Senast publicerat 18-11-2021 09:46

Riksdagens skrivelse RSk 38/2021 rd B 21/2020 rd  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020

B 21/2020 rd
ReUB 3/2021 rd

Ärende

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2020 (B 21/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet (ReUB 3/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 17.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare