Riksdagens skrivelse
RSk
3
2019 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
RP 5/2019 rd
FiUB 2/2019 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019 (RP 5/2019 rd). 
Utskottsbehandling
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 2/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande andra tilläggsbudget för 2019: 
II tilläggsbudgeten för 2019
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
euro
11.
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
298 000 000
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
191 000 000
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg
234 000 000
03.
Källskatt på ränteinkomster, avdrag
-43 000 000
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
164 000 000
01.
Mervärdesskatt, tillägg
164 000 000
10.
Övriga skatter
-57 000 000
03.
Bilskatt, avdrag
-57 000 000
Avdelning 12
12.
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
-43 200 000
39.
Övriga inkomster av blandad natur
-43 200 000
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder, avdrag
-43 200 000
Avdelning 13
13.
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
43 000 000
04.
Andel i statens penninginstituts vinst
43 000 000
01.
Andel i Finlands Banks vinst, tillägg
43 000 000
Avdelning 15
15.
LÅN
-136 184 000
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
-136 184 000
01.
Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag
-136 184 000
Inkomstposternas totalbelopp:
161 616 000
ANSLAG
Huvudtitel 23
euro
23.
STATSRÅDETS KANSLI
2 920 000
01.
Förvaltning
2 920 000
02.
Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg
2 920 000
Huvudtitel 24
24.
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Huvudtitel 26
26.
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10 000
01.
Förvaltning
10 000
50.
Vissa understöd (reservationsanslag 2 år), tillägg
10 000
40.
Migration
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
100 000
22.
Frivillig återresa (reservationsanslag 2 år), avdrag
-100 000
Huvudtitel 27
27.
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
400 000
01.
Försvarspolitik och förvaltning
400 000
01.
Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
400 000
Huvudtitel 28
28.
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 340 000
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
05.
Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)
80.
Överföringar till landskapet Åland
1 340 000
30.
Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg
1 340 000
Huvudtitel 29
29.
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
26 700 000
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
3 700 000
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
3 700 000
20.
Yrkesutbildning
20 000 000
21.
Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen (reservationsanslag 3 år)
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg
20 000 000
80.
Konst och kultur
3 000 000
50.
Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg
3 000 000
Huvudtitel 30
30.
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 017 000
01.
Förvaltning och forskning
900 000
05.
Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg
900 000
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
117 000
46.
Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år), tillägg
117 000
Huvudtitel 31
31.
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
111 315 000
10.
Trafiknätet
111 315 000
20.
Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år), tillägg
40 000 000
36.
Statsunderstöd för spårvägsprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg
380 000
77.
Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), tillägg
70 935 000
Huvudtitel 32
32.
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
1 814 000
01.
Förvaltning
530 000
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap (reservationsanslag 3 år), tillägg
530 000
20.
Närings- och innovationspolitik
470 000
44.
Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år), avdrag
-530 000
95.
Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag), tillägg
1 000 000
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
814 000
40.
Införande av regionala innovationer och försök (reservationsanslag 3 år), tillägg
814 000
Huvudtitel 33
33.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
15 200 000
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
15 000 000
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år), tillägg
15 000 000
40.
Pensioner
200 000
52.
Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag), tillägg
200 000
Huvudtitel 35
35.
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
900 000
10.
Miljö- och naturvård
900 000
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år), tillägg
900 000
20.
Samhällen, byggande och boende
60.
Överföring till statens bostadsfond
Anslagens totalbelopp:
161 616 000
INKOMSTPOSTER
Avdelning 11
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR
01.
Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
01.
Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 234 000 000 euro. 
03.
Källskatt på ränteinkomster
Under momentet dras det av 43 000 000 euro. 
04.
Skatter och avgifter på grund av omsättning
01.
Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 164 000 000 euro. 
10.
Övriga skatter
03.
Bilskatt
Under momentet dras det av 57 000 000 euro. 
Avdelning 12
INKOMSTER AV BLANDAD NATUR
39.
Övriga inkomster av blandad natur
01.
Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder
Under momentet dras det av 43 200 000 euro. 
Avdelning 13
RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST
04.
Andel i statens penninginstituts vinst
01.
Andel i Finlands Banks vinst
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 43 000 000 euro. 
Avdelning 15
LÅN
03.
Statens nettoupplåning och skuldhantering
01.
Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 136 184 000 euro. 
ANSLAG
Huvudtitel 23
STATSRÅDETS KANSLI
01.
Förvaltning
02.
Avlöningar till ministrar och deras statssekreterare och specialmedarbetare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 920 000 euro. 
Huvudtitel 24
UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
30.
Internationellt utvecklingssamarbete
66.
Egentligt utvecklingssamarbete
(reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att man år 2019 får ingå nya utvecklingssamarbetsavtal och avge förbindelser som efter år 2019 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 516 353 000 euro. 
Huvudtitel 26
INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
50.
Vissa understöd
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 euro. 
Dessutom ändras dispositionsplanen under momentet som följer: 
Dispositionsplan (euro) 
 
 
Finlands Sjöräddningssällskap 
204 000 
Ålands Sjöräddningssällskap 
11 000 
Understöd för skyddade personer inom polisens vittnesskyddsprogram 
20 000 
Sammanlagt 
235 000 
40.
Migration
01.
Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 100 000 euro. 
22.
Frivillig återresa
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 100 000 euro. 
Huvudtitel 27
FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Försvarspolitik och förvaltning
01.
Försvarsministeriets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
Huvudtitel 28
FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
70.
Utvecklande av statsförvaltningen
05.
Stöd och handledning i samband med utvecklandet av tjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt främjande av produktiviteten inom den offentliga förvaltningen
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras enligt följande så att anslaget får användas för 
1) beredning och genomförande av produktivitetsfrämjande åtgärder enligt regeringsprogrammet 
2) reformen av social- och hälsovården samt reformen av räddningsväsendet och för betalning av utgifter för riksomfattande utvecklingsprojekt och experimentella projekt i anslutning därtill  
3) betalning av understöd till kommuner och samkommuner samt andra sammanslutningar för effektivisering av verksamheten och för projekt som stöder reformen av social- och hälsovården och av räddningstjänsten. 
För integrationsforskning inom social- och hälsovården reserveras 4 000 000 euro. 
Anslaget får även användas för avlönande av personal. 
80.
Överföringar till landskapet Åland
30.
Avräkning till Åland
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 340 000 euro. 
Huvudtitel 29
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet
02.
Utbildningsstyrelsens omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 700 000 euro. 
20.
Yrkesutbildning
21.
Gemensamma utgifter för yrkesutbildningen
(reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst åtta årsverken. 
30.
Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att av anslaget får användas ett belopp av 797 224 000 euro till basfinansiering och prestationsbaserad finansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd som avses i 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 824 000 euro av anslaget får användas för att betala utgifter och understöd för ett pilotprojekt som gäller en reviderad avtalsmodell för observationsskogar. 
80.
Konst och kultur
50.
Vissa understöd
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till beviljande av understöd för kostnader som föranleds av ordnandet av förvaltningen och skötseln av sanatoriet i Pemar, under förutsättning att det för förvaltningen av sanatoriet bildas en stiftelse till vilken Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt överlåter sanatoriets fastighet och lösöre utan ersättning. 
Huvudtitel 30
JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning och forskning
05.
Naturresursinstitutets omkostnader
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
20.
Jordbruk och livsmedelsekonomi
46.
Av EU finansierat utvecklande av livsmedelskedjan
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 117 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i budgeten för 2017 återtas 2 200 000 euro. 
Huvudtitel 31
KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Trafiknätet
20.
Bastrafikledshållning
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 000 euro. 
36.
Statsunderstöd för spårvägsprojekt
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 380 000 euro. 
77.
Utveckling av trafikledsnätet
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 70 935 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal 
1) i anslutning till projektet för att förbättra banan Kouvola—Kotka/Fredrikshamn så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 98 000 000 euro 
2) i anslutning till projektet elektrifiering av banavsnittet Idensalmi—Ylivieska och triangelspåret i Idensalmi så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 55 000 000 euro 
3) i anslutning till projektet för att förbättra bangården i Joensuu så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 74 000 000 euro 
4) i anslutning till projektet rv 3 Tavastkyro omfartsväg så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 64 000 000 euro 
5) i anslutning till projektet rv 8 Åbo—Björneborg, komplettering av omkörningsfiler (Virmo, Letala, Euraåminne), så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 30 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet havsfarleden till Uleåborg så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 27 500 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den första tilläggsbudgeten för 2017 återtas 8 035 000 euro. 
Huvudtitel 32
ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
01.
Förvaltning
40.
Statsunderstöd för främjande av företagens internationalisering samt entreprenörskap
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 530 000 euro. 
20.
Närings- och innovationspolitik
44.
Investerings- och utvecklingsstöd för den cirkulära ekonomin
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 530 000 euro. 
95.
Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
50.
Regionutveckling och strukturfondspolitik
40.
Införande av regionala innovationer och försök
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 814 000 euro. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget även får användas till upprustning av Kimola kanal. 
Huvudtitel 33
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
03.
Forskning och utveckling
04.
Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd
(reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas även till teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter. 
10.
Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
60.
Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder
(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 15 000 000 euro. 
40.
Pensioner
52.
Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
(förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 
Huvudtitel 35
MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
10.
Miljö- och naturvård
52.
Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
20.
Samhällen, byggande och boende
60.
Överföring till statens bostadsfond
Uppskov, skuldsaneringar och ackord 
Motiveringen till momentet ändras så att när aravahyreshus som permanent står tomma rivs i områden med minskande befolkningsunderlag eller om det är nödvändigt för att förhindra större kreditförluster i områden där bostadsbehovet minskar får statens ansvar för aravalånekapital i enlighet med 17 a § och 16 a § i aravabegränsningslagen (1190/1993) uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 euro år 2019, dock så att beloppet av begränsningsackorden enligt 16 a § i aravabegränsningslagen uppgår till sammanlagt högst 3 000 000 euro. 
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2019 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 105 000 000 euro. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att år 2019 får det ur statens bostadsfond med stöd av statsunderstödslagen beviljas rivningsunderstöd för bostäder till ett sammanlagt belopp av högst 5 000 000 euro enligt vad som närmare föreskrivs genom statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus (79/2006). 
Riksdagen har beslutat att den nu godkända andra tilläggsbudgeten för 2019 tillämpas från och med den 8 juli 2019.  
Helsingfors 28.6.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28-06-2019 11:18