Toimenpidealoite
TPA
36
2019 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Toimenpidealoite kauppa-alusten tuen leikkaamisesta viihdemerenkulun osalta
Eduskunnalle
Yritystukien järkeistäminen pitää aloittaa sieltä, missä tukien tuomat hyödyt ovat vähäisimmät. Kauppa-alusten työvoimakustannustuki viihdemerenkulun osalta on tällainen kohde. Kyseinen yritystuki vääristää kilpailua ravintola-alalla. Lisäksi viihdematkojen tukeminen lisää lähimaihin kohdistuvaa viinarallia ja vähentää verotuottoja Suomessa. 
Kauppa-alusten tuen rajaamista viihdemerenkulun osalta esitettiin yritystukien vähentämistyöryhmän loppuraportissa. Työryhmän mukaan rahtialusten osalta tuki on periaatteessa perusteltu, kun huomioidaan merenkulkualan kilpailutilanne, mutta työryhmä totesi, että suuri osa tuesta kohdistuu nykymuotoisessa tukiohjelmassa ns. viihdemerenkulkuun. Työryhmän selvityksen mukaan merellä tarjottavat ravintola- ja viihdepalvelut kilpailevat maissa sijaitsevan toiminnan kanssa ja saavat epäreilua kilpailuetua miehistötuesta. Merenkulkua tuetaan vastaavalla miehistötuella myös Ruotsissa. Virossa tällaista tukea ei ole käytössä matalampien palkkakustannusten takia. Työryhmän mukaan viihdemerenkulku ei juuri tuota suoria verotuloja valtiolle. 
Kilpailuneutraliteetin parantamiseksi yritystukien vähentämistyöryhmä arvioi, että viihdemerenkulun tukea olisi mahdollista vähentää huoltovarmuuden vaarantumatta. Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä esittää, että kauppa-alusten tukea leikattaisiin viihdemerenkulun osalta 50 miljoonalla eurolla. 
Aloite sisältyy KD eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2020. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kauppa-alusten tuen leikkaamiseksi viihdemerenkulun osalta. 
Helsingissä 7.11.2019 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 11.11.2019 12.09