Senast publicerat 18-02-2021 11:34

Riksdagens svar RSv 2/2021 rd RP 240/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Riksdagen
RP 240/2020 rd
EkUB 1/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (RP 240/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 1/2021 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor 

  I enlighet med riksdagens beslut  
  ändras i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 14 § 1 och 2 mom.,  
  av dem 14 § 2 mom. sådant det lyder i lag 441/2018, som följer: 
  14 § 
  Ansökan 
  Elproducenten ska ansöka hos Energimyndigheten om att bli godkänd i systemet. 
  Ansökan ska göras innan ett vindkraftverk, ett biogaskraftverk och en biogasanläggning som producerar biogas för kraftverket eller ett trädbränslekraftverk tas i kommersiell drift. När det gäller vindkraftverk, med undantag för pilotprojektet för havsbaserade vindkraftverk, ska ansökan dessutom göras innan kvotbeslutet upphör att gälla. Ansökan om godkännande av ett skogsfliskraftverk kan göras också när kraftverket har tagits i kommersiell drift. Ansökan om godkännande av biogaskraftverk och trädbränslekraftverk i tariffsystemet med inmatningspris ska dock lämnas in till Energimyndigheten senast den 31 december 2018 och ansökan om godkännande av skogsfliskraftverk i tariffsystemet med inmatningspris senast den 15 mars 2021. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 17.2.2021 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare