Senast publicerat 10-05-2021 16:36

Riksdagens skrivelse RSk 34/2020 rdRP 119/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

RP 119/2020 rd
FiUB 15/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020 (RP 119/2020 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 15/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande femte tilläggsbudget för 2020: 

V tilläggsbudgeten för 2020

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR1 021 000 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet139 000 000 euro
    • 02.  Samfundsskatt, tillägg139 000 000 euro
   • 04.  Skatter och avgifter på grund av omsättning1 045 000 000 euro
    • 01.  Mervärdesskatt, tillägg992 000 000 euro
    • 02.  Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg53 000 000 euro
   • 08.  Punktskatter-101 000 000 euro
    • 01.  Punktskatt på tobak, avdrag-149 000 000 euro
    • 04.  Punktskatt på alkoholdrycker, tillägg48 000 000 euro
   • 10.  Övriga skatter-62 000 000 euro
    • 05.  Överlåtelseskatt, avdrag-62 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN-1 258 775 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-1 258 775 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-1 258 775 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: -237 775 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 26

  • 26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE3 300 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet1 500 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg1 500 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna1 800 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag), tillägg1 800 000 euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-407 405 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen21 000 000 euro
    • 63.  Återbetalda skatter (förslagsanslag), tillägg21 000 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland4 595 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg4 595 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna-433 000 000 euro
    • 35.  Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag), avdrag-433 000 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE30 000 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden30 000 000 euro
    • 44.  Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för företagsverksamheten inom jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)30 000 000 euro
    • 54.  Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)— euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE76 050 000 euro
   • 01.  Förvaltning2 000 000 euro
    • 54.  Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)2 000 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp104 050 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), tillägg104 050 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag-30 000 000 euro
    • 43.  Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE60 000 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster60 000 000 euro
    • 58.  Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år)60 000 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård— euro
    • 40.  Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE280 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende280 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000 euro
    • 34.  Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Anslagens totalbelopp: -237 775 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

02.Samfundsskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 139 000 000 euro. 

04.Skatter och avgifter på grund av omsättning

01.Mervärdesskatt
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 992 000 000 euro. 
02.Skatt på vissa försäkringspremier
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 53 000 000 euro. 

08.Punktskatter

01.Punktskatt på tobak
Under momentet dras det av 149 000 000 euro. 
04.Punktskatt på alkoholdrycker
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 48 000 000 euro. 

10.Övriga skatter

05.Överlåtelseskatt
Under momentet dras det av 62 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Momentet minskas med 1 258 775 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Gränsbevakningsväsendet

70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 800 000 euro. 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Beskattningen och Tullen

63.Återbetalda skatter (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 21 000 000 euro. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 595 000 euro. 

90.Stöd till kommunerna

35.Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)
Under momentet dras det av 433 000 000 euro. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Utveckling av landsbygden

44.Tryggande av verksamhetsförutsättningarna för företagsverksamheten inom jordbruket och företagsverksamheten på landsbygden (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 30 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget också får användas till komplettering av i punkterna 1) och 2) avsedda understöd som ersätter kostnader. 
54.Främjande av hästhushållning och hästsport med avkastningen av penningspelsverksamhet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av andra statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och hästsport än sådana som baserar sig på penningspelsbolagets avkastning. 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

54.Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av ersättningar till passagerare till följd av inställda paketresor. 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 104 050 000 euro. 

40.Specialfinansiering för företag

43.Kostnadsstöd för företag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster

58.Temporär epidemiersättning till följd av covid-19-epidemin (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 60 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av statens utgifter i enlighet med lagen om temporär epidemiersättning. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till företagsarrangemang som förutsätts av den egna produktionen inom flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården. 
Samtycke 
Motiveringen till momentet kompletteras så att den statsägda aktieförmögenhet till ett värde av högst 18 500 000 euro som enligt samtycket i den första tilläggsbudgeten för 2019 vederlagsfritt överlåts till FinnHEMS Oy även får användas till ordnande av egen produktion inom flygtjänsterna inom den prehospitala akutsjukvården och genomförande av företagsarrangemang som gäller detta. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 
34.Understöd till kommuner för slopande av oljeuppvärmning i kommunalt ägda byggnader (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att understöd kan beviljas kommuner för kostnader som föranleds av att oljeuppvärmningssystemet i en kommunalt ägd byggnad slopas och uppvärmningsformen ändras till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. Understödet höjs med 5 procentenheter, om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända femte tilläggsbudgeten för 2020 tillämpas från och med den 5 oktober 2020. 

Helsingfors 30.9.2020 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare