​​​​​​​​​

Riksdagsledamöternas lagmotioner

Lagmotion är en motion väckt av en riksdagsledamot med ett förslag om att stifta en lag. En lagmotion kan handla om att stifta en ny lag eller ändra eller upphäva en gällande lag.

 Riksdagsledamöternas senaste lagmotioner

Riksdagsärende
LM 73/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 12 § i lagen om företagshälsovård

Riksdagsärende
LM 71/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av Finlands grundlag

Riksdagsärende
LM 72/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 55 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Riksdagsärende
LM 69/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen och om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och till lagar som har samband med dem

Riksdagsärende
LM 70/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen

Riksdagsärende
LM 65/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Riksdagsärende
LM 66/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Riksdagsärende
LM 67/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsärende
LM 68/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

Riksdagsärende
LM 64/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken