Senast publicerat 29-01-2022 00:31

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 179/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman vårperioden 2022
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,KoU,FrU vårperioden 2022
B 17/2021 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd,FrU 10.2.2022
För utlåtande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetHaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd,GrU 24.2.2022
RP 106/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckningPuVL 7/2021 vp, FsUU 7/2021 rd,GrU 9.2.2022
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenTaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd,GrU 23.2.2022
RP 112/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishanteringGrU 24.2.2022
RP 132/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med denGrU vårperioden 2022
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemGrU vårperioden 2022
RP 137/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningenGrU 9.2.2022
RP 141/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagenTaVL 48/2021 vp, EkUU 48/2021 rd,GrU 17.2.2022
RP 163/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvättGrU,EkU 17.2.2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU vårperioden 2022
RP 198/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med denGrU 10.2.2022
RP 225/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattformGrU vårperioden 2022
utrikesutskottet
För betänkande
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaSiVL 25/2021 vp, KuUU 25/2021 rd, TyVL 13/2021 vp, AjUU 13/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd,FvU höstperioden 2021
finansutskottet
För betänkande
RP 137/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningenGrU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 19/2019 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolagPeVL 4/2020 vp, GrUU 4/2020 rd väntar ett ny RP
RP 35/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystemPeVL 40/2021 vp, GrUU 40/2021 rd väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 106/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckningPuVL 7/2021 vp, FsUU 7/2021 rd,GrU väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 112/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishanteringGrU väntas GrUU, vårperioden 2021
RP 134/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystemGrU väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 163/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvättGrU,EkU väntäs GrUU och EkUU, vårperioden 2022
RP 173/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kompletterande lagstiftning om EU:s in- och utresesystem och EU-systemet för reseuppgifter och resetillståndGrU väntas GrUU, vårperioden 2022
RP 187/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen Vårperioden 2022
RP 217/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen och om ändring av 6 § i polisförvaltningslagen Vårperioden 2022
SRR 6/2021 rdStatsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandetTrVL 2/2021 vp, SiVL 26/2021 vp, TyVL 15/2021 vp, KuUU 26/2021 rd, ReUU 2/2021 rd, ShUU 19/2021 rd, StVL 19/2021 vp, AjUU 15/2021 rd mars/april 2022
B 9/2021 rdVerksamhetsberättelse 2020 dataombudsmannens byrå februari 2022
För utlåtande
SRR 5/2021 rdUtvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperiodernaSiVL 25/2021 vp, KuUU 25/2021 rd, TyVL 13/2021 vp, AjUU 13/2021 rd, YmVL 19/2021 vp, MiUU 19/2021 rd,FvU i början av februari 2022
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp vårsession 2022
För betänkande
RP 7/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av strafflagen vårsession 2022
RP 57/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den februari 2022
RP 90/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområdeVaVL 7/2021 vp, FiUU 7/2021 rd vårsession 2022
RP 109/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagenTaVL 35/2021 vp, EkUU 35/2021 rd,GrU -
RP 132/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med denGrU -
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den vårsession
För utlåtande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU vårsession 2021
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 250/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion AbPeVL 32/2021 vp, GrUU 32/2021 rd
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU
För utlåtande
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,KoU,FrU
jord- och skogsbruksutskottet
RP 30/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendragPeVL 47/2021 vp, GrUU 47/2021 rd
försvarsutskottet
För betänkande
RP 182/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnorTyVL 16/2021 vp, GrUU 49/2021 rd, PeVL 49/2021 vp, AjUU 16/2021 rd veckan 47
kulturutskottet
För betänkande
RP 127/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildningPeVL 48/2021 vp, GrUU 48/2021 rd
RP 223/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk vårperioden
RP 224/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik vårperioden
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 56/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendetHaVL 28/2021 vp, FvUU 28/2021 rd,GrU
RP 141/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagenTaVL 48/2021 vp, EkUU 48/2021 rd,GrU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 211/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Geologiska forskningscentralen
RP 139/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och till lagar som har samband med den vecka 6
RP 203/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till en reform av lagstiftningen om säkerställda obligationer vecka 5
RP 208/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om överensstämmelse för skodon och textilprodukter, ändring av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter vecka 7
RP 221/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 kap. i bokföringslagen vecka 6
RP 228/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning vecka 7
RP 229/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om komplettering av en EU-förordning som gäller tillhandahållande och distribution av en paneuropeisk privat pensionsprodukt samt till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av försäkringsbolagslagen vecka 8
För utlåtande
RP 163/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvättGrU,EkU vecka 6
framtidsutskottet
B 8/2021 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020SiVL 23/2021 vp, KuUU 23/2021 rd, LaVL 17/2021 vp, LaUU 17/2021 rd,KoU,FrU
B 17/2021 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020LaVL 19/2021 vp, LaUU 19/2021 rd,FrU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 198/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med denGrU GrUU saknas, vårperioden 2022
RP 225/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om behandling av kunduppgifter inom arbets- och näringsförvaltningen och om en serviceplattformGrU GrUU saknas, vårperioden 2022