Viimeksi julkaistu 9.5.2021 21.04

Valiokunnan lausunto PeVL 8/2019 vp HE 60/2019 vp Perustuslakivaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 60/2019 vp): Asia on saapunut perustuslakivaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava hallintovaliokunnalle. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Eeva Mäenpää 
  valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen 
  valtiovarainministeriö
 • erityisasiantuntija Denis Galkin 
  valtiovarainministeriö
 • kehityspäällikkö Mikko Mehtonen 
  Suomen Kuntaliitto
 • professori Juha Lavapuro 
 • apulaisprofessori Pauli Rautiainen 

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kuntalakia ja valtiokonttorista annettua lakia sekä kuutta muuta lakia. Kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset tietojen tuottamisesta ja taloustietojen raportoinnista. Kunnat ja kuntayhtymät velvoitettaisiin toimittamaan erikseen säädetyt taloustietonsa suoraan taloushallinnostaan Valtiokonttorin ylläpitämään valtakunnalliseen tietovarantoon. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lakiehdotuksia tarkastellaan kunnallisen itsehallinnon, lainsäädäntövallan delegoinnin ja henkilötietojen suojan sekä julkisuuden kannalta. Hallitus katsoo, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Koska esitykseen sisältyy henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä, perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytäminen esityksestä on kuitenkin perusteltua. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä kuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tietojen tuottamisesta ja toimittamisesta Valtiokonttorille. Ehdotuksella pyritään mahdollistamaan luotettavan, ajantasaisen ja vertailukelpoisen tiedon saaminen kuntien taloudesta kuntien ja valtion päätöksenteon tueksi. Lisäksi tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa kuntien taloustiedon tuottamisen ja raportoinnin menettelytapoja. 

Hallituksen esityksen (s. 29) mukaan raportointivelvoitteita koskevasta ehdotuksesta aiheutuu kunnille lyhyellä aikavälillä kertaluontoisia kustannuksia, mutta se mahdollistaa myös kustannussäästöt pitemmällä aikavälillä. Esityksen perustelujen (s. 32) mukaan lakiehdotuksen mukaisen toimintatavan hyötyjen perusteella valtionosuutta kunnille peruspalvelujen järjestämiseen ehdotetaan leikattavaksi vuosina 2022—2024 yhteensä 600 000 euroa. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että kuntien ja kuntayhtymien pysyvät kustannushyödyt olisivat leikkausta suurempia. 

Kunnille annettavista tehtävistä säädetään perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään korostanut, että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava rahoitusperiaatteen mukaisesti kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan (ks. esim. PeVL 34/2013 vp, s. 2/I, PeVL 30/2013 vp, s. 5/II, PeVL 12/2011 vp, s. 2/II). Rahoitusperiaate sisältyy myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 (2) artiklaan, jonka mukaan paikallisviranomaisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muissa laeissa. Perustuslakivaliokunnalla ei rahoitusperiaatteen kannalta ole sinänsä huomautettavaa esityksen lähtökohtiin. Valiokunta kuitenkin korostaa, että ehdotetun uudistuksen kustannusvaikutuksia niin kertaluonteisten kustannusten kuin pysyvien kustannussäästöjen osalta on seurattava tarkoin ja ryhdyttävä tarvittaessa rahoitusperiaatteen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSESITYS

Perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.  
Helsingissä 15.11.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
varapuheenjohtaja 
Antti Häkkänen kok 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Bella Forsgrén vihr 
 
jäsen 
Hilkka Kemppi kesk 
 
jäsen 
Mikko Kinnunen kesk 
 
jäsen 
Anna Kontula vas 
 
jäsen 
Mats Löfström 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Wille Rydman kok 
 
jäsen 
Heikki Vestman kok 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
varajäsen 
Sanna Antikainen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Liisa Vanhala