000 euro
    • 03.  Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 04.  Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)867 000 euro
    • 22.  Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)11 400 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)19 446 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen5 700 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)5 700 000 euro
   • 20.  Understödjande av politisk verksamhet29 635 000 euro
    • 50.  Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)29 635 000 euro
   • 30.  Justitiekanslersämbetet3 467 000 euro
    • 01.  Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 467 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter10 800 000 euro
    • 21.  Ordnar (förslagsanslag)700 000 euro
    • 26.  Finland 100 (reservationsanslag 3 år)10 100 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 079 337 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen247 730 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)220 484 000 euro
    • 20.  Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)2 282 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 155 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)16 059 000 euro
    • 74.  Husbyggen (reservationsanslag 3 år)7 750 000 euro
   • 10.  Krishantering65 134 000 euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)49 774 000 euro
    • 21.  Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)15 360 000 euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete675 195 000 euro
    • 50.  Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab— euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)535 195 000 euro
    • 88.  Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)10 000 000 euro
    • 89.  Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)130 000 000 euro
   • 90.  Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde91 278 000 euro
    • 50.  Vissa statsunderstöd (fast anslag)1 341 000 euro
    • 51.  Understöd till nödställda (förslagsanslag)45 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)86 992 000 euro
    • 67.  Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)100 000 euro
    • 68.  Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)1 800 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)1 000 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE916 747 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen128 406 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)20 446 000 euro
    • 03.  Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)7 188 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 301 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)19 032 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)245 000 euro
    • 22.  Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)2 184 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)43 705 000 euro
    • 50.  Understöd (fast anslag)8 305 000 euro
    • 51.  Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)19 000 000 euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp416 185 000 euro
    • 01.  Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)8 627 000 euro
    • 02.  Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 709 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)256 497 000 euro
    • 04.  Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)61 152 000 euro
    • 50.  Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)77 200 000 euro
   • 20.  Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning103 271 000 euro
    • 01.  Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)103 271 000 euro
   • 30.  Åklagarna44 748 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)44 748 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff215 684 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)210 984 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)4 700 000 euro
   • 50.  Valutgifter8 453 000 euro
    • 20.  Valutgifter (förslagsanslag)8 453 000 euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 520 235 000 euro
   • 01.  Förvaltning132 054 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)13 632 000 euro
    • 04.  Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)1 439 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)8 517 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)32 224 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)75 000 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)225 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)1 017 000 euro
   • 10.  Polisväsendet745 735 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)696 678 000 euro
    • 02.  Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 391 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)17 666 000 euro
    • 21.  Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet240 429 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)231 029 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 3 år)9 400 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna73 215 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 914 000 euro
    • 02.  Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)49 795 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)2 406 000 euro
    • 43.  Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)8 100 000 euro
   • 40.  Invandring328 802 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)60 658 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)225 344 000 euro
    • 22.  Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)5 800 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)37 000 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 829 719 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning381 683 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 710 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)2 875 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)364 098 000 euro
   • 10.  Militärt försvar2 396 133 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 914 331 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 3 år)475 173 000 euro
    • 19.  Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)4 600 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)2 029 000 euro
   • 30.  Militär krishantering51 903 000 euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)51 893 000 euro
    • 95.  Kursfluktuationer (förslagsanslag)10 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE17 025 673 000 euro
   • 01.  Förvaltning136 165 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)29 920 000 euro
    • 20.  Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)245 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)106 000 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen609 257 000 euro
    • 01.  Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)405 820 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)159 837 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag)15 900 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)22 700 000 euro
    • 97.  Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)5 000 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet38 838 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)22 837 000 euro
    • 02.  Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)1 000 euro
    • 06.  Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)1 000 000 euro
    • 07.  Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)2 000 000 euro
    • 09.  Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)3 000 000 euro
    • 10.  Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 88.  Senatfastigheter— euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen60 140 000 euro
    • 01.  Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 138 000 euro
    • 02.  Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 382 000 euro
    • 03.  Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)9 620 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning82 081 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)53 300 000 euro
    • 02.  Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)28 429 000 euro
    • 03.  Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)352 000 euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar4 836 802 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag)4 577 377 000 euro
    • 16.  Extra pensioner (förslagsanslag)2 096 000 euro
    • 17.  Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)2 625 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag)40 500 000 euro
    • 63.  Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)198 471 000 euro
    • 95.  Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)15 733 000 euro
   • 60.  Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen16 105 000 euro
    • 02.  Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)25 000 euro
    • 10.  Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)850 000 euro
    • 12.  Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)15 000 000 euro
    • 60.  Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)230 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen150 730 000 euro
    • 01.  Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)6 000 000 euro
    • 02.  Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)5 300 000 euro
    • 03.  Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)27 500 000 euro
    • 05.  Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen (reservationsanslag 3 år)31 300 000 euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)49 730 000 euro
    • 21.  Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)15 828 000 euro
    • 22.  Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)15 072 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland252 576 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag)224 576 000 euro
    • 31.  Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 33.  Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)13 000 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna8 626 479 000 euro
    • 20.  Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)1 400 000 euro
    • 22.  Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)200 000 euro
    • 30.  Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)8 597 754 000 euro
    • 31.  Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)27 125 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet251 000 000 euro
    • 41.  Energiskattestöd (förslagsanslag)251 000 000 euro
   • 92.  EU och internationella organisationer1 930 050 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)2 450 000 euro
    • 20.  Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)1 500 000 euro
    • 40.  Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)11 100 000 euro
    • 67.  Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)170 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)1 903 000 000 euro
    • 87.  Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)11 030 000 euro
    • 95.  Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)800 000 euro
   • 99.  Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen35 450 000 euro
    • 95.  Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)300 000 euro
    • 96.  Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 97.  Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)150 000 euro
    • 98.  Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)30 000 000 euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE6 759 425 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet242 752 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)18 021 000 euro
    • 02.  Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)46 077 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)3 687 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)3 058 000 euro
    • 22.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)14 203 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)28 540 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (fast anslag)1 537 000 euro
    • 51.  Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)3 313 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)114 000 000 euro
    • 53.  Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)8 090 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)2 226 000 euro
   • 10.  Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet944 889 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)42 183 000 euro
    • 02.  Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)3 285 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)34 016 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)711 542 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)146 270 000 euro
    • 51.  Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning (fast anslag)1 206 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag)6 387 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning763 042 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)7 975 000 euro
    • 21.  Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)8 511 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)721 415 000 euro
    • 33.  Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)25 141 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning3 323 287 000 euro
    • 01.  Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 081 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 850 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)1 145 000 euro
    • 04.  Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 681 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)91 981 000 euro
    • 22.  Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)8 500 000 euro
    • 50.  Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)1 795 674 000 euro
    • 51.  Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)238 331 000 euro
    • 53.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)104 383 000 euro
    • 54.  Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)47 000 000 euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)834 915 000 euro
    • 66.  Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)19 746 000 euro
    • 89.  Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)150 000 000 euro
   • 70.  Studiestöd781 458 000 euro
    • 01.  Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)621 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag)40 200 000 euro
    • 55.  Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)655 881 000 euro
    • 57.  Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)31 456 000 euro
    • 59.  Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)53 300 000 euro
   • 80.  Konst och kultur463 304 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)4 052 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)2 121 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)23 093 000 euro
    • 05.  Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)4 937 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)6 080 000 euro
    • 16.  Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)18 848 000 euro
    • 20.  Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)15 400 000 euro
    • 30.  Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)3 700 000 euro
    • 31.  Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)48 781 000 euro
    • 35.  Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)8 000 000 euro
    • 40.  Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)252 000 euro
    • 41.  Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)26 648 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)8 293 000 euro
    • 51.  Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)14 615 000 euro
    • 52.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)233 589 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)27 257 000 euro
    • 55.  Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)1 950 000 euro
    • 59.  Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)10 000 000 euro
    • 72.  Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)739 000 euro
    • 75.  Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)4 899 000 euro
    • 95.  Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)50 000 euro
   • 90.  Idrottsverksamhet162 923 000 euro
    • 30.  Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)7 000 000 euro
    • 50.  Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)154 097 000 euro
    • 52.  Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)1 826 000 euro
   • 91.  Ungdomsarbete77 770 000 euro
    • 50.  Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)53 617 000 euro
    • 51.  Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)20 003 000 euro
    • 52.  Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)4 150 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 584 043 000 euro
   • 01.  Förvaltning och forskning127 431 000 euro
    • 01.  Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)23 124 000 euro
    • 05.  Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)70 801 000 euro
    • 22.  Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)1 343 000 euro
    • 23.  Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)420 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)27 390 000 euro
    • 66.  Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)4 353 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden372 572 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)71 976 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)14 000 000 euro
    • 42.  Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)57 230 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)67 767 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)5 366 000 euro
    • 51.  Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)1 843 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)39 772 000 euro
    • 55.  Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)3 905 000 euro
    • 63.  Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)1 273 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)109 440 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi1 834 993 000 euro
    • 02.  Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 941 000 euro
    • 03.  Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)24 202 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)6 028 000 euro
    • 40.  Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)327 900 000 euro
    • 41.  EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)540 000 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)300 043 000 euro
    • 44.  Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)551 888 000 euro
    • 46.  Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)4 605 000 euro
    • 47.  Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)4 419 000 euro
    • 60.  Överföring till interventionsfonden (fast anslag)200 000 euro
    • 61.  Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 62.  Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)5 767 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi194 781 000 euro
    • 20.  Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 21.  Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)13 520 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)16 880 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)7 136 000 euro
    • 40.  Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)1 245 000 euro
    • 41.  Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)3 400 000 euro
    • 42.  Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)7 900 000 euro
    • 44.  Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)56 230 000 euro
    • 45.  Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)3 027 000 euro
    • 46.  Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)41 200 000 euro
    • 50.  Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)10 130 000 euro
    • 51.  Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)8 850 000 euro
    • 53.  Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)1 332 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)20 881 000 euro
    • 83.  Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)50 000 euro
   • 64.  Forststyrelsen5 514 000 euro
    • 50.  Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)5 514 000 euro
   • 70.  Lantmäteri och datalager48 752 000 euro
    • 01.  Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 352 000 euro
    • 40.  Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)3 400 000 euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 227 864 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter485 236 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)15 182 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)1 660 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)468 394 000 euro
   • 10.  Trafiknätet1 912 460 000 euro
    • 01.  Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)74 313 000 euro
    • 20.  Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)1 271 950 000 euro
    • 35.  Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år)83 000 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för byggande av spårtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 41.  Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)13 000 000 euro
    • 76.  Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)34 997 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)272 800 000 euro
    • 78.  Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)54 400 000 euro
    • 79.  Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)107 000 000 euro
   • 20.  Myndighetstjänster för trafiken56 709 000 euro
    • 01.  Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)47 609 000 euro
    • 41.  Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)9 100 000 euro
   • 30.  Stöd till trafiken och köp av tjänster209 278 000 euro
    • 42.  Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)841 000 euro
    • 43.  Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)101 420 000 euro
    • 51.  Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)4 200 000 euro
    • 63.  Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)84 524 000 euro
    • 64.  Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)12 990 000 euro
    • 66.  Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)5 303 000 euro
   • 40.  Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation518 997 000 euro
    • 01.  Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)11 049 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 60.  Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)507 948 000 euro
   • 50.  Väder-, havs- och klimattjänster45 184 000 euro
    • 01.  Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)45 184 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 050 448 000 euro
   • 01.  Förvaltning372 007 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)33 558 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)172 660 000 euro
    • 20.  Civiltjänst (förslagsanslag)4 939 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)2 326 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)35 854 000 euro
    • 40.  Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)14 143 000 euro
    • 60.  Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)20 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)8 507 000 euro
    • 89.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)100 000 000 euro
   • 20.  Närings- och innovationspolitik868 816 000 euro
    • 01.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)31 557 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)43 523 000 euro
    • 28.  Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)274 500 000 euro
    • 41.  Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)2 500 000 euro
    • 42.  Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)4 100 000 euro
    • 43.  Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)43 000 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)64 643 000 euro
    • 48.  Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)40 300 000 euro
    • 49.  Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)87 303 000 euro
    • 51.  Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)118 000 euro
    • 80.  Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)82 462 000 euro
    • 82.  Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10 000 euro
    • 83.  Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)139 900 000 euro
    • 87.  Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)29 500 000 euro
    • 89.  Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
   • 30.  Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik596 884 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)173 131 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)423 753 000 euro
   • 40.  Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet76 401 000 euro
    • 01.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 619 000 euro
    • 03.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)6 055 000 euro
    • 05.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)19 482 000 euro
    • 31.  Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 731 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)892 000 euro
    • 51.  Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)2 572 000 euro
    • 52.  Lönegaranti (förslagsanslag)32 000 000 euro
    • 95.  Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)50 000 euro
   • 50.  Regionutveckling och strukturfondspolitik437 981 000 euro
    • 40.  Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)11 000 000 euro
    • 41.  Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)34 130 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)20 078 000 euro
    • 43.  Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)5 315 000 euro
    • 44.  Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
    • 64.  EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)357 458 000 euro
    • 65.  Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)5 000 000 euro
   • 60.  Energipolitik464 483 000 euro
    • 01.  Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 407 000 euro
    • 20.  Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)2 500 000 euro
    • 40.  Energistöd (förslagsanslag)70 076 000 euro
    • 41.  Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)28 465 000 euro
    • 42.  Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)385 000 euro
    • 43.  Kyotomekanismerna (förslagsanslag)250 000 euro
    • 44.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)273 400 000 euro
    • 45.  Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)40 000 000 euro
    • 46.  Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)43 000 000 euro
   • 70.  Integration233 876 000 euro
    • 03.  Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)1 631 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)232 245 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE14 599 352 000 euro
   • 01.  Förvaltning91 975 000 euro
    • 01.  Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)30 970 000 euro
    • 02.  Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 536 000 euro
    • 03.  Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)5 102 000 euro
    • 04.  Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)563 000 euro
    • 05.  Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1 011 000 euro
    • 06.  Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)16 085 000 euro
    • 25.  Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)13 330 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)18 671 000 euro
    • 66.  Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)3 707 000 euro
   • 02.  Tillsyn59 602 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)12 438 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)10 762 000 euro
    • 06.  Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)3 879 000 euro
    • 07.  Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)24 308 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)8 215 000 euro
   • 03.  Forskning och utveckling135 786 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)49 502 000 euro
    • 25.  Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år)5 800 000 euro
    • 31.  Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)49 690 000 euro
    • 50.  Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)23 222 000 euro
    • 63.  Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 572 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster4 089 285 000 euro
    • 50.  Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)10 500 000 euro
    • 51.  Barnbidrag (förslagsanslag)1 360 500 000 euro
    • 52.  Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)4 600 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag)16 500 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag)1 256 400 000 euro
    • 55.  Underhållsstöd (förslagsanslag)213 500 000 euro
    • 56.  Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)46 900 000 euro
    • 57.  Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)831 638 000 euro
    • 60.  Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)348 747 000 euro
   • 20.  Utkomstskydd för arbetslösa2 820 200 000 euro
    • 31.  Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)26 840 000 euro
    • 50.  Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)1 086 000 000 euro
    • 51.  Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)121 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)1 507 360 000 euro
    • 55.  Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)53 000 000 euro
    • 56.  Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)26 000 000 euro
   • 30.  Sjukförsäkring1 951 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 951 000 000 euro
   • 40.  Pensioner4 511 540 000 euro
    • 50.  Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)60 100 000 euro
    • 51.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)663 100 000 euro
    • 52.  Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)149 000 000 euro
    • 53.  Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)12 200 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)15 000 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 612 140 000 euro
   • 50.  Stöd till veteranerna227 036 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 450 000 euro
    • 50.  Fronttillägg (förslagsanslag)16 140 000 euro
    • 51.  Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)104 500 000 euro
    • 52.  Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)57 000 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 100 000 euro
    • 54.  Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)50 000 euro
    • 55.  Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 500 000 euro
    • 56.  Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)37 688 000 euro
    • 57.  Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)3 608 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård182 560 000 euro
    • 30.  Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)500 000 euro
    • 31.  Understöd till kommunerna för servicestrukturreformen inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)400 000 euro
    • 32.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)20 000 000 euro
    • 33.  Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)94 140 000 euro
    • 34.  Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)15 200 000 euro
    • 36.  Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)480 000 euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)28 990 000 euro
    • 52.  Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)13 550 000 euro
    • 63.  Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 000 000 euro
    • 64.  Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 300 000 euro
   • 70.  Hälsa och funktionsförmåga främjas34 478 000 euro
    • 20.  Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)27 990 000 euro
    • 21.  Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)750 000 euro
    • 22.  Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)580 000 euro
    • 50.  Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)2 330 000 euro
    • 51.  Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)1 900 000 euro
    • 52.  Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)928 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare178 290 000 euro
    • 40.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)159 300 000 euro
    • 41.  Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 550 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)300 000 euro
    • 50.  Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)16 140 000 euro
   • 90.  Understöd för främjande av hälsa och social välfärd317 600 000 euro
    • 50.  Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)317 600 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE186 704 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader62 048 000 euro
    • 01.  Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)27 485 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)25 878 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)6 405 000 euro
    • 65.  Understöd till organisationer och miljövård (reservationsanslag 3 år)2 280 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård94 625 000 euro
    • 20.  Bekämpning av miljöskador (reservationsanslag 2 år)5 900 000 euro
    • 21.  Vissa utgifter för naturvård (reservationsanslag 3 år)2 440 000 euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)14 725 000 euro
    • 52.  Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)29 656 000 euro
    • 60.  Överföring till oljeskyddsfonden (reservationsanslag 3 år)3 000 000 euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)6 042 000 euro
    • 63.  Utgifter för förvärv av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år)20 630 000 euro
    • 64.  EU:s miljöfonds deltagande i miljö- och naturvårdsprojekt (reservationsanslag 3 år)4 500 000 euro
    • 65.  Oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften (reservationsanslag 3 år)1 000 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)1 732 000 euro
    • 70.  Fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)5 000 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende30 031 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)5 181 000 euro
    • 02.  Digitalisering av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)4 000 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)20 000 000 euro
    • 60.  Överföring till statens bostadsfond— euro
    • 64.  Understöd för vård av byggnadsarvet (reservationsanslag 3 år)850 000 euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN1 307 510 000 euro
   • 01.  Ränta på statsskulden1 296 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag)1 296 000 000 euro
   • 09.  Övriga utgifter för statsskulden11 510 000 euro
    • 20.  Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)11 510 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 55 491 904 000 euro

DETALJMOTIVERING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Brutto- och nettobudgetering

I statsbudgeten iakttas i regel bruttobudgetering. Nettobudgetering är ett undantag från denna regel, och tillämpas bara inom de gränser som anges i lagen om statsbudgeten. 

I budgeten kan följande inkomster och utgifter nettobudgeteras: 

1) nya statslån, emissionsvinster och kapitalvinster av statslån samt inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar statslånens kapital, samt amorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster i anslutning till statslån samt utgifter till följd av derivat som skyddar statslånens kapital, 

2) ränteinkomster av statslån och inkomster som uppkommer genom derivat som skyddar räntebetalningen på statslån samt ränteutgifter till följd av statslån och utgifter till följd av derivat som skyddar räntebetalningen på statslån, 

3) inkomster av och utgifter för verksamheten vid ett ämbetsverk eller en inrättning, 

4) inkomster som uppkommit genom försäljning av aktier samt försäljningsprovisioner som har samband med försäljningen och betalningsförpliktelser som staten för köparens del påtagit sig ansvaret för, 

5) likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp till staten, 

6) statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten. 

Som inkomster av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet kan följande inkomster nettobudgeteras genom att de dras av under omkostnadsmomentet i fråga, även om det i motiveringen till momentet inte har antecknats att nettoanslag beviljats under det:  

1) de i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll angivna sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården,  

2) försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket eller inrättningen,  

3) ersättningar till ämbetsverket eller inrättningen för användning av personalrestauranger,  

4) ämbetsverkets eller inrättningens inkomster av att dess lokaler tillfälligt upplåts till utomstående för enstaka tillställningar,  

5) ersättningar som betalas till ämbetsverket eller inrättningen för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare,  

6) försäljningsintäkter från sådana lösa anläggningstillgångar för vilkas del anskaffningen finansieras av omkostnadsanslaget. Försäljningsintäkterna av fast egendom, finansinvesteringar (t.ex. aktier och andra värdepapper) och lösa anläggningstillgångar som finansieras under specialmomenten får dock inte nettas mot omkostnadsanslaget. 

Om det under ett ämbetsverks eller en inrättnings omkostnadsmoment i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats eller om skillnaden mellan inkomsterna av och utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet har upptagits som en inkomstpost till nettobelopp under inkomstmomentet, ska alla inkomster av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och de utgifter för den som avses i beskrivningen av omkostnadsmomentets standardinnehåll och i beslutsdelen i momentmotiveringen nettobudgeteras. Inkomster och utgifter som ska nettobudgeteras är då bl.a. 

1) inkomster av och utgifter för verksamheten eller någon del av verksamheten vid ett ämbetsverk som bedriver avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller motsvarande speciallagar, 

2) betalningsandelar i form av inkomst av andra parter som deltar i ett forskningsprojekt eller motsvarande samprojekt som genomförs på ämbetsverkets eller inrättningens ansvar och utgifter för projektet eller verksamheten, 

3) inkomster från EU vilka hänför sig till ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet och utgifter som hänför sig till dessa inkomster, 

4) medel som ämbetsverket eller inrättningen fått i form av donationer och genom testamenten samt inkomster från sponsorer när ämbetsverket eller inrättningen har rätt att ta emot dem och det inte är fråga om ovanligt stora belopp med hänsyn till ämbetsverkets eller inrättningens sedvanliga verksamhet och ekonomi, och 

5) statens interna serviceavgifter (t.ex. avgifter till servicecentralerna). 

Om bara en del av inkomsterna av ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet har budgeterats under ett omkostnadsmoment under vilket det i beslutsdelen i momentmotiveringen har antecknats att ett nettoanslag beviljats, har i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga dessutom specificerats vilka inkomster som har nettobudgeterats under momentet eller vilka inkomster som inte har nettobudgeterats under momentet. Om ett nettobudgeterat inkomstmoment innehåller bara en del av utgifterna för ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet, har på motsvarande sätt i beslutsdelen i motiveringen till inkomstmomentet i fråga specificerats vilka utgifter som har nettobudgeterats under momentet eller vilka utgifter som inte har nettobudgeterats under det. 

Skatter, avgifter av skattenatur och böter är inkomster som inte kan nettobudgeteras. Överföringsutgifter och återbäring av sådana, med undantag för likviditetsbelopp som enligt lag betalas till en pensionsanstalt och återbäring av sådana belopp samt statsbidrag som enligt lag betalas till en kommun och sådana belopp som en kommun enligt beräkningsgrunderna i statsbidragssystemet ska betala till staten, kan inte omfattas av nettobudgetering. Investeringsutgifter och inkomster av försäljning av egendom, med undantag för försäljning av aktier och anskaffning av lös egendom avsedd för ett ämbetsverks eller en inrättnings verksamhet och försäljning av lös egendom, kan inte heller omfattas av nettobudgetering. 

Till utgifternas standardinnehåll under ett nettobudgeterat omkostnadsmoment hör de utgifter enligt omkostnadsmomentens standardinnehåll vilka framgår nedan. 

Inkomster av verksamhet som nettobudgeterats får användas för utgifter för verksamheten utan att detta särskilt nämns i kapitel- eller momentmotiveringen. 

Allmänna föreskrifter beträffande utgiftsmomenten

Utgifterna uppdelas i budgeten på moment enligt uppgiftens eller utgifternas art. 

Anslag som har budgeterats enligt uppgift är ämbetsverkens omkostnadsanslag, som behandlas nedan, samt vissa projektartade anslag som hänför sig till konsumtionsutgifterna. Ett anslag som har budgeterats enligt uppgift får användas för alla regelmässiga utgifter för uppgiften i fråga, om inte något annat följer av budgeten. 

Huvudindelningen av utgifterna görs enligt följande huvudgruppering som följer utgifternas art (inom parentes sifferkoderna för motsvarande moment): 

1) konsumtionsutgifter (01—29): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som ska användas under finansåret, t.ex. arbetsinsatser, varor och tjänster, 

2) överföringsutgifter (30—69): utgifter för vilka staten inte får någon direkt motprestation, 

3) investeringsutgifter (70—89): utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer eller finansiella instrument med lång verkningstid, vilka ger staten inkomst eller annan nytta under flera finansår, och 

4) övriga utgifter (90—99): utgifter som inte hör till de ovan nämnda huvudgrupperna, t.ex. utgifter för skötsel av statsskulden. 

Anslaget under momentet får användas enbart för utgifter inom den utgiftsgrupp som anges av momentets sifferkod. Därmed får ett anslag för konsumtionsutgifter inte användas för överföringsutgifter och ett anslag för överföringsutgifter inte användas för konsumtionsutgifter, om inte något annat bestäms i motiveringen till momentet. 

För ett användningsändamål som specificeras under ett moment får inte användas något annat anslag med ett mera allmänt användningsändamål (t.ex. ett omkostnadsanslag), även om detta specificerade användningsändamål inte har uteslutits i motiveringen till det mera allmänna anslaget. Undantag kan göras om saken nämns i motiveringen till momentet. 

Anslagen för avlöning av personal har i regel budgeterats under omkostnadsmomenten (01—14). Anslaget under ett annat moment får användas för anställning av personal till ämbetsverk och inrättningar endast om det i beslutsdelen i motiveringen till momentet ingår ett omnämnande av avlöningen och maximiantalet personer som får anställas med anslag under momentet uttryckt i årsverken. Om ett anslag får användas för löner eller arvoden, används det även för socialskydds- och pensionsavgifter och andra lönebikostnader i samband med dem. I de fall då ett ämbetsverk betalar arbetstagaren lön för sjuk- eller moderskapsledighetstiden, sjukpensionstiden eller rehabiliteringspenningsperioden får under ett anslag som används för löner nettobudgeteras de sjukdagpenningar och moderskapspenningar, den sjukpension och den rehabiliteringspenning enligt sjukförsäkringen som betalas till ämbetsverket i egenskap av arbetsgivare men som beviljats arbetstagaren. 

Anslaget under momentet får även användas för betalning av förhandsavgifter i anslutning till den normala verksamheten. 

Hänförande av utgifter och inkomster till finansåret

Anslag får användas endast till de utgifter som hänför sig till finansåret, enligt den princip för hänförande av utgifter som tillämpas på momentet. 

Om inte något annat har angetts i beslutsdelen i motiveringen till momentet i fråga har anslagen och inkomstposterna i budgeten hänförts till finansåret på de grunder som anges i 5 a och 5 b § i förordningen om statsbudgeten. 

Utgiftsmoment med standardinnehåll

För omkostnadsmomenten och momenten 29, 70, 74—75, 76 och 77—79 har fastställts sådana användningsändamål med standardinnehåll för vilka anslagen under dessa moment får användas utan att saken nämns i momentmotiveringen. Standardinnehållet för ett omkostnadsmoment tillämpas även när omkostnaderna till följd av nettobudgetering har budgeterats helt eller delvis på inkomstsidan som en del av en nettoinkomstpost. 

Då anslagen används går momentmotiveringen före det fastställda standardinnehållet. Det innebär att man i momentmotiveringen kan avvika från standardinnehållet antingen genom att utesluta vissa standardanvändningsändamål eller genom att foga till andra användningsändamål. För att uttrycka att användningsändamålen med standardinnehåll har kompletterats används ordet ”även”. 

Omkostnadsanslag

Utgifterna för verksamheten vid ett ämbetsverk budgeteras som ett enda anslag under utgiftsmomenten 01—14. Omkostnadsanslaget får användas för sådana löneutgifter och andra konsumtionsutgifter som föranleds av skötseln av de uppgifter som ämbetsverket eller inrättningen har enligt lag eller förordning, för utgifter för anskaffning av maskiner och inventarier samt andra materiella eller immateriella anläggningstillgångar samt för andra direkta utgifter som föranleds av ämbetsverkets verksamhet, såsom leasingräntor och andra ränteutgifter samt skadeersättningar. 

Ämbetsverken och inrättningarna kan, utan att någon fullmakt särskilt har beviljats dem i samband med budgeten, för att de lagstadgade skyldigheterna ska kunna fullgöras, ingå avtal och avge förbindelser som i fråga om villkoren och omfattningen är sedvanliga med tanke på ämbetsverkets eller inrättningens ekonomi och verksamhet och som kan föranleda utgifter även under följande finansår. Avtalen och förbindelserna kan gälla poster av samma typ som konsumtionsutgifter, t.ex. hyror och nödvändiga anskaffningar. 

Överföringsutgifter, utgifter för husbyggnads- och jord- och vattenbyggnadsinvesteringar, utgifter för anskaffning av aktier och andelar, utgifter i samband med långivning och andra finansinvesteringsutgifter samt vissa exceptionellt stora investeringar i inventarier har budgeterats som separata anslag enligt utgifternas art. Ett omkostnadsanslag får således inte användas för dessa utgifter, om inte något annat har bestämts i motiveringen till anslaget. 

Om något annat anslag inte har anvisats för ändamålet, t.ex. anslaget för strukturfondsprogrammen, får omkostnadsanslaget användas för finansiering av sådana projekt inom ämbetsverkets ansvarsområde som godkänts och delfinansierats av EU samt för den finansiering som krävs för deltagande i projekterbjudandena i fråga. 

Under omkostnadsmomentet nettobudgeteras de sjuk- och moderskapsdagpenningar, invalidpensioner och rehabiliteringspenningar enligt sjukförsäkringen som betalats till ämbetsverket i dess egenskap av arbetsgivare men som beviljats en arbetstagare, i de fall då ämbetsverket betalar arbetstagarens lön under sjukdomstiden, moderskapsledigheten eller tiden med invalidpension eller rehabiliteringspenning, samt ersättningar som inkommit för kostnaderna för företagshälsovården. Därtill nettobudgeteras under omkostnadsmomentet, i enlighet med vad som nämns i avsnittet ”Brutto- och nettobudgetering”, ämbetsverkets intäkter från försäljning av lösa anläggningstillgångar, ersättningar för användning av personalrestauranger och försäkrings- och skadeersättningar till ämbetsverket, ämbetsverkets inkomster av tillfällig upplåtelse av dess lokaler till utomstående för enstaka tillställningar samt ersättningar som betalats till ett ämbetsverk för högskolepraktikanter och civiltjänstgörare. 

Vidare får anslaget under omkostnadsmomentet användas till utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten, om inte ämbetsverkets eller inrättningens avgiftsbelagda verksamhet har budgeterats under ett eget moment. 

Moment enligt utgifternas art
Konsumtionsutgifter (01—29)

Konsumtionsutgifter är de utgifter där staten som direkt motprestation får produktionsfaktorer som används under finansåret. Till konsumtionsutgifter hänförs löner för statsanställda, andra arvoden, socialskyddsavgifter, pensionsavgifter, utgifter för köp av varor och tjänster, utgifter för anskaffning av försvarsmateriel samt maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde eller med en kort ekonomisk användningstid samt övriga sådana utgifter som föranleds av eller hänför sig till statens verksamhet och som inte ska hänföras till överförings- eller investeringsutgifter. 

Till konsumtionsutgifter hänförs även det tekniska bistånd som EU-programmen kräver. 

För löner till statsanställda får konsumtionsutgiftsmomenten användas enligt följande: 

a) omkostnadsmoment (sifferkod 01—14) och 

b) andra konsumtionsutgiftsmoment för löner till personal i arbetsavtalsförhållande och sådana tjänstemän som avses i 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och har utnämnts i tjänsteförhållande för viss tid, om detta anges i momentets standardanvändningsändamål eller beslutsdel, samt 

c) omkostnadsmomentet för ministeriet inom förvaltningsområdet i fråga för lön till en tjänsteman som ställts till statsrådets disposition enligt statstjänstemannalagen. 

Löner till tjänstemän som utnämnts till sin tjänst får inte betalas under andra moment än omkostnadsmoment.  

15—17. Pensioner

Under momenten har antecknats ordinarie pensioner, familjepensioner, extra pensioner samt vissa understöd närmast av pensionsnatur vilka grundar sig på lag, förordning eller ett avtal som är bindande för staten eller definieras särskilt i motiveringen. 

18—19. Anskaffning av försvarsmateriel

Under momenten har antecknats utgifter för anskaffning av försvarsmateriel. Under momentet kan dessutom som avdrag antecknas försäkrings- och skadeersättningar som ämbetsverket fått i anslutning till anskaffningar av försvarsmateriel samt avtalsviten, även om detta inte nämns i momentmotiveringen. 

29. Mervärdesskatteutgifter

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster under huvudtitel 21 Riksdagen och huvudtitel 22 Republikens president, samt under andra huvudtitlar till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster inom statsrådets och ministeriernas förvaltningsområden. 

Om det mot en utgift, där den anslutande mervärdesskatten betalas från förvaltningsområdets anslag för mervärdesskatteutgifter, fås inkomster (t.ex. avgiftsbelagd verksamhet, EU-finansiering och övrig samfinansierad verksamhet), intäktsförs den andel av inkomsten som motsvarar mervärdesskatteutgiften under moment 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur. Skatt enligt mervärdesskattelagen på försäljning av statliga ämbetsverks eller inrättningars prestationer belagda med mervärdesskatt intäktförs likväl under moment 11.04.01 Mervärdesskatt. 

Statens konsumtions- och investeringsutgifter (moment 01—28 och 70—79) har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. 

Överföringsutgifter (30—69)

Till överföringsutgifter hänförs statsbidrag och överföringar av medel genom statens försorg till kommuner, den offentliga sektorn i övrigt, näringslivet, hushållen och allmännyttiga samfund samt överföringar av medel utan motprestationer till statliga fonder utanför budgeten, till folkpensionsanstalten och till utlandet. För överföringsutgifterna får staten inte av mottagaren någon direkt eller egentlig materiell motprestation, såsom pengar, varor eller tjänster. Indirekt främjar överföringsutgifterna fullföljandet av statens uppgifter. De konsumtions- och investeringsutgifter som betalas från momenten för överföringsutgifter budgeteras inklusive mervärdesskatt. 

Överföringsutgifterna klassificeras i allmänhet enligt mottagaren. Statsbidragen för byggnadsverksamhet samt för anskaffning av maskiner och inventarier har om möjligt antecknats under andra moment än statsbidragen för konsumtion eller andra användningssyften. Om anslaget gäller flera grupper av mottagare, har det intagits en indelning enligt mottagargrupp, vid behov ytterligare indelad i överföringar avsedda för driftsekonomin och kapitalekonomin. 

Under momenten 30—69 har budgeterats ersättningar till enheter som bedriver affärsverksamhet för uppgifter som de utför i allmänt intresse, om nyttan kommer andra än staten till del. 

Överföringsutgifter som bestäms med stöd av lag och överföringsutgifter enligt prövning har om möjligt antecknats under olika moment. 

30—39. Statsbidrag till kommuner och samkommuner m.fl.

Under momenten har antecknats statsbidrag till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland. 

40—49. Statsbidrag till näringslivet

Under momenten har antecknats statsbidrag som är avsedda att främja näringslivet och som betalas till företag och enskilda näringsidkare samt till centralorganisationer, föreningar o.dyl. som främjar bl.a. företagares och näringsidkares intressen. 

50—59. Statsbidrag till hushållen och allmännyttiga samfund

Under momenten har antecknats överföringar till hushållen (enskilda konsumenter) samt statsbidrag till allmännyttiga organisationer, inrättningar, föreningar, sällskap osv. Sådana är t.ex. idrottsorganisationer, privata läroanstalter, privata sjukhus och sådana privata forskningsanstalter som inte direkt betjänar affärs- eller näringslivet. 

60. Överföringar till statliga fonder utanför budgeten och till folkpensionsanstalten

Under momentet har antecknats överföringar till statliga fonder utanför budgeten samt överföringar till folkpensionsanstalten. 

61—65. EU:s strukturfondsfinansiering, finansieringen från andra EU-fonder och den motsvarande statliga medfinansieringen och övriga överföringar inom landet

Under momenten har antecknats sådana icke specificerade överföringar som inte på förhand kan fördelas mellan kommunerna, näringslivet och hushållssektorn. EU:s deltagande i strukturfondsprogrammen och den motsvarande statliga finansieringen har antecknats under moment 32.50.64. 

66—69. Överföringar till EU och utlandet

Under momenten har antecknats överföringar till utlandet av sådana medel för vilka inte fås någon direkt motprestation eller för vilka motprestationen är ringa i förhållande till utgiftens storlek. Hit hör t.ex. understöd inom ramen för utvecklingssamarbetet, medlemsavgifter till internationella sammanslutningar och andra medlemsavgifter av understödsnatur som sammanslutningarna i fråga använder för att finansiera sin verksamhet eller förmedlar vidare som understöd till en tredje part. 

Investeringsutgifter (70—89)

Till investeringsutgifter hänförs andra anskaffningsutgifter än utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och av maskiner, anordningar och inventarier med ett ringa värde eller en kort ekonomisk användningstid, byggnadsutgifter för husbyggen samt jord- och vattenbyggnadskonstruktioner, utgifter för anskaffning av värdepapper, jordområden och byggnader samt långivning. 

Realinvesteringar (70—79)

Till realinvesteringar hänförs sådana anskaffningar av anläggningstillgångar till staten vilka uppfyller de nedan angivna kriterierna för de olika standardmomentgrupperna. Utgifter för anskaffning av maskiner, anordningar och inventarier har antecknats under momenten 70—73. Husbyggen har antecknats under momenten 74—75 och övriga byggnadsarbeten under momenten 77—79. Utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter har antecknats under moment 76. 

70—73. Anskaffning av inventarier

Om ämbetsverkets eller inrättningens omkostnader har budgeterats under ett omkostnadsmoment (01—14), har under det vanligen också tagits in anslag för anskaffning av inventarier och immateriella anläggningstillgångar. 

I undantagsfall (anskaffningens storlek, karaktär av engångsföreteelse, användning av fullmakt, exceptionellt anskaffningsförfarande) kan utgifterna för anskaffning av inventarier som särskilt anges under momentet budgeteras under moment 70 (Anskaffning av inventarier). Anslaget under moment 70 får användas till utgifter för anskaffning av denna typ av maskiner, anordningar och inventarier då dessa behövs för ämbetsverkets eller inrättningens (eller det namngivna förvaltningsområdets) verksamhet. 

74—75. Husbyggen

Under momentet har antecknats, och anslagen under dem får användas till, nödvändiga löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och till övriga byggnadsutgifter med anledning av sådana nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten på byggnader hos staten vilka nämnts i motiveringen till momenten. Som ombyggnad betraktas sådana ändrings- och reparationsarbeten som väsentligt höjer byggnadens värde. Anslagen får även användas till utgifter för säkerhetssystem och andra tekniska system i byggnader. Anslagen får även användas till utgifter för planering av nybyggnadsarbeten och ombyggnadsarbeten och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Kostnadsförslagen för de projekt som specificeras under momenten motsvarar poängtalet för byggnadskostnadsindex, vilket anges i samband med rambeslutet. Om ett entreprenadavtal har ingåtts om projektet ska kostnadsförslaget grunda sig på avtalet. Kostnadsförslagen inkluderar inte mervärdesskatt. 

76. Jordområden, byggnader och fastigheter

Under momentet har antecknats utgifter för köp av jordområden, byggnader och fastigheter. 

77—79. Jord- och vattenbyggen

Under momenten har antecknats, och anslagen under dem får användas till, löneutgifter för andra anställda än de som utnämnts till fast tjänst och andra utgifter i enlighet med motiveringen till momenten, vilka föranleds av statens andra byggnadsarbeten än husbyggen. Sådana arbeten kan vara t.ex. byggande och grundlig reparation av landsvägar, järnvägar, hamnar, kanaler och broar, torrläggningsarbeten, vatten- och avloppsledningsarbeten, rensning av forsar och vattenleder, anläggande av flottningsleder samt bankfyllnings- och uppdämningsarbeten. Anslagen under momenten får användas även till utgifter för planeringen av byggnadsarbeten av det nämnda slaget och för köp av till dem anslutna konsulttjänster, med undantag av sådant planeringsarbete som inte specificeras enligt projekt och för vilket löneutgifterna har antecknats under omkostnadsmomentet. 

Lån och övriga finansinvesteringar (80—89)
80—86. Lån som beviljas av statens medel

Under momenten har antecknats de lån som beviljas av statens medel. 

87—89. Övriga finansinvesteringar

Under momenten har antecknats utgifter för köp av aktier och andra värdepapper samt investeringar i form av eget kapital i aktiebolag och andra finansinvesteringar. 

Övriga utgifter (90—99)

Till övriga utgifter hänförs räntor på statsskulden samt övriga utgifter som inte hör till konsumtions-, överförings- och investeringsutgifter. 

90—92. Räntor på statsskulden

Under momenten har antecknats räntor på statsskulden. 

93—94. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering

Under momenten har antecknats nettoamorteringar på statsskulden, kapitalförluster och emissionsförluster nettade. 

95—99. Övriga och icke specificerade utgifter

Under momenten har antecknats sådana utgifter som inte klassificerats ovan, såsom utgifter avsedda att täcka underskott. 

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas inflyta 9 029 000 000 euro. 
02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas inflyta 3 567 000 000 euro. 
03.Källskatt på ränteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 43 000 000 euro. 
04.Skatt på arv och gåva
Under momentet beräknas inflyta 510 000 000 euro. 
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas inflyta 17 131 000 000 euro. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 812 000 000 euro. 
03.Apoteksavgifter
Under momentet beräknas inflyta 168 200 000 euro. 
08.Punktskatter
01.Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas inflyta 998 000 000 euro. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas inflyta 1 373 000 000 euro. 
05.Punktskatt på läskedrycker
Under momentet beräknas inflyta 158 000 000 euro. 
07.Energiskatter
Under momentet beräknas inflyta 4 647 000 000 euro. 
08.Punktskatt på vissa dryckesförpackningar
Under momentet beräknas inflyta 14 000 000 euro. 
10.Övriga skatter
03.Bilskatt
Under momentet beräknas inflyta 853 000 000 euro. 
05.Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas inflyta 817 000 000 euro. 
06.Lotteriskatt
Under momentet beräknas inflyta 230 000 000 euro. 
07.Fordonsskatt
Under momentet beräknas inflyta 1 155 000 000 euro. 
08.Avfallsskatt
Under momentet beräknas inflyta 22 000 000 euro. 
19.Övriga inkomster av skattenatur
03.Banskatt
Under momentet beräknas inflyta 5 184 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
04.Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas inflyta 40 704 000 euro. 
05.Vissa avgifter för trafiken
Under momentet beräknas inflyta 27 851 000 euro. 
06.Farledsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 46 200 000 euro. 
08.Oljeavfallsavgift
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
09.Övriga skatteinkomster
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 
10.El- och naturgasnätsavgifter och vindkraftsavgift inom vindkraftsområdet vid Bottenviken
Under momentet beräknas inflyta 3 595 000 euro. 
11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas inflyta 2 450 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde
20.Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter
Under momentet beräknas inflyta 982 000 euro. 
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 31 103 000 euro. 
25.Justitieministeriets förvaltningsområde
10.Domstolarnas inkomster
Under momentet beräknas inflyta 46 110 000 euro i nettoinkomster.  
I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar. 
15.Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
Under momentet beräknas inflyta 23 300 000 euro. 
20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 73 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro. 
26.Inrikesministeriets förvaltningsområde
98.Inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 8 396 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom inrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 450 000 euro. 
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde
01.Försvarsförvaltningens byggverks inkomster
Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad. 
20.Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter
Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom. 
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 868 000 euro. 
28.Finansministeriets förvaltningsområde
10.Tullens inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 320 000 euro.  
11.Kommunernas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 135 473 000 euro. 
12.Folkpensionsanstaltens andel av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 25 951 000 euro. 
13.Evangelisk-lutherska församlingarnas andelar av beskattningskostnaderna
Under momentet beräknas inflyta 14 854 000 euro. 
20.Vissa inkomster för Statens center för informations- och kommunikationsteknik
Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro. 
25.Inkomster av metallmynt
Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro i nettoinkomster. 
Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning av metallmynt och överlåtelse av präglingsrättigheterna för dessa samt inkomster som uppkommer vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas för betalning av tillverknings-, finansierings- och lagringskostnader enligt de avtal som ingåtts om tillverkning av metallmynt samt för inlösen av metallmynt och för utgifter för lagring och förstöring av metallmynt. 
Under momentet antecknas även differensen mellan inkomsterna av jubileums- och samlarmynt och utgifterna för dem.  
50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet beräknas inflyta 1 827 079 000 euro. 
Statens pensionsfond beslutar om det månatliga överföringsbeloppet. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
51.Gottgörelser för pensionsutgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
Under momentet beräknas inflyta 198 471 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Avgifter som motsvarar försäkringspremier
Under momentet beräknas inflyta 18 230 000 euro. 
60.Premie för främjande av arbetarskydd
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
92.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
Under momentet beräknas inflyta 31 300 000 euro. 
93.Inkomster från Europeiska unionen för ersättning av reseutgifter
Under momentet beräknas inflyta 1 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 13 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
29.Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
70.Inkomster från studiestödsverksamheten
Under momentet beräknas inflyta 24 000 000 euro. 
88.Undervisnings- och kulturministeriets andel av penningspelsverksamhetens vinstmedel
Under momentet beräknas inflyta 545 686 000 euro. 
99.Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro. 
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
01.Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
Under momentet beräknas inflyta 544 503 000 euro. 
Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret. 
02.Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas inflyta 310 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
Under momentet beräknas inflyta 8 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Andra inkomster från EU
Under momentet beräknas inflyta 718 000 euro. 
20.Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
Under momentet beräknas inflyta 40 100 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
40.Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 3 000 000 euro. 
41.Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
42.Avgifter för jakt på hjortdjur
Under momentet beräknas inflyta 3 400 000 euro. 
44.Fiskevårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 8 700 000 euro. 
45.Jaktvårdsavgifter
Under momentet beräknas inflyta 10 130 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 6 000 000 euro. 
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
10.Trafikverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 4 145 000 euro.  
Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen. Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal. 
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro. 
32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
20.Säkerhets- och kemikalieverkets inkomster
Under momentet beräknas inflyta 2 840 000 euro. 
31.Återbäringar av betalningar enligt lönegaranti
Under momentet beräknas inflyta 31 865 000 euro. 
50.Inkomster från EU:s strukturfonder och övriga fonder inom sammanhållningspolitiken
Under momentet beräknas inflyta 170 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt prestationsprincipen. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 152 500 000 euro. 
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
02.Inkomster för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
Under momentet beräknas inflyta 1 600 000 euro. 
03.Inkomster för Institutet för hälsa och välfärd
Under momentet beräknas inflyta 500 000 euro. 
90.Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas inflyta 449 163 000 euro. 
98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas inflyta 93 200 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 1 305 000 euro. 
35.Miljöministeriets förvaltningsområde
10.Ersättningar för åtgärder för skydd mot miljöskador
Under momentet beräknas inflyta 1 650 000 euro. 
20.Överföring från statens bostadsfond
Till momentet överförs 26 500 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom miljöministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas inflyta 3 500 000 euro. 
39.Övriga inkomster av blandad natur
01.Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet beräknas inflyta 193 000 000 euro. 
02.Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet beräknas inflyta 75 000 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas inflyta 100 000 000 euro. 
10.Övriga inkomster av blandad natur
Under momentet beräknas inflyta 2 500 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

01.Ränteinkomster
04.Räntor på statens lån till affärsverken
Under momentet beräknas inflyta 9 100 000 euro. 
05.Räntor på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 71 131 000 euro. 
09.Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter
Under momentet beräknas inflyta 15 733 000 euro. 
Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen. 
03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier
01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet beräknas inflyta 2 110 000 000 euro. 
04.Andel i statens penninginstituts vinst
01.Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas inflyta 98 000 000 euro. 
05.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
01.Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst
Under momentet beräknas inflyta 181 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

01.Lån som återbetalas till staten
02.Återbetalningar av statens lån till affärsverk
Under momentet beräknas inflyta 68 300 000 euro. 
04.Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas inflyta 390 941 000 euro. 
03.Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas 5 586 147 000 euro i nettoinkomster. 
Såsom inkomster beaktas det nominella värdet på nya statslån, emissionsvinster, kapitalvinster och inkomster från de derivatavtal som ingåtts för att reglera riskpositionen för skulden. 
Inkomster som inflyter under momentet får användas 
1) till betalning av amorteringar på statsskulden och betalning av återköp 
2) till betalning av de emissionsförluster som uppkommit i samband med de lån staten tagit, till betalning av de kapitalförluster som uppkommit i samband med återköp av skulder och till betalning av utgifter till följd av derivat som skyddar upptagandet och återbetalningen av statslån. 

ANSLAG

Huvudtitel 21RIKSDAGEN

01.Riksdagsledamöterna
01.Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 21 639 000 euro. 
10.Riksdagens kansli
01.Omkostnader för riksdagens kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 54 034 000 euro. 
02.Omkostnader för den grundliga renoveringen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 893 000 euro. 
Anslaget får användas till sådana hyreskostnader för lokaler och områden, kostnader för reparation och underhåll av inventarier, kostnader för ändringar, informationssystem och utrustning i tillfälliga lokaler, mindre efterarbeten vid entreprenader, kompletterande anskaffningar av inventarier, försäkringar under byggfasen, visstidsanställd personal som anställs på grund av den grundliga renoveringen, expert- och planeringskostnader samt flytt- och transportkostnader som orsakas av den grundliga renoveringen. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 500 000 euro. 
51.Assistentbidrag till riksdagsgrupperna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 790 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bidrag enligt kanslikommissionens beslut (4.3.2015 § 3) om den s.k. gruppkanslimodellen till de riksdagsgrupper vars ledamotsassistenter blivit anställda av gruppkanslierna. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om storleken på bidraget, villkoren och tidpunkterna för övergången till anställning samt om andra principer som gäller för gruppkanslimodellen. 
70.Dataadministrationens anskaffningar av utrustning och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 325 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffningar av maskiner och utrustning för dataadministrationen samt till betalning av projekt för utvecklande av nya tillämpningar eller tillämpningar som ersätter nuvarande tillämpningar och som hänför sig till användningen av maskinerna och utrustningen. 
74.Grundlig renovering av riksdagens byggnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 44 000 000 euro. 
Anslaget får användas till planerings- och byggkostnader för grundlig renovering av och ändringsarbeten på riksdagens byggnader. 
20.Riksdagens justitieombudsman
01.Omkostnader för riksdagens justitieombudsmans kansli (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 201 000 euro. 
30.Utrikespolitiska institutet
01.Utrikespolitiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 398 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 210 000 euro. 
40.Statens revisionsverk
01.Omkostnader för statens revisionsverk (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 325 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 590 000 euro. 
90.Riksdagens övriga utgifter
50.Stöd till riksdagsgruppernas gruppkanslier (fast anslag)
Under momentet beviljas 4 083 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd i enlighet med lagen om riksdagsgrupper (979/2012) för anställning av personal som är nödvändig för gruppernas verksamhet och för andra utgifter som verksamheten orsakar. 
Kanslikommissionen ger vid behov närmare anvisningar om principerna för användningen av anslaget. 

Huvudtitel 22REPUBLIKENS PRESIDENT

01.Republikens president
01.Arvodet till republikens president (fast anslag)
Under momentet beviljas 126 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av arvode till republikens president enligt 1 § i lagen om arvodet till republikens president (1152/2011). 
02.Omkostnader för Republikens president (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 199 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av sådana evenemang som anordnas av republikens president eller republikens presidents övriga verksamhet som inte budgeterats under omkostnadsmomentet för republikens presidents kansli eller moment 22.01.20. 
20.Utgifter för besök och mötesresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 550 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för republikens presidents besök och mötesresor i utlandet 
2) till betalning av utgifterna för besök i Finland 
3) till betalning av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök och resor. 
02.Republikens presidents kansli
01.Omkostnader för republikens presidents kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 754 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till underhåll av statens antik- och konstföremål som innehas av republikens presidents kansli och till betalning av behövliga och nödvändiga utgifter för trädgårds- och odlingsverksamheten vid sommarresidenset Gullranda 
2) till betalning av utgifter för årliga statliga representationstillställningar 
3) till utgifter som föranleds kansliet av den verksamhet som bedrivs av delägarlaget för Gullrandas gemensamma vattenområde. 
Under momentet nettobudgeteras den avkastning som delägarlaget delar ut till delägarna. 
02.Utgifter för pensionerade presidenter (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 600 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 1 § 2 mom. i lagen om republikens presidents rätt till pension (40/1994) användas till betalning av utgifterna för den service som ställts till de pensionerade presidenternas förfogande. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning
01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 123 240 000 euro.  
Anslaget får även användas för utgifter som föranleds av ekonomiska rådet, statsrådets svenska språknämnd, titelnämnden, rådet för bedömning av lagstiftningen eller andra motsvarande nämnder. 
02.Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 575 000 euro.  
Antalet anställda får uppgå till högst 52, varav 14 är medlemmar av statsrådet, 4 statssekreterare och 34 specialmedarbetare. 
03.Löneutgifter för nationella experter inom Europeiska unionen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av löne- och socialskyddskostnader för nationella experter från Finland som arbetar vid Europeiska unionens institutioner 
2) till betalning av viss dagpenning i särskilda fall till sådana nationella experter som inte får ersättningar av Europeiska unionen.  
04.Resor som företas av statsministern, ministrarna i statsrådets kansli och deras medarbetare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 867 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministern och andra ministrar i statsrådets kansli samt av säkerhetsvakter och personer som direkt bistår dem  
2) till betalning av utgifter som föranleds av resor som företas av statsministerns och de övriga ministrarnas i statsrådets kansli statssekreterare och specialmedarbetare och som hänförs till statsrådets kanslis ansvarsområde  
3) till betalning av utgifter som föranleds av Europeiska rådets möten 
4) till statsministerns och andra ministrars i statsrådets kansli utgifter för gästfrihet som hänför sig till statsrådets kanslis ansvarsområde. 
22.Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till statsrådets och dess ministeriers utrednings- och forskningsverksamhet  
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet och samordning av försöksverksamhet 
3) till betalning av statsunderstöd till forskningsinstitutioner, universitet och andra motsvarande samfund som bedriver forskningsverksamhet. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter för personal vid statsrådets kansli motsvarande högst åtta årsverken, av vilka högst tre årsverken får användas till samordning av försök som gäller främjandet av regeringens strategiska mål. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 80 årsverken vid statens ämbetsverk och inrättningar. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare får nettobudgeteras under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 446 000 euro. 
10.Ägarstyrningen
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 700 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av teckningspriset för de aktier som staten tecknar vid aktieemissioner i bolag med statlig majoritet eller i statens intressebolag eller vid bildandet av nya statligt ägda bolag 
2) till betalning av andra utgifter för ägar- och företagsarrangemang och till betalning av sådana utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen som inte ingår i omkostnadsmomentet 
3) för tecknande av sådana särskilda rättigheter som berättigar till aktier, såsom konverteringslån, och som avses i 10 kap. i aktiebolagslagen (624/2006) eller till betalning av direkta utgifter som förorsakas av derivatavtal. Om tecknandet grundar sig på lån, får ett lån som kan omvandlas i aktier stå utan säkerhet. 
20.Understödjande av politisk verksamhet
50.Understödjande av partiverksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 29 635 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med 9 § i partilagen (10/1969) och 1 § i förordningen om understöd för partiverksamhet (27/1973) användas till betalning av understöd till partier som är företrädda i riksdagen för understödjande av deras i stadgarna och i de allmänna programmen angivna offentliga verksamhet. Av anslaget är ett belopp på 29 486 825 euro avsett att användas för understödjande av partiernas politiska verksamhet samt för understödjande av partiernas informationsverksamhet och kommunikation. Av anslaget är 5 % avsett för kvinnornas politiska verksamhet och likaså 5 % för verksamheten i partiernas kretsorganisationer, allt enligt samma grunder som ovannämnda understöd. Av anslaget får 148 175 euro användas i understöd till Ålands landskapsregering för understödjande av politisk verksamhet och informationsverksamhet i landskapet Åland. 
30.Justitiekanslersämbetet
01.Justitiekanslersämbetets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 467 000 euro. 
90.Övriga utgifter
21.Ordnar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 700 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av kostnaderna för hederstecken som utan lösen tilldelas statstjänstemän och andra. 
26.Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 100 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till lönekostnader och andra kostnader som orsakas av beredningen av 100-årsjubileet av Finlands självständighet för högst elva årsverken 
2) till upphandling eller statsunderstöd enligt prövning för utgifter som föranleds av planeringen och genomförandet av jubileumsåret. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget under momentet enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen
01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 220 484 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter för honorära konsuler 
2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och som betalas till statliga ämbetsverk 
3) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde  
4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök 
5) till betalning av utgifter som föranleds av att nätverket Team Finland stärks med handelsekonomiskt sakkunniga för viss tid. 
20.Utgifter från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 282 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för underhåll av kultur- och vetenskapsinstitut utomlands 
2) till utgifter för bygg- och reparationsprojekt vid kultur- och vetenskapsinstitut utomlands. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
21.Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 155 000 euro.  
Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 059 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och som använts för utvecklingssamarbete. 
74.Husbyggen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 750 000 euro. 
Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler. 
Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
10.Krishantering
20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 49 774 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till den 
3) sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter  
4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar 
5) till utgifter som föranleds av ett nationellt kort för krishanteringsveteraner. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper 

300 000 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 012 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

7 480 000 

06. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

990 000 

08. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

4 550 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

417 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 166 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

21 491 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

300 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 830 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 650 000 

19. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

1 422 000 

20. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 

166 000 

Sammanlagt 

49 774 000 

21.Civilpersonalens deltagande i krishantering (fast anslag)
Under momentet beviljas 15 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet 
2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer  
3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen 
4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering  
5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar 
6) till statsunderstöd för projekt som stöder civil krishantering och fredsförmedling. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01 . 

Civil krishantering 

14 610 000 

02. 

Valobservatörer 

250 000 

03. 

Fredsförmedling 

500 000 

Sammanlagt 

15 360 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete
50.Statsbidrag till Fonden för industriellt samarbete Ab
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Statsrådet kan med stöd av 3 § 4 mom. samt 3 a och 3 b § i lagen om aktiebolaget Fonden för industriellt samarbete Ab (291/1979) på de villkor som statsrådet bestämmer ge bolaget förbindelser om att staten ska ersätta bolaget för förluster som eventuellt har uppstått vid dess kreditgivnings- och borgensverksamhet samt för förluster av och värdeminskningar i aktie- och andelsinvesteringar och om att staten ska täcka en eventuell kursförlust som orsakas av andra lån än lån i euro som bolaget har upptagit. Förbindelser får ges så att motvärdet av det sammanlagda kapitalbeloppet av de betalda krediter och aktie- och andelsinvesteringar och borgen som omfattas av förbindelserna får vara högst 168 187 926 euro och det sammanlagda kapitalbeloppet av de lån i andra valutor än euro som upptagits högst 100 000 000 euro. 
66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 535 195 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen 
2) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till utvecklingssamarbetsförvaltningen, dock inte löneutgifter 
3) till humanitärt bistånd, och anslaget för detta kan användas för bistånd till andra länder än utvecklingsländerna endast om en exceptionellt omfattande humanitär kris kräver det och det grundar sig på landets begäran om hjälp och endast om statsrådet fattar ett sådant beslut 
4) till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering 
5) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID) 
6) till utvecklingsinnovationsprogrammet BEAM som administreras av Tekes. På det statliga stöd som företag beviljas inom ramen för programmet tillämpas statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet 
7) till finansiering av sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer. 
Momentets anslag budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Av anslagen under momentet debiteras även de kostnader som föranleds ämbetsverk och inrättningar för utförandet av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989). 
Under momentet får beviljas statsunderstöd. 
Under detta moment kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen. 
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till konsumtions- och investeringsutgifter som betalas med medel under momentet betalas från moment 24.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom förvaltningsområdet. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

145 410 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår 7 000 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). 

154 039 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

53 655 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

33 460 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

70 500 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 800 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 100 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

65 000 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

6 231 000 

Sammanlagt 

535 195 000 

Fullmakt 
År 2017 får man ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser, vilka efter år 2017 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 365 756 000 euro. 

Fördelningen av fullmakter att bevilja medel och ingå avtal (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

115 000 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regioner 

186 203 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

39 840 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

6 000 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete, Servicecentralen för utvecklingssamarbete (KePa rf), informationen om utvecklingssamarbetet och den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

3 713 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

15 000 000 

Sammanlagt 

365 756 000 

88.Höjning av Finnfunds (Fonden för industriellt samarbete Ab) kapital (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter för tecknandet av nya aktier i Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab). 
89.Finansinvesteringar inom utvecklingssamarbetet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 130 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansinvesteringar och kreditinstrument som en del av Finlands utvecklingssamarbete.  
90.Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
50.Vissa statsunderstöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 341 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Understöd till nödställda (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 45 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda 
2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan  
3) till betalning av understöd utomlands. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 86 992 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella understöd. 
67.Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader som hänför sig till Finlands bilaterala projekt inom mekanismen för ren utveckling  
2) till stöd för övriga åtgärder som hänför sig till instrumenten för kolmarknaden
68.Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen 
2) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen 
3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut 
5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer 
6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och den arktiska regionen samt stödet för verkställandet av regeringens Rysslandspolitik 
7) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken i uppgifter för viss tid i sådana projekt vid statliga ämbetsverk och inrättningar som stöder Finlands kommande ordförandeskap i Arktiska rådet. 
95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de valutauppgifter i ekonomiförvaltningens informationssystem som används inom staten och de officiella dagskurser som används i bankerna 
2) för att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta. 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen
01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 446 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella sammanslutningar samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som är godkända av justitieministeriet. 
03.Omkostnader för myndigheter som verkar i anslutning till justitieministeriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 188 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av omkostnaderna för barnombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, dataombudsmannens byrå, olycksutredningscentralen, diskriminerings- och jämställdhetsnämnden, datasekretessnämnden samt Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna 
2) till betalning av stipendier som Europeiska institutet för kriminalpolitik delar ut. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte inkomsterna av avgifter för de tillsynsuppgifter som anges i 305 § i informationssamhällsbalken (917/2014). 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 301 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster förvaltningsområdets sektorsspecifika IKT-serviceavgifter och de inkomster som influtit utifrån kostnaderna för massuttag av uppgifter som lämnats med stöd av registermyndighetens beslut om utlämnande av uppgifter.  
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 032 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arvoden och övriga konsumtionsutgifter som föranleds av utredningskommissioner som tillsatts för säkerhetsutredningar enligt lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), Europeiska unionens lagstiftning och internationella avtal som förpliktar Finland och utredningar som utförs som internationellt samarbete 
2) för fullföljande av skadeståndsansvar som föranleds av en eventuell förbindelse som getts vid en utländsk domstol eller annan myndighet i anslutning till ett kostnadsansvar som konkursombudsmannen tagit i fråga om ett konkursbo med ringa tillgångar 
3) till betalning av rättegångskostnader som med stöd av lagar och förordningar föranleds av myndigheternas verksamhet och till betalning av kostnader som föranleds av förordnande av en intressebevakare för en minderårig part för förundersökning samt till betalning av intressebevakarens arvode och kostnader 
4) till betalning av ersättningar som staten enligt skadeståndslagen (412/1974) ska betala  
5) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
6) till betalning av tolknings- och översättningsutgifter för ärenden som sköts enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
7) till betalning av ersättningar enligt 19 och 20 § i lagen om rättsgenetisk faderskapsundersökning (378/2005) 
8) till betalning av överföringsutgifter till huvudmän inom den allmänna rättshjälpens och allmänna intressebevakningens köpta tjänster såsom en gottgörelse som motsvarar mervärdesskattens belopp 
9) till betalning av rättegångskostnader i ärenden enligt diskrimineringslagen (1325/2014), i vilka diskrimineringsombudsmannen fungerar som biträde vid en rättegång för en person som misstänker sig ha utsatts för diskriminering och diskrimineringsombudsmannen har förbundit sig till att betala eventuella rättegångskostnader om man förlorar målet 
10) till betalning av ersättningar enligt 10 kap 11 § 2 mom. i strafflagen (356/2016). 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 245 000 euro. 
Anslaget får användas till produktivitetsfrämjande investeringar, forskning och utredningar inom ministeriets förvaltningsområde, samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
Anslaget får även användas till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder. 
22.Harmonisering av kontors- och kommunikationssystem (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 184 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av ibruktagandet av massprodukter när det gäller kontors- och kommunikationssystem inom justitieministeriets förvaltningsområde. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 705 000 euro. 
50.Understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 8 305 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi 
2) till understöd till sammanslutningar som arbetar för att förebygga kriminalitet samt för utvärdering av arbetet för att förebygga kriminalitet 
3) till understöd för Brottsofferjourens verksamhet och andra organisationer som producerar stödtjänster för brottsoffer 
4) till understöd till Opinionsnämnden för massmedier 
5) till understöd för verksamhet som stöder utvecklandet av rättsordningen och demokratin och spridandet av kunskap om dessa frågor 
6) till utgifter för projekt som ansluter sig till brottsbekämpning och bedömning av brottsbekämpningen tillsammans med statliga inrättningar och Helsingfors universitetet. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

Understöd till sammanslutningar som producerar stödtjänster till brottsoffer (högst) 

4 933 

Understöd för upprätthållande av samernas kulturella autonomi (högst) 

3 182 

Övriga understöd (högst) 

190 

Sammanlagt 

8 305 

51.Vissa ersättningar och understöd som betalas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av sådana ersättningar för brottsskador som ska betalas enligt brottsskadelagen (1204/2005)  
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall betalas till oskyldigt häktad eller dömd (422/1974) samt till betalning av ringa ombudsarvoden i anslutning därtill. 
10.Domstolar och rättshjälp
01.Högsta domstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 627 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa. 
02.Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 709 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa. 
03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 497 000 euro.  
Anslaget får också användas till utgifter som föranleds av lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) och till betalning av överföringsutgifter till advokatförbundet i enlighet med 24 § 2 mom. i lagen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt en princip som motsvarar prestationsprincipen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas inte som inkomster avgifter som tas ut enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016—2018 (1558/2015), och inte som utgifter avskrivningar till följd av dessa. 
04.Rättshjälps- och intressebevakningsdistriktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 61 152 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds staten på grund av ordnandet av sådana rättshjälps- och intressebevakningstjänster som avses i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016). 
Vid nettobudgeteringen beaktats inte sådana i 18 § i lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt avsedda arvoden och ersättningar som tas ut av huvudmännen för den allmänna intressebevakningen.  
Av de inkomster som nettobudgeteras under momentet budgeteras en rättshjälpsmottagares förlorande motparts ersättningar för rättegångskostnaderna enligt kontantprincipen. 
50.Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 77 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002) 
2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)  
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)  
4) till ett belopp av högst 1 400 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
20.Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
01.Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 103 271 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och konkursombudsmannens byrå. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster inte inkomster enligt lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och förordningen om utsökningsavgifter (35/1995), små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten eller utdelning som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten och som går förlorad för borgenärerna. 
30.Åklagarna
01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 44 748 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för riksåklagarämbetet, åklagarämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland. 
40.Verkställighet av straff
01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 984 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens och Brottspåföljdsområdets utbildningscentrals omkostnader. 
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 700 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 700 000 euro användas för arbeten vid öppna anstalter för en kommuns, en församlings eller ett allmännyttigt samfunds arbetsprojekt. Anslaget får också användas till markbyggnadsarbeten och till underhåll av nationalegendomar. Arbetsprojekten är kulturhistoriskt värdefulla eller kan förenas med rehabiliteringsverksamhet som delvis bekostas av instansen i fråga. Anslaget får användas särskilt i långtidsprojekt också för utgifter för nödvändiga stödfunktioner som krävs för skapande av förutsättningar för byggnadsprojekt som genomförs som arbete vid öppna anstalter, såsom renovering av fångarnas bostadsrum.  
50.Valutgifter
20.Valutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 453 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter för att förrätta allmänna val som avses i vallagen (714/1998) och statliga folkomröstningar som avses i lagen om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar (571/1987) och för att ge ut information om och tillhandahålla informationstjänster i anslutning till sådana, för att upprätthålla valdatasystemet och valberedskapen, för att utveckla valsystemet och valdatasystemet samt för åtgärder som syftar till att öka valdeltagandet 
2) till betalning av överföringsutgifter till kommunerna i form av en engångsersättning enligt 188 § 2 mom. i vallagen samt till betalning av utgifter för sametingsval som avses i sametingslagen (974/1995). 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 632 000 euro. 
04.Beredskapen i Finland för civil krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 439 000 euro. 
Anslaget får även användas till verksamhet i anslutning till den nationella beredskapen för civil krishantering. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 517 000 euro. 
Anslaget får användas för 
1) åtgärder som främjar säkerheten inom inrikesförvaltningen 
2) utvecklande av digitaliseringen 
3) övergripande arkitekturarbete 
4) utgifter för upprätthållande och utvecklande av informationssystem i gemensam användning 
5) utgifter för underhåll av S-TUVE-nätet. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 32 224 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för genomförande av de nya fonderna, fonden för inre säkerhet och asyl-, migrations- och integrationsfonden (Europeiska parlamentets och rådets förordningar (EU) nr 513—516/2014) inom inrikes frågor under Europeiska unionens finansieringsprogramperiod 2014—2020 
2) till betalning av tekniskt bistånd som behövs för inrättande av ovannämnda fonder och av löneutgifter för personal till dessa uppgifter, motsvarande högst 16 årsverken, samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för inrättandet av fonderna 
3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten när Europeiska unionens förordningar tillåter det 
4) till betalning av överföringsutgifter som projektfinansiering till aktörer utanför statsfinanserna. 
Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan avräknas (nettas) under momentet. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 75 000 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 225 000 euro. 
Anslaget får användas för beviljande av understöd till sjöräddningsverksamhet och för betalning av understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Finlands Sjöräddningssällskap 

204 000 

Ålands Sjöräddningssällskap 

11 000 

Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 

10 000 

Sammanlagt 

225 000 

66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 017 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (Interpol, FATFFATF = Financial Action Task Force, Policy Planners Network, IGCIGC = Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies in Europe, North America and Australia, IOM, ICMPD ICMPD = International Centre for Migration Policy Development, COSPAS-SARSAT COSPAS-SARSAT = ett globalt lokaliserings- och räddningssystem som utnyttjar satellitbaserad positionering på land, till havs och i luften och ICAO PKD ICAO PKD = Internationella civila luftfartsorganisationens elektroniska certifikatbank) samt till betalning föranledda av motsvarande förpliktelser. 
10.Polisväsendet
01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 696 678 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009). 
02.Skyddspolisens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 391 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 17 666 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för transporter föranledda av avlägsnande av personer ur landet som polisen ansvarar för 
2) till utgifter för tolknings- och översättningstjänster för asylsökande 
3) till utgifter för transporter i samband med hämtning av förbrytare som överlåts till Finland 
4) till utgifter för identifiering av personer som ska avlägsnas ur landet och anskaffning av nödvändiga resedokument 
5) till ersättning av utgifter för resor och inkvartering till följd av användningen av en beredskapsgrupp för asylprövning. 
21.Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 000 000 euro. 
Anslaget får användas för utgifter för avlönande av projektpersonal motsvarande högst 10 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
Under momentet nettobudgeteras den stödandel som projektet beviljats från EU:s fond för inre säkerhet.  
Fullmakt 
Om en del av den fullmakt för anskaffning av ett fältledningssystem som anvisats i budgeten för 2013 eller i den tredje tilläggsbudgeten för 2014 inte har använts 2016, får förbindelser för den oanvända delen ingås år 2017. 
20.Gränsbevakningsväsendet
01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 231 029 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005) 
2) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet 
3) till utgifter för anskaffning av en konceptbåt som är lämpad att användas som myndighetsbåt. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 9 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till modifiering och G-underhåll av AS 332 Super Puma-sjöräddningshelikoptrarna 
2) för förenhetligande av två AB/B 412 helikoptrar och deras reservdelslager 
3) för anskaffningar för utrustning av ett utsjöbevakningsfartyg och för eventuella andra behövliga ändringar i fartygets funktion 
4) till uppdatering av övervaknings- och navigationssystemet i spaningsplanen av typ Dornier 
5) till förnyande av snabba båtar som ingår i den lätta fartygsmaterielen och anskaffning av utrustning och reservdelar till dem 
6) till ombyggnad av engångsnatur av luft- och bevakningsfarkoster 
7) till de utgifter i enlighet med upphandlingskontrakten som föranleds av index- och valutakursändringar. 
De tilläggsbehov som föranleds av höjda index och valutakurser föranledda av beställningsfullmakterna samt de avdrag som föranleds av sänkta index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
Under momentet får också som rättelser intäktsföras sådana avtalsviten eller andra, motsvarande ersättningar som föranleds av avtal. 
30.Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 914 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av särskilda undersökningar av orsaken till en eldsvåda eller olycka enligt 107 § i räddningslagen (379/2011) 
2) till betalning av ersättningar enligt 100 § 1 mom. i räddningslagen 
3) till upprätthållande av beredskap på det sätt som avses i 97 § i räddningslagen 
4) till främjande av standardiseringsverksamhet i anslutning till räddningsväsendet och till utgifter för deltagande i standardiseringsarbete. 
Under momentet får de specialunderstöd som Brandskyddsfonden beviljat för forsknings- och utvecklingsverksamhet nettobudgeteras som intäkter från överföringsekonomin. 
02.Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 795 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 406 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till omkostnader i enlighet med 97 § i räddningslagen (379/2011) för användningen av luftfartyg i efterspanings- och räddningsuppdrag, till av polisen ledda efterspaningsuppdrag eller andra motsvarande handräckningsuppdrag och till upprätthållande av beredskap som föranleds av detta samt till ersättning av direkta kostnader till Finavia för alarmerings- och ledningssystemet som hänför sig till användningen av luftfartyg 
2) till bistånd i fråga om uppgifter som hör till räddningsverksamheten samt till kostnader för lämnande och mottagande av sakkunnighjälp, hjälp i form av insatsmoduler och materialhjälp samt för upprätthållande av beredskap för sådan hjälp vid katastrofer förorsakade av människor eller naturen, vid åtgärder som avses i unionens civilskyddsmekanism (1313/2013/EU) i samarbete med Europeiska unionen och internationella organisationer samt med stöd av Finlands bilaterala och multilaterala samarbetsavtal om räddningstjänst, vilka även inkluderar Finlands deltagande i sakkunnigverksamhet inom Europeiska unionens, FN:s och Natos euroatlantiska partnerskapsråds räddningstjänster inklusive de lönekostnader och verksamhetskostnader som föranleds av dem. Anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken 
3) till kostnader för spaningsverksamheten för upptäckande av skogsbränder enligt 31 § i räddningslagen och för upprätthållande av beredskap för spaningsverksamheten. 
43.Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 100 000 euro. 
Anslaget får användas till att betala Suomen Virveverkko Oy för prisstöd och underskottsunderstöd för myndighetsradionätet. 
40.Invandring
01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 60 658 000 euro. 
Anslaget får även användas för utveckling av migrationsförvaltningens verksamhet och till betalning av utgifter för utveckling av mottagningssystemet. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 225 344 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med 7 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) (mottagningslagen), till ersättning för kostnader för inrättande och upprätthållande av förläggningar och flyktingslussar samt ersättning till tjänsteproducenten för kostnader för ordnandet av mottagningstjänster, till ersättning för kostnader för hjälp till offer för människohandel som befinner sig i Finland men inte har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun (201/1994), med undantag av mottagningspenning, och till betalning av arvode till en företrädare för en minderårig som inte har uppehållstillstånd i Finland samt till betalning av kostnader för allmän juridisk rådgivning för dem som söker internationellt skydd 
2) till ordnande av utkomst och vård enligt 3 kap. i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002), med undantag av brukspenning 
3) till betalning av ersättning för olycksfall och gruppansvarsförsäkring enligt 30 § i mottagningslagen för personer som deltar i arbete och studier som ordnas som mottagningstjänster samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
4) till betalning av utgifter för anskaffning av service som i särskilda situationer är nödvändig för att mottagandet ska kunna ske och till sådana projekt finansierade av EU som stödjer utvecklandet av mottagningsverksamheten 
5) till tolknings-, översättnings- och transportutgifter för asylutredning och asylsamtal 
6) till betalning av resekostnader i samband med asylsamtal som förs någon annanstans än vid Migrationsverkets verksamhetsställen, kostnader för DNA-test och rättsmedicinska tester som utförs för att klarlägga familjebanden samt kostnader för språkanalyser som görs för att utreda hemort eller medborgarskap 
7) i enlighet med 86 § i lagen om främjande av integration (1386/2010), till betalning av utgifterna för ordnande av kvotflyktingars och deras familjemedlemmars inresa i landet, hälsoundersökningar i utreselandet och utbildning (kulturorientering) samt ordnande av utbildning och information i syfte att främja mottagningsverksamheten. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Flyktingkvoten för 2017 är 750 personer. 
22.Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till kostnader för frivillig återresa 
2) till betalning av resebidrag och andra bidrag enligt 31 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 37 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd som beviljas utlänningar enligt 19 § i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) och 12 § i lagen om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter (116/2002). 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning
01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 710 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar 
2) till betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder 
3) till betalning av utgifter som föranleds av sekretariatet för säkerhetskommittén. 
21.Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 875 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom försvarsministeriets förvaltningsområde samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster liksom till genomförande av produktivitetsprojekt. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 364 098 000 euro. 
10.Militärt försvar
01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 914 331 000 euro. 
Anslaget får också användas  
1) till betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete 
2) till betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 3 000 000 euro 
3) till sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro 
4) till medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling 
5) till utgifter för Frihetskorsets Orden  
6) till betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering  
7) till betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov 
8) till utgifter som föranleds av hälsokontroller vid uppbådet i samband med frivillig militärtjänst. 
Fullmakter 
1) År 2017 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2017—2021, enligt valutakursnivån den dag statsbudgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 191 851 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2017). 
2) År 2017 får långtidsavtal för anskaffning av underhållstjänster och flygutbildning i anslutning till utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning ingås så att de åren 2017—2019, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 7 818 000 euro (Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning). 
3) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
4) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.  
För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas 475 173 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling samt till testning av system och utbildning av användarna 
2) till forskning och utveckling med direkt anknytning till anskaffning av försvarsmateriel och försvarsmaktens säkerhetsupphandling  
3) till betalning av utgifter för anskaffning av reservdelar och bytesanordningar till försvarsmateriel som nödvändigt måste finnas i lager i händelse av krig. 
Av anslaget får högst 94 309 000 euro användas för andra anskaffningar av försvarsmateriel än till betalning av utgifter som föranleds av beställningsfullmakter eller av förändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter.  
Fullmakt 
1) År 2017 får nya avtal ingås i anslutning till den materiella utvecklingen av försvarsmakten i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga så att de åren 2017—2025, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 501 000 000 euro (Beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten, PVKEH 2017). 
Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten PVKEH 2017 kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2017.  
2) År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts. 
3) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids. 
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index eller avdrag som föranleds av nedgång i index budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till finansåret. 
19.Modifiering av Hawk Mk 51-plan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 600 000 euro. 
Fullmakt 
År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för modifiering av Hawk Mk51-plan ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.  
Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret. 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 2 029 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till stödjande av försvarsorganisationers verksamhet 
2) till statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen (MPK) för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter som föreningen enligt lagen om frivilligt försvar (556/2007) ska sköta  
3) till utgifter för vårdande av de stupades minne. 
30.Militär krishantering
20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 51 893 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och till betalning av statens pensionsavgift enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem 
2) till betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar 
3) till betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer  
4) till betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering 
5) till betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna 
6) till utgifter för utrustande av sådana trupper för internationell krishantering som Finland utser 
7) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materielkostnader i anslutning till dem  
8) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter 
9) till materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i 
10) till betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet  
11) till betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC) - avtalet 
12) till utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden 
13) till utgifter som föranleds av Finlands deltagande i den nordiska Base Camp-poolen. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

993 000 

02. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 

275 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

2 450 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

4 000 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

10 000 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

5 182 000 

08. 

Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 

10 000 000 

10. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen i Medelhavet 

480 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

320 000 

13. 

Utgifter för Atalanta-insatsen 

250 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

16 140 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

220 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

845 000 

18. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Golan (UNDOF) 

52 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, av deltagande i nordiska Base Camp-poolen, av deltagande i samt för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

686 000 

Sammanlagt 

51 893 000 

95.Kursfluktuationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro. 
Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
Statsrådet kan utan att kräva motsäkerhet och på de villkor som statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet fastställer, finansministeriet i övrigt bestämmer, bevilja Terrafame Oy en statlig proprieborgen på högst 107 000 000 euro som motsäkerhet för de säkerheter som gäller miljön som ställs för avfallsbehandlingsverksamheten och som 
1. uttryckligen hänför sig till Terrafame Oy 
2. baserar sig på den gruv- och metallförädlingsverksamhet som bedrivs av Terrafame Oy i Sotkamo 
3. baserar sig på ett lagakraftvunnet miljötillstånd eller på sådana säkerheter som bestäms i miljötillståndet på grund av avfallsbehandlingsverksamheten. 
Statsborgen är i kraft i högst fem år efter statsrådets borgensbeslut.  
01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 29 920 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.  
20.Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 245 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten  
2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den 
3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 106 000 000 euro. 
10.Beskattningen och Tullen
01.Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 405 820 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer  
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete 
3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens förfarande. 
Fullmakt 
Om en del av fullmakten för anskaffning av inbyggd programvara i anslutning till totalreformen av beskattningssystemen inte användes 2016, får det 2017 inom ramen för det totala beloppet för fullmakten ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända fullmakter som inte har använts. 
02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 159 837 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) donationer till narkotikahundverksamheten 
2) inkomsterna från EU, med undantag för uppbördsprovisionen för de tullar som uppbärs till EU när det gäller tredjeländer 
3) eventuella inkomster av myndighetssamarbete  
4) royalty för försäljning av Tullens handböcker och andra motsvarande produkter 
5) inkomster av utbildning som förbereder för yrkesexamen inom tullbranschen. 
Fullmakt 
År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inbyggd programvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 900 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt 
2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande 
3) till betalning av tullar som inte uttagits, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem, och som ersätts till EU.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 22 700 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
97.Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lag 5/2009. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
20.Tjänster för statssamfundet
01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 837 000 euro.  
02.Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. 
06.Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro.  
Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning. 
07.Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. 
09.Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro. 
10.Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. 
88.Senatfastigheter
Under momentet beviljas inget anslag. 
1. Servicemål och andra verksamhetsmål 
Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten. 
2. Investeringar 
Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år 2017. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. 
Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 
3. Upplåning 
Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2017 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto. 
30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
01.Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 138 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter  
2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU. 
Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster 
1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten  
2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.  
02.Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 382 000 euro.  
Av anslaget får högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet. 
03.Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 9 620 000 euro. 
40.Statens regional- och lokalförvaltning
01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 53 300 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till projekt som får EU-finansiering 
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009). 
02.Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 429 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
03.Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 352 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning 
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer 
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen 
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken 
5) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen 
6) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice. 
50.Pensioner och ersättningar
15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 577 377 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av 
1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa 
2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar  
3) dröjsmålsförhöjningar 
4) eventuella rättegångskostnader 
5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt  
6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt. 
Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen i fråga om Vilma-pensioner. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
16.Extra pensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 096 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare. 
Av anslaget får högst 9 000 euro användas till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
17.Övriga pensionsutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 625 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag 
2) för betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen 
3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till olycksfallsersättningar 
2) till trafikskadeersättningar 
3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 
4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän 
5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 
6) till ersättningar som betalas med stöd av lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift  
7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet 
9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador 
10) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
63.Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 198 471 000 euro. 
Anslaget får 
1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) användas till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning 
2) användas till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
95.Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 733 000 euro. 
Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
60.Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
02.Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till löner för nödvändig extra personal i sådana fall då det ökade behovet av personal inte var känt när budgetpropositionen bereddes  
2) till utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande 
3) till utbetalning av lön på indragningsstat enligt lagen om lön på indragningsstat (182/1931). 
Fullmakt 
År 2017 får det vid ibruktagandet av nya lönesystem för statliga ämbetsverk som inrättats till följd av strukturomvandlingar föranledas årliga utgifter på högst 4 600 000 euro som tidigast 2022 föranleds av de särskilda kostnaderna för harmoniseringen av löner. Förbindelsen ska ingås på villkor att dessa kostnader ska minskas med ämbetsverkspotter och annan tjänste- och arbetskollektivavtalsfinansiering tills kostnaderna i sin helhet har täckts genom dessa. 
10.Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 850 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för sådan forskning och insamling av uppgifter som främjar arbetarskyddet, arbetshälsan och företagshälsovården inom statsförvaltningen 
2) för sådan forskning och utveckling som främjar arbetslivsförhållandena mellan den statliga arbetsgivaren och de statligt anställda  
3) för utbildning och information om det som anges ovan. 
12.Kompetensutveckling (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och arbetslöshetsförsäkringsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013). 
60.Överföringar till Utbildningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 230 000 euro. 
Anslaget får användas till statens betalning till Utbildningsfonden enligt 13 § i lagen om Utbildningsfonden (1306/2002). 
70.Utvecklande av statsförvaltningen
01.Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT) (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 6 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till genomförandet av statens gemensamma reformer av informationssystemet och av gemensamma IKT-tjänster och IKT-lösningar 
2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen 
3) för den styrning och utveckling som krävs med tanke på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) 
4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen 
5) till avlönande av visstidsanställd (2 år) extra personal motsvarande högst sju årsverken 
6) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten. 
02.Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 300 000 euro. 
Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen. 
03.Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 27 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds 
1) av utvecklandet och styrningen av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT), såsom av den nationella servicearkitekturen, inklusive en informationsled, en elektronisk identitet, datasäkerhet och servicegränssnitt 
2) av avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) 
3) av åtgärder som stöder ibruktagandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) inom olika förvaltningsområden 
4) av internationellt samarbete i anslutning till utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) 
5) av statsunderstöd beroende på prövning inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) och åtgärder som stöder ibruktagandet 
6) av priser inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT). 
Av anslaget får högst 100 000 euro användas till betalning av priser enligt punkt 6. 
05.Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 31 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för beredningen av social- och hälsovårds- och landskapsreformen och för den handledning och utbildning för beredningen samt till betalning av utgifter för utvecklings- och försöksprojekt som hänför sig till beredningen och genomförandet av reformen 
2) till betalning av statsunderstöd för inrättande av temporära beredningsorgan i landskapen och för beredningsorganens verksamhet 
3) till beredning av inrättandet av riksomfattande servicecenter och offentligrättsliga serviceinrättningar för landskapen 
4) till ett belopp av högst 5 000 000 euro för betalning av understöd till kommuner och samkommuner för kostnader för beredningen. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 730 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster  
2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena 
3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid. 
21.Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 828 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för anskaffning och utveckling av ett nationellt inkomstregister samt för andra merutgifter som föranleds av anskaffningen och utvecklingen av det nationella inkomstregistret 
2) för projektledning i anslutning till inkomstregisterprojektet, för kravdefinition för registret och dess förvaltning, för anskaffningsprocessen samt för konfiguration, planering, inrättande och testning av registret och för beredningen av att ta registret i bruk 
3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 42 årsverken. 
Fullmakt 
År 2017 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av inkomstregistret ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts. 
22.Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 15 072 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering och förutsättningarna för den 
2) behovsprövade statsunderstöd för planering, utveckling och genomförande av projekt som stöder digitalisering 
3) avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
80.Överföringar till landskapet Åland
30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 224 576 000 euro. 
Anslaget får enligt Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av förskott på den utjämning och det avräkningsbelopp som avses i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs. 
31.Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt 49 § i självstyrelselagen för Åland. 
33.Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas till återbäring av intäkterna från lotteriskatten till landskapet Åland. 
90.Stöd till kommunerna
20.Utveckling av den offentliga sektorns gemensamma informationsförvaltning och informationshantering (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 400 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar 
2) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU 
3) till utveckling av annan gemensam offentlig informationsförvaltning 
4) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst fem årsverken för ett program för utveckling av kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, till statistikföring och informationsförsörjning, främjande av digitalisering av kommunala uppgifter samt till sådan utveckling och sådana utvecklingsprojekt som gäller informations- och kommunikationstekniken i samband med landskapsförvaltningen och förvaltnings- och servicestrukturerna 
5) för ibruktagande samt underhåll under utvecklingsskedet av tjänsterna. 
22.Utveckling av och stöd till förvaltnings- och servicestrukturerna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till projekt som gäller utvecklandet av den offentliga förvaltningens tillvägagångssätt och ledning och av förvaltnings- och servicestrukturerna samt tillhörande projekt 
2) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst två årsverken för styrnings-, sakkunnig- och projektuppgifter i anslutning till förändringar i förvaltnings- och servicestrukturen. 
30.Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 597 754 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 
2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna  
3) till ett belopp av högst 25 300 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter 
4) till ett belopp av högst 3 500 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2017 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek. 
31.Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 125 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av kalkylerade sammanslagningsunderstöd enligt 43 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) 
2) till ersättning av minskningar av statsandelarna enligt 44 § i nämnda lag 
3) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt för kommunernas sammanslagningsutredningar. 
91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet
41.Energiskattestöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 251 000 000 euro. 
Anslaget får användas till följande stöd och återbäringar som betalas via punktskattesystemet:  
1) stöd till jordbruket 
2) skatteåterbäring till energiintensiva företag. 
92.EU och internationella organisationer
Fullmakt 
Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro. 
Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro. 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 450 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till medlemsavgifter till internationella organisationer 
2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete. 
20.Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av resekostnader enligt ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna. 
40.Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)
Under momentet beviljas 11 100 000 euro. 
Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken. 
67.Infriande av förbindelser som ingåtts med internationella finansiella institut (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 170 000 euro.  
Anslaget får användas  
1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen  
2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 903 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen  
2) till medfinansiering av den avgiftsnedsättning som beviljas Förenade kungariket. 
87.Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 11 030 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands betalningsandel 2017 för tecknandet av grundkapital i Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar till ett belopp av 12 420 000 US-dollar vars motvärde är ca 11 030 000 euro. 
95.Prestationer i samband med statsborgen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 800 000 euro. 
Anslaget får användas till prestationer föranledda av den borgen som ställts för stiftelsen Pietari-säätiö. 
99.Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
95.Extraordinära lagstadgade utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 300 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av sådana på lag eller förordning grundade utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten.  
96.Oförutsedda utgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana oförutsedda nödvändiga utgifter för vilka särskilda anslag inte ingår i budgeten. 
97.Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 150 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till indrivning av statens låne- och borgensfordringar samt andra fordringar 
2) till tryggande och skötsel av statens lånefordringar, borgensfordringar och andra fordringar samt statens ärvda egendom 
3) till betalning av utgifter för återkrav av förmåner som betalats ut utan grund och för utövandet av statens regressrätt 
4) till betalning av ansvarsförsäkring för inteckningshavare  
5) till inköp av fastigheter eller annan egendom vid konkursauktioner eller exekutiva auktioner eller andra realiseringsarrangemang, när det är nödvändigt för tryggande av statens låne- eller borgensfordran eller annan fordran eller för minimering av borgensansvar, samt till betalning av utgifter för skötseln och realiseringen av egendom som på detta sätt tillfallit staten. 
98.Hantering av risken i samband med kassaplaceringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter i anslutning till hanteringen av risken i samband med statens kassaplaceringar. 
Avsikten är att anslaget ska täcka utgifter förorsakade av en exceptionell räntemiljö. 
Statens likvida medel ska placeras ändamålsenligt, utan kreditrisk eller med låg kreditrisk samt så att att statens likviditet är så bra som möjligt vid alla förhållanden på finansmarknaden. Inom ramen för dessa begränsningar ska man eftersträva placeringslösningar som är så förmånliga som möjligt med tanke på statsfinanserna. Hanteringen av risken i anslutning till de likvida medlen ska också kostnadsmässigt vara så förutsägbar som möjligt. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

De statsandelar som beviljas inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde budgeteras på grundval av beslutet om beviljande med avvikelse från de allmänna bestämmelserna om fördelningen av inkomster och utgifter. De statsandelar och statsunderstöd som omfattas av fullmaktsförfarandet budgeteras likväl enligt kontantprincipen. 
01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 021 000 euro. 
Anslaget får också användas för utgifter för rättsskyddsnämnden för studerande. 
02.Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 46 077 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) utveckling och produktion av läromedel 
2) ett belopp av högst 620 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning 
3) ett understöd på högst 80 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning  
4) ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket 
5) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
6) ett belopp av 15 006 000 euro till betalning av utgifter och understöd för undervisningsväsendets personalutbildning 
7) ett belopp av 524 000 euro till utvecklande och anordnande av språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer samt för utvecklande av ett register över rättstolkar och för kostnaderna för att driva verksamheten 
8) ett belopp av 1 600 000 euro för främjandet av kännedomen om och samarbetet inom den finländska utbildningen, särskilt till ordnandet av undervisning och ökandet av kännedomen om finska språket och finsk kultur utomlands inklusive betalning av löner till universitetslektorer och andra experter som tjänstgör utomlands, personal motsvarande sammanlagt högst 47 årsverken 
9) ett belopp av 2 870 000 euro till stipendier och understöd som beviljas för student-, praktikant-, lärar-, ungdoms- och expertutbyte samt tjänstemannautbyte. 
Under momentet får det nettobudgeteras inkomster och utgifter som gäller stipendier inom ramen för programmet Erasmus +, som finansieras av Europeiska unionen, och Nordplus-programmet, som finansieras av Nordiska ministerrådet. 
04.Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 687 000 euro. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 058 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) utgifter som föranleds av deltagande i internationella organisationers verksamhet och i nordiskt samarbete 
2) utgifter som föranleds av genomförande av kulturavtal och utbytesprogram 
3) betalning av understöd och stipendier som är avsedda för löne- och programutgifter för kultur- och bildningsverksamhet med inriktning på utlandet och som betalas till sådana personer och samfund som främjar undervisnings-, vetenskaps- och kulturutbytet samt gör finsk kultur känd utomlands. 
22.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 203 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter för kopierings- och andra dispositionsrättsersättningar enligt upphovsrättslagen (404/1961) samt till betalning av utgifter för informations- och utredningsverksamhet som gäller kopiering, upptagning och dispositionsrättigheter  
2) avlönande av personal motsvarande ett årsverke, högst 75 000 euro för anställning till uppgifter för viss tid. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 540 000 euro. 
50.Vissa understöd (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 537 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Statsunderstöd enligt lagen om Svenska Finlands folkting (1331/2003) 

573 000 

2. 

Paasikivi-Samfundet 

10 000 

3. 

Traditionsförbundet Eklövet 

63 000 

4. 

Programmet för att vitalisera det svenska teckenspråket 

131 000 

5. 

Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen 

500 000 

6. 

OKKA-stiftelsen 

60 000 

7. 

Programmet för att vitalisera det karelska språket 

100 000 

8. 

Finsk-estniskt kultursamarbete 

100 000 

Sammanlagt 

 

1 537 000 

51.Understöd för kyrklig och religiös verksamhet (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 313 000 euro. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Understöd till Ortodoxa kyrkan (L 985/2006, 119 §) 

2 543 000 

2. 

Understöd till Finlands Sjömanskyrka 

134 000 

 

— varav i byggnadsunderstöd och understöd för skötsel av byggnadslån till sjömanskyrkor (högst)  

52 000 

3. 

Understöd för skötseln av vissa av den förflyttade befolkningens hjältegravar och iståndsättning av begravningsplatser i det avträdda området 

32 000 

4. 

Understöd till registrerade religionssamfund 

524 000 

5. 

Understöd för främjande av dialogen mellan religioner 

80 000 

Sammanlagt 

3 313 000 

52.Statlig finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans samhällsuppgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 114 000 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering enligt lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
53.Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 090 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd och utgifter för åtgärder som främjar asylsökandes och invandrares integrering i det finska samhället, av identifiering och erkännande av kunnande samt av utvecklande av förfaranden för identifiering och erkännande av kunnande.  
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 226 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Unesco och andra organisationer för mellanstatligt multilateralt kulturellt samarbete. 
10.Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 42 183 000 euro. 
Anslaget får även användas till  
1) betalning av löneutgifter och vissa andra utgifter för lärare och förvaltningspersonal vid Europaskolorna 
2) internationalisering av statliga läroanstalter för allmänbildande utbildning, kompletterande undervisning för invandrare, service- och utvecklingscentralverksamheten vid Valteri-centret för lärande och kompetens samt till understöd för att utveckla och göra inlärningsmiljöerna mångsidigare 
3) betalning av utgifter som föranleds av verksamheten vid den europeiska skolan i Helsingfors 
4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Fullmakt 
Med anledning av temporära arrangemang gällande lokaler för Suomalais-venäläinen koulu får Utbildningsstyrelsen från och med 2017 ingå ett hyresavtal, så att skolans hyresutgifter åren 2017—2022 på årsnivå uppgår till högst 1 135 000 euro. 
02.Studentexamensnämndens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 285 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 34 016 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten och för fortbildning för personalen inom småbarnspedagogik 
2) betalning av understöd och utgifter för planering och inledande av verksamheten samt omkostnader inom utvecklings-, forsknings-, utvärderings- och uppföljningsprojekt inom fritt bildningsarbete samt inom det samarbete i fråga om livslångt lärande som bedrivs inom EU och internationellt 
3) andra EU- och OECD-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) finansiering av statistikföring, datatekniska tjänster samt datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom den allmänbildande utbildningen och den småbarnspedagogiska verksamheten 
5) avlönande av personal motsvarande högst nio årsverken 
6) ett belopp av högst 22 000 000 euro för betalning av utgifter och understöd som föranleds av påskyndande av införandet av digitala läromedel, försök och utveckling inom digitalt lärande, språkförsök samt främjande av den grundläggande konstundervisningens tillgänglighet. 
30.Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 711 542 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
2) ett belopp av högst 3 800 000 euro till driftskostnader för ämnesundervisning inom den grundläggande utbildningen som ordnas för andra än läropliktiga enligt den ovan nämnda lagen 
3) ett belopp av högst 1 792 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen för privata utbildningsanordnares driftskostnader för grundläggande utbildning 
4) ett belopp av högst 6 000 000 euro till tilläggskostnader enligt den ovan nämnda lagen som föranleds av den flexibla grundläggande utbildningen 
5) ett belopp av högst 1 300 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till utbildningsanordnare som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
6) ett belopp av högst 150 000 euro till statsunderstöd enligt prövning för andra utbildningsanordnare inom grundläggande konstundervisning än de som får statsandel per undervisningstimme för grundläggande konstundervisning 
7) ett belopp av högst 4 875 000 euro enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen till innovativa inlärningsmiljöer inom den allmänbildande utbildningen, digitala utbildningsmolntjänster, främjande av användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och utvecklande av utnyttjandet av sådan teknik vid avläggandet av studentexamen samt till statsunderstöd för internationell verksamhet i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken 
8) ett belopp av högst 17 028 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, för utvecklande av kvaliteten på specialundervisningen inom förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt i anknytning till detta för minskande av undervisningsgruppernas storlek och anställning av skolgångsbiträden  
9) ett belopp av högst 842 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovan nämnda lagen för språkbadsverksamhet 
10) ett belopp av högst 5 865 000 euro till statsunderstöd enligt 44 § i den ovan nämnda lagen för stödjande av klubbverksamhet för skolelever  
11) ett belopp av högst 120 000 euro till sametingets förfogande för betalning av statsunderstöd till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för tryggande av småbarnspedagogiska tjänster för samiska barn 
12) ett belopp av högst 14 975 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för stödjande av undervisning i modersmålet och finska/svenska som andra språk samt av övrig undervisning som utgör ett komplement till undervisningen i fråga om elever med främmande modersmål 
13) ett belopp av högst 75 000 euro till att på de grunder som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer betala de statsunderstöd som avses i 45 § 2 mom. i den ovan nämnda lagen och i undervisnings- och kulturministeriets förordning (1777/2009) för anordnande av modersmålsundervisning för samer och romer  
14) betalning av statsunderstöd enligt 45 § 1 mom. i finansieringslagen och statsrådets förordning om grunderna för statsunderstöd som beviljas för undervisning på samiska och i samiska i den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen (1769/2009) 
15) betalning av utgifter enligt överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område (SRF 72/2014) 
16) anordnande av småbarnspedagogisk verksamhet i Finland för barn till personalen vid Europeiska kemikaliemyndigheten enligt överenskommelsen om säte mellan Finlands regering och Europeiska kemikaliemyndigheten (SRF 11/2008) och på samma villkor som gäller för andra kommuninvånare  
17) ett belopp av högst 300 000 euro till betalning av sådana utgifter och statsunderstöd inom den allmänbildande utbildningen som hänför sig till genomförandet av projektet att ändra ungdomsgarantin i riktning mot en kollektiv garanti och som förebygger avhopp från skolan 
18) ett belopp av högst 8 800 000 euro till understöd enligt 44 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) till utbildningsanordnare som kompensation för ändringen av systemet för finansiering av den förberedande undervisning som ordnas för invandrare. 
Antalet ledda timmar som används som beräkningsgrund för statsandelen för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högst 3 390 000. Priset är 26,00 euro per ledd timme. 
Det timantal som används som beräkningsgrund för statsandelen är i fråga om grundläggande musikundervisning högst 1 653 000 och i annan grundläggande konstundervisning som beviljas statsandel på basis av antalet undervisningstimmar högst 140 800 timmar. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 146 270 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu  
2) ett belopp av högst 6 034 000 euro till understöd enligt 14 § i den ovannämnda lagen. 

Enheter som berättigar till statsandel  

 

maximibelopp 

enhet 

 

 

 

Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 

1 698 839 

undervisningstimme 

Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 

241 834 

studerandevecka 

Statsandel för studiecentralers driftskostnader 

158 984 

undervisningstimme 

Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 

52 711 

undervisningstimme 

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 440 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 160 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
51.Statsunderstöd för organisationer inom allmänbildande utbildning (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 206 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd till organisationer som handhar samarbetet mellan hem och skola, till Utvecklingscentralen Lärorik rf, till stödjande av fri hobbyverksamhet i skolor, till Förbundet för konstskolor för barn och unga i Finland rf, till Sällskapet för Miljöfostran i Finland rf, till Kesälukioseura ry, till Suomi-koulujen tuki ry, till Finlandsskolornas verksamhet och utveckling samt till kotiperuskoulu/hemgrundskola-verksamhet och till stödjande av verksamheten inom utbyteselevsorganisationer och till stödjande av verksamheten för deltagande i vetenskapsolympiader för gymnasieelever. 
52.Statsunderstöd för organisationer inom det fria bildningsarbetet (fast anslag)
Under momentet beviljas 6 387 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) statsunderstöd enligt lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) 
2) betalning av understöd till Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Förbundet för hemslöjd och hantverk TAITO rf och för vidareutdelning till dessas distrikts- och medlemsorganisationer, Finlands svenska Marthaförbund rf, Sami Duodji ry, organisationer för bildningsarbete, Karjalan Liitto ry, Sofian kannatusyhdistys ry samt till Kriittinen korkeakoulu ry. 
20.Yrkesutbildning
01.Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 7 975 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning, till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder  
2) ett belopp av högst 2 400 000 euro för sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna vid Centret för sjösäkerhetsutbildning. 
21.Utvecklande av yrkesutbildningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 511 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter och understöd för planering och inledande av verksamheten samt av omkostnader för försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom yrkesutbildningen 
2) betalning av utgifter och understöd för inlärning på arbetsplatsen och projekt för utvecklande av utbildningsmodeller som flexibelt kombinerar arbetsinriktad inlärning och olika sätt att anordna utbildning 
3) betalning av utgifter och understöd för projekt gällande inlärning, studier för vuxna, läroavtalsutbildning och systemet för fristående examen samt utvecklande av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster 
4) betalning av utgifter och understöd för projekt som stöder genomförandet av reformen av yrkesutbildningen 
5) betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna  
6) avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken. 
30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 721 415 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd 
2) ett belopp av högst 6 072 000 euro till understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro 
3) ett belopp av högst 851 000 euro till understöd för utvecklande av den yrkesinriktade specialundervisningen och stärkande av kopplingen till arbetslivet  
4) ett belopp av högst 1 825 000 euro till understöd för utvecklande av inlärningsmiljöerna inom yrkesutbildningen och utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser med hjälp av digitala lösningar 
5) ett belopp av högst 13 350 000 euro till understöd för främjande och annat utvecklande av ungas läroavtalsutbildning, höjd utbildningsersättning och utbildning för arbetsplatshandledare 
6) ett belopp av högst 1 550 000 euro till understöd för utvecklande av den yrkesinriktade tilläggsutbildningens kvalitet, utvecklande av systemet med fristående examina och för prov- och materialtjänster för fristående examina samt till slutbetalningar och rättelser för tidigare år  
7) ett belopp av högst 21 000 000 euro till understöd för ordnande av utbildning för invandrare som leder till yrkesinriktad grundexamen, handledande utbildning inför grundläggande yrkesutbildning, grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster. 
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 21 262. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro per studerande och för annan yrkesinriktad tilläggsutbildning 2 360,73 euro per studerande. 
Inom den yrkesinriktade tilläggsutbildning som ges vid läroanstalter, exkluderat tilläggsutbildningen vid yrkesinriktade specialläroanstalter, är antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel högst 16 200. Trots kvoten för studerandeårsverken får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut. 
Antalet kalkylerade studerandedagar som berättigar till statsandelen för särskilda yrkesläroanstalter är sammanlagt högst 221 530, varav Suomen Ilmailuopistos andel är högst 11 600 studerandedagar. 
33.Kompetensprogrammet för unga vuxna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 25 141 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen 
2) ett belopp av högst 24 228 000 euro till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster. Finansiering kan användas för avläggande av delar av examina. 
Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 300. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro. 
Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd. 
40.Högskoleundervisning och forskning
Fullmakt 
För Finlands Akademis forskningsprojekt som ska finansieras under momenten 29.40.51 och 29.40.53 och för främjande av forskning som finansieras av Finlands Akademi får det 2017 ingås förbindelser till ett värde av 348 338 000 euro. Av fullmakten är ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för stärkandet av forskningsinfrastrukturerna på nationell och internationell nivå, ett belopp på minst 10 000 000 euro avsett för genomförandet av ett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram (IKT), ett belopp på 50 000 000 euro avsett för stärkandet av universitetens profilering och ett belopp på 30 000 000 euro avsett för främjandet av forskning. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får förbindelser som gäller den oanvända delen ingås ännu 2017. 
Lokaler kan alltjämt överlåtas utan vederlag till Vetenskapliga samfundens delegation. 
01.Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 081 000 euro. 
02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 850 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom Riksarkivets internationella samarbete 
2) betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU. 
03.Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 145 000 euro. 
04.Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 681 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 91 981 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med Utbildningsstyrelsen samt för betalning av nationell medfinansiering för nordisk forskningsverksamhet vid Samiska högskolan  
2) finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen samt till centraliserad finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen och av andra motsvarande gemensamma utgifter  
3) betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna 
4) avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid 
5) ett belopp av högst 18 000 000 euro till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid 
6) ett belopp av högst 29 900 000 euro till betalning av utgifter och understöd för utvecklande av högskoleundervisningen, stärkande av de digitala lärandemiljöerna och förbättrande av förutsättningarna för studier året om 
7) ett belopp av högst 21 600 000 euro för betalning av utgifter och understöd för reformerandet av lärarnas grundläggande utbildning och kompletterande utbildning och för genomförandet av programmet för kompletterande utbildning inom digital pedagogik och för kommunernas upphandling av kompletterande utbildning samt för specialiseringsutbildning för lärarpersonal. 
22.Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningsinfrastrukturprojekt samt till betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete kring forskningsinfrastrukturprojekt och av finansiella bidrag till internationella organisationer. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar.  
50.Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 795 674 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009) enligt följande: 
1) 1 575 299 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder  
2) 158 385 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet  
3) 34 990 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet 
4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.  
51.Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 238 331 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter som föranleds av uppgifter i olika skeden av forskningskarriären, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer och andra forskningsprojekt inklusive projekt som ökar samarbetet mellan högskolor och näringsliv och främjar kommersialisering av innovationer och av specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt av internationellt samarbete 
2) betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer 
3) betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU 
4) utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
53.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 104 383 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av utgifter som under forskarkarriären föranleds av uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete 
2) betalning av utgifter som föranleds av utvärderingar och vetenskaplig publikationsverksamhet samt till betalning av utgifter för att göra vetenskapen känd 
3) Finlands Akademis förfogande utanför bevillningsfullmakten högst 5 207 000 euro för 1-åriga projekt: betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer, betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU, utvecklings- och underhållsavgifter för informationssystem för forskningsfinansiering samt andra 1-åriga projekt 
4) utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.51 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken 
5) statsunderstöd och till utgifter för utvecklande inom privat arkiveringsverksamhet 
6) utgifter som föranleds av verksamheten vid Institutet för de inhemska språken enligt 8 § 1 mom. i lagen om Institutet för de inhemska språken. Anslaget får tillsammans med anslagen under moment 29.40.03 användas för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 82 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst 
7) betalning av statsunderstöd till sammanslutningar och forskningsinstitut som idkar samhällsforskning som stöder beslutsfattandet 
8) betalning av utgifter som föranleds av deltagande i internationellt samarbete 
9) betalning av statsunderstöd, statliga pris och stipendier för främjande av vetenskapen, för främjande av växelverkan mellan vetenskapen och samhället samt mellan nationalspråken och samhället, utgifter för översättning och tryckning av vetenskaplig litteratur, utgifter för främjande av informationsspridning och forskningsetik samt utgifter för forskning, utredningar och publikationer som ansluter sig till stödjandet av vetenskapen 
10) betalning av statsunderstöd för förbättrande av tillgången till forskningsmaterial och för infrastrukturprojekt som gäller forskning samt till betalning av utgifter för motsvarande projekt vid statens ämbetsverk samt till avlönande av personal i uppgifter för viss tid motsvarande högst 7 årsverken 
11) hyror för statens lokaler som används av vetenskapliga samfund. 
Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 budgeteras enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten. 
I fråga om de personer som avses i punkt 6 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
54.Strategisk forskningsfinansiering (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 47 000 000 euro. 
Fullmakt 
År 2017 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp 55 631 000 euro. 
Fullmakten och anslaget får via konkurrens fördelas enligt de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutar om till strategisk forskning, med vilken avses långsiktig, problemfokuserad och vetenskapligt högklassig forskning som stöder samhällspolitiken och utvecklandet av samhällets funktioner i syfte att finna lösningar på stora utmaningar och problem i samhället.  
Fullmakten och anslaget får användas till betalning av forskningsprojekt och forskningsprogram som finansieras av rådet för strategisk forskning och till betalning av löneutgifter och andra utgifter samt statsunderstöd som föranleds av forskningens infrastrukturer, stipendier och internationellt samarbete även till utländska organisationer.  
Fullmakten och anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av utvärderingar.  
Anslaget får också användas för medfinansiering för EU-projekt och andra internationella forskningsfinansiärers projekt, om projekten följer de tema- och prioritetsområden som statsrådet beslutat om samt rådets programstruktur. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten, med undantag för företag.  
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 834 915 000 euro. 
Anslaget får användas till finansiering till yrkeshögskolorna i enlighet med yrkeshögskolelagen enligt följande: 
1) 779 917 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder 
2) 54 998 000 euro i ersättning till yrkeshögskolorna för de kostnader som yrkeshögskolorna föranleds av de kostnader för mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet. 
66.Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 19 746 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av Finlands finansiella bidrag till Europeiska organisationen för kärnforskning (CERN), Europas södra observatorium (ESO), Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL), Europeiska molekylärbiologiska konferensen (EMBC), Europeiska universitetsinstitutet (EUI) och den europeiska synkrotonljusanläggningen (ESRF) samt till liknande internationella vetenskapliga organisationer. 
89.Statlig finansiering för universitetens kapitalplaceringar (fast anslag)
Under momentet beviljas 150 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av universitetens kapitalplaceringar. Ett villkor för att få använda anslaget fullt ut är att det sammanlagda beloppet av privata finansierares kapitalplaceringar i universiteten är minst 50 000 000 euro och att statsrådet har godkänt att de privata kapitalplaceringarna berättigar till statens medfinansiering.  
70.Studiestöd
01.Omkostnader för besvärsnämnden för studiestöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 621 000 euro. 
52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 200 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för statsborgen enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
55.Studiepenning och bostadstillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 655 881 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av studiepenning och bostadstillägg till studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994). 
57.Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 31 456 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av understöd för studentrestauranger i Finland i syfte att sänka priset på måltiderna för studerande som avlägger lägre eller högre högskoleexamen i en finsk högskola, studerande som avlägger en yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen och studerande som deltar i yrkesinriktade fortbildningsprogram, specialiseringsutbildningsprogram eller tilläggsundervisning för yrkes- eller tjänstebehörighet som ordnas vid högskolor 1,94 euro per måltid 
2) betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns i någon annan lokal än högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande. 
59.Stöd för skolresor för studerande inom gymnasieutbildning och yrkesutbildning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 300 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). 
80.Konst och kultur
01.Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 052 000 euro. 
03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 121 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) finansiering av projekt för grundläggande förbättringar 
2) anskaffning av utrustning och anordningar. 
04.Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 093 000 euro.  
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
05.Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 937 000 euro. 
Anslaget får också användas för anskaffning av utrustning och anordningar. 
06.Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 080 000 euro. 
Anslaget får även användas till 
1) anskaffning av utrustning och anordningar 
2) betalning av understöd 
3) ett belopp av högst 170 000 euro för prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service. 
16.Extra konstnärs- och journalistpensioner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas18 848 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av konstnärspensioner enligt lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
2) betalning av familjepensioner i anknytning till idigare beviljade journalist- och konstnärspensioner 
3) ett belopp av högst 1 015 000 euro för nya konstnärspensioner och familjepensioner i anslutning till konstnärspensioner så att högst 51 extra konstnärspensioner får beviljas till ett belopp som motsvarar full pension.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
I anslaget under punkt 3 ingår högst två delpensioner som höjs till full pension.  
20.Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 15 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lokalkostnader för kulturhistoriskt värdefulla kultur- och sevärdhetsobjekt som Museiverket förfogar över. 
30.Statsunderstöd för verksamhet vid allmänna bibliotek (fast anslag)
Under momentet beviljas 3 700 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)  
2) köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd för de allmänna bibliotekens specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd för bibliotekens innehållsproduktion 
3) betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten vid biblioteket för teckenspråkig litteratur. 
31.Statsandel och statsunderstöd för driftskostnader för teatrar, orkestrar och muséer (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 48 781 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandelar och statsunderstöd till sådana teatrar, orkestrar och muséer som avses i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). 
Det antal årsverken som används som beräkningsgrund för statsandelen är högst 2 469 för teatrar, högst 1 033 för orkestrar och högst 1 183 för muséer. 
35.Statsunderstöd för anläggningskostnader inom huvudprojektet för 100-årsjubileet av Finlands självständighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 000 000 euro. 
Anslaget får med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) användas till betalning av statsunderstöd till Helsingfors stad för byggandet av ett bibliotek inför 100-årsjubileet för Finlands självständighet. 
40.Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 252 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg. 
41.Vissa dispositionsrättsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 26 648 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) ett belopp av högst 11 000 000 euro till betalning av kompensation för kopiering för enskilt bruk enligt upphovsrättslagen (404/1961) och av utgifter som föranleds av detta 
2) ett belopp av högst 15 648 000 euro till betalning av ersättning till upphovsmän för utlåning av skyddade verk och för utgifterna för att ordna ersättning.  
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 293 000 euro. 
Anslaget får användas till beviljande av understöd för 
1) amortering och betalning av ränta på Svenska Teaterns och Tampereen Työväen Teatteris lån för grundlig renovering 
2) medborgarorganisationernas verksamhet 
3) betalning av utgifter och understöd för främjande av konstens och kulturens tillgänglighet och för utvidgande av principen om en procent till konsten. 
51.Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 615 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen 
2) stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1080/1983). 
Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
52.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 233 589 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) finansiering av verksamhet som främjar konst och kultur i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001)  
2) i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar, stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) till ett belopp av högst 960 000 euro samt till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 42 årsverken vid Centret för konstfrämjande i tidsbundna uppgifter som avser konstfrämjande och för de utgifter som detta orsakar 
3) anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling i enlighet med lagen om Nationalgalleriet (889/2013) 
4) omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har, kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och kostnader för upphovsrättsutredningar  
5) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till understöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992) för teatrar och orkestrar  
6) betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 9 § i bibliotekslagen (904/1998) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet  
7) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och understöd enligt 4 a § i museilagen (729/1992) för muséer och till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet 
8) Finlands filmstiftelse för tillverkning och distribution av film och andra bildprogram samt till annat stödjande av filmkulturen med stöd av lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) och till Centret för konstfrämjande för beviljande av kvalitetsstöd i enlighet med statsrådets förordning om främjande av filmkonsten (843/2007) 
9) restaurering eller renovering av kulturhistoriskt värdefulla, skyddade byggnader med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010) 
10) kostnader som föranleds av genomförande av de konventioner som gäller Unescos kulturarv  
11) statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 877 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 12 573 000 euro för Nationalgalleriet 
12) betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet och till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt till förvaltning och medfinansiering av programmet Kreativa Europa. 
De stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997) som beviljas under 2 punkten samt anslaget under 3 punkten budgeteras enligt kontantprincipen. I fråga om de personer som avses i 2 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet beviljas 27 257 000 euro. 
Anslaget får användas till att bevilja understöd för konst- och kulturinstitutioners och samfunds lokalkostnader.  
55.Tillgång till och förvaring av det digitala kulturarvet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 950 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) kostnader som föranleds av genomförandet av programmet och verksamhetsplanen för det nationella digitala biblioteket 
2) kostnader som föranleds av planenlig digitalisering av centrala, prioriterade musei- och kulturarvsmaterial 
3) stödjande av muséers innehållsproduktion 
4) utvecklande av system och tjänster som förbättrar tillgången till och användningen och förvaringen av digitalt kulturarvsmaterial samt till utvecklande av bibliotekens, arkivens och muséernas gemensamma söktjänst och anslutning av den till Europeiska digitala biblioteket 
5) kostnader för utveckling och överföring av kompetens som avser digitalisering, digital åtkomst och långtidsförvaring i fråga om kultur- och kulturarvsmaterial 
6) kostnader som föranleds av statliga ämbetsverks och inrättningars digitalisering av kulturarvsmaterial och förvaring av digitalt kulturarvsmaterial 
7) avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken i uppgifter för viss tid. 
59.Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Det tvååriga reservationsanslaget på 10 000 000 euro i den ordinarie budgeten för 2015 ska ombudgeteras för 2017 på oförändrade villkor. Ett villkor för att få använda anslaget är att privata finansiärer deltar i kapitaliseringen. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2 
72.Utökning av Nationalgalleriets samling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 739 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av Nationalgalleriets anskaffningar av konst. 
75.Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 899 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsutgifter för ombyggnad och underhåll av fastighetsförmögenhet och för smärre nybyggnadsprojekt samt för kostnader för reparationsarbeten på museibåtar. 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

Museiverket 

799 000 

2. 

Förvaltningsnämnden för Sveaborg 

4 100 000 

Sammanlagt 

4 899 000 

I fråga om punkt 2 får anslaget också användas till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken för tidsbundna uppgifter. 
Fullmakt 
1) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 1 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2017 uppgår till sammanlagt högst 300 000 euro. 
2) Förbindelser som hänför sig till de projekt som nämns i punkt 2 i dispositionsplanen får ingås så att de utgifter som föranleds av dem efter 2017 uppgår till sammanlagt högst 2 000 000 euro. 
95.Utgifter för skyddandet av kulturmiljön (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och ersättningar som verkställigheten av lagen om fornminnen (295/1963) medför. 
90.Idrottsverksamhet
30.Understöd till programmet Skolan i rörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av programmet Skolan i rörelse. 
50.Penningsspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 154 097 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (390/2015), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt enligt statsunderstödslagen (688/2001) till betalning av andra understöd avsedda för främjande av motion och idrott samt fysisk fostran 
2) utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet 
3) ett belopp av högst 2 200 000 euro till betalning av träningsstipendier till idrottare 
4) utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning samt till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och finansiering av informationssystemprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten 
5) ett belopp av högst 400 000 euro till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö 
6) utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner 
7) ett belopp av högst 260 000 euro för pensioner enligt lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
8) ett belopp av högst 40 000 euro till betalning av utmärkelserna Pro Idrott och Piikkarit 
9) omkostnader för regionförvaltningen för motion och idrott 
10) projektet för totalrenoveringen av Olympiastadion  
11) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken 
Det pris per enhet som används som grund för statsandelen för kommunens idrottsväsende är 12,00 euro per invånare. 
Det maximala antal studerandedygn som utgör grunden för statsandelen för riksomfattande idrottsutbildningscenter är 279 900 och det maximala antalet studerandedagar för regionala idrottsutbildningscenter 53 000. Oberoende av de nämnda antalen får anslaget användas för utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna. 
Priset per enhet för regionala idrottsutbildningscenter är 16,60 euro per studerandedag. 
Anslagen under 3 och 7 punkterna budgeteras enligt kontantprincipen. 
Anslaget under 7 punkten får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 16 fulla pensioner. Beloppet av pensionen enligt lagen om extra pension för idrottsutövare är 1 332,20 euro i månaden. 
I fråga om de personer som avses i 11 punkten beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster. 
52.Statsandel för idrottsutbildningscenter samt finansiering för kostnader för utvärdering av idrottsvetenskapliga projekt (fast anslag)
Under momentet beviljas 1 826 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) betalning av statsandelar enligt lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till riksomfattande idrottsutbildningscenter 
2) ett belopp av högst 80 000 euro för Finlands Akademis förvaltningskostnader i samband med utvärderingen av den idrottsvetenskapliga forskningen, för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke. 
91.Ungdomsarbete
50.Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 617 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006) 
2) statsunderstöd enligt ungdomslagen (72/2006) som beviljas till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer inom ungdomsarbetet och till andra organisationer inom ungdomsarbetet 
3) understöd enligt ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler 
4) understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, för att utarbeta utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt för utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna 
5) stöd för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och för EU-verksamhetsprogram och internationella verksamhetsprogram för ungdomen 
6) stöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga 
7) verkstadsverksamhet för unga genom riksomfattande stöd och för uppsökande ungdomsarbete, förebyggande av missbruk, socialt ungdomsarbete och annat stärkande av de ungas sociala identitet 
8) betalning av utgifter som föranleds av statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, riksomfattande ungdomsorganisationer, utvärderings- och understödskommissionen för serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samernas ungdomsråd samt för stärkandet av ungdomskulturen 
9) stöd för riksomfattande service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbete 
10) genomförande, utvärderande och utvecklande av det barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och för att utveckla det regionala ungdomsarbetet 
11) genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk 
12) betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal för tidsbundna uppgifter inom informationsstyrning samt högst tre årsverken för avlönande av personal för tidsbundna uppgifter som har att göra med insamling, sammanställning och visualisering av data samt publicering av denna data för fri användning. 
Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsväsende är 15,00 euro per invånare under 29 år. 
I fråga om de personer som avses i 12 punkten ska de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren beaktas såsom inkomster vid nettobudgetering. 
51.Verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 20 003 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) stöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete 
2) betalning av utgifter och understöd för genomförandet av projektet Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti. 
52.Vissa understöd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 150 000 euro. 
Anslaget får användas till 
1) stöd för kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska  
2) främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 
3) start och utveckling av organisationers samarbetsbaserade verksamhet för att stödja unga som riskerar att bli marginaliserade. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och forskning
01.Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 23 124 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
05.Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 70 801 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro 
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter 
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel 
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66. 
22.Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 343 000 euro. 
Anslaget får användas till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till dessa. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken. 
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
23.Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 420 000 euro. 
Anslaget får användas till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som främjar produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 27 390 000 euro. 
66.Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 353 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet. 
10.Utveckling av landsbygden
40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 71 976 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för startbidrag till unga jordbrukare och unga näringsidkare och investeringsbidrag till jordbruket enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2017 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 67 500 000 euro. Om en del av den bevillningsfullmakt för 2016 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017.  
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 14 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977). 
Fullmakt 
År 2017 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017.  
42.Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 57 230 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974) 
2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) 
3) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras nationellt inom ramen för 1995—1999 års system med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 67 767 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för ersättningar för djurens välbefinnande enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 
2) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.  
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
50.Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 366 000 euro. 
Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster (431/2016) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning, till företag och andra sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av renskötseln (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 843 000 euro. 
Anslaget får användas för följande bidrag till Renbeteslagsföreningen i enlighet med renskötsellagen (848/1990): 
1) statsbidrag för byggande och underhåll av rengärden vid riksgränserna 
2) stöd för rådgivnings- och utvecklingsarbete som syftar till att främja renskötseln. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 39 772 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd som avses i lotterilagen (1047/2001) och i den förordning av statsrådet som gäller användning av penningspelsbolagets avkastning för främjande av hästuppfödning och hästsport. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
55.Statsbidrag för 4H-verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 905 000 euro. 
Anslaget får användas till stödjande av 4H-verksamheten. 
63.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 273 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden och skärgården, inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten, i den utsträckning som anges i lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
2) till verksamhet som bedrivs av den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen enligt lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011) 
3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter 
4) för riksomfattande utveckling av byaverksamheten 
5) till verksamhet som bedrivs av den skärgårdsdelegation som avses i 14 § i lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 109 440 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under programperioden 2014—2020 samt till betalning av förskott i motiverade fall 
2) till avlönande av sådan personal motsvarande sammanlagt högst 223 årsverken som behövs för genomförande av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2017 får beslut om beviljande som hänför sig till programperioden 2014—2020 fattas för 154 300 000 euro, varav 32 600 000 euro anvisas för åtgärder som anknyter till den lokala utvecklingen, 101 700 000 euro för andra åtgärder som finansieras under detta moment och 20 000 000 euro för tekniskt bistånd.  
Om en del av de bevillningsfullmakter för 2016 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017. 
20.Jordbruk och livsmedelsekonomi
02.Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 941 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet 
2) till en sänkning av priserna på avgiftsbelagda djurundersökningar som syftar till att upptäcka och följa farliga djursjukdomar och djursjukdomar som ska bekämpas, högst 576 000 euro 
3) till betalning av ersättningar som motsvarar kostnaderna för utarbetande av planer för bekämpning av flyghavre enligt lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002) 
4) för utgifter som betalas med stöd som avses i den förordning av Europaparlamentet och rådet (EU) nr 652/2014 som gäller förvaltningen av utgifter för livsmedelskedjan, djurhälsa, djurskydd, växtskydd och växtförökningsmaterial 
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
03.Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 202 000 euro. 
Anslaget får även användas  
1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 
2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt. 
20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 6 028 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av ersättningar som ska betalas till kommunerna med stöd av veterinärvårdslagen (765/2009)  
2) till betalning av utgifter som föranleds av bekämpning av djursjukdomar med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013), djurskydd med stöd av djurskyddslagen (247/1996) och ersättningar, utbildningar och utredningar i anslutning till dem samt till betalning av andra utgifter som är nödvändiga för genomförande av veterinärvården 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om skydd för växters sundhet (702/2003) 
4) till betalning av utgifter som är nödvändiga för bekämpning av växtskadegörare. 
Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som ansluter sig till ovan nämnda utgifter och som hänför sig till tidigare år samt till överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 327 900 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) (nationellt stöd till södra Finland, nordligt stöd, annat stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen) 
2) till betalning av stöd som beviljats 2016 och tidigare år. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Stödbeslut som fattas 2017 får föranleda utgifter för nordligt stöd på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen för 2018 och senare år.  
41.EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 540 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna. 
Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare år. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande EU-inkomststöden enligt punkt 1 och de utgifter enligt punkt 2 för åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och enligt betalningsbeslut beträffande de andra stöden enligt punkt 2. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 300 043 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020  
2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
År 2017 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 20 000 000 euro som betalas av anslaget för 2018 och senare år.  
Om en del av den i punkt 1 avsedda fullmakt för 2015 eller 2016 som gäller programperioden 2014—2020 är oanvänd, får förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås beträffande den oanvända delen 2017. 
44.Kompensationsersättningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 551 888 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsersättning enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsersättning som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt 
2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007—2013 och som 2014 förlängts med ett år 
3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
46.Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 605 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för information om och säljfrämjande åtgärder som avser jordbruksprodukter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3/2008 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1144/2014 
2) för utgifter som föranleds av programmet för utvecklandet av produktionen och marknadsföringen av honung i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
3) till betalning av utgifter för verksamhetsprogrammen för frukt- och grönsaksproducentorganisationerna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 419 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (SRF 680/2014) för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av utvecklings- och informationsåtgärder och säljfrämjande åtgärder för livsmedelskedjan 
2) för andra specialunderstöd som främjar en ökad andel inhemska livsmedel och genomför målen i redogörelsen om livsmedelspolitik 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget får understöd beviljas även offentliga samfund. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till interventionsfonden (fast anslag)
Under momentet beviljas 200 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av en överföring till Interventionsfonden för jordbruket. Anslaget får användas till betalning av sådana utgifter för fonden som inte finansieras ur Europeiska garantifonden för jordbruket. 
61.Överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av den överföring som avses i 2 § i lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). 
62.Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 767 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statsunderstöd för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010) 
2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005) 
3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet  
4) till beviljande av statsunderstöd för utvecklande av alternativa forskningsmetoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Naturresursekonomi
20.Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 § i vattenlagen (587/2011) och miljöskyddslagen (527/2014) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter samt till betalning av överföringsutgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken 
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
21.Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 13 520 000 euro. 
Anslaget får användas för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering av vattendragen, utvecklande av nyttjandet och vården av vattendrag, av vattentjänster och av annan vattenekonomi, uppföljning av effekterna samt statens skyldigheter med stöd av lag, tillståndsbeslut och avtal samt för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag. 
Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn. Anslaget får även användas för fullgörande av mellanstatliga samarbetsavtal som främjar affärsverksamhet inom vattensektorn. 
Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren. 
22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 16 880 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt, exportfrämjande projekt och kommunikation som gäller hållbar användning av förnybara naturresurser, bioekonomi, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa 
2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser 
3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder 
4) betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 136 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för åtgärder som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön och för åtgärder som minskar riskerna för översvämning eller torka samt utgifter som föranleds av projekt som genomförs som statens arbete 
2) till betalning av utgifter som föranleds av understöd för utvecklings-, försöks- och investeringsprojekt samt exportfrämjande projekt som främjar en hållbar användning av vattenresurser. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter samt investeringsutgifter. Dessutom får anslaget användas till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) samt som nationell självfinansieringsandel i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.  
40.Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 245 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenområdets ägare 
2) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenområdenas ägare 
3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter 
4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) 
5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden 
6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen 
7) till betalning av ersättningar enligt rengärdesavtalet mellan Finland och Norge. 
Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 400 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter enligt 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). 
Anslaget får även användas till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år, till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst sju årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 7 900 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för och förebyggande och övervakning av skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009) och utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen 
2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 56 230 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
År 2017 får stödbeslut enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015) fattas till ett belopp av högst 59 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får stödbeslut om den oanvända delen fattas 2017. 
45.Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 027 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljas med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015), för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
46.Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 41 200 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011) 
2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet 
3) till betalning av utgifter som föranleds av årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio och som hör till enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. 
50.Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 130 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 850 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av användningsändamålen enligt 82 § i lagen om fiske (379/2015).  
Av anslaget ska 50 000 euro avsättas för bidrag till Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf. 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
53.Vissa statsunderstöd inom naturresursekonomin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 332 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager 
2) till betalning av understöd till allmännyttiga samfund inom naturresurssektorn.  
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 881 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 
2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. 
Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 70 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 
Av anslaget har 9 015 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna. 
83.Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996). 
64.Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016): 
1. Centrala servicemål och övriga verksamhetsmål för affärsverksamheten  
I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna minskar inte. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare. 
2. Ändringar i grundkapitalet 
Forsstyrelsens grundkapital kan minskas med 4,963 miljoner euro.  
3. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 60 miljoner euro. 
4. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser 
Forststyrelsens investeringar får år 2017 medföra utgifter till ett belopp av högst 15 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2017 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 15 miljoner euro.  
5. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten 
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 5 miljoner euro.  
Dessutom får Forststyrelsen i egenskap av statens representant ingå vederlagsfria avtal med Etelä-Savon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 2 600 hektar stor observationsskog och med Länsirannikon Koulutus Oy om nyttjanderätten till en 700 hektar stor observationsskog. Avtalen är i kraft tills det nya systemet med nyttjande av observationsskog mot vederlag tas i bruk i fråga om alla anordnare av utbildning inom skogsbranschen eller högst till den 31 december 2018. 
50.Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 514 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016) 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.  
Verksamhetens effektmål inom jord- och skogbruksministeriets ansvarsområde är följande: 
 • vilt- och fiskbestånden är fortsatt livsdugliga och jakten och fisket är etiskt och ansvarsfullt 
 • heltäckande vildmarkstjänster erbjuds på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt som skapar välfärd 
 • rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information. 
70.Lantmäteri och datalager
01.Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 352 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet. 
40.Utgifter för understödjande av fastighetsförrättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 400 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av utgifter enligt lagen om stöd för nyskiften (1423/2014) samt utgifter för finansieringen av lån och räntestöd enligt 102 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) och utgifter för inlösningar enligt 19 § i lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980) 
2) till betalning av utgifter enligt 21 och 22 § i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988)  
3) till betalning av sådana kostnader och ersättningar som orsakas av en förrättning och som avses i 3 § 5 mom. i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) när det gäller nyskiften och regleringar av vattenägor. 
Anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 8 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 15 182 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer  
3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
21.Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 660 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom förvaltningsområdet samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 468 394 000 euro. 
10.Trafiknätet
01.Trafikverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 74 313 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utgifter för samarbetsprojekt i närområdena 
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
20.Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 271 950 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för uppgifter som hänförs till skötsel, användning och reparation av trafikledsnätet, livscykelhantering, egendomsförvaltning, planering, investeringar för att förbättra trafiklederna, trafikledningssystem samt styrning av och information om trafiken, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt isbrytning, landsvägsfärjetrafiken, sjökartläggning och andra uppgifter som den som upprätthåller trafikleder, banor eller farleder har ansvar för samt till betalning av skadestånd som föranleds av trafikledshållningen 
2) till kostnader för andra åtgärder i anslutning till väg- eller banhållarens uppgifter än byggande och underhåll av landsvägar eller järnvägar enligt särskilda avtal 
3) i enlighet med omkostnadsanslagets användningsändamål med standardinnehåll till uppgörande av sådana nödvändiga lagstadgade skyldigheter som får föranleda utgifter också under kommande finansår 
4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder 
5) tillfälligt till betalning av materialleveranser för banhållningen innan materialet hänförs till de utvecklingsprojekt som budgeterats under investeringsutgiftsmomenten. 
Vid nettobudgeteringen beaktas banavgiften, inkomsterna från den samfinansierade verksamheten, inkomsterna av tillståndsavgiften för Saima kanal, inkomsterna av den avgiftsbelagda serviceverksamheten och inkomsterna av försäljningen av egendom med undantag för intäkterna av försäljningen av fast egendom och inkomster av skadestånd från trafikledshållningen. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
35.Statsbidrag för byggande av västmetron (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 83 000 000 euro. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
36.Statsunderstöd för byggande av spårtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå avtal om betalning av statsunderstöd för spårtrafikprojekt enligt följande: 
1) för understöd för byggandet av snabbspårvägen Spår-Jokern från Helsingfors Östra centrum till Kägelviken i Esbo får förbindelser ingås på så sätt att det sammanlagda beloppet av stödposterna uppgår till högst 84 000 000 euro. Beloppet av fullmakten är dock högst 30 procent av kostnaderna för byggandet av snabbspårvägen. 
2) för understöd för byggandet av spårvägen i Tammerfors (1 och 2 fasen) får förbindelser ingås på så sätt att det sammanlagda beloppet av stödposterna uppgår till högst 71 000 000 euro. Beloppet av fullmakten, ökad med det belopp som beviljats för planeringen, är dock högst 30 procent av spårvägens byggkostnader. 
41.Statsunderstöd för byggande och upprätthållande av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 1 000 000 euro. 
Anslaget kan användas för betalning av statsunderstöd till verksamhets- och investeringsutgifter för de flygplatser som ligger utanför Finavias flygplatsnät.  
50.Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) i enlighet med lagen (358/1962) och förordningen (1267/2000) om enskilda vägar till betalning av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 
2) till att stödja rådgivning och handledning av väglagen och till produktion av material och tjänster som stöder detta. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
76.Anskaffning av och ersättningar för mark- och vattenområden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 34 997 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) förutom till betalning av jordområden och ersättningar enligt landsvägslagen (503/2005) även till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
2) till betalning av fastighetsförrättningsavgifter enligt lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 
3) till förvärv av bytesmark som kan användas för sådana områden som behövs för landsvägar och järnvägar och för ägoregleringar samt till ersättningar innan godkännandet av en väg- eller järnvägsplan äger rum 
4) till betalning av köpeskillingar och ersättningar för jordområden som skaffas för verksamhet enligt banlagen (110/2007) samt till betalning av nödvändiga utgifter i anslutning till dessa 
5) till betalning av anskaffningsutgifterna för jord- och vattenområden som behövs för byggandet av trafikleder och andra jord- och vattenbyggnadsobjekt 
6) till betalning av ersättningar enligt vattenlagen (587/2011) 
7) till betalning av ersättningar enligt lagen om enskilda vägar (358/1962). 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 272 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utgifter som föranleds av genomförandet av sådana investeringar för utveckling av trafikledsnätet som är budgeterade under momentet 
2) till utgifter som föranleds av projektplanering av investeringsprojekt som finansieras under momenten för investeringsutgifter innan det i samband med statsbudgeten fattas ett beslut om inledande av projektet. 
Fullmakt 
Fullmakt att ingå förbindelser om nya trafikledsprojekt. 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal om de projekt som specificerats i tabellen nedan så att de föranleder staten utgifter för högst det belopp som nämns i tabellen: 

Nya trafikledsprojekt 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten (euro) 

 

 

Rv 4 Uleåborg—Kemi 

125 000 000 

Rv 5 S:t Michel—Juva 

121 000 000 

Rv 12 Lahtis södra ringväg 

198 000 000 

Luumäki—Imatra—ryska gränsen, förbättring av järnvägsförbindelsen 

165 000 000 

Elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen 

5 700 000 

Fullmakt att ingå förbindelser för farledsprojekt som beslutats tidigare budgetår. 
Trafikverket bemyndigas att ingå förbindelser för nedan i tabellen specificerade projekt som det beslutats om i tidigare budgetar på det sättet att de utgifter som föranleds staten inklusive de tidigare förbindelserna uppgår högst till det belopp som nämns i tabellen:  

Trafikledsprojekt från tidigare budgetår 

 

Maximibeloppet för utgifter som av förbindelserna föranleds staten, inkl. utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts tidigare budgetår (euro) 

 

 

Vägprojekt 

 

Rv 6 Villmanstrand—Imatra 

177 000 000 

Sv 51 Kyrkslätt—Stensvik 

80 000 000 

Rv 5 Päiväranta—Vuorela 

90 000 000 

Rv 6 vid Joensuu 

47 100 000 

E18 Fredrikshamns omfartsväg 

180 000 000 

Rv 8 Smedsby omfartsväg 

57 500 000 

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg 

77 900 000 

E18 Forsby—Kotka, separat projekt 

37 000 000 

Rv 8 Åbo—Björneborg 

92 500 000 

Anslutningsförbindelser för Västmetron 

19 900 000 

Rv 4 vid Rovaniemi 

25 000 000 

Rv 5 vid S:t Michel 

27 000 000 

Lv 101 förbättring av Ring I 

32 000 000 

Rv 6 Taavetti—Villmanstrand 

76 000 000 

Förbättring av lv 148 vid Kervo 

13 000 000 

Rv 3 planskild anslutning i Arolampi 

6 000 000 

Sv 77 Viitasaari—Keitele 

13 000 000 

Rv 3 Tammerfors—Vasa, Laihela, 1 fasen 

27 000 000 

Rv 22 Uleåborg—Kajana—Vartius 

15 000 000 

Rv 8 väginvesteringar som föranleds av kärnkraftverket i Pyhäjoki 

22 500 000 

 

 

Banprojekt 

 

Rovaniemi—Kemijärvi, elektrifiering 

24 000 000 

Ringbanan 

517 000 000 

Österbottenbanan 

674 000 000 

Mellersta Böle, spår i väster 

40 000 000 

Triangelspåret i Riihimäki 

12 500 000 

Utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, 1 fasen 

150 000 000 

Bennäs—Jakobstad, elektrifiering 

4 450 000 

Förbättringen av funktionsdugligheten hos bangården i Helsingfors 

60 000 000 

 

 

Farledsprojekt 

 

Havsfarleden till Jakobstad 

11 400 000 

Havsfarleden till Raumo 

28 000 000 

Förflyttning av Nyslotts djupfarled 

40 000 000 

 

 

Gemensamma trafikledsprojekt 

 

Trafikförbindelser för Äänekoski bioproduktfabrik 

168 000 000 

78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 54 400 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter för genomförande av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet. De finansieringsandelar som utomstående finansiärer betalar och som staten betalar i efterhand budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
79.Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 107 000 000 euro. 
Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt. 
Fullmakt 
Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts. 
20.Myndighetstjänster för trafiken
01.Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 609 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. 
41.Främjande av säkerhetsverksamheten inom vägtrafiken (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 9 100 000 euro. 
Av anslaget får understöd beviljas i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik: 
1) för allmän säkerhetsverksamhet för vägtrafik  
2) för utvecklingsprojekt, försök och säkerhetsundersökningar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Stöd till trafiken och köp av tjänster
42.Statsunderstöd för utbildning (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 841 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för kostnader för ordnande av yrkesutbildning inom järnvägstrafiken. 
43.Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 101 420 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen. 
51.Prisstöd för lotsning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 200 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av prisstöd för lotsning i Saimenområdet i enlighet med lotsningslagen (940/2003). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
63.Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 84 524 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättningar till trafikidkare i enlighet med avtalen om allmän trafik så som det föreskrivs i trafikavtalsförordningen (EG) nr 1370/20071) 
2) till köp av tågtrafiktjänster 
3) till köp av flygtrafiktjänster 
4) till köp av fartygstrafiktjänster för Kvarken 
5) till köp av region- och lokaltrafik och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt kostnader för inrättandet och användningen av biljettsystemet 
6) till stöd för kollektivtrafiken i de stora stadsregionerna 
7) till stöd för kollektivtrafiken i de medelstora stadsregionerna 
8) till projekt för utvecklande av kollektivtrafiken och andra utgifter som främjar användningen av kollektivtrafiken samt för mobilitetsstyrning. 
Av anslaget får beviljas understöd till kommuner och andra sammanslutningar i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för kollektivtrafik (1273/2013).  
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
64.Köp och utvecklande av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 990 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till köp av tjänster inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården och konsumtionsutgifter som föranleds av dessa tjänster samt redogörelser och information 
2) till reparation av de bryggor som används för skärgårdens förbindelsefartygstrafik 
3) till att understödja underhållet av de isvägar av privat natur som ersätter förbindelsefartygstrafiken 
4) till betalning av utgifter som föranleds av fullmakter som beviljats under tidigare år och under finansåret. 
Av anslaget får det dessutom beviljas understöd för de trafikidkare som sköter förbindelserna i skärgården på de grunder som anges i statsrådets förordning (371/2001). 
I fråga om understöden budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland berättigas att ingå femåriga helhetsserviceavtal om upphandling av skärgårdens förbindelsefartygstrafik till ett belopp av högst 10 700 000 euro av de totala kostnaderna. 
66.Avtal om köp av förbindelsefartygstjänster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 303 000 euro.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
01.Kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 049 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer. I fråga om dessa budgeteras anslaget enligt kontantprincipen 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU. 
50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas inget anslag. 
De anslag som har budgeterats för 2015 och 2016 får även användas för sådana kostnader för administrativa uppgifter inom bredbandsprojektet som gäller anställande av en personalmängd som motsvarar högst fyra årsverken. 
Fullmakt 
Till den del som fullmakten inte har använts bemyndigas Kommunikationsverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats i tidigare års budgetar. 
60.Överföring till statens televisions- och radiofond (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 507 948 000 euro. 
Anslaget får med stöd av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond användas till en överföring till fonden. 
50.Väder-, havs- och klimattjänster
01.Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 184 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis  
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer 
4) till utgifter för att avlöna personal motsvarande högst sju årsverken för METNET/MOI-projektet. 
Fullmakt 
Meteorologiska institutet berättigas att ingå avtal för METNET/MOI-projektet som gäller forskning om Mars så att de utgifter som föranleds inklusive de tidigare förbindelserna uppgår till högst 1 536 000 euro. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 33 558 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation 
2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling 
3) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av projekt som finansieras med medel ur Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), som hör till EU:s fond för inrikesfrågor 
4) till understöd till Finnvera Abp för utgifter för Efsi-rådgivningstjänster. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 172 660 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Innovationsfinansieringsverket Tekes, inbegripet utveckling av personalens kompetens 
2) till betalning av utgifter för skötseln av sådana fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter  
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder 
4) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland 
5) för utgifter för att utveckla, främja och driva utvecklingstjänster för företag 
6) till att teckna aktier i två aktiebolag som är riksomfattande servicecenter.  
20.Civiltjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 939 000 euro.  
Anslaget får användas i enlighet med civiltjänstlagen (1446/2007) 
1) för kostnader som föranleds av civiltjänst, med undantag av lönekostnaderna 
2) för kostnader som föranleds av civiltjänstpliktiga som blivit utan civiltjänstgöringsplats. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 326 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till anskaffning av investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster 
2) för avlöning av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.  
29.Mervärdesskatteutgifter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 35 854 000 euro. 
Anslaget får också användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med anslag under moment 32.50.65, samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med anslag under moment 32.20.40, 32.20.42 och 32.20.43.  
40.Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 14 143 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd under åren 2016—2020 till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering (1530/2015), som utfärdats med stöd av lagen, användas som allmänt understöd 
1) för sådana sammanslutningar med anknytning till arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde som främjar närings- och innovationspolitiken och för utveckling och produktion av tjänster för små och medelstora företag 
2) till att producera den grundläggande rådgivning, de sakkunnigtjänster och de tjänster inom företagsutveckling som tillhandahålls av sammanslutningar som främjar företagens förnyelse och internationella affärsverksamhet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) dessutom användas som allmänt understöd 
1) för standardiseringsverksamhet 
2) för skötseln av uppgifterna på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet. 
Anslaget får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och de särskilda villkor för statsunderstöd som ministeriet meddelar användas som allmänt understöd eller specialunderstöd 
1) för finansiering av statsbidragssammanslutningars, offentliga sammanslutningars och andra sammanslutningars projekt 
2) för finansiering av Finlands verksamhet inom nätverket Enterprise Europe Network 
3) till betalning av utgifter som föranleds av Team Finland-tillväxtprojekt som främjar företagens internationalisering samt utländska investeringar och turistfrämjande verksamhet i Finland. 
Anslaget får dessutom användas som specialunderstöd för genomförande och betalning av Finlands deltagande i internationella världsutställningar i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1734/2015). 
För utveckling och piloter av tjänster som små och medelstora företag erbjuder och som är avsedda att främja företagens förnyelse och immateriell produktion kan, på grund av att servicen i fråga kan jämställas med en kollektiv nyttighet, allmänt understöd beviljas till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. I särskilda fall kan man också i Team Finland-tillväxtprojekt på grund av deras samhälleliga effekter och goda resultat bevilja statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. 
Anslaget får också användas för statsunderstöd till kommuner och samkommuner. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 
2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 8 507 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer samt för fullgörande av förpliktelser gentemot dem 
2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program 
3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
89.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 100 000 000 euro. 
Anslaget får användas till ökning av Terrafame Group Ab:s eget kapital. 
Dessutom får staten avstå från sitt ägande i Terrafame Ab.  
20.Närings- och innovationspolitik
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 557 000 euro.  
Anslaget får också användas 
1) till betalning av internationella medlemsavgifter 
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
06.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 523 000 euro. 
Anslaget får också användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.  
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 400 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådan utrednings-, försöks-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten 
2) för delfinansiering av andra EU-finansierade projekt än sådana som finansieras med medel ur strukturfonderna 
3) till ett belopp av högst 130 000 euro, för mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär som betalas ut i samband med utvecklingen av företagens kartläggning av materialflöden och som anknyter till företagens försök med kartläggning av materialflöden. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 274 500 000 euro. 
Fullmakt  
År 2017 får nya finansieringsbeslut fattas till ett belopp av högst 240 515 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 20 000 000 euro. 
Anslaget och fullmakten får användas 
1) i enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, till företag och andra sammanslutningar för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som fokuserar på teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster 
2) för nationell medfinansiering och EU-medfinansiering i europeiska samarbetsprojekt 
3) för innovativa utvecklingsprojekt som avser den offentliga verksamhet som bedrivs av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi, kommunala organisationer och andra offentliga organisationer  
4) för utvecklingsprojekt som avser arbetslivet i företag, kommuner och samkommuner, allmännyttiga samfund samt organisationer som omfattas av statens budgetekonomi 
5) för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som främjar uppkomsten, utvecklingen och ett omfattande nyttiggörande av teknologiskt kunnande, affärskompetens och annan med tanke på näringslivets och samhällets utveckling betydelsefull kompetens och som genomförs vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning 
6) för nationella och internationella program och projekt vid organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, samt för beredning av projekt och utveckling av kompetensen och de strategiska verksamhetsförutsättningarna 
7) för medlems- och programavgifter till internationella organisationer som betalas av organisationer som omfattas av statens budgetekonomi samt högskolor och motsvarande forskningsorganisationer som bedriver offentlig forskning, för anläggningsleveranser samt resekostnader för resor som görs för Tekes räkning av personer som inte är anställda vid centralen 
8) för förberedelser och genomförande av offentlig upphandling i fråga om innovationer som höjer den offentliga verksamhetens kvalitet och kostnadseffektivitet vid de upphandlande enheter som avses i 6 § i lagen om offentlig upphandling (348/2007)  
9) för medlems- och deltagaravgifter till internationella organisationer för innovationssamarbete och innovationsprogram 
10) i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 samt på de grunder som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet till företag och andra sammanslutningar för kostnaderna för manuskriptskrivande, utveckling, produktion och distribution av audiovisuella produktioner i Finland samt främjande av försäljningen av dem. Understöd kan även beviljas utländska aktörer. 
Understöd kan också betalas i form av servicesedlar. 
Med anslaget under momentet kan betalas utgifter som orsakas av förbindelser som ingåtts före 2010 under moment 32.20.20. 
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag. 
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas för utbyggnad, utveckling och upprätthållande av högkvalitativa infrastrukturer för forskning och pilotverksamhet inom bioekonomin samt till betalning av mervärdesskatt för dessa infrastrukturer. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 4 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) på de grunder som anges i statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) för genomförandet av programmet Innovativa städer, inklusive åtgärder i anslutning till detta som vidtas av företag, kommuner, samkommuner, allmännyttiga samfund samt statens ämbetsverk och inrättningar 
2) för andra utvecklingsåtgärder som främjar innovationskluster och innovationsekosystem 
3) till avlöning av personal motsvarande högst tre årsverken i uppgifter för viss tid. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Stöd för kommersialisering av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar samt innovationer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 43 000 000 euro. 
I enlighet med statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse får anslaget användas till företags, högskolors, statliga forskningsinstituts och kommunala organisationers ekonomiska verksamhet 
1) för ökat samarbete mellan forskning och näringsliv för att kommersialisera innovationer 
2) för att utveckla cleantech-lösningar i små och medelstora företag 
3) för att utveckla nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom bioekonomin 
4) för piloter och demonstrationer av cleantech-lösningar och bioekonomiska lösningar. 
Anslaget får också användas för forsknings- och utvecklingsprojekt vid statliga forskningsinstitut, högskolor och motsvarande organisationer för forskning och kunskapsspridning som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning.  
Med anslag under momentet får betalas förskottsbetalningar till små och medelstora företag, om man genom förskottsbetalningarna kan minska behovet av annan offentlig finansiering vid bryggfinansiering i samband med Tekes-bidrag. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 64 643 000 euro. 
Anslaget får användas för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet, i enlighet med den kredit- och borgensförlustförbindelse som statsrådet har ingått. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
48.Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 40 300 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av räntestöd enligt lagen om utjämning av räntan för offentligt understödda export- och fartygskrediter (1137/1996) och lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) 
2) till betalning av behövliga åtgärder och kostnader för att skydda ränte- och valutarisker som föranleds Statskontoret till följd av ränteutjämningsavtal  
3) till betalning av förvaltningsarvode till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om bolaget Finlands Exportkredit Ab (1136/1996) 
4) till betalning av underskottsersättning till bolaget Finlands Exportkredit Ab i enlighet med lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011). 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
49.Statsunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 87 303 000 euro.  
Anslaget får som finansiering enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (761/2014) användas som ett allmänt understöd till bolaget 
1) för annan strategisk verksamhet vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab än sådan som bedrivs på företagsekonomiska grunder, vilket innefattar bl.a. utgifter för bolagets själv- och samfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete, kompetensutveckling, innovationsverksamhet, teknologilicensiering och grundande av nya företag samt självfinansieringsandelen inom samfinansierade forskningsprojekt, samt införandet, förvaltningen och utvecklandet av det nationella mätnormalsystemet på allmän nivå, styrningen av verksamheten vid de nationella mätnormallaboratorierna, organiseringen av den nationella kalibreringstjänsten samt främjandet av mätteknik 
2) för att kompensera bolaget för andelen mervärdesskatt i anskaffningar och lokalhyror samt för lokalhyrornas dolda mervärdesskattekostnader i fråga om annan företagsekonomisk verksamhet än sådan rörelsemässig verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen (1501/1993) 
3) för skötseln av den nationella samordningen av Europeiska atomenergigemenskapens fusionsforskning (Euratomprogrammet 2014—2018) 
4) till betalning av medlemsavgiften till internationella byrån för mått och vikt. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut och det kan betalas ut i förskott. 
51.Ett innovationspris för kvinnor (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 118 000 euro. 
Anslaget får användas som understöd för utbetalningen av ett innovationspris för kvinnor och för konsumtionsutgifter för de praktiska arrangemangen i samband med prisutnämningsprocessen. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 82 462 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av sådana kostnader som föranleds Statskontoret för skyddsåtgärder mot ränte- och valutarisker i fråga om refinansieringslån som beviljats åren 2009—2015. 
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av sådana lån som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) och som tryggar den medelsanskaffning som hänför sig till exportfinansiering i form av krediter.  
Fullmakt  
Arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån som hänför sig till finansiering av export enligt 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) till ett belopp av högst 500 000 000 euro. Lånen kan beviljas utan krav på säkerhet. En förutsättning för beviljande av lånen är att störningarna på finansmarknaden ställer hinder för sådan medelsanskaffning på rimliga villkor till Finnvera Abp som avses i 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag. Återbetalningstiden för de lån som beviljas får vara högst 12 månader. För de lån som beviljas tas det ut gängse ränta. 
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 139 900 000 euro.  
Anslaget får användas i enlighet med lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988), statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (1444/2014) och kommissionens förordning (EG) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, för företag och andra sammanslutningar för teknologi, affärsverksamhet och annan forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som syftar till att utveckla och nyttiggöra produkter, produktionsmetoder och tjänster samt för inledande av verksamheten i sådana företagsacceleratorer och företag som samlar in medel till riskkapitalfonder som främst tjänar nystartade innovativa företag. 
Lån som innehåller villkor för riskexponering kan beviljas. Om projektets genomförande eller det ekonomiska utnyttjandet av resultaten fördröjs eller misslyckas, har Tekes rätt att på ansökan av låntagaren ändra lånevillkoren på det sätt som närmare bestäms genom statsrådets förordning.  
Lånen beviljas i regel utan krav på säkerhet. En del av finansieringen kan betalas ut i förskott.  
Statskontoret har rätt att ingå avtal med låntagare om omvandling av tidigare beviljade kapitallån och räntorna på dem till lån i form av främmande kapital i enlighet med aktiebolagslagen. Statskontoret kan också komma överens med låntagaren om att lån förfaller i samband med omvandlingen. En omvandling förutsätter de övriga borgenärernas samtycke. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt  
År 2017 får nya lån beviljas till ett belopp av högst 146 823 000 euro. 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får 2017 beslut om beviljande av den oanvända delen fattas till ett belopp av högst 50 000 000 euro. 
87.Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av fonden Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapitaliseras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas. 
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 29 500 000 euro. 
Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s eget kapital. 
89.Kapitalinvestering i Tekes Venture Capital Ab (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 20 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier samt av annat kapital i Tekes Venture Capital Ab. Bolaget kan inom ramen för bestämmelserna och föreskrifterna om statligt stöd ta en större risk i sina fondplaceringar eller nöja sig med en mindre avkastning än privata investerare.  
30.Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 173 131 000 euro. 
Arbets- och näringsministeriet beslutar hur stor andel av det anslag som är avsett för arbets- och näringsbyråernas omkostnader som ska användas för sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.  
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 423 753 000 euro. 
Anslaget får användas i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
1) för upphandling av sakkunnigbedömningar, prövning, arbetsträning, arbetskraftsutbildning och tjänster för utveckling av företagsverksamhet, för sysselsättningspolitiskt understöd samt till betalning av kostnadsersättningar och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen till dem som söker sig till arbete och service och dem som deltar i service och sakkunnigbedömningar  
2) till ersättning av lönekostnader för avlöning av arbetslösa arbetssökande motsvarande högst 500 årsverken vid statliga ämbetsverk eller inrättningar. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 3 100 euro i månaden, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
3) till betalning av den lönesubvention som avses i 7 kap. 9 § 1 mom. i lagen till ett belopp av högst 3 000 årsverken. De lönekostnader utan semesterpeng som ersätts för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 800 euro i månaden, utöver vilket högst motsvarande semesterpeng ersätts 
4) till betalning av tilläggsstöd till kommunerna samt annan lönesubvention än sådan som avses i 3 punkten. Det belopp i form av lönesubvention utan semesterpeng som betalas för en person med anslag under detta moment och moment 33.20.50, 33.20.51 och 33.20.52 får uppgå till totalt högst 1 400 euro i månaden, utöver vilket högst den procentandel av semesterpengen som anges i beslutet om lönesubvention ersätts 
5) till betalning av startpeng till andra personer än dem som inlett företagsverksamhet som arbetslösa 
6) till kostnader för försäkringsskydd. 
Anslaget får också användas 
1) för anskaffning av utbildning och inkvartering som ordnas av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 
2) till utgifter för avlöning av personer med handikapp som anställts innan sysselsättningslagen (275/1987) trädde i kraft och som fortfarande är anställda i samma anställningsförhållande 
3) för genomförande av det nya sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag enligt regeringsprogrammet  
4) till regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen 
5) till betalning av utgifter för serviceutveckling och serviceförsök och utgifter för information om arbetskraftspolitisk utbildning samt till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke  
6) för upphandling av arbetsförmedling och företagsservice hos privata förmedlare och andra partner, för utgifter för köpta tjänster för att bygga upp nya servicehelheter och verksamhetsmodeller inom den offentliga och privata arbetsförmedlingens partnernätverk samt för utgifter för marknadsföring och utredningar i anslutning till köpta tjänster. 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen, startpengen och det sysselsättningspolitiska understödet enligt kontantprincipen, Statskontorets olycksfallsförsäkringspremier enligt principen om betalningsbeslut och övriga överföringsutgifter enligt prestationsprincipen. 
Fullmakt 
År 2017 får upphandlingen av arbetskraftsutbildning föranleda staten utgifter efter 2017 till ett belopp av högst 127 800 000 euro. 
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
Fullmakt 
Maximibeloppet av räntegottgörelsen för skyddsupplagringslån enligt 4 § i lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977) är 5 procent. Nya skyddsupplagringslån får 2017 godkännas till ett belopp av högst 8 400 000 euro. 
Upplagringsunderstöd enligt 7 § i lagen om skyddsupplag (970/1982) får 2017 beviljas till ett belopp av högst 34 000 euro. 
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 619 000 euro. 
03.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 055 000 euro.  
Anslaget får också användas för medlemsavgifter till internationella organisationer och för projekt som hänför sig till internationell verksamhet. 
På grund av ansöknings-, anmälnings- och handläggningsförfarandena budgeteras inkomsterna under momentet i regel enligt kontantprincipen. 
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 482 000 euro. 
Vid nettobudgeteringen beaktas avgifter för kemikalieregistrets produktregister och för ackrediteringstjänster, arvoden som Europeiska kemikalieverket betalat på basis av kommissionens förordning (EG) nr 340/2008 samt den finansiering som fås av övriga parter för gemensamma projekt. 
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 4 731 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (713/2000) till dem som tillhandahåller ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster  
2) för rekrytering av projektpersonal motsvarande högst ett årsverke till Konkurrens- och konsumentverket  
3) för utveckling och utbildning av ekonomiska rådgivare och skuldrådgivare och till produktion av material samt till ett rapporteringssystem. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)
Under momentet beviljas 892 000 euro. 
Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 572 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd 
2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013), till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
52.Lönegaranti (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 32 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000) 
2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem  
3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt betalning av konkurskostnader.  
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter. 
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av rättegångskostnader föranledda av grupptalan enligt lagen om grupptalan (444/2007)  
2) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Konkurrens- och konsumentverkets motpart i en rättsprocess som avses i konkurrenslagen (948/2011) 
3) till betalning av de rättegångskostnader som staten åläggs att betala Energimyndighetens motpart i en rättsprocess som avses i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013), elmarknadslagen (588/2013) och naturgasmarknadslagen (508/2000). 
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 11 000 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) användas för att införa regionala innovationer och inleda regionala försök samt för att betala utgifter för utvecklings- och investeringsprojekt i samband med aktiveringsåtgärder inom den regionala närings- och utvecklingspolitiken. Utgifter får betalas 
1) för utvecklingsprojekt som förutser strukturomvandlingar i regionerna och tar fram korrigerande åtgärder 
2) för genomförande av tillväxtavtal mellan staten och städerna 
3) för regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga 
4) för konsumtionsutgifter som krävs för genomförandet av ovannämnda projekt samt för avlöning av personal motsvarande högst 10 årsverken och till betalning av lokalkostnader och andra kostnader som föranleds av avlöning av personal 
5) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projekten. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
41.Statsunderstöd för Finpros verksamhet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 34 130 000 euro. 
Anslaget får användas som allmänt understöd i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd för Finpro Oy:s och Finpro ry:s verksamhet åren 2016—2020 (1531/2015), för sådana utgifter för Finpros verksamhet som främjar 
1) företagens internationalisering 
2) turistresor från utlandet till Finland  
3) utländska investeringar och kapitalplaceringar i Finland. 
En del av understöden kan betalas ut i förskott. 
Eftersom den service som Finpro tillhandahåller kan jämställas med en kollektiv nyttighet och på grund av de samhälleliga effekterna och goda resultaten från bolagets verksamhet kan Finpro beviljas statsunderstöd till ett belopp som motsvarar det fulla kostnadsbeloppet. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 20 078 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd i enlighet med lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och den lag som föregick den (1336/2006), för projekt som förbättrar små och medelstora företags beredskap att internationalisera sin verksamhet och andra utvecklingsprojekt för företag samt för sådana projekt för att förbättra små och medelstora företags verksamhetsmiljö som drivs av icke-vinstsyftande sammanslutningar.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt 
Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2017 till ett belopp av högst 5 000 000 euro. 
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 315 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som beviljats före 2017 i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010) och statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016—2020 (1734/2015) 
2) för deltagande i världsutställningen i Astana 2017.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014—2017 (1248/2014) som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till små och medelstora företag med verksamhet i stödberättigande områden, i syfte att minska transportkostnader som föranleds av långa transportsträckor för de varor som företagen tillverkar. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
64.EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 357 458 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, och till betalning av den statliga medfinansieringen av målet europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 
2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till strukturfondsprogrammet för Finland "Hållbar tillväxt och jobb 2014—2020" under EU:s programperiod 2014—2020 som förverkligar målet investering, tillväxt och arbetsplats och som delfinansieras av Europeiska socialfonden 
3) till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) under EU:s programperiod 2007—2013 och delområdet gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) 
4) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till genomförandet av de ovan nämnda programmen samt de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen 
5) till avlöning av den personal motsvarande sammanlagt högst 250 årsverken som behövs för att genomföra det program som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden under programperioden 2014—–2020 
6) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 under EU:s programperiod 2000—2006 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt  
7) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt  
8) till betalning av Finlands åtaganden enligt artiklarna 143—147 (finansiella korrigeringar) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1303/2013 under EU:s programperiod 2014—2020 samt till betalning av åtaganden som föranleds av andra förbindelser som gäller projekt 
9) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av program som finansieras med medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt 
10) till betalning av stöd i förskott, om detta är motiverat med tanke på genomförandet av projektet 
11) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av SMF-företagsinitiativprogrammet. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen. 
Fullmakt  
År 2017 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 388 753 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2016 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu 2017. 
65.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 5 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av understöd som avses i statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).  
Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under mervärdesskattemomentet 32.01.29 under ministeriets förvaltningsområde. 
Med anslag under momentet får också betalas investeringsutgifter. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Energipolitik
01.Energimyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 407 000 euro. 
20.Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till informations- och rådgivningsverksamhet i anslutning till energieffektivitet samt användning och produktion av förnybar energi och till utvecklingsprojekt och utredningar 
2) främjande av effektiv användning av energi och förnybara energikällor 
3) till de åtgärder som beredningen av Europeiska unionens lagstiftning om energieffektivitet och förnybar energi och det nationella genomförandet kräver 
4) till internationellt samarbete i anslutning till de uppgifter som nämns ovan i 1—3 punkten. 
40.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 70 076 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för investeringar och utredningar som stöder produktion eller användning av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller införandet av ny teknik med anknytning till detta 
2) för pilot- och demonstrationsprojekt som hänför sig till teknik för produktion eller användning av biodrivmedel samt för utredningar om miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
3) för investeringar i produktion eller användning av energi som minskar miljöolägenheterna eller till utredningar om sådan produktion eller användning. 
Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1063/2012). Utredningar som gäller nyttiggörandet av biodrivmedel är konsumtionsutgifter, och bestämmelserna om understöd tillämpas inte på dem. På de understöd som gäller pilotanläggningar för biobränslen och som Innovationsfinansieringsverket Tekes beviljar tillämpas Tekes finansieringsvillkor. 
Anslaget får också användas till betalning av stöd som beviljats tidigare med stöd av statsrådets förordningar om allmänna villkor för beviljande av energistöd (1313/2007 och 1063/2012). 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
Fullmakt  
År 2017 får nya förbindelser ingås till ett belopp av högst 35 000 000 euro. 
41.Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 28 465 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av investeringsunderstöd för terminaler för kondenserad naturgas (LNG). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 385 000 euro. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 250 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) för anskaffning av utsläppsenheter för avtalsperioden 2013—2020 med hjälp av de flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet 
2) till betalning av kostnaderna för administreringen av de flexibla mekanismerna 
3) för att stödja förutsättningarna för anskaffning av utsläppsenheter  
4) till betalning av utgifter som föranleds av fluktuationer i valutakurserna. 
Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.  
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 273 400 000 euro. 
Anslaget får i fråga om följande energikällor som fastställs i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) användas 
1) till betalning av produktionsstöd för el (ett inmatningspris) som producerats med vindkraft 
2) till betalning av produktionsstöd för produktion av biogasbaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie
3) till betalning av produktionsstöd för produktion av trädbränslebaserad el (en inmatningstariff höjd med en värmepremie
4) till betalning av produktionsstöd för produktion av skogsflisbaserad el (en inmatningstariff höjd med en förgasarpremie)
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
45.Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 40 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för sådana pilot- och demonstrationsprojekt för teknik med anknytning till produktionen eller användningen av biodrivmedel som avser miljökonsekvenserna och de samhällsekonomiska konsekvenserna av biodrivmedel eller ny teknik som gäller biodrivmedel 
2) för investeringar som inbegriper ny energiteknik och stöder produktionen eller användningen av förnybar energi, energisparande, en effektivare energiproduktion eller energianvändning eller annat kommersiellt införande av energiteknik.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.  
Investeringsstöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016). 
46.Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 43 000 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensationsstöd för indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter.  
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
70.Integration
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 1 631 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för främjande av integration, likabehandling och jämställdhet, till nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt till information om integration och integrationsfrämjande verksamhet 
2) till ett belopp av högst 970 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag  
3) för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som förebygger rasism och etnisk diskriminering och främjar en dialog mellan olika befolkningsgrupper samt för uppsökande arbete och rådgivningsverksamhet som syftar till att identifiera offer för människohandel 
4) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra åtgärder som främjar människors integration om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem 
5) för avlöning av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid. 
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 
30.Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 232 245 000 euro. 
Anslaget under momentet får användas i enlighet med lagen om främjande av integration (1386/2010) och statsrådets förordning (1393/2011) 
1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, för kostnader för kalkylerad ersättning som betalas ut i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan verksamhet som stöder integration 
2) för kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under den tid då flyktingar väntar på att flytta till kommunen 
3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet samt för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga 
4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004) och av social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig 
5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen 
6) för kostnader för den inledande kartläggning som kommunen ordnar enligt 9 och 10 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) 
7) till ersättning för kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av grundläggande utkomststöd till personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration och till de återflyttare från det tidigare Sovjetunionen som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 48 § eller 47 § 1 mom. 1 punkten i utlänningslagen (301/2004). 
Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. 
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 57 och 60 samt 33.20.51, 52 och 56. 
01.Förvaltning
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 30 970 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen 
2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed 
3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner 
4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet 
5) för att översätta allmänt bindande kollektivavtal till svenska. 
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 2 536 000 euro. 
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 102 000 euro. 
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 563 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader 
2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga 
3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen. 
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 011 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena  
2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning  
3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk 
4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning 
5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar 
6) till förbättring av skolhemmens lokaler. 
06.Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 16 085 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar 
2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar 
3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av hälso- och sjukvården för fångar 
4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning 
5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning 
6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk. 
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 13 330 000 euro.  
Anslaget får användas 
1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (KanTa-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården) 
2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till KanTa-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA) 
3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA) 
4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, institutet för hälsa och välfärd) 
6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) 
7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd). 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 18 671 000 euro. 
Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete. 
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 707 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program. 
02.Tillsyn
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 438 000 euro. 
Av anslaget får högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet: 
1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare 
2) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet. 
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 762 000 euro. 
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 879 000 euro. 
Anslaget får även användas 
1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret 
2) till betalning av extra utgifter i anslutning till regionaliseringen av centret. 
07.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 308 000 euro.  
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006). 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 8 215 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 
2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004) 
3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten. 
03.Forskning och utveckling
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 49 502 000 euro. 
Anslaget får också användas 
1) till betalning av sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, av finansiella bidrag till samfinansierade projekt, av projekt som genomförs utomlands, av utgifter som föranleds av understöd för kompletterande utbildning och av utgifter som föranleds av samarbetsprojekt 
2) till betalning av utgifter för projekt som EU har godkänt 
3) för Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancerregistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry, för tekniskt underhåll av synskaderegistret vid Synskadades Centralförbund rf och för betalning av statsunderstöd till projekt för utveckling av social- och hälsovårdens informationsförvaltning 
4) till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning medför för Institutet för hälsa och välfärd 
5) till ersättning till kommunerna för verksamheten vid utbildningsrådgivningarna 
6) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten 
7) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
8) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför 
9) för utgifter för styrning och utvärdering av den funktion för insamling av den basinformation om det nya servicesystem som inrättas inom social- och hälsovården (för att uppfylla den uppgift som anges i lagen om ordnandet av social- och hälsovården). 
25.Ett nationellt genomcentrum och ett nationellt cancercentrum (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 5 800 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella genomcentrumet 
2) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktioner och för de utgifter den gemensamma aktören har för förberedelser och inrättande 
3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet och inrättandet av det nationella cancercentrumet 
4) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor och allmännyttiga samfund för förberedelser och genomförande av projekt 
5) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
31.Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 49 690 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål, bl.a. genom ett försök med servicesedlar och ett försök med basinkomst samt för åtgärder som stöder klientens delaktighet 
2) för utvärdering av en bosättningsbaserad fördelning av den sociala tryggheten i ett inhemskt och ett utländskt perspektiv och de åtgärder detta medför 
3) för främjande av hälsa och välfärd och minskande av ojämlikhet genom ändrade vardagsmiljöer som ger bättre möjligheter till välfärd och hälsa 
4) för genomförande av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster bl.a. genom inrättande av regionala kunskaps- och stödcentrum för sådana barn och ungdomar med svåra symtom som behöver särskilt stöd och särskild hjälp 
5) för utvecklande av äldrevården och den nya verksamhetsmodellen för närståendevården för alla ålderskategorier, bl.a. genom pilotförsök i kommunerna och bidrag 
6) för stödjande av partiellt arbetsföra personers möjligheter att komma ut i arbetslivet 
7) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, allmännyttiga samfund och företag 
8) till övervakning och kontroll av projekt 
9) till avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration 
10) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt. 
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 23 222 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av det statsbidrag som med stöd av 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) ska betalas för utgifterna för Arbetshälsoinstitutets verksamhet 
2) till finansiering av forskningsprojekt som EU har godkänt. 
Av anslaget får högst 350 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården. 
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 572 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter 
2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt 
3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd 
4) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och verksamhetsplanering och beslutsfattandet 
5) till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde 
6) till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner 
7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt 
8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården för unga i enlighet med ungdomsgarantin 
9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta. 
10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 10 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) och till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar 
2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption. 
51.Barnbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 360 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992). 
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996). 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993). 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 256 400 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014). 
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 213 500 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008). 
56.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 46 900 000 euro. 
Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010). 
57.Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 831 638 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet 
2) till betalning av statsandel till kommunerna för stödbeslut som fattats 2016. 
60.Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 348 747 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 
2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 
3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 
4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013). 
20.Utkomstskydd för arbetslösa
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 840 000 euro. 
Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001). 
Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen. 
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 086 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) bestäms om statens andel 
2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 121 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till finansiering av grunddagpenning och den därtill anslutna barnförhöjningen i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och till finansiering av de lagstadgade kostnadsersättningarna i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel 
2) till ersättning av kostnader mellan stater till en annan EU-medlemsstat för de tre första månaderna i situationer där en person inte uppfyller villkoren för arbetslöshetsförmån enligt den nationella lagstiftningen 
3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 507 360 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av arbetsmarknadsstöd, den därtill anslutna barnförhöjningen och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om statens andel 
2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som bestäms i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
3) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. 
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 53 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsstöd (1276/2000). 
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 26 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel. 
30.Sjukförsäkring
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 951 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) 
2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984) 
3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) 
4) till betalning av basinkomst på det sätt som förekrivs i lagen om ett försök med basinkomst. 
Folkpensionsanstalten får använda högst 52 300 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 7 700 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen. 
Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen baserar sig dimensioneringen av anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen på prestationsprincipen. 
40.Pensioner
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 60 100 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006). 
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 663 100 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990). 
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 149 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006). 
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 12 200 000 euro. 
Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003). 
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro. 
Anslaget får användas  
1) till betalning av statens andel enligt 15 och 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991). 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 3 612 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007) 
2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007) 
3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 
4) till betalning av statens andel enligt 16 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 
5) till rättelse av förmånsutbetalningar för åren 2005—2009 enligt lagen om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa (39/2005) 
6) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010) 
7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002). 
50.Stöd till veteranerna
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 1 450 000 euro.  
Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna. 
50.Fronttillägg (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 16 140 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977) 
2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 104 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) 
2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård  
3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader 
4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 15 procent, från och med den 1 mars 1917 minst 10 procent, också i fråga om annat än måltidsservice. 
52.Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 57 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för kostnader för anstaltsvård vid rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst 
2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster. 
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 100 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 50 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig 
2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland. 
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 
2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader. 
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 37 688 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) 
2) till betalning av undersöknings- och