Senast publicerat 15-02-2022 11:36

Riksdagens skrivelse RSk 4/2022 rd B 6/2021 rd  Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

B 6/2021 rd
ShUB 35/2021 rd

Ärende

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020 (B 6/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 35/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 9.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare