Senast publicerat 29-09-2021 00:33

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För eventuella åtgärder
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
utrikesutskottet
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 10/2011 rdUJ 2/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan (Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan)
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 26/2021 rdStatsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
För kännedom
E 171/2013 rdEJ 25/2020 vpStatsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
E 32/2021 rd
revisionsutskottet
För eventuella åtgärder
E 90/2021 rdStatsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2020
förvaltningsutskottet
För utlåtande
U 41/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet
För eventuella åtgärder
U 42/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)
E 103/2021 rdStatsrådets utredning: Översyn av webbtillgänglighetsdirektivet
lagutskottet
För utlåtande
U 44/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område
kommunikationsutskottet
U 36/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)
U 47/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
U 48/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet
E 107/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/NAIADES III: Främja framtidssäkrad transport på EU:s inre vattenvägar
För eventuella åtgärder
E 97/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet
E 103/2021 rdStatsrådets utredning: Översyn av webbtillgänglighetsdirektivet
jord- och skogsbruksutskottet
U 47/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
E 98/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/0953 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
E 106/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny EU-skogsstrategi för 2030
E 108/2021 rdFörslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten, Ices rekommendationer i fråga om lax och västlig torsk
För eventuella åtgärder
E 95/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040
E 97/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
E 104/2021 rdStatsrådets utredning om kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) vad gäller antagandet av en rekommendation om ändring av del II i bilaga III till den konventionen
försvarsutskottet
För eventuella åtgärder
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
U 46/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för experimentell ekosystemforskning (anslutning till AnaEE ERIC-konsortiet)
ekonomiutskottet
U 47/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
U 48/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet
E 105/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om kortfristig exportkreditförsäkring
För utlåtande
U 31/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
U 38/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter
U 42/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)
U 43/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)
U 45/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (produktsäkerhetsförordningen)
För eventuella åtgärder
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
framtidsutskottet
U 28/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act )
E 86/2021 rdStatsrådets utredning: Föregripande inflytande: Europeiska unionens datalag
För eventuella åtgärder
E 48/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Digital kompass 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet
E 62/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Meddelande om en europeisk strategi för artificiell intelligens
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 3/2021 vp
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
miljöutskottet
U 47/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652
U 48/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet
E 106/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny EU-skogsstrategi för 2030
E 108/2021 rdFörslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten, Ices rekommendationer i fråga om lax och västlig torsk
För eventuella åtgärder
E 98/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/0953 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi