Viimeksi julkaistu 27.8.2020 14.22

Hallituksen esitys HE 112/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä muutettavaksi siten, että lain voimassaoloa ja täten covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisten myyntien ja muista jäsenvaltioista tapahtuvien yhteisöhankintojen määräaikaiseksi tarkoitetun verovapauden voimassaoloaikaa jatkettaisiin kolmella kuukaudella vuoden 2020 lokakuun loppuun. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 viidenteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja ehdotetut muutokset

Euroopan komissio antoi 3.4.2020 väliaikaisesti voimassaolevan päätöksen covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta ((EU) 2020/491). Komission päätöksen mukainen vapautus tullimaksuista ja maahantuonnin arvonlisäverosta koskee ainoastaan tilannetta, jossa covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavat tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta, taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien organisaatioiden toimesta tai puolesta. Komission päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 31.7.2020 välisenä aikana tapahtuviin tuonteihin. 

Arvonlisäverolakiin (1501/1993) lisättiin arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla (486/2020, jäljempänä muutoslaki) väliaikaisesti säännökset, joiden mukaan covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat ovat verottomia. Verottomuus koskee myyntejä julkisen terveyden- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palvelun tuottajille sekä komission päätöksessä tarkoitetuille valtiollisille toimijoille, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille organisaatioille ja yleishyödyllisille yhteisöille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saadaan vähentää eli kyse on nollaverokannasta. Lakia sovelletaan taannehtivasti 30.1.2020 alkaen ja se on voimassa 31.7.2020 asti. Hallituksen esityksessä (HE 89/2020 vp) todetun mukaisesti, muutoksen tavoitteena on poistaa komission päätöksestä ja arvonlisäverotusta koskevista säännöksistä johtuva covid-19-taudin vuoksi tarvittavien tavaroiden kotimaisia myyntejä ja EU-alueen yhteisöhankintoja koskeva neutraalisuusongelma. 

Jäsenvaltiot esittivät vuoden 2020 kesäkuussa komissiolle pyynnön komission päätöksen voimassaolon jatkamiseksi. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio antoi 23.7.2020 päätöksen covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta annetun komission päätöksen (EU) 2020/491 muuttamisesta ((EU) 2020/1101). Heinäkuussa annetun päätöksen mukaan komission huhtikuussa antamaa päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että muutoslain voimassaoloaikaa jatkettaisiin komission päätöstä vastaavasti kolmella kuukaudella vuoden 2020 lokakuun loppuun. Muutoslain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimassaoloaika päättyisi 31.7.2020 sijasta 31.10.2020. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta muutoslain soveltamisalaan. 

Valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja siitä on kuultu Verohallintoa ja Tullia. Asian kiireellisyyden vuoksi esityksestä ei ole pyydetty lausuntoja. 

Esityksen vaikutukset

Ehdotettujen muutosten vaikutukset julkiseen talouteen riippuvat siitä, kuinka paljon covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavia tavaroita hankitaan ja kuinka kauan epidemia kestää. Nyt kyseessä oleva esitys vähentäisi valtion verotuottoa arviolta lisää noin 4 miljoonalla eurolla. Kesäkuussa 2020 annetun muutoslain arvioitiin vähentävän valtion verotuottoa 7 miljoonalla eurolla. 

Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat Verohallinnolle ja Tullille vain vähäisiä hallinnollisia kustannuksia. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon tai Tullin lisärahoitustarvetta. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Komission vuoden 2020 heinäkuussa antaman päätöksen mukaan komission vuoden 2020 huhtikuussa antamaa päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi 30.1.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan. 

Suhde muihin esityksiin

Esitys liittyy valtion vuoden 2020 viidenteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (486/2020) voimaantulosäännöstä seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään lokakuuta 2020. 
Lakia sovelletaan 30 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2020 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.8.2020 
PääministeriSannaMarin
ValtiovarainministeriMattiVanhanen