Senast publicerat 02-02-2023 00:36

Subsidiaritetsärenden under behandling i utskott

Stora utskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 85/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)COM(2022) 597FiU16.11.202219.01.202302.02.2023
SÄ 86/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende och om ändring av förordning (EU) 2018/1724COM(2022) 571EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 87/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknadenCOM(2022) 461EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 88/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknadenCOM(2022) 462EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 89/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om åtgärder för en hög nivå av interoperabilitet inom den offentliga sektorn i hela unionen (akten om ett interoperabelt Europa)COM(2022) 720FvU22.11.202225.01.202308.02.2023
SÄ 90/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoderCOM(2022) 659JsU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 91/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om formskydd (omarbetning)COM(2022) 667KuU, EkU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 92/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002COM(2022) 666KuU, EkU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 93/2022 rdÄndrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013COM(2022) 384KoU06.12.202208.02.202322.02.2023
SÄ 94/2022 rdRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om resultatet av stöd till el från förnybara energikällor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionenCOM(2022) 684LaU06.12.202208.02.202322.02.2023
SÄ 95/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, likabehandling vad gäller anställning och yrke oavsett personers religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster och om strykning av artikel 13 i direktiv 2000/43/EG och artikel 12 i direktiv 2004/113/EGCOM(2022) 689AjU12.12.202214.02.202328.02.2023
SÄ 96/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke och om strykning av artikel 20 i direktiv 2006/54/EG och artikel 11 i direktiv 2010/41/EUCOM(2022) 688AjU14.12.202216.02.202302.03.2023
SÄ 97/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009COM(2022) 586KoU15.12.202217.02.202303.03.2023
SÄ 98/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens områdeCOM(2022) 540MiU19.01.202302.03.202316.03.2023
SÄ 99/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning) COM(2022) 541MiU19.01.202302.03.202316.03.2023
SÄ 100/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om luftkvalitet och renare luft i Europa (omarbetning)COM(2022) 542MiU19.01.202302.03.202316.03.2023
SÄ 101/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 297/95 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014COM(2022) 721ShU24.01.202307.03.202321.03.2023
SÄ 102/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av vissa delar av insolvensrättenCOM(2022) 702LaU23.01.202306.03.202320.03.2023
SÄ 103/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeisk statistik om befolkning och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013COM(2023) 31FvU23.01.202306.03.202320.03.2023
SÄ 104/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer COM(2022) 732LaU30.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 105/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING av den [xxxx] om ändring av förordningarna (EU) 648/2012, (EU) nr 575/2013 och (EU) 2017/1131 vad gäller åtgärder för att minska alltför stora exponeringar mot centrala motparter i tredjeland och effektivisera unionens clearingmarknader COM(2022) 697EkU25.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 106/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den [xxxx] om ändring av direktiven 2009/65/EU, 2013/36/EU och (EU) 2019/2034 vad gäller behandlingen av koncentrationsrisk mot centrala motparter och motpartsrisk i centralt clearade derivattransaktioner COM(2022) 698EkU25.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 107/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2017/745 och (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik COM(2023) 10ShU25.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 108/2022 rdFörslag till RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med föräldraskap och om införande av ett europeiskt intyg om föräldraskapCOM(2022) 695LaU26.01.202309.03.202323.03.2023
Grundlagsutskottet
Utrikesutskottet
Finansutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 85/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+)COM(2022) 597FiU16.11.202219.01.202302.02.2023
Revisionsutskottet
Förvaltningsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 103/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeisk statistik om befolkning och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013COM(2023) 31FvU23.01.202306.03.202320.03.2023
Lagutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 94/2022 rdRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om resultatet av stöd till el från förnybara energikällor som beviljas genom anbudsförfaranden i unionenCOM(2022) 684LaU06.12.202208.02.202322.02.2023
SÄ 102/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av vissa delar av insolvensrättenCOM(2022) 702LaU23.01.202306.03.202320.03.2023
SÄ 104/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/36/EU om förebyggande och bekämpande av människohandel och om skydd av dess offer COM(2022) 732LaU30.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 108/2022 rdFörslag till RÅDETS FÖRORDNING om behörighet, tillämplig lag, erkännande av domar samt godkännande av officiella handlingar i samband med föräldraskap och om införande av ett europeiskt intyg om föräldraskapCOM(2022) 695LaU26.01.202309.03.202323.03.2023
Kommunikationsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 93/2022 rdÄndrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013COM(2022) 384KoU06.12.202208.02.202322.02.2023
SÄ 97/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om typgodkännande av motorfordon och motorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon med avseende på utsläpp och batteriers hållbarhet (Euro 7) och om upphävande av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009COM(2022) 586KoU15.12.202217.02.202303.03.2023
Jord- och skogsbruksutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 90/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om märkning av ekologiskt sällskapsdjursfoderCOM(2022) 659JsU29.11.202201.02.202315.02.2023
Försvarsutskottet
Kulturutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 91/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om formskydd (omarbetning)COM(2022) 667KuU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 92/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002COM(2022) 666KuU29.11.202201.02.202315.02.2023
Social- och hälsovårdsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 101/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om de avgifter som ska betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 297/95 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 658/2014COM(2022) 721ShU24.01.202307.03.202321.03.2023
SÄ 107/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2017/745 och (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik COM(2023) 10ShU25.01.202308.03.202322.03.2023
Ekonomiutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 86/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om datainsamling och datadelning avseende korttidsuthyrning av boende och om ändring av förordning (EU) 2018/1724COM(2022) 571EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 87/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 och (EU) nr 305/2011 vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknadenCOM(2022) 461EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 88/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2000/14/EG, 2006/42/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU och 2014/68/EU vad gäller krisförfaranden för bedömning av överensstämmelse, antagande av gemensamma specifikationer och marknadskontroll till följd av en krissituation på den inre marknadenCOM(2022) 462EkU21.11.202224.01.202307.02.2023
SÄ 91/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om formskydd (omarbetning)COM(2022) 667EkU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 92/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002COM(2022) 666EkU29.11.202201.02.202315.02.2023
SÄ 105/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING av den [xxxx] om ändring av förordningarna (EU) 648/2012, (EU) nr 575/2013 och (EU) 2017/1131 vad gäller åtgärder för att minska alltför stora exponeringar mot centrala motparter i tredjeland och effektivisera unionens clearingmarknader COM(2022) 697EkU25.01.202308.03.202322.03.2023
SÄ 106/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den [xxxx] om ändring av direktiven 2009/65/EU, 2013/36/EU och (EU) 2019/2034 vad gäller behandlingen av koncentrationsrisk mot centrala motparter och motpartsrisk i centralt clearade derivattransaktioner COM(2022) 698EkU25.01.202308.03.202322.03.2023
Underrättelsetillsynsutskottet
Framtidsutskottet
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 95/2022 rdFörslag till RÅDETS DIREKTIV om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung, likabehandling vad gäller anställning och yrke oavsett personers religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuella läggning, likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster och om strykning av artikel 13 i direktiv 2000/43/EG och artikel 12 i direktiv 2004/113/EGCOM(2022) 689AjU12.12.202214.02.202328.02.2023
SÄ 96/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om standarder för likabehandlingsorgan på området likabehandling av och lika möjligheter för kvinnor och män i fråga om anställning och yrke och om strykning av artikel 20 i direktiv 2006/54/EG och artikel 11 i direktiv 2010/41/EUCOM(2022) 688AjU14.12.202216.02.202302.03.2023
Miljöutskottet
NummerRubrikCOM-nummerUtskottLämnatsFrist för fackutskottFrist för anmärkningar till EU:s institutioner
SÄ 98/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens områdeCOM(2022) 540MiU19.01.202302.03.202316.03.2023
SÄ 99/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning) COM(2022) 541MiU19.01.202302.03.202316.03.2023
SÄ 100/2022 rdFörslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om luftkvalitet och renare luft i Europa (omarbetning)COM(2022) 542MiU19.01.202302.03.202316.03.2023