Riksdagens skrivelse
RSk
29
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018
RP 215/2018 rd
FiUB 23/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2018 (RP 215/2018 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 23/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2018: 
II tilläggsbudgeten för 2018
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
232 777 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
75 000 000
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg
98 000 000
02.
Samfundsskatt
03.
Källskatt på ränteinkomster, avdrag
-23 000 000
04.
Skatt på arv och gåva
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
68 300 000
01.
Mervärdesskatt, tillägg
104 000 000
02.
Skatt på vissa försäkringspremier, avdrag
-41 000 000
03.
Apoteksskatt, tillägg
5 300 000
08.
Punktskatter
48 000 000
01.
Punktskatt på tobak, tillägg
48 000 000
10.
Övriga skatter
40 000 000
05.
Överlåtelseskatt, tillägg
40 000 000
06.
Lotteriskatt
19.
Övriga inkomster av skattenatur
1 477 000
04.
Vissa avgifter på kommunikationsområdet, tillägg
1 477 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
164 909 000
23.
Statsrådets kansli
100 000
99.
Statsrådets kanslis övriga inkomster
100 000
24.
Utrikesministeriets förvaltningsområde
15 537 000
99.
Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, tillägg
15 537 000
27.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
400 000
99.
Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg
400 000
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
110 090 000
02.
Inkomster från EU för landsbygdsutveckling, tillägg
110 000 000
20.
Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport, tillägg
90 000
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
72 000 000
99.
Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg
72 000 000
33.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
19 282 000
90.
Avkastning av penningspelsverksamhet, tillägg
19 282 000
39.
Övriga inkomster av blandad natur
-52 500 000
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag
-22 500 000
02.
Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, avdrag
-30 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
-399 600 000
01.
Lån som återbetalas till staten
85 000 000
04.
Amorteringar på övriga lån, tillägg
85 000 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
-484 600 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag
-484 600 000
Inkomstposternas totalbelopp:
-1 914 000
ANSLAG
Huvudtitel 23
euro
23.
STATSRÅDETS KANSLI
202 000
01.
Förvaltning
202 000
01.
Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg
202 000
23.
Digitalt främjande av försöksverksamhet (reservationsanslag 3 år)
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
90.
Övriga utgifter
26.
Finland 100 (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 24
24.
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
408 000
01.
Utrikesförvaltningen
2 023 000
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 073 000
74.
Husbyggen (reservationsanslag 3 år), tillägg
950 000
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
4 500 000
66.
Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), tillägg
4 500 000
90.
Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
-6 115 000
66.
Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år), avdrag
-6 115 000
Huvudtitel 25
25.
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-9 650 000
01.
Ministeriet och förvaltningen
1 992 000
01.
Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-8 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg
2 000 000
10.
Domstolar och rättshjälp
3 508 000
03.
Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), tillägg
8 000
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag), tillägg
3 500 000
50.
Valutgifter
-15 150 000
20.
Valutgifter (förslagsanslag), avdrag
-15 150 000
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
19 511 000
01.
Förvaltning
15 000 000
29.
Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg
15 000 000
10.
Polisväsendet
2 692 000
01.
Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
2 692 000
21.
Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem (reservationsanslag 3 år)
20.
Gränsbevakningsväsendet
970 000
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
970 000
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
3 849 000
01.
Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 860 000
02.
Nödcentralsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
289 000
20.
Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg
1 700 000
40.
Invandring
-3 000 000
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande (förslagsanslag), tillägg
6 000 000
22.
Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag
-3 000 000
63.
Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag
-6 000 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
29 183 000
10.
Militärt försvar
29 163 000
01.
Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 420 000
18.
Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg
27 743 000
30.
Militär krishantering
20 000
95.
Kursfluktuationer (förslagsanslag), tillägg
20 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
23 259 000
10.
Beskattningen och Tullen
19 595 000
01.
Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
6 595 000
63.
Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg
13 000 000
95.
Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)
97.
Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)
20.
Tjänster för statssamfundet
160 000
01.
Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
160 000
88.
Senatfastigheter
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
213 000
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
213 000
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
1 500 000
12.
Kompetensutveckling (förslagsanslag), tillägg
1 500 000
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
-165 000
20.
Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år), avdrag
-6 165 000
21.
Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg
6 000 000
80.
Överföringar till landskapet Åland
1 756 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg
1 756 000
92.
EU och internationella organisationer
69.
Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
200 000
97.
Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag), tillägg
200 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
41 463 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
2 463 000
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-37 000
53.
Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare (reservationsanslag 2 år), tillägg
2 500 000
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
2 000 000
31.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg
2 000 000
20.
Yrkesutbildning
10 000 000
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg
10 000 000
40.
Högskoleundervisning och forskning
25 500 000
02.
Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
20.
Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år), tillägg
27 000 000
66.
Finansieringsandelar till internationella organisationer (förslagsanslag), avdrag
-1 500 000
80.
Konst och kultur
1 500 000
04.
Omkostnader för Museiverket (reservationsanslag 2 år)
50.
Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg
1 500 000
52.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst (förslagsanslag)
90.
Idrottsverksamhet
50.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott (förslagsanslag)
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
41 770 000
10.
Utveckling av landsbygden
24 590 000
41.
Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), avdrag
-10 000 000
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år), tillägg
7 500 000
54.
Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport (reservationsanslag 2 år), tillägg
90 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen (förslagsanslag), tillägg
27 000 000
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
17 180 000
20.
Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), tillägg
2 180 000
41.
EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag), tillägg
15 000 000
43.
Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
64 400 000
10.
Trafiknätet
54 050 000
20.
Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg
46 150 000
37.
Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt (reservationsanslag 3 år)
3 500 000
50.
Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år)
77.
Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg
4 400 000
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
10 000 000
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år), tillägg
10 000 000
50.
Väder-, havs- och klimattjänster
350 000
01.
Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
350 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
42 288 000
01.
Förvaltning
2 836 000
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 510 000
21.
Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 3 år), tillägg
676 000
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg
650 000
20.
Närings- och innovationspolitik
112 500 000
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 500 000
46.
Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år), tillägg
10 000 000
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
85 000 000
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), tillägg
15 000 000
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
-35 810 000
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-810 000
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag
-35 000 000
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
-2 686 000
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
14 000
03.
Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag
-2 700 000
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
36 500 000
40.
Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 500 000
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken (förslagsanslag), tillägg
35 000 000
65.
Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag), avdrag
-1 000 000
60.
Energipolitik
-58 552 000
41.
Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag), avdrag
-6 652 000
44.
Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag
-51 900 000
70.
Integration
-12 500 000
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg
2 500 000
30.
Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet (förslagsanslag), avdrag
-15 000 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-190 688 000
01.
Förvaltning
-60 000
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag
-60 000
02.
Tillsyn
90 000
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år), tillägg
90 000
20.
Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
-67 800 000
54.
Bostadsbidrag (förslagsanslag), tillägg
11 200 000
57.
Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag), avdrag
-80 000 000
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 000 000
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
-156 200 000
31.
Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)
50.
Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag), avdrag
-96 000 000
51.
Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag), avdrag
-11 900 000
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag), avdrag
-48 300 000
40.
Pensioner
14 000 000
52.
Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg
14 000 000
50.
Stöd till veteraner
19 282 000
56.
Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år), tillägg
19 282 000
Huvudtitel 35
35.
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
-4 060 000
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
1 760 000
01.
Miljöministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
500 000
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
1 260 000
10.
Miljö- och naturvård
6 510 000
22.
Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg
500 000
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg
2 450 000
61.
Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tillägg
560 000
63.
Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 000 000
20.
Samhällen, byggande och boende
-12 330 000
55.
Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år), avdrag
-12 330 000
60.
Överföring till statens bostadsfond
Huvudtitel 36
36.
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
-60 000 000
01.
Ränta på statsskulden
-60 000 000
90.
Ränta på statsskulden (förslagsanslag), avdrag
-60 000 000
Anslagens totalbelopp:
-1 914 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 98 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.
Samfundsskatt
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för andra rättelser till inkomstposten än sådana som gäller skatteåterbäringar i samband med den ordinarie beskattningen. Dessa rättelser bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.
Källskatt på ränteinkomster
Under momentet dras det av 23 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.
Skatt på arv och gåva
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.
Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 104 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
02.
Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet dras det av 41 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
03.
Apoteksskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 5 300 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
08.
Punktskatter
01.
Punktskatt på tobak
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 48 000 000 euro. 
10.
Övriga skatter
05.
Överlåtelseskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 40 000 000 euro. 
06.
Lotteriskatt
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
19.
Övriga inkomster av skattenatur
04.
Vissa avgifter på kommunikationsområdet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 477 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
23.
Statsrådets kansli
99.
Statsrådets kanslis övriga inkomster
Under momentet beräknas inflyta 100 000 euro. 
24.
Utrikesministeriets förvaltningsområde
99.
Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 15 537 000 euro. 
27.
Försvarsministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 400 000 euro. 
30.
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
02.
Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 110 000 000 euro. 
20.
Andel av penningspelsverksamhetens avkastning som används för främjande av hästuppfödning och hästsport
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 90 000 euro. 
32.
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
99.
Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 72 000 000 euro. 
33.
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
90.
Avkastning av penningspelsverksamhet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 19 282 000 euro. 
39.
Övriga inkomster av blandad natur
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 22 500 000 euro. 
02.
Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
Därtill ändras motiveringen till momentet så att inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen. 
Avdelning 15
LÅN
01.
Lån som återbetalas till staten
04.
Amorteringar på övriga lån
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 85 000 000 euro. 
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 484 600 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
01.
Omkostnader för statsrådets kansli
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 202 000 euro. 
23.
Digitalt främjande av försöksverksamhet
(reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2016 återtas 920 000 euro. 
10.
Ägarstyrningen
88.
Aktieförvärv
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att staten får avstå från sitt innehav i Meritaito Ab och Baltic Connector Oy. 
90.
Övriga utgifter
26.
Finland 100
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget under momentet även får användas till utgifter som föranleds av firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet och av fortsatt arbete i anslutning till jubileumsåret samt till en undersökning av resultaten och effekterna av jubileumsåret. 
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Utrikesförvaltningen
01.
Utrikesförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 073 000 euro. 
74.
Husbyggen
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 950 000 euro. 
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att möjligheten att använda anslaget även till ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering till ett belopp av högst 7 500 000 euro per år slopas. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
 
1. 
Multilateralt utvecklingssamarbete 
170 758 000 
2. 
Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår 5 580 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen samt 1 117 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Storbritanniens departement för utvecklingssamarbete (DFID). 
146 001 000 
3. 
Europeiska utvecklingsfonden 
56 517 000 
4. 
Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 
33 025 000 
5. 
Humanitärt bistånd 
72 500 000 
6. 
Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 
4 160 000 
7. 
Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 
1 850 000 
8. 
Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 
65 000 000 
9. 
Räntestödsinstrument 
13 631 000 
Sammanlagt 
563 442 000 
90.
Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
66.
Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 6 115 000 euro. 
Huvudtitel 25
JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Ministeriet och förvaltningen
01.
Justitieministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 8 000 euro. 
29.
Mervärdesskatteutgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
10.
Domstolar och rättshjälp
03.
Omkostnader för övriga domstolar
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 000 euro. 
50.
Ersättningar till privata rättsbiträden
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget även får användas högst 1 800 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfaranden som orsakas av offentlig utredning. 
50.
Valutgifter
20.
Valutgifter
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 150 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
29.
Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
10.
Polisväsendet
01.
Polisväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 692 000 euro. 
21.
Gemensamma omkostnader för myndigheternas gemensamma fältledningssystem
(reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2016 återtas 4 000 000 euro. 
20.
Gränsbevakningsväsendet
01.
Gränsbevakningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 970 000 euro. 
30.
Räddningsväsendet och nödcentralerna
01.
Räddningsväsendets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 860 000 euro. 
02.
Nödcentralsverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 289 000 euro. 
20.
Särskilda utgifter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 700 000 euro. 
40.
Invandring
21.
Mottagande av flyktingar och asylsökande
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
22.
Frivillig återresa
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 000 000 euro. 
63.
Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 000 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Militärt försvar
01.
Försvarsmaktens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 420 000 euro. 
18.
Anskaffning av försvarsmateriel
(reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 743 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2016 återtas 20 143 000 euro. 
Fullmakt 
Det maximala beloppet av beställningsfullmakten för materiell utveckling av försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) ökas med 200 553 000 euro till 1 839 403 000 euro utan att betalningstiden för beställningsfullmakten ändras. 
30.
Militär krishantering
95.
Kursfluktuationer
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro. 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Beskattningen och Tullen
01.
Skatteförvaltningens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 595 000 euro. 
63.
Återbetalda skatter
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
95.
Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget i stället för enligt kontantprincipen budgeteras enligt 5 a § 2 mom. i förordningen om statsbudgeten. 
97.
Exportrestitution av bilskatt
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
20.
Tjänster för statssamfundet
01.
Statskontorets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 160 000 euro. 
88.
Senatfastigheter
4. Fullmakter 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta 
fastighet 91-1-18-3 och byggnaderna på den i stadsdelen Kronohagen i Helsingfors stad till ICON Corporation Oy, eller till det eller de bolag som ska bildas, för en köpesumma på minst 13,6 miljoner euro, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer 
de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Bonava Suomi Oy, eller till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer 
de tomter på sammanlagt ca 2 035 m2 som bildas av fastighet 91-436-3-9 och det outbrutna området 91-17-9903-1-M501 i kvarter 17107 i Helsingfors stad till bolaget Avain Yhtiöt Oy, eller till det eller de bolag som bildas, till ett pris av minst 1 536 €/m2 våningsyta för fritt finansierad produktion av hyres- och ägarbostäder och till ett pris av minst 590 €/m2 våningsyta för byggrätten för affärsbyggnader samt till ett av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) fastställt pris av minst 650 €/m2 våningsyta för bostadsproduktion enligt en mellanmodell, och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att Senatfastigheter ges rätt att dela den tillsammans med Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy samägda tomten 49-10-19-2 enligt ägarandelarna så att Kiinteistö Oy Technopolis Tekniikantie 21 Oy får full äganderätt till ett område på ca 3,4 hektar av tomten, vilket motsvarar den nuvarande kvotdelen på 35/57 av tomten. 
30.
Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
02.
Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 213 000 euro. 
60.
Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
12.
Kompetensutveckling
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
Anslaget under momentet ombildas till ett förslagsanslag. 
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att det till landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy, som helt ägs av staten, vederlagsfritt eller i form av eget kapital får överlåtas statsägda aktier till ett värde av högst 30 miljoner euro. 
20.
Främjande av produktiviteten
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 6 165 000 euro. 
21.
Inrättande av ett nationellt inkomstregister
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 103 årsverken. 
22.
Stöd till digitalisering av offentliga tjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 756 000 euro. 
92.
EU och internationella organisationer
Fullmakt 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att man får förbinda sig till ersättning av kapital i Europeiska investeringsbanken så att Finlands andel av bankens tecknade kapital höjs med 595 084 998 euro från nuvarande 3 098 617 500 euro till sammanlagt 3 693 702 498 euro. 
69.
Avgifter till Europeiska unionen
(reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ombildas till ett treårigt reservationsanslag. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till täckande av räntekostnader och andra kostnader som ersätts till EU och som hänför sig till Finlands oredovisade mervärdesskattebaserade bidrag och bidrag baserat på bruttonationalinkomsten. 
99.
Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
97.
Tryggande av statens fordringar
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
01.
Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 37 000 euro. 
53.
Vissa understöd som föranleds av asylsökande och invandrare
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
10.
Allmänbildande utbildning och småbarnspedagogisk verksamhet
31.
Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 14 418 000 euro till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998). 
20.
Yrkesutbildning
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 774 044 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 180 200 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 6 500 studerandeår. 
40.
Högskoleundervisning och forskning
02.
Riksarkivets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att högst 7 000 euro av anslaget får användas till att gå med i den europeiska kooperativa föreningen, European Cooperative Society, (READ-COOP), som ska bildas och betala medlemsavgiften till den. 
20.
Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att av anslaget får högst 3 000 000 euro användas för handledning till utbildning och arbetsliv vid högskolor med ansvar för invandrarfrågor och för genomförande av kortvariga utbildningshelheter vid högskolorna. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att av anslaget får användas högst 38 300 000 euro till betalning av utgifter och understöd som föranleds av genomförandet av studier som leder till högskoleexamen eller som består av delar av högskoleexamen för specialister inom IKT-branschen och andra branscher som lider av brist på arbetskraft, främjandet av nätverksbaserat samarbete mellan universiteten samt utvecklandet av en verksamhetsmodell för samarbete mellan universiteten inom det tekniska området i Sydvästra Finland. 
Fullmakt 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att undervisnings- och kulturministeriet får bevilja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy statsunderstöd för upphandling av data- och lagringskapacitet för ett utvecklingsprogram för databaserad forskning, så att detta får föranleda staten utgifter till ett belopp av sammanlagt högst 33 000 000 euro. 
66.
Finansieringsandelar till internationella organisationer
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro. 
80.
Konst och kultur
04.
Omkostnader för Museiverket
(reservationsanslag 2 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Museiverket får ingå avtal om att hyra lokaler för centret för samlingar och konservering i Vanda så att de totala hyreskostnaderna på årsnivå uppgår till högst 2 969 000 euro från och med 2020. 
50.
Vissa understöd
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt. 
52.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av konst
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas 
6) till betalning av statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och 18 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016) för bibliotek och statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och till annan utveckling av biblioteksväsendet samt till utgifter för anskaffning av kvalitetslitteratur och kulturtidskrifter med lite upplaga till allmänna bibliotek 
11) till statsunderstöd för driftskostnaderna till ett belopp av högst 37 997 000 euro för Finlands Nationalopera och Nationalbalett, ett belopp av högst 11 391 000 euro för Finlands Nationalteater och ett belopp av högst 13 117 000 euro för Nationalgalleriet. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken i uppgifter för viss tid för genomförande av de internationella kulturarvskonventionerna. 
90.
Idrottsverksamhet
50.
Penningspelsverksamhetens vinstmedel för främjande av fostran inom motion och idrott
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst tolv årsverken, varav idrottsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst två årsverken för avlönande av personal i tidsbundna uppgifter som gäller statsunderstöd och informationsstyrning. 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Utveckling av landsbygden
41.
Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 10 000 000 euro. 
44.
Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
2) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 
3) till nationellt kompletterande av stöd som betalas enligt Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 
4) till nationellt kompletterande av EU-krisstöd som betalas enligt andra författningar än de som nämns i punkterna 1—3 
5) till stöd som betalas enligt 6 § i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001). 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
54.
Främjande av hästhushållningen med den avkastning av penningspelsverksamhet som är avsedd för att främja hästuppfödning och hästsport
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro. 
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 27 000 000 euro. 
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
20.
Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 180 000 euro. 
41.
EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas 
1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 
2) till betalning av utgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 för stöd för privat lagring, vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter och åtgärder som direkt hänför sig till produkterna och andra åtgärder som möjliggörs av förordningen 
3) till betalning av EU-krisstöd som baserar sig på andra författningar än de som nämns i 1 och 2 punkten 
4) till betalning av stöd som beviljats 2017 och tidigare år 
5) till betalning av Finlands åtaganden som föranleds av utbetalning av stöd som betalats ut efter EU:s betalningsdatum (artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 907/2014) 
6) till ränteutgifter för de produktionsavgifter för socker och isoglukos som ska återbetalas enligt rådets förordning (EU) 2018/264. 
Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen i fråga om EU-inkomststöd och enligt principen om betalningsbeslut i fråga om EU-marknadsstöd. 
43.
Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till programperioden 2014—2020 samt förbindelser som gäller ekologisk produktion ingås så att de föranleder utgifter på högst 38 000 000 euro som betalas av anslaget för 2019 och senare år. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Trafiknätet
20.
Bastrafikledshållning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 46 150 000 euro. 
37.
Statsunderstöd för främjande av gång och cykling och kommunernas kollektivtrafikprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 500 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för infrastrukturprojekt som främjar gång och cykling och andra projekt som främjar förhållandena för gång och cykling 
2) till betalning av statsunderstöd för övriga projekt som främjar gång och cykling 
3) till betalning av statsunderstöd till kommunerna för deras infrastrukturprojekt som främjar verksamhetsförutsättningarna för kollektivtrafik 
50.
Statsunderstöd för underhåll och förbättring av enskilda vägar
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till att stödja rådgivning och handledning av väglag och till betalning av konsumtionsutgifter för produktion av material och tjänster som stöder detta. 
77.
Utveckling av trafikledsnätet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 400 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Björneborg—Tallholmen, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 10 100 000 euro 
2) i anslutning till projektet rv 4 Kirri—Tikkakoski, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 139 000 000 euro. 
30.
Stöd till trafiken och köp av tjänster
63.
Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas för att upphandla färjetrafiktjänster i Kvarken samt för utveckla och upprätthålla färjetrafiken. 
50.
Väder-, havs- och klimattjänster
01.
Meteorologiska institutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 350 000 euro. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
02.
Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 510 000 euro. 
21.
Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 676 000 euro. 
Dessutom återtas 676 000 euro av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den andra tilläggsbudgeten för 2016. 
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 euro. 
20.
Närings- och innovationspolitik
06.
Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
46.
Innovationsstöd för skeppsbyggnad
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015). 
80.
Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 85 000 000 euro. 
83.
Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
30.
Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
01.
Arbets- och näringsbyråernas omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 810 000 euro. 
51.
Offentlig arbetskrafts- och företagsservice
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 35 000 000 euro. 
40.
Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
01.
Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 euro. 
03.
Patent- och registerstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro. 
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.
Införande av regionala innovationer och försök
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
64.
EU-medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram, program för samarbete vid de yttre gränserna och andra program inom sammanhållningspolitiken
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 35 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering av initiativprogrammet för små och medelstora företag. Betalningen kan ske som förskott och utgiften fördelas på basis av förskottsbetalningen. 
Fullmakt 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att nya beslut om beviljande får fattas till ett belopp av sammanlagt 416 865 000 euro 2018. 
65.
Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro. 
60.
Energipolitik
41.
Investeringsstöd för LNG-terminaler
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 6 652 000 euro. 
44.
Produktionsstöd för förnybar energi
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 51 900 000 euro. 
70.
Integration
03.
Främjande av invandrares integration och sysselsättning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 500 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till ett belopp av högst 3 270 000 euro för utgifter som Kompetenscentret för integration av invandrare föranleds exempelvis av att bevaka integrationen, den integrationsfrämjande verksamheten och de etniska relationerna, utvärdera verksamhetsmodeller och sprida god praxis, för understöd som beviljas organisationer och andra aktörer för verksamhet som främjar integration samt för andra utgifter som främjar genomförandet av integrationspolitiken och dess genomslag. 
30.
Statlig ersättning för integrationsfrämjande verksamhet
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
01.
Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 60 000 euro. 
02.
Tillsyn
05.
Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 90 000 euro. 
20.
Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana transporter av avlidna som polisen beställt. 
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
54.
Bostadsbidrag
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 11 200 000 euro. 
57.
Grundläggande utkomststöd
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 80 000 000 euro. 
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
20.
Utkomstskydd för arbetslösa
31.
Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
(förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017). 
50.
Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 96 000 000 euro. 
51.
Statsandel till grunddagpenning
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 11 900 000 euro. 
52.
Statsandel till arbetsmarknadsstöd
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 48 300 000 euro. 
40.
Pensioner
52.
Statens andel av utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 14 000 000 euro. 
50.
Stöd till veteraner
56.
Utgifter för rehabilitering av frontveteraner
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 282 000 euro. 
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Miljöförvaltningens omkostnader
01.
Miljöministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
04.
Finlands miljöcentrals omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 260 000 euro. 
10.
Miljö- och naturvård
22.
Vissa utgifter för miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget kan användas till avlönande av personal motsvarande högst 94 årsverken, varav högst 22 årsverken till avlönande av personal för viss tid för uppgifterna i punkt 6 och 34 årsverken till avlönande av personal för viss tid och 38 årsverken till avlönande av personal för uppgifterna i övriga punkter. 
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 450 000 euro. 
61.
Främjande av vatten- och miljövård
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 560 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas för utgifter som förorsakas av programmet för en hållbar stadsutveckling. 
63.
Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
20.
Samhällen, byggande och boende
55.
Understöd för reparationsverksamhet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 12 330 000 euro. 
60.
Överföring till statens bostadsfond
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att år 2018 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 3 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006) och år 2018 får det ur statens bostadsfond beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) för sammanlagt högst 104 000 000 euro. 
Huvudtitel 36
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
01.
Ränta på statsskulden
90.
Ränta på statsskulden
(förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro. 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2018 tillämpas från och med den 1 december 2018. 
Helsingfors 23.11.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-11-2018 15:51