Senast publicerat 29-01-2022 00:33

EU-ärenden (U, E, USP) under behandling i fackutskotten

NummerNyaste kompletterande skrivelseRubrik
grundlagsutskottet
För utlåtande
U 73/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
U 74/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ändring av rådets direktiv (direktiven om unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet och vid kommunala val)
U 76/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut
För eventuella åtgärder
U 34/2016 rdUJ 21/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
utrikesutskottet
E 126/2021 rdStatsrådets utredning: Avtal mellan Europaparlamentet, rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Europaparlamentets åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som innehas av rådet och Europeiska utrikestjänsten
E 127/2021 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis
E 130/2021 rdStatsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser
E 134/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien
För utlåtande
U 41/2018 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om verkställande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredje länder
U 3/2020 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
För eventuella åtgärder
U 10/2011 rdUJ 2/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan (Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Thailand, å andra sidan)
U 59/2016 rdUJ 11/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användsningsområden (förordning om produkter med dubbla användsningsområden)
U 40/2018 rdUJ 41/2020 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (förordning om skydd av EU:s budget vid rättsstatsbrister)
U 83/2018 rdUJ 40/2018 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (Europeiska försvarsfonden)
U 4/2019 rdUJ 19/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)
U 57/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)
E 91/2015 rdEJ 20/2017 vpStatsrådets utredning: Rekommendation från kommissionen till rådet om bemyndigande för kommissionen och unionens höga representant för utrikesfrågor och säkehrhetspolitik att inleda förhandlingar och förhandla på Europeiska unionens vägnar om modernisering av den globala överenskommelsen mellan Europeiska unionen och Mexico
E 130/2016 rdEJ 36/2018 vpStatsrådet utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkomittén Nästa steg för en hållbar europeisk framtid - EU-åtgärder för hållbarhet
E 34/2017 rdEJ 14/2018 vpStatsrådets utredning: Att påverka EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-
E 53/2017 rd
E 87/2017 rdEJ 2/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Australien
E 88/2017 rdEJ 3/2019 vpStatsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland
E 111/2017 rd
E 52/2018 rd
E 80/2018 rdStatsrådets utredning: Rättsstatsprincipen i Polen: Europaparlamentets förslag till rådets beslut
E 122/2018 rdStatsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om bedömning av överensstämmelse
E 125/2018 rdStatsrådets utredning: Förenade kungarikets anslutning till WTO:s avtal om offentlig upphandling
E 133/2018 rdStatsrådets utredning: Aktuella arktiska frågor inom EU
E 1/2019 rdStatsrådets utredning: EU/USP/INFORMATION TILL RIKSDAGEN: Meddelande från kommissionen och utrikestjänsten om förbindelserna mellan EU och Kina
E 4/2019 rdStatsrådets utredning: Meddelande från Europeiska unionen: ”Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien: Med gemensamma krafter mot en gemensam framtid”
E 5/2019 rdStatsrådets utredning: Inledning av multilaterala förhandlingar om e-handel i WTO
E 6/2019 rdStatsrådets utredning: Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Ryska federationens regering
E 15/2019 rdStatsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar
E 56/2019 rdStatsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2020 rdStatsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 58/2020 rdStatsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 26/2021 rdStatsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport
E 33/2021 rdStatsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter
E 123/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: EU:s förnyade åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)
För kännedom
E 171/2013 rdEJ 25/2020 vpStatsrådets utredning med anledning av en rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ett avtal om den institutionella ramen för bilaterala förbindelser
E 68/2018 rdEJ 34/2018 vpStatsrådets utredning: Förklaring av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om de rättsliga påföljderna och investeringsskyddet i EU till följd av EU-domstolens s.k. Achmea-dom
E 79/2018 rdStatsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen: Bättre lagliga migrationsvägar till Europa: en nödvändig del av en balanserad och övergripande migrationsstrategi
E 127/2018 rdStatsrådets utredning: Utveckling av rådets arbetssätt under Finlands EU-ordförandeskap 2019; öppenhet, principer för bättre lagstiftning och utnyttjande av ny teknik i rådets arbete
E 130/2018 rdStatsrådets utredning: Unionens strategi för Indien
E 32/2021 rd
finansutskottet
U 83/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/118/EG och direktiv (EU) 2020/262 (omarbetning) vad gäller skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal (ändring av punktskattedirektivet)
För eventuella åtgärder
E 14/2020 rdEJ 12/2021 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
förvaltningsutskottet
U 77/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet
U 82/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om provisoriska nödåtgärder till förmån för Lettland, Litauen och Polen
E 130/2021 rdStatsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser
För utlåtande
U 62/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten
För eventuella åtgärder
U 34/2016 rdUJ 21/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (procedurförordningen)
E 122/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022
E 123/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: EU:s förnyade åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)
För kännedom
E 119/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare
lagutskottet
U 75/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut (Undertecknande av protokollet om säkerhetsrätter som gäller jordbruks-, byggindustri- och gruvdriftsutrustning på Europeiska unionens vägnar)
U 76/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut
U 77/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet
U 78/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU och av rådets beslut 2005/671/RIF när det gäller digitalt informationsutbyte i samband med terrorismärenden
E 128/2021 rdStatsrådets utredning: Anpassning av ansvarsreglerna till IT-samhället och artificiell intelligens
För eventuella åtgärder
E 123/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: EU:s förnyade åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)
kommunikationsutskottet
U 73/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
U 77/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet
E 131/2021 rdStatsrådets utredning: EU:s rymdpolitik
E 132/2021 rdStatsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)
E 133/2021 rdStatsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium
För utlåtande
U 9/2021 rdUJ 23/2021 vpStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (COM(2020) 823 final) om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och, om upphävande av direktiv 2016/1148 (direktivet om säkerhet i nätverks- och informationssystem)
För eventuella åtgärder
U 71/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
E 107/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/NAIADES III: Främja framtidssäkrad transport på EU:s inre vattenvägar
E 112/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser
jord- och skogsbruksutskottet
E 132/2021 rdStatsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)
För eventuella åtgärder
U 71/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
E 102/2021 rdStatsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi
försvarsutskottet
E 127/2021 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis
USP 41/2021 rdStatsrådets utredning: Översikt över aktuella frågor inom Nato och Finlands Nato-partnerskap
För eventuella åtgärder
E 122/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022
USP 35/2018 rd
USP 15/2019 rdStatsrådets utredning: Försvarsmaktens deltagande i internationellt övningssamarbete 2020
För kännedom
USP 8/2018 rdStatsrådets utredning: om Försvarsmaktens internationella övningsverksamhet
kulturutskottet
E 129/2021 rdStatsrådets utredning: Det nya europeiska Bauhaus – Vackert, hållbart, tillsammans
För utlåtande
U 69/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för framställning, analys, förvaring och distribution av genetiskt modifierade musmodeller (anslutning till INFRAFRONTIER ERIC-konsortiet)
ekonomiutskottet
U 79/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om ändring av förordningen (EU) nr 600/2014 och till direktiv om ändring av direktivet 2014/65/EU (MiFIR)
U 80/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/760 i fråga om tillämpningsområdet för europeiska långsiktiga investeringsfonders godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på investeringsportföljens sammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt kraven på auktorisation, investeringspolitik och driftsvillkor (ELTIF)
U 81/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en gemensam europeisk kontaktpunkt (ESAP)
E 125/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens förslag till banklagstiftning om genomförande av Basel III, hantering av hållbarhetsrisker och utveckling av banktillsynen
E 128/2021 rdStatsrådets utredning: Anpassning av ansvarsreglerna till IT-samhället och artificiell intelligens
E 132/2021 rdStatsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)
För utlåtande
U 64/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (SOLVENS II) samt om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av försäkringsföretag och återförsäkringsföretag
U 71/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
För eventuella åtgärder
U 62/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten
E 112/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser
E 122/2021 rdStatsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022
För kännedom
E 14/2020 rdEJ 12/2021 vpStatsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
framtidsutskottet
För eventuella åtgärder
E 97/2021 rdStatsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet
För kännedom
U 70/2018 rdUJ 3/2021 vp
E 93/2018 rdStatsrådets utredning: Finlands EU-ordförandeskap 2019; rådets 18-månadersprogram 1.1.2019–30.6.2020
arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
E 127/2021 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis
miljöutskottet
U 84/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056 (avfallstransportförordningen)
E 127/2021 rdStatsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis
E 129/2021 rdStatsrådets utredning: Det nya europeiska Bauhaus – Vackert, hållbart, tillsammans
E 132/2021 rdStatsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)
För eventuella åtgärder
U 71/2021 rdStatsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)