Senast publicerat 13-05-2022 10:27

Riksdagens skrivelse RSk 21/2022 rd B 8/2021 rd  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Ärende

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020 (B 8/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 2/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 12.5.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare