Senast publicerat 28-11-2022 09:36

Riksdagens skrivelse RSk 53/2022 rdRP 242/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2022 (RP 242/2022 rd). 

Utskottsbehandling

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 30/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande fjärde tilläggsbudget för 2022: 

IV tilläggsbudgeten för 2022

 • INKOMSTPOSTER

  Avdelning 11

  • 11.  SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR1 061 261 000 euro
   • 01.  Skatter på grund av inkomst och förmögenhet1 061 000 000 euro
    • 01.  Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, tillägg1 061 000 000 euro
   • 19.  Övriga inkomster av skattenatur261 000 euro
    • 11.  Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet, tillägg261 000 euro
  • Avdelning 12

   12.  INKOMSTER AV BLANDAD NATUR235 159 000 euro
   • 24.  Utrikesministeriets förvaltningsområde-3 386 000 euro
    • 99.  Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, avdrag-3 386 000 euro
   • 25.  Justitieministeriets förvaltningsområde10 000 000 euro
    • 20.  Utsökningsavgifter, tillägg10 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde— euro
   • 26.  Inrikesministeriets förvaltningsområde-3 870 000 euro
    • 98.  Inkomster från EU, avdrag-3 870 000 euro
   • 27.  Försvarsministeriets förvaltningsområde1 615 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tilllägg1 615 000 euro
   • 28.  Finansministeriets förvaltningsområde-12 000 000 euro
    • 50.  Överföring från statens pensionsfond, avdrag-12 000 000 euro
   • 32.  Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde37 000 000 euro
    • 30.  Överföringar från fonder utanför statsbudgeten— euro
    • 99.  Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, tillägg37 000 000 euro
   • 33.  Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde8 800 000 euro
    • 98.  Återbäringar av statsunderstöd, tillägg1 000 000 euro
    • 99.  Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, tillägg7 800 000 euro
   • 39.  Övriga inkomster av blandad natur197 000 000 euro
    • 04.  Återtagande av överförda anslag, tillägg300 000 000 euro
    • 20.  Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens, avdrag-103 000 000 euro
  • Avdelning 13

   13.  RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST-974 000 000 euro
   • 03.  Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier-974 000 000 euro
    • 01.  Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier, avdrag-974 000 000 euro
  • Avdelning 15

   15.  LÅN-256 717 000 euro
   • 03.  Statens nettoupplåning och skuldhantering-256 717 000 euro
    • 01.  Nettoupplåning och skuldhantering, avdrag-256 717 000 euro
  • Inkomstposternas totalbelopp: 65 703 000 euro

 • ANSLAG

  Huvudtitel 23

  • 23.  STATSRÅDETS KANSLI227 000 000 euro
   • 01.  Förvaltning1 000 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år), tillägg400 000 euro
    • 02.  Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag), tillägg600 000 euro
   • 10.  Ägarstyrningen226 000 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år), tillägg226 000 000 euro
  • Huvudtitel 24

   24.  UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE2 711 000 euro
   • 01.  Utrikesförvaltningen3 810 000 euro
    • 01.  Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg2 440 000 euro
    • 20.  Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år), tillägg1 370 000 euro
   • 10.  Krishantering— euro
    • 20.  Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)— euro
   • 30.  Internationellt utvecklingssamarbete-1 099 000 euro
    • 66.  Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 099 000 euro
  • Huvudtitel 25

   25.  JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE1 687 000 euro
   • 01.  Ministeriet och förvaltningen115 000 euro
    • 01.  Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg40 000 euro
    • 05.  Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg75 000 euro
    • 21.  Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)— euro
   • 10.  Domstolar och rättshjälp-280 000 euro
    • 03.  Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år), avdrag-280 000 euro
   • 30.  Åklagare280 000 euro
    • 01.  Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg280 000 euro
   • 40.  Verkställighet av straff1 572 000 euro
    • 01.  Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 572 000 euro
    • 74.  Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 26

   26.  INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-206 424 000 euro
   • 01.  Förvaltning26 630 000 euro
    • 01.  Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg410 000 euro
    • 20.  Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 21.  Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år), tillägg220 000 euro
    • 24.  EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år), tillägg26 000 000 euro
   • 10.  Polisväsendet511 000 euro
    • 01.  Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg5 511 000 euro
    • 20.  Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år), avdrag-5 000 000 euro
   • 20.  Gränsbevakningsväsendet7 110 000 euro
    • 01.  Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 110 000 euro
    • 70.  Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år), tillägg6 000 000 euro
   • 30.  Räddningsväsendet och nödcentralerna900 000 euro
    • 01.  Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg900 000 euro
    • 20.  Särskilda utgifter (förslagsanslag)— euro
   • 40.  Migration-241 575 000 euro
    • 01.  Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 025 000 euro
    • 21.  Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år), avdrag-200 000 000 euro
    • 63.  Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag), avdrag-42 600 000 euro
  • Huvudtitel 27

   27.  FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE293 836 000 euro
   • 01.  Försvarspolitik och förvaltning29 916 000 euro
    • 01.  Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-84 000 euro
    • 66.  Medlemsavgifter och finansieringsandelar (reservationsanslag 2 år)30 000 000 euro
   • 10.  Militärt försvar263 920 000 euro
    • 01.  Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-12 104 000 euro
    • 18.  Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år), tillägg13 799 000 euro
    • 19.  Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år), tillägg262 400 000 euro
    • 50.  Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag), avdrag-175 000 euro
   • 30.  Militär krishantering— euro
    • 20.  Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)— euro
  • Huvudtitel 28

   28.  FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE106 110 000 euro
   • 01.  Förvaltning105 080 000 euro
    • 01.  Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg80 000 euro
    • 88.  Kapitalisering av Gasgrid Finland Oy (reservationsanslag 3 år)105 000 000 euro
   • 10.  Beskattningen och Tullen125 000 euro
    • 02.  Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg125 000 euro
   • 20.  Tjänster för statssamfundet375 000 euro
    • 01.  Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg375 000 euro
   • 30.  Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen650 000 euro
    • 03.  Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år), tillägg650 000 euro
   • 40.  Statens regional- och lokalförvaltning170 000 euro
    • 01.  Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg170 000 euro
    • 03.  Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 50.  Pensioner och ersättningar-27 000 000 euro
    • 15.  Pensioner (förslagsanslag), avdrag-30 000 000 euro
    • 50.  Skadestånd (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
   • 70.  Utvecklande av statsförvaltningen-650 000 euro
    • 05.  Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 20.  Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år), avdrag-650 000 euro
   • 80.  Överföringar till landskapet Åland17 489 000 euro
    • 30.  Avräkning till Åland (förslagsanslag), avdrag-3 471 000 euro
    • 32.  Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)12 600 000 euro
    • 34.  Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag), tillägg7 300 000 euro
    • 35.  Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år), tillägg1 060 000 euro
   • 90.  Stöd till kommunerna— euro
    • 32.  Statsunderstöd till kommunernas incitamentssystem (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 92.  EU och internationella organisationer9 871 000 euro
    • 03.  Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år), tillägg6 871 000 euro
    • 68.  Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag), tillägg3 000 000 euro
    • 69.  Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 29

   29.  UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE43 082 000 euro
   • 01.  Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet21 779 000 euro
    • 01.  Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg1 600 000 euro
    • 04.  Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år), tillägg19 175 000 euro
    • 21.  Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år), avdrag-600 000 euro
    • 53.  Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år), tillägg1 604 000 euro
   • 10.  Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt fritt bildningsarbete-1 000 000 euro
    • 01.  Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 000 000 euro
    • 30.  Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag), avdrag-3 500 000 euro
    • 31.  Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag), tillägg3 500 000 euro
   • 20.  Yrkesutbildning och gymnasieutbildning6 100 000 euro
    • 30.  Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag), tillägg6 100 000 euro
   • 40.  Högskoleundervisning och forskning1 000 000 euro
    • 02.  Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000 euro
    • 53.  Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)— euro
    • 55.  Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år), tillägg500 000 euro
   • 70.  Studiestöd7 000 000 euro
    • 52.  Statsborgen för studielån (förslagsanslag), tillägg7 000 000 euro
   • 80.  Konst och kultur8 203 000 euro
    • 03.  Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år), tillägg300 000 euro
    • 50.  Vissa understöd (reservationsanslag 3 år), tillägg8 331 000 euro
    • 53.  Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag), avdrag-428 000 euro
  • Huvudtitel 30

   30.  JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE13 750 000 euro
   • 10.  Utveckling av landsbygden7 400 000 euro
    • 40.  Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år), avdrag-23 000 000 euro
    • 41.  Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag), tillägg10 000 000 euro
    • 43.  Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år),  tillägg20 400 000 euro
   • 20.  Jordbruk och livsmedelsekonomi7 550 000 euro
    • 20.  Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag), tillägg4 950 000 euro
    • 43.  Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år), tillägg2 600 000 euro
   • 40.  Naturresursekonomi-1 200 000 euro
    • 22.  Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år), avdrag-1 500 000 euro
    • 31.  Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år), tillägg300 000 euro
    • 62.  Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 31

   31.  KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE113 566 000 euro
   • 01.  Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter73 314 000 euro
    • 01.  Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg297 000 euro
    • 02.  Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-3 158 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg52 242 000 euro
    • 88.  Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)23 933 000 euro
   • 10.  Trafik- och kommunikationsnäten28 960 000 euro
    • 20.  Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år), tillägg32 728 000 euro
    • 77.  Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år), avdrag-3 768 000 euro
    • 78.  Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 20.  Tjänster inom trafik, transport och kommunikation11 292 000 euro
    • 50.  Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år), tillägg3 521 000 euro
    • 51.  Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år), tillägg7 771 000 euro
  • Huvudtitel 32

   32.  ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-403 875 000 euro
   • 01.  Förvaltning5 046 000 euro
    • 01.  Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg909 000 euro
    • 02.  Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-243 000 euro
    • 03.  Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg3 460 000 euro
    • 04.  Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg700 000 euro
    • 05.  Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år), tillägg3 160 000 euro
    • 06.  Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 07.  Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år), avdrag-2 700 000 euro
    • 08.  Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år), avdrag-240 000 euro
   • 20.  Förnyelse och låga koldioxidutsläpp-296 030 000 euro
    • 40.  Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag), avdrag-36 550 000 euro
    • 41.  Energistöd (förslagsanslag), avdrag-111 480 000 euro
    • 47.  Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år), avdrag-15 000 000 euro
    • 48.  Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag), avdrag-133 000 000 euro
    • 49.  Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)— euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år)— euro
   • 30.  Sysselsättning och företagande-12 891 000 euro
    • 31.  Stöd till förplägnadsföretagare (reservationsanslag 2 år)3 200 000 euro
    • 42.  Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag), avdrag-16 000 000 euro
    • 51.  Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år), avdrag-1 591 000 euro
    • 95.  Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag), tillägg1 500 000 euro
   • 40.  Specialfinansiering för företag-100 000 000 euro
    • 47.  Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag), avdrag-100 000 000 euro
    • 88.  Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)— euro
  • Huvudtitel 33

   33.  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-194 190 000 euro
   • 01.  Förvaltning2 400 000 euro
    • 25.  Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år), tillägg400 000 euro
    • 29.  Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag), tillägg2 000 000 euro
   • 02.  Tillsyn2 600 000 euro
    • 03.  Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år), tilllägg1 000 000 euro
    • 20.  Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag), tillägg1 600 000 euro
   • 10.  Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster29 000 000 euro
    • 50.  Familjeförmåner (förslagsanslag), tillägg87 000 000 euro
    • 53.  Militärunderstöd (förslagsanslag), tillägg2 000 000 euro
    • 54.  Bostadsbidrag (förslagsanslag), avdrag-60 000 000 euro
   • 20.  Utkomstskyddet för arbetslösa-280 340 000 euro
    • 50.  Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag-130 000 000 euro
    • 52.  Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag), avdrag-150 000 000 euro
    • 55.  Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag), avdrag-340 000 euro
   • 40.  Pensioner-48 870 000 euro
    • 54.  Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag), tillägg1 130 000 euro
    • 60.  Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag), avdrag-50 000 000 euro
   • 60.  Av kommunerna anordnad social- och hälsovård101 000 000 euro
    • 35.  Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 37.  Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag), tillägg500 000 euro
    • 38.  Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)110 000 000 euro
    • 39.  Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år), avdrag-9 500 000 euro
   • 80.  Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare20 000 euro
    • 42.  Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år), tillägg20 000 euro
  • Huvudtitel 35

   35.  MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE-40 550 000 euro
   • 01.  Miljöförvaltningens omkostnader200 000 euro
    • 04.  Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år), tillägg200 000 euro
   • 10.  Miljö- och naturvård550 000 euro
    • 20.  Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag  3 år)— euro
    • 22.  Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 61.  Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år), tilllägg550 000 euro
   • 20.  Samhällen, byggande och boende-41 300 000 euro
    • 01.  Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)— euro
    • 34.  Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år), avdrag-4 900 000 euro
    • 37.  Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 52.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år), avdrag-7 000 000 euro
    • 53.  Understöd för främjande av sådan infrastruktur på arbetsplatsfastigheter som krävs för eldriven transport (reservationsanslag 3 år), avdrag-500 000 euro
    • 55.  Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)— euro
    • 56.  Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år), avdrag-28 900 000 euro
    • 60.  Överföring till Statens bostadsfond— euro
    • 95.  Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)— euro
  • Huvudtitel 36

   36.  RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN109 000 000 euro
   • 01.  Räntor på statsskulden109 000 000 euro
    • 90.  Ränta på statsskulden (förslagsanslag), tillägg109 000 000 euro
  • Anslagens totalbelopp: 65 703 000 euro

INKOMSTPOSTER

Avdelning 11SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet

01.Skatt på förvärvs- och kapitalinkomster
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 061 000 000 euro. 

19.Övriga inkomster av skattenatur

11.Förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 261 000 euro. 

Avdelning 12INKOMSTER AV BLANDAD NATUR

24.Utrikesministeriets förvaltningsområde

99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
Under momentet dras det av 3 386 000 euro. 

25.Justitieministeriets förvaltningsområde

20.Utsökningsavgifter
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 10 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
Motiveringen till momentet kompletteras så att inkomstposten under momentet budgeteras som nettoinkomst. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att inkomster som inflyter under momentet får användas till utgifter som föranleds av dröjsmålsräntor och kontoavskrivningar i fråga om bokföringsenheterna vid justitieministeriet, Åklagarmyndigheten, Utsökningsverket, Rättsregistercentralen och domstolsväsendet. 

26.Inrikesministeriets förvaltningsområde

98.Inkomster från EU
Under momentet dras det av 3 870 000 euro. 

27.Försvarsministeriets förvaltningsområde

99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 615 000 euro. 

28.Finansministeriets förvaltningsområde

50.Överföring från statens pensionsfond
Under momentet dras det av 12 000 000 euro. 

32.Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

30.Överföringar från fonder utanför statsbudgeten
Försörjningsberedskapscentralen kan låta bli att intäktsföra den vinstutdelning från Fingrid Oyj:s aktier som influtit 2021 i statsbudgeten. 
99.Övriga inkomster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 37 000 000 euro. 

33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

98.Återbäringar av statsunderstöd
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 1 000 000 euro. 
99.Övriga inkomster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 7 800 000 euro. 

39.Övriga inkomster av blandad natur

04.Återtagande av överförda anslag
Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 300 000 000 euro. 
20.Inkomster från faciliteten för återhämtning och resiliens
Under momentet dras det av 103 000 000 euro. 

Avdelning 13RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST

03.Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier

01.Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier
Under momentet dras det av 974 000 000 euro. 

Avdelning 15LÅN

03.Statens nettoupplåning och skuldhantering

01.Nettoupplåning och skuldhantering
Under momentet dras det av 256 717 000 euro. 

ANSLAG

Huvudtitel 23STATSRÅDETS KANSLI

01.Förvaltning

01.Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
02.Avlöningar till ministrarna och deras statssekreterare och specialmedarbetare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 600 000 euro. 

10.Ägarstyrningen

88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 226 000 000 euro. 

Huvudtitel 24UTRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Utrikesförvaltningen

01.Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 440 000 euro. 
20.Utgifter för kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 370 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 370 000 euro. 

10.Krishantering

20.Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

04. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 108 000 

05. 

Gemensamma utgifter 

7 644 000 

09. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av det nationella kortet för krishanteringsveteraner, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

9 625 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

1 367 000 

14. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

16 944 000 

15. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

1 367 000 

16. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

1 194 000 

18. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

7 501 000 

23. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak 

670 000 

24. 

Utgifter för EUNAVFOR MED-insatsen Irini 

1 537 000 

25. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

623 000 

Sammanlagt 

50 580 000 

30.Internationellt utvecklingssamarbete

66.Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 099 000 euro. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

1. 

Multilateralt utvecklingssamarbete 

229 214 000 

2. 

Utvecklingssamarbete med enskilda länder och regionerI anslaget ingår sammanlagt 1 663 000 euro i utgifter för samarbetsprojekt mellan ministeriet och Europeiska kommissionen och 1 500 000 euro för ersättning av förluster som orsakas av Finnfunds specialriskfinansiering. 

203 676 000 

3. 

Europeiska utvecklingsfonden 

45 755 000 

4. 

Utvecklingssamarbete som inte inriktats enligt land 

48 555 000 

5. 

Humanitärt bistånd 

127 650 000 

6. 

Planering, stödfunktioner och utvecklingspolitisk information inom utvecklingssamarbetet 

4 755 000 

7. 

Evaluering och intern revision inom utvecklingssamarbetet 

2 050 000 

8. 

Stöd till frivilligorganisationernas utvecklingssamarbete och information om utvecklingssamarbetet samt den kommunala sektorns utvecklingssamarbete 

87 950 000 

9. 

Räntestödsinstrument 

24 900 000 

Sammanlagt 

774 505 000 

Huvudtitel 25JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Ministeriet och förvaltningen

01.Justitieministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 40 000 euro. 
05.Rättsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 75 000 euro. 
21.Produktivitetsanslag för justitieministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget under momentets tvååriga användningstid får användas till avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken för uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst, i syfte att främja produktivitetsåtgärder. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget som reserverats för de temporära tilläggsresurser för behandling av miljötillstånd får användas under momentets tvååriga användningstid till avlönande av personal motsvarande högst 20 årsverken för uppgifter för viss tid, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 

10.Domstolar och rättshjälp

03.Omkostnader för övriga domstolar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 280 000 euro. 

30.Åklagare

01.Åklagarväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 280 000 euro. 

40.Verkställighet av straff

01.Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 572 000 euro. 
74.Arbeten vid öppna anstalter (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas under momentets treåriga användningstid till avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken i uppgifter för viss tid. 

Huvudtitel 26INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 410 000 euro. 
20.Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen (reservationsanslag 2 år)
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 220 000 euro. 
21.Utveckling av inrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 220 000 euro. 
24.EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 26 000 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 13 000 000 euro och av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 13 000 000 euro. 

10.Polisväsendet

01.Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 5 511 000 euro. 
20.Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 5 000 000 euro. 

20.Gränsbevakningsväsendet

01.Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 110 000 euro. 
70.Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 000 000 euro. 

30.Räddningsväsendet och nödcentralerna

01.Räddningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 900 000 euro. 
20.Särskilda utgifter (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av överföringsutgifter. 

40.Migration

01.Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 025 000 euro. 
21.Mottagande av flyktingar och asylsökande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 200 000 000 euro. 
63.Stöd till mottagningsverksamhetens kunder (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 42 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget på särskilda humanitära grunder eller för uppfyllande av internationella förpliktelser i enlighet med 93 § i utlänningslagen (301/2004) får användas till betalning av mottagningspenning, kompletterande mottagningspenning, brukspenning och utkomststöd till personer som tas till Finland. 

Huvudtitel 27FÖRSVARSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Försvarspolitik och förvaltning

01.Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 84 000 euro. 
66.Medlemsavgifter och finansieringsandelar (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 30 000 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga betalningsandelar samt finansiella bidrag till nationella och internationella sammanslutningar 

10.Militärt försvar

01.Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 12 104 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 15 783 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att 2022 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som Försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2022—2027, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 169 313 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2022). 
18.Anskaffning av försvarsmateriel (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 13 799 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 759 032 000 euro av anslaget får användas till betalning av utgifter för andra anskaffningar av försvarsmateriel än sådana som föranleds av beställningsfullmakter eller av ändringar i index och valutakurser i samband med beställningsfullmakter. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 i syfte att förbättra det militära försvarets prestationsförmåga får ingås nya avtal i anslutning till den materiella utvecklingen av Försvarsmakten så att de 2022—2028, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 386 578 000 euro (beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten, PVKEH 2022). 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det maximala beloppet för beställningsfullmakten för materiell utveckling av Försvarsmakten 2018 (PVKEH 2018) höjs med 104 000 000 euro så att användningen av beställningsfullmakten får föranleda staten utgifter på högst 2 009 922 000 euro 2018—2028. 
19.Anskaffning av multirollflygplan (reservationsanslag 5 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 262 400 000 euro. 

Dispositionsplan (1 000 euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för användning av beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan 2021 (HX 2021) 

02. 

Övrig finansiering av anskaffningen av multirollflygplan (högst) 

211 751 

03. 

Indexutgifter 

29 700 

04. 

Valutakursutgifter 

88 577 

Sammanlagt 

 

330 028 

Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det maximala beloppet för avtal som gäller anskaffning av multirollflygplan och avtal som har direkt samband med dem minskas med 188 000 000 euro så att statens utgifter för avtalen åren 2021—2031 får uppgå till högst 9 212 000 000 euro på prisnivån vid tidpunkten för sändandet av den slutliga anbudsförfrågan (beställningsfullmakten för anskaffning av multirollflygplan, HX 2021). 
50.Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet (fast anslag)
Under momentet dras det av 175 000 euro. 

30.Militär krishantering

20.Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

 

01. 

Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 

2 085 000 

03. 

Utgifter för militärobservatörsverksamheten 

643 000 

04. 

Resolute Support-insatsen, Afghanistan 

800 000 

05. 

Utgifter för utbildningsinsatsen i Irak 

4 770 000 

06. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Moçambique 

382 000 

07. 

Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 

8 713 000 

08. 

Programmet för utvecklande av krishanteringsstyrkor 

16 800 000 

11. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 

378 000 

12. 

Utgifter för EUNAVFOR MED Irini-insatsen i Medelhavet 

280 000 

15. 

Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 

6 215 000 

16. 

Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 

2 800 000 

17. 

Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 

340 000 

19. 

Utgifter för Natos utbildningsinsats i Irak (NMI) 

475 000 

20. 

I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 

22 497 000 

Sammanlagt 

 

67 178 000 

Huvudtitel 28FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 80 000 euro. 
88.Kapitalisering av Gasgrid Finland Oy (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 105 000 000 euro. 
Anslaget får användas för en investering i form av eget kapital som görs i Gasgrid Finland Oy. 

10.Beskattningen och Tullen

02.Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 125 000 euro. 

20.Tjänster för statssamfundet

01.Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 375 000 euro. 

30.Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen

03.Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 650 000 euro. 

40.Statens regional- och lokalförvaltning

01.Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 170 000 euro. 
03.Utveckling av servicestrukturer och statens förvaltningsstrukturer (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för anställning av visstidsanställd och ordinarie personal motsvarande högst tre årsverken. 

50.Pensioner och ersättningar

15.Pensioner (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 30 000 000 euro. 
50.Skadestånd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 

70.Utvecklande av statsförvaltningen

05.Stöd för och styrning av beredningen och genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet (reservationsanslag 3 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för anställning av visstidsanställd och ordinarie personal motsvarande högst 15 årsverken. 
20.Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 650 000 euro. 

80.Överföringar till landskapet Åland

30.Avräkning till Åland (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 471 000 euro. 
32.Särskilda bidrag till landskapet Åland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 12 600 000 euro. 
Anslaget får användas till betalning av särskilda bidrag enligt 51 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). 
34.Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 300 000 euro. 
35.Finansiering till landskapet Åland från faciliteten för återhämtning och resiliens (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 060 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att förskott på anslaget kan betalas ut. 

90.Stöd till kommunerna

32.Statsunderstöd till kommunernas incitamentssystem (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 8 000 000 euro. 

92.EU och internationella organisationer

Samtycke 
Motiveringen till kapitlet kompletteras så att statsrådet utan krav på motsäkerhet kan bevilja Finlands Bank en statsgaranti på högst 400 miljoner euro som säkerhet för eventuella förluster som föranleds av ett bilateralt lån som beviljas Internationella Valutafonden till förmån för fonden Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). 
03.Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 871 000 euro. 
68.Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 000 000 euro. 
69.Avgifter till Europeiska unionen (reservationsanslag 3 år)
Anslaget under momentet ändras till ett reservationsanslag på tre år. 

Huvudtitel 29UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom verksamhetsområdet

01.Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 1 600 000 euro av anslaget får användas till finansiering av utvecklingsprojekt som har godkänts av undervisnings- och kulturministeriet. 
04.Omkostnader för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 19 175 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 13 800 000 euro. 
21.Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 600 000 euro. 
53.Utveckling av kontinuerligt lärande och kompetens (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 604 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 10 604 000 euro av anslaget har reserverats för betalning av utgifter och understöd enligt programmet för digitalisering av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken i uppgifter för viss tid. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 1 604 000 euro. 

10.Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt fritt bildningsarbete

01.Omkostnader för statlig allmänbildande utbildning (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 000 000 euro. 
30.Statsandelar och statsunderstöd till driftskostnader för förskoleundervisning, grundläggande utbildning och småbarnspedagogik (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 3 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 63 500 000 euro av anslaget får användas för betalning av bidrag till småbarnspedagogik för barn till asylsökande och personer som får tillfälligt skydd. 
31. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att oberoende av maximiantalet enheter som berättigar till statsandel får av anslaget användas högst 16 830 000 euro som en statsandel på 100 procent för utbildning som godkänts i integrationsplanen för invandrare. 

20.Yrkesutbildning och gymnasieutbildning

30.Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningen (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 6 100 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till ett belopp av 1 005 636 000 euro till basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering för yrkesutbildning i enlighet med lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och till sådan strategifinansiering till anordnare av yrkesutbildning som beviljas i form av statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den ovannämnda lagen, varav 70 000 000 euro för att anställa lärare och handledare, öka antalet undervisningstimmar för timlärare samt för behovsprövade höjningar av den basfinansiering som beviljas för att anställa stödpersonal för undervisningen. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att antalet målinriktade studerandeår inom yrkesutbildningen är högst 184 800 studerandeår, varav antalet målinriktade studerandeår som hänför sig till utbildning som ordnas i form av arbetskraftsutbildning är minst 8 400 studerandeår. 

40.Högskoleundervisning och forskning

02.Riksarkivets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
53.Avkastning av penningspelsverksamheten för främjande av vetenskap (förslagsanslag)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 6 årsverken, inklusive tjänstemän som utnämnts till sin tjänst. 
55.Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att högst 12 650 000 euro av anslaget får användas till annan behovsprövad finansiering av yrkeshögskolor. 

70.Studiestöd

52.Statsborgen för studielån (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 000 000 euro. 

80.Konst och kultur

03.Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
50.Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 8 331 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas till betalning av understöd för att täcka kostnader för användning och underhåll av sanatoriefastigheten i Pemar. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att anslaget får användas till att täcka lokalkostnader för Bulevardens Teaterförening rf. 
Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att högst 1 500 000 euro av anslaget får användas till beviljande av understöd för Finlands Flygmuseums investeringsprojekt. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 500 000 euro. 
53.Statsunderstöd för lokalkostnader (fast anslag)
Under momentet dras det av 428 000 euro. 

Huvudtitel 30JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

10.Utveckling av landsbygden

40.Start- och investeringsbidrag till jordbruket (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 23 000 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas beslut om beviljande som hänför sig till övergångsperioden 2021—2022 till ett belopp av 77 000 000 euro och beslut om beviljande som hänför sig till återhämtningsmedel i EJFLU till ett belopp av 18 300 000 euro. 
41.Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 10 000 000 euro. 
43.Ersättningar för djurens välbefinnande (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 400 000 euro. 

20.Jordbruk och livsmedelsekonomi

20.Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 4 950 000 euro. 
43.Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 600 000 euro. 

40.Naturresursekonomi

22.Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 1 500 000 euro. 
31.Stödjande av vattenhushållnings- och fiskeriprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 300 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 300 000 euro. 
62.Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 20 313 000 euro. 

Huvudtitel 31KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01.Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 297 000 euro. 
02.Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 3 158 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 52 242 000 euro. 
88.Aktieförvärv (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 23 933 000 euro. 
Anslaget får användas till investeringar i aktiekapital eller i fonden för inbetalt fritt eget kapital i de projektbolag som ska bildas och ägas direkt av kommunikationsministeriet samt till myndighetsavgifter för bildandet av bolagen. Det inbetalda kapitalet får användas av projektbolag som bildats och ägs direkt av kommunikationsministeriet, för att täcka planeringskostnader för banor mot Åbo och Tammerfors och en bana österut och kostnader för organisering av verksamheten samt övriga kostnader. I planeringsbolagen ska statens ägarandel vara minst 51 procent. En förutsättning för kapitaliseringen är att städerna och eventuella andra offentliga samfund som drar nytta av projekten förbinder sig att betala en del av de totala kostnaderna för planeringen, så att statens andel av kostnaderna blir högst 51 procent. I frågor som är ekonomiskt eller samhälleligt betydande överlåter staten till ingen del sin beslutanderätt till projektbolagen. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 23 933 000 euro. 

10.Trafik- och kommunikationsnäten

20.Basunderhåll av transportinfrastrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 32 728 000 euro. 
Återtagandet på 600 000 euro i den andra tilläggsbudgeten 2022 av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten 2020 upphävs. 
77.Utveckling av trafikledsnätet (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 3 768 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till det projekt som gäller 
1) byggande av planskild anslutning till riksväg 15 i Paimenportti, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 17 000 000 euro 
2) förbättring av banan Tammerfors—Jyväskylä, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 24 500 000 euro 
3) riksväg 19 Seinäjoki—Lappo, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 31 000 000 euro 
4) riksväg 5, utvecklande av vägavsnittet Hurus—Hietanen, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 12 300 000 euro 
5) elektrifiering av banavsnittet Laurila—Torneå—Haparanda, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 18 000 000 euro 
6) förbättring av bangården i Joensuu, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 83 000 000 euro 
7) förbättring av bangården i Kuopio, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 42 000 000 euro 
8) Idensalmi—Ylivieska, elektrifiering och byggande av ett triangelspår i Idensalmi, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 64 000 000 euro 
9) utökning av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, fas 1, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 155 000 000 euro 
10) riksväg 4, utvecklande av vägavsnittet Äänekoski—Viitasaari, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 50 000 000 euro 
11) fast förbindelse till Karlö, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 106 000 000 euro 
12) främjande av planeringen av huvudbanan på avsnittet Tammerfors—Uleåborg, så att projektet inklusive de tidigare ingångna avtalen får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 6 800 000 euro 
13) utvecklande av bangården i Åbo och byggande av dubbelspår på sträckan Kuppis—Åbo, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 54 000 000 euro. 
Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet förbättring av riksväg 9 och trafikarrangemang för regionväg 562, Lentokentäntie, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 42 600 000 euro. 
78.Vissa trafikledsprojekt (reservationsanslag 3 år)
Fullmakt 
Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal i anslutning till projektet som gäller byggandet av en vägförbindelse till Suhanko, så att projektet får medföra utgifter för staten till ett belopp av högst 3 150 000 euro, under förutsättning att gruvdriften har inletts. 

20.Tjänster inom trafik, transport och kommunikation

50.Statsunderstöd för genomförande av det riksomfattande bredbandsprojektet och vissa andra uppgifter som omfattas av statligt stöd (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 521 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 3 521 000 euro. 
51.Understöd till tjänster inom trafik, transport och kommunikation (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 7 771 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 541 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 1 500 000 euro av anslaget har reserverats för projektet för utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3). 
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget får användas för statsunderstöd som betalas i form av informationssäkerhetssedlar samt för den nationella självfinansieringen av cyberkompetensprojekt i små och medelstora företag. 
Dispositionsplanen under momentet ändras som följer: 

Dispositionsplan (euro) 

 

 

Anskaffningsstöd för renodlade eldrivna personbilar inklusive stöd för etanol- och gaskonverteringar för personbilar 

13 521 000 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar 

4 500 000 

Anskaffningsstöd för el- och gasdrivna lastbilar 

5 000 000 

Utvecklande av ett ekosystem för elektrifierad tung trafik (RRF pelare 3) 

1 500 000 

Säkerhetsverksamhet för vägtrafik 

8 600 000 

Yrkesutbildning i samband med järnvägstrafiken 

841 000 

Prisstöd för lotsning i Saimenområdet och upprätthållande av beredskap för lotsning 

3 800 000 

Statsunderstöd som betalas i form av informationssäkerhetssedlar 

6 000 000 

Nationell självfinansieringsandel för små och medelstora företags cyberkompetensprojekt 

250 000 

Sammanlagt 

44 012 000 

Huvudtitel 32ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 909 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 2 099 000 euro av anslaget har reserverats för en reform av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3). 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 626 000 euro. 
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 243 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 
1) 60 000 euro för stärkande av Navigatorernas sektorsövergripande kompetens (RRF pelare 3) 
2) 1 176 000 euro för reformen av det kontinuerliga lärandet (RRF pelare 3) och 
3) 70 000 euro för programmet för påskyndande av tillväxten (RRF pelare 3) 
som en del av planen för återhämtning och resiliens. 
03.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 460 000 euro. 
04.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 700 000 euro. 
05.Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Business Finland (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 3 160 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att 6 000 000 euro av anslaget har reserverats för hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3). 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 160 000 euro. 
06.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget även får användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014). 
07.Patent- och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 2 700 000 euro. 
08.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 240 000 euro. 

20.Förnyelse och låga koldioxidutsläpp

40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 36 550 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det 2022 får fattas nya finansieringsbeslut till ett belopp av högst 571 518 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras dessutom så att 14 700 000 euro av fullmakten har reserverats för värdekedjan för mikroelektronik (RRF pelare 2), 7 300 000 euro av fullmakten har reserverats för utvecklingsmiljöer för 6G, artificiell intelligens och kvantberäkning (RRF pelare 2), 20 000 000 euro av fullmakten har reserverats för främjande av en innovations- och forskningsinfrastruktur (RRF pelare 3) samt så att 800 000 euro av anslaget och 1 000 000 euro av fullmakten har reserverats för stödjande av hållbar och digital tillväxt inom turistbranschen (RRF pelare 3). 
41.Energistöd (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 111 480 000 euro. 
Fullmakt 
Motiveringen till momentet ändras så att det av anslaget har reserverats 154 350 000 euro för investeringar i energiinfrastruktur (RRF pelare 1) och 124 350 000 euro för nyinvesteringar i energiteknik (RRF pelare 1) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. 
47.Främjande av en offentlig infrastruktur för laddning av el och tankning av gas i trafiken (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 15 000 000 euro. 
48.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 133 000 000 euro. 
49.Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)
Fullmakt 
År 2022 får man ingå förbindelser som gäller den nationella medfinansieringen av InvestEU-programmet och som efter år 2022 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 14 100 000 euro. 
88.Kapitalinvestering i Ilmastorahasto Oy (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 100 000 000 euro. 

30.Sysselsättning och företagande

31.Stöd till förplägnadsföretagare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 3 200 000 euro. 
Anslaget får i enlighet med lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag (403/2020) användas till stöd för förplägnadsrörelsers återanställning. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
42.Stödjande av företagens utvecklingsprojekt (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 16 000 000 euro. 
51.Offentlig arbetskrafts- och företagsservice (reservationsanslag 2 år)
Under momentet dras det av 1 591 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 1 980 000 euro. 
95.Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro. 

40.Specialfinansiering för företag

47.Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 100 000 000 euro. 
88.Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 50 000 000 euro. 

Huvudtitel 33SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Förvaltning

25.Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 400 000 euro. 
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 

02.Tillsyn

03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro. 
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 600 000 euro. 

10.Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster

50.Familjeförmåner (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 87 000 000 euro. 
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 2 000 000 euro. 
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 60 000 000 euro. 

20.Utkomstskyddet för arbetslösa

50.Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 130 000 000 euro. 
52.Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 150 000 000 euro. 
55.Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 340 000 euro. 

40.Pensioner

54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 1 130 000 euro. 
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)
Under momentet dras det av 50 000 000 euro. 

60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

35.Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen till momentet kompletteras så att av det anslag som överförts från 2021 får högst 2 622 000 euro med stöd av 18 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande användas till upphandling i syfte att avveckla köerna inom mentalvårdstjänsterna. 
37.Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 500 000 euro. 
38.Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 110 000 000 euro. 
Av det tvååriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2021 återtas 50 000 000 euro. 
Anslaget får användas 
1) till ersättning av kostnader för testning, vaccinering och vård av patienter för covid-19 samt för andra direkta covid-19-kostnader i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland 
2) till kostnader i anslutning till tekniken för testning av covid-19 
3) till kostnader för att stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19 i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner samt landskapet Åland 
4) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken, inklusive dem som utsetts till tjänsten, och till betalning av andra omkostnader som föranleds av verkställigheten samt till betalning av andra nödvändiga konsumtionsutgifter för administrering och samordning av understödshelheten. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
Motiveringen till momentet ändras så att av det anslag som överförts från 2021 får högst 895 000 000 euro användas till ersättning av kostnader för covid-19-testning och covid-19-spårning i form av statsunderstöd till kommuner och samkommuner, högst 5 000 000 euro till kostnader som hänför sig till covid-19-testningstekniken, högst 30 000 000 euro till kostnader för att stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19 samt högst 635 000 000 euro i form av statsunderstöd till kommuner, samkommuner och landskapet Åland till ersättning av andra direkta covid-19-kostnader. 
Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det anslag för att stärka hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena i anslutning till covid-19 som överförts från 2021 också får användas till ersättning av kostnaderna för testning vid gränsövergångsställena. Anslaget får även användas till betalning av andra direkta konsumtionsutgifter för administrering och samordning av understödshelheten. 
39.Utvecklande av servicestrukturen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 9 500 000 euro. 

80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare

42.Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 20 000 euro. 

Huvudtitel 35MILJÖMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

01.Miljöförvaltningens omkostnader

04.Finlands miljöcentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 200 000 euro. 

10.Miljö- och naturvård

20.Förebyggande och eftervård av miljöskador (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 2 000 000 euro. 
22.Vissa utgifter för miljövård (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 1 595 000 euro. 
61.Främjande av vatten- och miljövård (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett tillägg på 550 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 550 000 euro. 

20.Samhällen, byggande och boende

01.Omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (reservationsanslag 2 år)
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder. 
34.Understöd för slopande av olje- och gasuppvärmningen i fastigheter i kommuner, församlingar och föreningar (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 4 900 000 euro. 
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 11 000 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas kommuner, församlingar och föreningar för slopande av olje- eller gasuppvärmningssystem i sina byggnader och för byte av uppvärmningsform från olje- eller gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer. 
Understöd beviljas dock inte om uppvärmningssystemet ändras till ett byggnadsspecifikt uppvärmningssystem som använder fossila bränslen, om ett oljeuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med förnybar eldningsolja eller om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med biogas. 
Understödet beviljas till ett belopp av 20 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. 
Understödet beviljas kommuner till ett belopp av 30 % av de kostnader som godkänts i och realiserats till följd av understödsbeslutet. De understöd som beviljas kommunerna höjs med 5 procentenheter om kommunen har anslutit sig till ett frivilligt energieffektivitetsavtal. 
Som stödberättigande kostnader godkänns sedvanliga planerings-, rivnings-, återvinnings-, anordnings- och installationskostnader för ändring av uppvärmningssystemet, inklusive kostnader för byggande av anslutning samt kostnader för styrnings- och automationssystem och avlägsnande av oljecisterner. 
Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. 
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) är statsbidragsmyndighet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. 
37.Understöd för byggande som stöder den gröna omställningen (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 190 000 euro. 
52.Understöd för främjande av sådan infrastruktur i bostadshus som krävs för eldrivna transporter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 7 000 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) till sammanslutningar som äger bostadshus, för byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter. Med byggande av laddningsinfrastruktur för eldrivna transporter avses ändringar i fastigheters elsystem för att möjliggöra en funktionell beredskap för laddning av elbilar på bilplatser. Understöd kan också beviljas parkeringsbolag, om de genomför en boendeparkering som anges i detaljplanen enligt självkostnadsprincipen och den laddningsinfrastuktur som genomförs med understödet är avsedd att användas för boendeparkering. Understöd beviljas för projekt där en funktionell laddningsberedskap genomförs på minst fem bilplatser eller på fastigheter med färre än fem bilplatser för projekt där en funktionell laddningsberedskap genomförs på alla bilplatser. Understöd beviljas inte nybyggnadsobjekt 
2) till betalning av konsumtionsutgifterna för tryckning av instruktionsmaterial och anvisningar avsedda för dem som ansöker om understöd och till annan informationsförmedling, till de tjänsteresor som behövs för projektet samt till utgifter för datasystem i anknytning till beviljande och betalning av understöd 
3) till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst sex årsverken 
4) kostnader för laddningsanordningar, om laddningsanordningarna ägs direkt av den sammanslutning som ansöker om understöd eller av ett parkeringsbolag enligt 1 punkten och används för boendeparkering. En ytterligare förutsättning är att laddningsanordningen är försedd med en kopplingsanordning av typ 2 (uttag eller stickkontakt) som är avsedd för kontinuerlig regelbunden laddning av en elbil och att den har beredskap för användning av en effekt på 11 kW. Dessutom rekommenderas det att laddningsanordningen har en belastningsstyrningsfunktion eller att en sådan kan kopplas till den. 
Understöd beviljas till 35 % av de faktiska mervärdesskattebelagda totalkostnaderna, dock högst 90 000 euro per sökande. Som kostnader som berättigar till understödet godkänns ändringar i en fastighets elanslutning, eldragningar, elcentral, rördragningar och kabling samt därtill hörande normala markbyggnadsarbeten som krävs för byggande av laddningsinfrastruktur för elbilar. Skäliga kostnader för behovsinventering och planering kan understödjas om själva åtgärden för förbättrande av laddningsinfrastrukturen genomförs. Som stödberättigande kostnad per laddningsberedskap som genomförs inom projektet godkänns dock högst 4 000 euro. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet fattar beslut om understöd utifrån kostnadskalkyler som baserar sig på en plan. Utbetalningen sker enligt de faktiska kostnaderna högst till det beviljade beloppet. 
Alla laddningspunkter som byggs med understödet och den funktionella laddningskapaciteten ska vara försedda med 11 kW elmatning. Dimensioneringen av laddningssystemets laddningskapacitet och eventuell belastningsstyrning kan genomföras på ett sätt som är ändamålsenligt med tanke på tidpunkten för genomförandet av projektet. 
Understöd kan sökas i flera poster. Laddningsberedskap på minst fem platser ska färdigställas vid varje genomförande. Parkeringsbolagen ska genomföra laddningsberedskapen i enlighet med behovet av boendeparkering. Det system som genomförts med understödet eller delar av det får inte avvecklas i samband med en utvidgning. Laddningsanordningar kan med hjälp av understödet skaffas till en redan byggd laddningsinfrastruktur, för minst fem parkeringsplatser åt gången. I samtliga fall ska de anordningar som skaffas uppfylla de villkor som nämns i 4 punkten. 
Understödet beviljas av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. 
Understöd kan inte beviljas om den som ansöker om understöd har beviljats annat understöd för samma ändamål. På understödet tillämpas EU:s de minimis-förordning om statligt stöd. Understöd beviljas inte för uppfyllande av kraven enligt 6 § 2 mom. och 8 § 2 mom. i lagen om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning (733/2020). Den som ansöker om understöd ska i ansökan uppge om det är fråga om en sådan större renovering som avses i ovan nämnda bestämmelser. 
53.Understöd för främjande av sådan infrastruktur på arbetsplatsfastigheter som krävs för eldriven transport (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 500 000 euro. 
Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas till betalning av utgifter för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke. 
55.Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)
Av det treåriga reservationsanslag som beviljats i budgeten för 2020 återtas 933 000 euro. 
56.Understöd för att avstå från olje- och gasuppvärmning av bostadshus (reservationsanslag 3 år)
Under momentet dras det av 28 900 000 euro. 
Motiveringen under momentet ändras som följer: 
Anslaget får användas 
1) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för avlägsnande av oljeuppvärmningssystem och för ändring av uppvärmningsformen från oljeuppvärmning till andra uppvärmningsformer på det sätt som föreskrivs i förordning (803/2021) 
2) till understöd som med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) beviljas småhusägare för avlägsnande i småhus av primära uppvärmningssystem som använder naturgas och för ändring av uppvärmningsformen från gasuppvärmning till andra uppvärmningsformer 
3) till information om understödet samt till betalning av konsumtionsutgifter som hänför sig till beredning av handlednings- och instruktionsmaterial avsedda för dem som ansöker om understöd och till informationsstödet till dem som ansöker om understöd. 
Den som avstår från ett uppvärmningssystem som använder naturgas kan beviljas understöd för kostnader som föranleds av avlägsnande av ett primärt uppvärmningssystem som använder fossil naturgas i ett småhus för boende året runt och av ändring av uppvärmningsformen till andra uppvärmningssystem, med undantag av byggnadsspecifika uppvärmningssystem som använder fossila bränslen. 
Understöd beviljas dock inte om ett gasuppvärmningssystem ändras så att det fungerar med biogas. Understödet beviljas till ett belopp av 4 000 euro per gasuppvärmningssystem i småhus, när man övergår från gasuppvärmning till fjärrvärme, jordvärmepump eller luft-vattenvärmepump, och till ett belopp av 2 500 euro per gasuppvärmningssystem i småhus när man övergår från gasuppvärmning till andra uppvärmningssystem. Understödet beviljas i enlighet med en kostnadskalkyl som grundar sig på en plan. Understöd kan beviljas för kostnader som uppstått efter den 7 april 2022. Betalningen sker enligt de faktiska kostnaderna. 
Understöd beviljas inte till den del som kostnaderna med stöd av lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009) eller bolagsordningen ska betalas av bostadsaktiebolaget. 
Understödet beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen och utbetalningen sköts av NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. 
Understöd kan inte beviljas, om sökanden har beviljats annat understöd för samma ändamål eller om bostadsbyggnaden används för sådan ekonomisk verksamhet som avses i EU-rättens regler om statligt stöd. 
Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut. 
60.Överföring till Statens bostadsfond
Understöd 
Motiveringen till momentet ändras så att det år 2022 av Statens bostadsfonds medel med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) för bostadsbyggnader får beviljas understöd för energieffektivitet på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning (1341/2019) och understöd för förnyande av fjärrvärmeanläggningar så att anläggningarna lämpar sig för lågtemperaturfjärrvärme på det sätt som föreskrivs i statsrådets förordning (773/2022), till ett belopp av sammanlagt högst 70 000 000 euro. 
95.Nationell medfinansiering av InvestEU-programmet (förslagsanslag)
Fullmakt 
År 2022 får man ingå förbindelser som gäller den nationella medfinansieringen av InvestEU-programmet och som efter år 2022 föranleder utgifter till ett sammanlagt värde av högst 45 650 000 euro. 

Huvudtitel 36RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN

01.Räntor på statsskulden

90.Ränta på statsskulden (förslagsanslag)
Under momentet beviljas ett tillägg på 109 000 000 euro. 

Riksdagen har beslutat att den nu godkända fjärde tilläggsbudgeten för 2022 tillämpas från och med den 1 december 2022. 

Helsingfors 25.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman 
 
 
 
generalsekreterare