Senast publicerat 14-09-2022 14:57

Riksdagens skrivelse RSk 35/2022 rdRP 121/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2022

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2022 (RP 121/2022 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 18/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande tredje tilläggsbudget för 2022: 

III tilläggsbudgeten för 2022

 

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 15

  • 15.  LÅN10 000 000 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering10 000 000 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, tillägg10 000 000 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 10 000 000 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 28

  • 28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE10 000 000 000 euro
   • 91.  Stöd för sysselsättningen och näringslivet10 000 000 000 euro
    • 80.  Lån och garantier till bolag inom derivatmarknaden för elektricitet (reservationsanslag 2 år)10 000 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 10 000 000 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet antecknas ett tillägg på 10 000 000 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

91.Stöd för sysselsättningen och näringslivet

80.Lån och garantier till bolag inom derivatmarknaden för elektricitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 10 000 000 000 euro. 
Anslaget får användas för att betala lån och garantier som genom statsrådets beslut, i regel mot tillräckliga säkerheter eller undantagsvis utan krav på säkerhet eller motsäkerhet, beviljats företag på derivatmarknaden för elektricitet som är kritiska med tanke på det finländska samhället i syfte att trygga det likviditetsbehov som gäller kraven på säkerheter för de derivatavtal som företagen använder vid skydd av elavtal. 
Fullmakt 
Statsrådet kan i regel mot tillräckliga säkerheter eller undantagsvis utan krav på säkerhet eller motsäkerhet bevilja sådana centrala aktörer i Finland som har egna kraftverk eller ägarandelar motsvarande en elektrisk effekt på ca 100 MW eller sådana bolag vars fortsatta verksamhet är kritisk med tanke på samhällets funktion masskuldbrevslån eller proprieborgen till ett belopp av högst 10,0 miljarder euro från statens låne- och garantiprogram, på de villkor som statsrådet eller finansministeriet, inom de gränser statsrådet fastställt, i övrigt bestämmer. Lån och borgen kan beviljas för att trygga det likviditetsbehov som uppkommit till följd av de ökade kraven på säkerheter för de derivatavtal som företagen använder vid skydd av elavtal. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända tredje tilläggsbudgeten för 2022 tillämpas från och med den 16 september 2022. 

Helsingfors 14.9.2022 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare