Senast publicerat 04-12-2022 00:36

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 5/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
U 73/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar (COM(2022) 245 final)
U 84/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för medietjänster på den inre marknaden (europeisk mediefrihetsakt) och om ändring av direktiv 2010/13/EU
E 133/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
utrikesutskottet
U 87/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska utrikestjänstens preliminära förslag om att höja det övergripande finansiella taket för den europeiska fredsfaciliteten för åren 2021–2027
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 57/2021 rdUJ 34/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)
E 34/2017 rdEJ 9/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
För kännedom
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
finansutskottet
För utlåtande
U 88/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)
U 89/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)
För eventuella åtgärder
E 14/2020 rdEJ 10/2022 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
revisionsutskottet
För eventuella åtgärder
E 139/2022 rdStatsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport 2021
förvaltningsutskottet
För eventuella åtgärder
E 89/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
lagutskottet
För utlåtande
U 82/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI
jord- och skogsbruksutskottet
För eventuella åtgärder
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
För kännedom
U 66/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tillfälligt upphävande av tullar för råvaror för kvävegödselmedel)
E 2/2022 rdStatsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport
E 85/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens delegerade akter som antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi och som fastställer regler för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung med el från förnybara energikällor samt metoden för bedömning av minskningar av växthusgasutsläpp från vissa bränslen
försvarsutskottet
USP 38/2022 rdStatsrådets utredning: Utveckling av det nordiska försvarssamarbetet
För eventuella åtgärder
E 47/2022 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning
E 69/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om investeringsunderskotten inom försvaret
E 145/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
USP 19/2022 rd
USP 26/2022 rdStatsrådets utredning: intensifiering av samarbetet mellan Finland och Förenta staterna
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
USP 4/2022 rdUTPJ 43/2022 vpStatsrådets utredning: Lämnande av internationellt bistånd till Ukraina
USP 40/2022 rdStatsrådets utredning: Det nordiska försvarssamarbetets (Nordefco) ministermöte 22.11.2022
kulturutskottet
För eventuella åtgärder
E 148/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands utträde ur Europeiska infrastrukturen för avancerad överbryggande forskning inom medicin i form av ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eatris-Eric)
E 151/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om översynen av Barcelonamålen för förskoleverksamhet och barnomsorg
social- och hälsovårdsutskottet
För eventuella åtgärder
E 150/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om tillgång till långvarig vård och omsorg av god kvalitet och till rimlig kostnad
E 152/2022 rdStatsrådets utredning: En europeisk strategi för vård och omsorg
ekonomiutskottet
E 153/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av en marknadskorrigeringsmekanism för att skydda medborgarna och ekonomin mot alltför höga gaspriser
För utlåtande
U 56/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG
U 70/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 93, 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av statligt stöd till sektorerna för järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och multimodala transporter (bemyndigandeförordning på transportområdet)
U 81/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ett lagstiftningspaket om ett krisinstrument för den inre marknaden (SMEI-paketet)
U 82/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister och om skadeståndsansvar gällande AI
U 85/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete på unionens marknad (COM(2022) 453 final)
För eventuella åtgärder
U 57/2021 rdUJ 34/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)
U 71/2021 rdUJ 26/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
U 78/2022 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till revidering av en Europaparlamentets och rådets förordning (finansiella regler för unionens allmänna budget; omarbetning av budgetförordningen)
E 14/2020 rdEJ 10/2022 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
E 9/2021 rdEJ 3/2022 vpStatsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro
E 112/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser
E 31/2022 rdEJ 9/2022 vpStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till tillfällig ram för statligt stöd i kristider för att stödja ekonomin efter Rysslands invasion i Ukraina
E 35/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor
E 57/2022 rdStatsrådets utredning: Samråd med kommissionen: krisinstrument för den inre marknaden
E 58/2022 rdStatsrådets utredning: Översyn av paketresedirektivet
E 68/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen
E 79/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag
E 80/2022 rdStatsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina
E 85/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens delegerade akter som antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi och som fastställer regler för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung med el från förnybara energikällor samt metoden för bedömning av minskningar av växthusgasutsläpp från vissa bränslen
E 93/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Kortsiktiga interventioner på energimarknaden och långsiktiga förbättringar av elmarknadens utformning – en handlingslinje
E 94/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s plan för energibesparing
E 95/2022 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s externa energiengagemang i en föränderlig värld
E 109/2022 rdStatsrådets utredning: En ny europeisk agenda för innovation
E 118/2022 rdStatsrådets utredning: Om ändring av kommissionens förfaranden för statligt stöd till att motsvara kraven i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen, FördrS 122/2004)
E 119/2022 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om godkännande av kommissionens delegerade förordning och OECD:s exportkreditarrangemang som utgör bilaga till den
E 145/2022 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi från unionens sida för att stärka den kritiska infrastrukturens motståndskraft
E 146/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2023: En beslutsam och enad union
E 149/2022 rdStatsrådets utredning: Förhandspåverkan: Resor – bättre skydd av passagerare och deras rättigheter
För kännedom
E 98/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till ett paket för att spara gas inför vinter
E 120/2022 rdStatsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2022
E 133/2022 rdStatsrådets utredning: Aktuell översikt över regleringen av internationella informationsflöden i EU
framtidsutskottet
U 28/2021 rdUJ 29/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
För eventuella åtgärder
E 97/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet
E 47/2022 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En EU-strategi för rymdtrafikledning – En EU-insats för en global utmaning
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 34/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning (2021–2027), (2) Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation (2021–2027), (3) rådets förordning om inrättande av Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram för perioden 2021-2025 som kompletterar Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, (4) rådets beslut om ändring av beslut 2007/198/Euratom om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag, samt en promemoria om förslagen, och (5) Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2015/EU
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
E 21/2022 rdStatsrådets utredning: Kommissionens försvarspaket: kommissionens bidrag till det europeiska försvaret och färdplan för kritisk teknik för säkerhet och försvar
E 43/2022 rdStatsrådets utredning: Finlands nationella reformprogram 2022
E 133/2022 rdStatsrådets utredning: Aktuell översikt över regleringen av internationella informationsflöden i EU
miljöutskottet
För eventuella åtgärder
U 57/2021 rdUJ 34/2022 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)