Senast publicerat 26-10-2022 13:00

Riksdagens svar RSv 120/2022 rd RP 150/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen (RP 150/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 19/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lotterilagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av lotterilagen (1284/2021) 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen som följer: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelsen i 14 § 1 mom. i denna lag tillämpas dock i fråga om penningspelande som sker på spelplatser först från och med den 1 juli 2023. När det gäller spelande på penningautomater tillämpas 14 § 1 mom. dock redan från ikraftträdandet av lagen. Vid anordnande av penninglotterier på något annat sätt än elektroniskt tillämpas 14 § 1 mom. dock först från och med den 1 januari 2024. Lagens 62 l—62 n § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2023. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.10.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare