Senast publicerat 08-04-2022 10:54

Riksdagens skrivelse RSk 16/2022 rd B 22/2021 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021

Ärende

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2021 (B 22/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 2/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 7.4.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare