Senast publicerat 04-12-2022 00:34

Propositioner (RP), berättelser (B), redogörelser (SRR) och meddelanden (SRM) under behandling i fackutskotten

NummerRubrikUtlåtandeSka lämnas senastKlart enligt utskottsrådets bedömning
grundlagsutskottet
För betänkande
RP 64/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av medborgarskapslagen
RP 192/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om karens i anslutning till uppdraget som medlem av statsrådet och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
RP 254/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenJsU,EkU,AjU
B 18/2022 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UtU,FvU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FsU,UndU,FrU
För utlåtande
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretEkUU 46/2022 rd, SiVL 22/2022 vp, TaVL 46/2022 vp, KuUU 22/2022 rd,GrU
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU
RP 132/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 133/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitetGrU
RP 140/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagenPuVL 9/2022 vp, FsUU 9/2022 rd,GrU
RP 145/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningenGrU
RP 184/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om RäddningsinstitutetGrU
RP 186/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med denMiU,GrU
RP 189/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med denLaVL 29/2022 vp, LaUU 29/2022 rd,GrU
RP 191/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenGrU,FvU,EkU
RP 208/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,GrU,AjU
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU
RP 224/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärendenGrU
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetGrU,FvU,FsU
RP 244/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med demGrU
RP 246/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med denGrU
RP 247/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagenGrU
RP 267/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsserviceGrU
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetGrU,LaU
RP 299/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med denGrU
RP 301/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med denGrU
utrikesutskottet
För betänkande
RP 193/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd och till vissa lagar som har samband med denPeVL 75/2022 vp, GrUU 75/2022 rd, PuVL 11/2022 vp, FsUU 11/2022 rd, FvUU 29/2022 rd, HaVL 29/2022 vp09.12.2022
För utlåtande
B 18/2022 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UtU,FvU
finansutskottet
För betänkande
RP 154/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023ShUU 13/2022 rd, TuVL 5/2022 vp, TyVL 15/2022 vp, UaVL 4/2022 vp, YmVL 39/2022 vp, SiVL 25/2022 vp, HaVL 28/2022 vp, LiVL 31/2022 vp, UtUU 4/2022 rd, StVL 13/2022 vp, KuUU 25/2022 rd, FrUU 5/2022 rd, PuVL 7/2022 vp, LaVL 24/2022 vp, EkUU 48/2022 rd, JsUU 25/2022 rd, TaVL 48/2022 vp, MmVL 25/2022 vp, MiUU 39/2022 rd, KoUU 31/2022 rd, FvUU 28/2022 rd, FsUU 7/2022 rd, AjUU 15/2022 rd, LaUU 24/2022 rd,StoU,UndU 9.12.2022 eller 13.12.2022
RP 224/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärendenGrU
RP 257/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen samt till lagar som har samband med dem
RP 279/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden
RP 280/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker
RP 281/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt
RP 310/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar
revisionsutskottet
För betänkande
B 21/2022 rdStatens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2022
B 23/2022 rdStatens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid välfärdsområdesvalet 2022
För utlåtande
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningFsU,ReU,EkU
förvaltningsutskottet
För betänkande
RP 31/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen januari-februari 2023
RP 53/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal januari-februari 2023
RP 72/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagenEkUU 49/2022 rd, TaVL 49/2022 vp, PeVL 52/2022 vp, GrUU 52/2022 rd vecka 48/2022
RP 103/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagenPeVL 44/2022 vp, GrUU 44/2022 rd december 2022
RP 108/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med denGrU väntas GrUU, januari/februari 2023
RP 114/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med denGrUU 74/2022 rd, PeVL 74/2022 vp, TyVL 14/2022 vp, AjUU 14/2022 rd väntas GrUU, januari 2023
RP 132/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med denGrU väntas GrUU, januari-februari 2023
RP 133/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitetGrU väntas GrUU, januari-februari 2023
RP 145/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningenGrU väntas GrUU, januari 2023
RP 149/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med denPeVL 55/2022 vp, GrUU 55/2022 rd januari-februari 2023
RP 184/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om RäddningsinstitutetGrU väntas GrUU, januari-februari 2023
RP 208/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,GrU,AjU väntas GrUU och AjUU, januari-februari 2023
RP 241/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraffKoUU 36/2022 rd, LiVL 36/2022 vp vecka 49/2022
RP 253/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper januari 2023
RP 255/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagenKuU väntas KuUU, januari 2023
RP 256/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden januari 2023
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetGrU,LaU väntas GrUU och LaUU, januari 2023
RP 275/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen
RP 276/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om begäran om omprövning som gäller automatiserat beslutsfattande vid Migrationsverket
RP 294/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och av utlänningslagen januari-februari 2023
SRR 11/2021 rdStatsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningenLiVL 13/2022 vp, KoUU 13/2022 rd, PuVL 2/2022 vp, FsUU 2/2022 rd januari 2023
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningFsU,ReU,EkU väntas ReUU, FsUU och EkUU, februari 2023
För utlåtande
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenGrU,FvU,EkU januari 2023
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU januari 2023
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetGrU,FvU,FsU vecka 49
RP 309/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansieringFvU
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,JsU,FvU,ShU januari 2023
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassKuU,FvU,EkU början av februari 2023
B 18/2022 rdRiksdagens justitieombudsmans berättelse år 2021KuUU 28/2022 rd, SiVL 28/2022 vp,UtU,FvU
lagutskottet
RP 165/2020 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagenGrUU 40/2020 rd, PeVL 40/2020 vp07.12.2022
För betänkande
RP 172/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av äktenskapslagen och till lagar som har samband med den vecka 2/3
RP 87/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden samt med förslag till lag om ändring av 11 kap. i strafflagen 8.12.2022 / 13.12.2022
RP 93/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om översyn av bestämmelserna om besvärsinstans i vissa lagar och vissa tekniska bestämmelserPeVL 39/2022 vp, GrUU 39/2022 rd tammikuu 2023
RP 98/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistretEkUU 46/2022 rd, SiVL 22/2022 vp, TaVL 46/2022 vp, KuUU 22/2022 rd,GrU höstsession 2022
RP 200/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av föreningslagen08.12.2022
RP 201/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 kap. 8 och 8 b § i rättegångsbalken 13.12.2022 / vecka 2-3
RP 217/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med demGrU,FvU februari 2023
RP 251/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om företagssanering och till lagar som har samband med den januari/februari 2023
RP 271/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen januari/februari 2023
För utlåtande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU vecka 2/3
RP 273/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhetGrU,LaU januari 2023
kommunikationsutskottet
För betänkande
RP 220/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med denLaU
RP 58/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av postlagenPeVL 42/2022 vp, GrUU 42/2022 rd
RP 70/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av körkortslagen
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetGrU,FvU,FsU
RP 261/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och av 127 och 128 § i lagen om transportservice
RP 262/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om ändring av överenskommelsen om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
RP 263/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa lagar som gäller transportsektorn
RP 264/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster
RP 290/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och andra administrativa förfaranden för vissa projekt avseende det transeuropeiska transportnätet samt till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 74 § i banlagen
RP 291/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av fordonslagen och till lagar som har samband med den
RP 292/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Konungariket Kambodja om luftfart
RP 293/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassKuU,FvU,EkU
För utlåtande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationPeVL 58/2022 vp, GrUU 58/2022 rd, EkUU 43/2022 rd, TaVL 43/2022 vp,KoU18.05.2022
jord- och skogsbruksutskottet
För betänkande
RP 83/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till veterinärvårdslag och till vissa lagar som har samband med denPeVL 49/2022 vp, GrUU 49/2022 rd
RP 96/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket och av 7 och 37 § i universitetslagenSiVL 20/2022 vp, KuUU 20/2022 rd
RP 186/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med denMiU,GrU
RP 260/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för främjande av hästuppfödning och hästsport
SRR 7/2022 rdStatsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektornEkU,MiU
För utlåtande
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenJsU,EkU,AjU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,JsU,EkU
SRR 6/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrateginLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,JsU,MiU
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,JsU,FvU,ShU
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU
försvarsutskottet
För betänkande
RP 221/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till militärfordonslag och till lag om ändring av vägtrafiklagenKoUU 38/2022 rd, LiVL 38/2022 vp
För utlåtande
RP 243/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhetGrU,FvU,FsU
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningFsU,ReU,EkU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FsU,UndU,FrU
kulturutskottet
För betänkande
RP 43/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikationPeVL 58/2022 vp, GrUU 58/2022 rd, EkUU 43/2022 rd, TaVL 43/2022 vp,KoU
RP 259/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av idrottslagen vecka 49
RP 282/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde till följd av ändringen av lotterilagen
För utlåtande
RP 255/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagenKuU vecka 49
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassKuU,FvU,EkU vecka 48
social- och hälsovårdsutskottet
För betänkande
RP 110/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret
RP 138/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvårdPeVL 60/2022 vp, GrUU 60/2022 rd
RP 189/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med denLaVL 29/2022 vp, LaUU 29/2022 rd,GrU
RP 191/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med denGrU
RP 203/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
RP 246/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med denGrU
RP 247/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagenGrU
RP 269/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om finansiering av föreningar och stiftelser inom social- och hälsovården
RP 298/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
RP 299/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med denGrU
RP 300/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik
RP 301/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med denGrU
RP 304/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tobakslagen
RP 309/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansieringFvU
RP 312/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
B 8/2022 rdVerksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021
För utlåtande
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,JsU,FvU,ShU
ekonomiutskottet
För betänkande
RP 236/2021 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om FinansinspektionenPeVL 21/2022 vp, HaVL 11/2022 vp, GrUU 21/2022 rd, FvUU 11/2022 rd, LaVL 7/2022 vp, LaUU 7/2022 rd
RP 48/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagenStVL 9/2022 vp, ShUU 9/2022 rd, SiVL 14/2022 vp, KuUU 14/2022 rd
RP 101/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som begränsar hushållens skuldsättning
RP 109/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön och 1 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter
RP 115/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och 6 b § i straffregisterlagen
RP 116/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab
RP 119/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning
RP 126/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagenPeVL 61/2022 vp, GrUU 61/2022 rd, YmVL 42/2022 vp, MiUU 42/2022 rd
RP 195/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s marknadskontrollförordning inom vissa produktsektorer
RP 212/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om återhämtning och resolution av centrala motparter
RP 218/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
RP 232/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen samt till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 6 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen vecka 49
RP 244/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med demGrU
RP 267/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsserviceGrU
RP 268/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
RP 278/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem
RP 296/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas
RP 297/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
RP 307/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden
SRR 6/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrateginLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,JsU,MiU
SRR 8/2022 rdStatsrådets redogörelse om försörjningsberedskapenTrVL 4/2022 vp, SiVL 27/2022 vp, PuVL 10/2022 vp, ReUU 4/2022 rd, FsUU 10/2022 rd, KoUU 35/2022 rd, KuUU 27/2022 rd, LiVL 35/2022 vp,JsU,FvU,ShU
B 9/2022 rdJubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2021 vecka 49
B 22/2022 rdRiksdagens bankfullmäktiges berättelse 2021
För utlåtande
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenGrU,FvU,EkU
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenJsU,EkU,AjU
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,JsU,EkU vecka 2
SRR 7/2022 rdStatsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektornEkU,MiU vecka 2
SRR 9/2022 rdStatsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltningFsU,ReU,EkU
SRR 10/2022 rdStatsrådets redogörelse Finlands digitala kompassKuU,FvU,EkU
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU
underrättelsetillsynsutskottet
För betänkande
B 13/2022 rdUnderrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2021
För utlåtande
RP 154/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023ShUU 13/2022 rd, TuVL 5/2022 vp, TyVL 15/2022 vp, UaVL 4/2022 vp, YmVL 39/2022 vp, SiVL 25/2022 vp, HaVL 28/2022 vp, LiVL 31/2022 vp, UtUU 4/2022 rd, StVL 13/2022 vp, KuUU 25/2022 rd, FrUU 5/2022 rd, PuVL 7/2022 vp, LaVL 24/2022 vp, EkUU 48/2022 rd, JsUU 25/2022 rd, TaVL 48/2022 vp, MmVL 25/2022 vp, MiUU 39/2022 rd, KoUU 31/2022 rd, FvUU 28/2022 rd, FsUU 7/2022 rd, AjUU 15/2022 rd, LaUU 24/2022 rd,StoU,UndU
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FsU,UndU,FrU
framtidsutskottet
För utlåtande
B 19/2022 rdJustitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2021FsU,UndU,FrU
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
För betänkande
RP 35/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet senast Februari 2023
RP 175/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företagGrUU 68/2022 rd, PeVL 68/2022 vp
RP 207/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicenGrU,FvU,EkU GrUU, FVUU och EkUU
RP 215/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap 1 § i arbetsavtalslagen och 13 kap 15 § i lagen om sjöarbetsavtal
RP 265/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av personalfondslagen och 65 § i inkomstskattelagen
RP 295/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som främjar sysselsättningen veckan 2
RP 303/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
RP 306/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetarskyddslagen
SRR 5/2022 rdStatsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken KuUU 31/2022 rd, SiVL 31/2022 vp viikko 2
För utlåtande
RP 208/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med denSiVL 26/2022 vp, KuUU 26/2022 rd,GrU,AjU
RP 274/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagenJsU,EkU,AjU viim. 31.1.2023
miljöutskottet
För betänkande
RP 139/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med denGrUU 64/2022 rd, PeVL 64/2022 vp, EkUU 51/2022 rd, TaVL 51/2022 vp
RP 140/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagenPuVL 9/2022 vp, FsUU 9/2022 rd,GrU
RP 248/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den31.01.2023
RP 249/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande31.01.2023
RP 250/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag09.02.2023
RP 270/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd16.02.2023
RP 308/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark16.02.2023
SRR 4/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035LiVL 32/2022 vp, KoUU 32/2022 rd,JsU,EkU02.02.2023
B 24/2022 rdKlimatårsberättelse 2022KoUU 37/2022 rd, LiVL 37/2022 vp,JsU,EkU09.02.2023
För utlåtande
RP 186/2022 rdRegeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med denMiU,GrU
SRR 6/2022 rdStatsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrateginLiVL 33/2022 vp, KoUU 33/2022 rd,JsU,MiU
SRR 7/2022 rdStatsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektornEkU,MiU