Senast publicerat 10-05-2021 18:33

Riksdagens svar RSv 98/2016 rd RP 46/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

RP 46/2016 rd
EkUB 15/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den (RP 46/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 15/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet omedelbart inleder beredningen av nödvändiga ändringar i lagstiftningen för att bestämmelserna om ersättningsfonden för investerarskydd ska motsvara den förändrade omvärldens krav på ett sätt som tryggar investerarskyddet och som beaktar i synnerhet tjänsteleverantörens rättsliga struktur samt verksamhetens art, omfattning och risker. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om gräsrotsfinansiering 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap.  
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om anskaffning, tillhandahållande och yrkesmässig förmedling av låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering mot vederlag i syfte att finansiera näringsverksamhet.  
Det som i denna lag föreskrivs om förmedlare av gräsrotsfinansiering tillämpas, med undantag för 3—9 §, 10 § 4 mom. och 17 §, också på sådana kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare som förmedlar gräsrotsfinansiering. 
Denna lag tillämpas inte på sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering där gäldenären är en konsument.  
Bestämmelser om penninginsamlingar finns i lagen om penninginsamlingar (255/2006). 
Bestämmelser om informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering finns dessutom i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det gäller värdepapper som avses i den lagen och som tillhandahålls och förmedlas vid låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
2 §  
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) lånebaserad gräsrotsfinansiering anskaffning, tillhandahållande eller förmedling av kredit mot vederlag där skuldförhållandet uppstår mellan mottagaren av gräsrotsfinansiering och kunden till förmedlaren av gräsrotsfinansiering,  
2) investeringsbaserad gräsrotsfinansiering investering med eget eller främmande kapital i syfte att förvärva, tillhandahålla eller förmedla en ägar- eller skuldandel eller annan andel som förvärvas mot vederlag i en mottagare av gräsrotsfinansiering i en omfattning som anges i ett tecknings- eller investeringsavtal eller annat jämförbart avtal som gäller finansiella instrument eller andra värdepapper än sådana som avses i värdepappersmarknadslagen, 
3) förmedlare av gräsrotsfinansiering en näringsidkare som inte är ett kreditinstitut, betalningsinstitut, fondbolag eller värdepappersföretag eller en AIF-förvaltare och som yrkesmässigt förmedlar låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering, 
4) mottagare av gräsrotsfinansiering ett företag, dock inte ett börsbolag, eller en annan organisation eller en stiftelse som skaffar medel genom gräsrotsfinansiering,  
5) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 
6) finansiella instrument finansiella instrument som avses i 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 
7) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014), 
8) betalningsinstitut betalningsinstitut som avses i 5 § 2 punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och utländska betalningsinstitut som avses i 2 § 1 punkten i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), 
9) fondbolag fondbolag som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999) och utländska EES-fondbolag som avses i 10 b-punkten i det momentet, 
10) värdepappersföretag värdepappersföretag som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster och utländska värdepappersföretag som avses i 2 punkten i det momentet, 
11) AIF-förvaltare AIF-förvaltare som avses i 2 kap. 2 § 1 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och EES-baserade AIF-förvaltare som avses i 2 mom. i den paragrafen. 
2 kap.  
Rätt att förmedla gräsrotsfinansiering 
3 § 
Registreringsskyldighet 
En näringsidkare får förmedla gräsrotsfinansiering endast om näringsidkaren i enlighet med detta kapitel har registrerat sig i det register över förmedlare av gräsrotsfinansiering som förs av Finansinspektionen. 
Registreringsskyldigheten gäller dock inte näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) och tillfälligt förmedlar gräsrotsfinansiering i Finland. 
4 § 
Registeranmälan 
Den som har för avsikt att förmedla gräsrotsfinansiering ska i sin registeranmälan lämna 
1) de uppgifter som anges i 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
2) en redogörelse för de personer som avses i 7 § 2 mom. och vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion ska bedömas, 
3) en redogörelse för de i 7 § avsedda personernas utbildning och arbetslivserfarenhet. 
Den som gör anmälan ska på begäran av Finansinspektionen lämna också andra uppgifter som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls. 
5 §  
Uppgifter som förs in i registret och anmälan om ändringar 
Följande uppgifter ska föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering: 
1) näringsidkarens fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid samt firma, bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen där gräsrotsfinansiering förmedlas, 
2) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsetid för de personer vars tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan, 
3) registerbeteckning som tilldelats av Finansinspektionen och datum för registreringen, 
4) skälet till en avregistrering och tidpunkten för den, 
5) offentliga varningar, ordningsavgifter och påföljdsavgifter samt förbud som förenats med vite som påförts anmälaren. 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om de införda uppgifterna ändras och om verksamheten upphör. 
6 § 
Förutsättningar för registrering 
Finansinspektionen ska registrera den som gör en registeranmälan som förmedlare av gräsrotsfinansiering, om 
1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland, 
2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, 
3) anmälaren inte genomgår ett saneringsförfarande för företag eller skuldsanering för privatpersoner, 
4) anmälaren är tillförlitlig, 
5) anmälaren har sådan kännedom om finansmarknadens funktion som behövs med beaktande av arten och omfattningen av förmedlingen av gräsrotsfinansiering, 
6) övriga i denna paragraf föreskrivna villkor för registrering blir uppfyllda. 
En förutsättning för registrering är dessutom att anmälaren ska ha minst 50 000 euro eget kapital eller en med beaktande av arten och omfattningen hos anmälarens verksamhet en enligt Finansinspektionens bedömning tillräcklig yrkesansvarsförsäkring, bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet. Försäkringsgivaren eller den som ställt säkerhet ska ha hemort i en EES-stat om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar undantag från detta. Försäkringen ska dessutom uppfylla följande villkor: 
1) försäkringen gäller för ersättning av skador som förmedlaren av gräsrotsfinansiering enligt denna lag är ansvarig för, 
2) försäkringens belopp är minst 1 000 000 euro per skada och totalt 1 500 000 euro för samtliga skador per år, 
3) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen till den skadelidande utan avdrag för självrisken, 
4) av försäkringen ska ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller försummelse under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga ersättningsanspråk har anförts hos anmälaren eller försäkringsgivaren under försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde. 
Om förmedlaren av gräsrotsfinansiering avser att ta emot kundmedel, är ett ytterligare villkor för registrering att denne förmår förvara och hantera kundmedel enligt 10 §. 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska till Finansinspektionen för kännedom ge in stadgar, avtalsvillkor eller andra motsvarande handlingar av vilka det framgår hur förmedlingen sker och vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter som gäller för mottagare av gräsrotsfinansiering och för andra kunder. 
Finansinspektionen kan vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att vara mellanhand för någon annan. 
7 § 
Tillförlitlighet och kännedom om finansmarknadens funktion 
Den som gör en registeranmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 1 mom. 4 punkten, om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig att förmedla gräsrotsfinansiering, att vara ägare till en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, eller om han eller hon annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig uppenbart olämplig för en sådan uppgift. 
Om anmälaren är en juridisk person gäller kravet på tillförlitlighet verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän, andra som hör till den högsta ledningen och dem som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller av den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det gäller ett annat samfund än ett aktiebolag. 
Kravet på kännedom om finansmarknadens funktion gäller styrelsen som helhet. Styrelsen samt verkställande direktören och den övriga verkställande ledningen ska ha sådan allmän kännedom om finansmarknaden och om betydande risker i anslutning till den som behövs med beaktande av verksamhetens art och omfattning. Till den verkställande ledningen räknas anmälarens verkställande direktör och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen. 
Om anmälaren också bedriver annan affärsverksamhet än förmedling av gräsrotsfinansiering, gäller kravet endast dem som faktiskt svarar för förmedlingen av gräsrotsfinansiering. 
8 § 
Avregistrering 
Finansinspektionen ska avregistrera en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om 
1) förmedlaren har upphört med sin verksamhet, 
2) förutsättningarna enligt 6 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten för registrering inte längre uppfylls, 
3) förmedlaren är mellanhand för någon annan, 
4) förutsättningen enligt 6 § 1 mom. 5 punkten eller i 2 mom. för registrering inte längre uppfylls och förmedlaren inte inom den tidsfrist som Finansinspektionen har angett i sin uppmaning har uppfyllt förutsättningen, eller 
5) det i förmedlarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller upprepade försummelser. 
Om en näringsidkare har avregistrerats, får näringsidkaren inte längre förmedla gräsrotsfinansiering.  
Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om hur verksamheten ska avslutas till följd av en avregistrering. 
9 § 
Rätt för förmedlare av gräsrotsfinansiering att förmedla låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har antecknats i Finansinspektionens register får förmedla låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har antecknats i Finansinspektionens register får också på det sätt som avses i 1 kap. 11 § 1 och 5 punkten i lagen om investeringstjänster förmedla och ta emot order som gäller i 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den lagen avsedda värdepapper eller andra fondföretagsandelar samt erbjuda investeringsrådgivning som anknyter till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering. 
Vid förmedling av ovan i 2 mom. avsedda order ska förmedlaren av gräsrotsfinansiering iaktta bestämmelserna i 2 och 3 kap. i denna lag och förmedla sina uppdrag till kreditinstitut, fondbolag, värdepappersföretag och AIF-förvaltare samt till filialer till värdepappersföretag och kreditinstitut som är auktoriserade i ett tredjeland, om filialerna följer sådana stabilitetsbestämmelser för verksamheten som motsvarar lagen om investeringstjänster och kreditinstitutslagen. 
Tjänster som avses i 1 mom. får från Finland tillhandahållas i en annan EES-stat, om detta inte har förbjudits eller begränsats i den andra EES-staten. Särskilda bestämmelser gäller för tredjeländer. 
Bestämmelser om rätten för tillhandahållare av investeringstjänster att anlita en förmedlare av gräsrotsfinansiering som anknutet ombud ingår i 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster. 
3 kap.  
Kundskydd 
10 § 
Förfaranden för förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlarnas skyldigheter mot investerarna 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska handla hederligt, opartiskt och professionellt samt på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen.  
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska iaktta 
1) god gräsrotsfinansieringssed i enlighet med 18 § 1 mom., 
2) bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 
3) bestämmelserna i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överskrider 2 000 euro, bestämmelserna i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, bestämmelserna i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, bestämmelserna i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och bestämmelserna i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål. 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering som i enlighet med 9 § 2 mom. förmedlar och tar emot order som gäller värdepapper eller andra fondföretagsandelar eller erbjuder investeringsrådgivning som anknyter till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering får inte förvalta eller inneha kundernas finansiella instrument eller penningmedel (kundmedel) och inte heller stå i skuld till sina kunder. Om en förmedlare av gräsrotsfinansiering i övrigt i sin verksamhet förvaltar kundmedel, ska förmedlaren organisera förvaringen och hanteringen av dessa kundmedel på ett tillförlitligt sätt. En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska särskilt se till att 
1) kundmedlen hålls åtskilda från de egna medlen, 
2) kundmedel bokförs så att de enskilda kundernas medel specificeras separat från övriga kunders medel, 
3) kundmedlen deponeras på ett bankkonto i en inlåningsbank som har verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat. 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering som har registrerat sig i enlighet med 2 kap. behöver inte bli medlem i den ersättningsfond för investerarskydd som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster. 
11 § 
Informationsskyldighet 
Osann eller vilseledande information får inte ges vid marknadsföring av gräsrotsfinansiering. Om det efter att en uppgift getts framgår att den är osann eller vilseledande på ett sätt som kan ha väsentlig betydelse för kunderna till förmedlaren av gräsrotsfinansiering, ska uppgiften utan dröjsmål rättas eller kompletteras i tillräcklig utsträckning. 
En mottagare av gräsrotsfinansiering ska, för att det ska gå att bilda sig en välgrundad uppfattning om mottagaren och om erbjudandets förmånlighet, innan medelsanskaffningen inleds offentliggöra riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med 21 § om omständigheter som väsentligt kan inverka på bedömningen av företagets värde eller återbetalningsförmåga. En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska se till att mottagaren av gräsrotsfinansiering fullgör den skyldighet som anges i detta moment. 
Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering ska utan dröjsmål offentliggöra information om väsentliga förändringar i det egna ekonomiska läget och om andra omständigheter som påverkar fullgörandet av deras skyldigheter. 
Trots bestämmelserna i 4 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen behöver en mottagare av gräsrotsfinansiering inte offentliggöra prospekt, om värdepapper erbjuds i Finland för ett sammanlagt vederlag på mindre än 5 000 000 euro under en tolvmånadersperiod. 
12 § 
Kundkontroll 
Bestämmelser om kundkontroll finns i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008). 
En förmedlare av gräsrotsfinansiering får inte förmedla gräsrotsfinansiering eller på annat sätt delta i medelsanskaffningen för en mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs. 
4 kap.  
Tillsyn och påföljder 
13 § 
Tillsyn 
Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag.  
Dessutom övervakar konsumentombudsmannen att lagen följs, om förmedlarens kund är en konsument.  
Bestämmelser om Finansinspektionens samarbete med konsumentombudsmannen finns i 46 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). 
Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få sådana uppgifter som behövs för att kontrollera de förutsättningar som framgår av 6 och 7 §. Angående rätten att få uppgifter ur straffregistret föreskrivs särskilt. 
14 § 
Straffbestämmelser 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet  
1) i strid med bestämmelserna i 2 kap. förmedlar gräsrotsfinansiering utan att vara registrerad, eller 
2) i strid med 12 § 2 mom. genom gräsrotsfinansiering skaffar medel till en sådan mottagare av gräsrotsfinansiering som har försatts i konkurs, 
ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för gräsrotsfinansieringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 19 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. 
15 § 
Ordningsavgift och påföljdsavgift 
Sådana bestämmelser enligt 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras ordningsavgift är bestämmelserna i 18 § i denna lag om skyldigheten att höra till ett organ som ger rekommendationer och om skyldigheten att lämna meddelanden i anslutning till detta. 
Sådana bestämmelser och beslut enligt 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen för vilka det vid försummelse eller överträdelse ska påföras påföljdsavgift är 
1) de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 7 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster om hantering av intressekonflikter, 
2) de i 10 § i denna lag nämnda bestämmelserna i 10 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster om att inhämta uppgifter om kunderna, om investeringen överstiger 2 000 euro, i 5 § i det kapitlet om informationsskyldighet, i 9 § i det kapitlet om bevarande av uppgifter om transaktioner och tjänster, i 10 § i det kapitlet om inspelning av telefonsamtal och i 13 § i det kapitlet om behandling av kundklagomål, 
3) de i 10 § i denna lag avsedda bestämmelserna om hantering och innehav av kundmedel och bestämmelserna i 12 § om krav på kundkontroll samt bestämmelserna i 11 § och de med stöd av 21 § utfärdade bestämmelserna om informationsskyldighet. 
Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder och om behandlingen i marknadsdomstolen av ärenden som gäller administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen.  
16 § 
Skadeståndsskyldighet 
Förmedlare och mottagare av gräsrotsfinansiering är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat kunder eller andra personer genom ett förfarande som strider mot denna lag eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Investerare har rätt att kräva ersättning för skada de orsakats också av verkställande direktören för, av en medlem i styrelsen eller ett jämförbart organ i och av en ansvarig bolagsman i en förmedlare av gräsrotsfinansiering, om skadan berott på att denne uppsåtligen eller av vårdslöshet har försummat att se till att verksamheten bedrivs med beaktande av förbudet att ta emot kundmedel enligt 10 § 3 mom. och att kundmedlen förvaras och hanteras på det sätt som förutsätts i den bestämmelsen. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt. 
På jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 
5 kap.  
Särskilda bestämmelser 
17 § 
Uppgifters tillgänglighet 
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och om mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att behandla personbeteckningar. 
Följande i registret införda uppgifter ska Finansinspektionen dock hålla allmänt tillgängliga i ett elektroniskt datanät: 
1) en näringsidkares namn samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning, huvudkontor och besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas gräsrotsfinansiering, 
2) namn på verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen och i jämförbara organ samt ansvariga bolagsmän, 
3) datum för registreringen, 
4) till anmälaren meddelade offentliga varningar, ordningsavgifter och påföljdsavgifter och sådana förbud som förenats med vite. 
18 § 
God gräsrotsfinansieringssed och självreglering 
Vid anskaffning, tillhandahållande och förmedling av gräsrotsfinansiering får inga förfaranden tillämpas som strider mot god gräsrotsfinansieringssed.  
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska  
1) direkt eller indirekt höra till ett oberoende organ som representerar stora delar av branschens aktörer och har inrättats i Finland eller EES-området, och som har gett rekommendationer i syfte att främja öppenhet och insyn i förmedlingen av gräsrotsfinansiering, eller  
2) förbinda sig att följa organets rekommendationer eller offentliggöra en motivering till varför de inte har förbundit sig att följa rekommendationerna.  
Ett organ som avses i 2 mom. eller ett jämförbart organ kan i syfte att främja god praxis också ge andra rekommendationer i fråga om denna lags tillämpningsområde än sådana som avses i 2 mom.  
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska meddela Finansinspektionen vilket i 2 och 3 mom. avsett organ den hör till eller vilket eller vilka organs rekommendationer den följer. På begäran av Finansinspektionen ska organet eller den förmedlare av gräsrotsfinansiering som hör till organet till Finansinspektionen ge in organets stadgar och övriga för tillsynen behövliga uppgifter om organet som Finansinspektionen begär. 
Avtalsvillkor som grundar sig på rekommendationer och andra avtalsvillkor genom vilka avvikelse görs från bestämmelserna i denna lag till nackdel för en kund eller mottagare av gräsrotsfinansiering är ogiltiga. 
19 § 
Tystnadsplikt 
Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos en förmedlare av gräsrotsfinansiering eller i egenskap av anställd hos förmedlaren eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av förmedlaren har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos mottagaren av gräsrotsfinansiering eller hos en annan kund till förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller hos någon annan person med anknytning till dess verksamhet eller om någons personliga förhållanden eller om en affärs- eller yrkeshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, om inte den till vars förmån tystnadsplikten har föreskrivits ger sitt samtycke till att saken röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till bolagsstämman för förmedlaren av gräsrotsfinansiering eller till ett motsvarande organs stämma eller möte eller till aktieägare, medlemmar, bolagsmän eller andra personer som deltar i stämman eller mötet. 
20 § 
Överklagande 
Bestämmelser om överklagande av beslut som Finansinspektionen meddelat med stöd av denna lag finns i 73 § i lagen om Finansinspektionen. 
Ett avregistreringsbeslut som avses i denna lag ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
21 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om skyldigheten för en mottagare av gräsrotsfinansiering att offentliggöra 
1) riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 § 2 mom., när Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG inte tillämpas på ett erbjudande, 
2) strukturen hos och innehållet i de riktiga och tillräckliga uppgifter som avses i 11 §, för ett erbjudande med ett sammanlagt vederlag i Finland på mindre än 5 000 000 euro under en tolvmånadersperiod.  
22 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
23 § 
Övergångsbestämmelser 
Förmedlare av gräsrotsfinansiering ska lämna in en ansökan om registrering senast tre månader från ikraftträdandet av denna lag. 
Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver verksamhet som enligt denna lag kräver registrering får fortsätta sin verksamhet tills ett beslut om införande i registret har fattats, om en registeranmälan som avses i 4 § görs inom tre månader från ikraftträdandet. 
En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag, och den som har gjort anmälan kan föras in i registret över förmedlare av gräsrotsfinansiering vid ikraftträdandet av lagen.  
En förmedlare av gräsrotsfinansiering ska senast sex månader från ikraftträdandet av denna lag göra en anmälan till Finansinspektionen om vilket organ enligt 18 § 2 mom. förmedlaren hör till eller vilket organ som har gett en i 18 § 2 och 3 mom. avsedd rekommendation som förmedlaren har förbundit sig att följa. 
Bestämmelserna i 14 och 15 § börjar tillämpas tre månader från ikraftträdandet av denna lag och bestämmelserna i 18 § 2—5 mom. sex månader från ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 § 2 mom., 
ändras 10 kap. 5 § 2 mom. 2 punkten och 
fogas till 2 kap. 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 166/2014, ett nytt 5 mom. och till 2 kap. nya 3 a och 5 § som följer: 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
2 § 
Tillhandahållande av investeringstjänster enligt annat tillstånd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 1 § får en förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (/) och som är införd i Finansinspektionens register över förmedlare av gräsrotsfinansiering erbjuda förmedling och mottagande av order som avser finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt investeringsrådgivning i anslutning till låne- och investeringsbaserad gräsrotsfinansiering enligt vad som föreskrivs i lagen om gräsrotsfinansiering. 
3 a § 
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument 
Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med tillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument. 
5 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Närmare bestämmelser om vilka investeringsobjekt som ska betraktas som i 3 a § avsedda andra investeringsobjekt får utfärdas genom förordning av finansministeriet. 
10 kap.  
Förfaranden i kundförhållanden 
5 § 
Värdepappersföretags informationsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett värdepappersföretag ska i god tid innan en investeringstjänst eller en sidotjänst tillhandahålls ge en icke-professionell kund tillräcklig information om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) arten av de finansiella instrument och andra investeringsobjekt som tjänsterna avser och om de risker som är förknippade med dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om penninginsamlingar (255/2006) 2 § 2 mom. 6 punkten och 
fogas till 2 § 2 mom. en ny 7 punkt som följer: 
2 §  
Lagens tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens tillämpningsområde omfattar inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) kollektinsamling bland deltagarna i offentlig religionsutövning som anordnas av religionssamfund som avses i religionsfrihetslagen (453/2003), 
7) låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering eller verksamhet som bedrivs av förmedlare av gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering (/). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 28 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten och 40 § 1 mom.,  
sådana de lyder, 5 § 28 punkten i lag /, 38 § 1 mom. 2 punkten i lag 170/2014 och 40 § 1 mom. i lag 1198/2014, och 
fogas till 5 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014, 198/2015 och /, en ny 29 punkt och till 50 f §, sådan den lyder i lag 170/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
28) den som i enlighet med artikel 20.1 i marknadsmissbruksförordningen tar fram eller sprider investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en viss investeringsstrategi, 
29) sådana mottagare och förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering (/). 
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 15 § 1 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 144 a § i lagen om placeringsfonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 144 b § i lagen om placeringsfonder, 15 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 18 kap. 1 § i resolutionslagen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 f § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och de förordningar av Europaparlamentet och rådet som ansluter till det 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 19 punkten och 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 644/2014, och 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 758/2012, 255/2013, 171/2014 och 644/2014, en ny 20 punkt som följer: 
1 § 
Avgiftsskyldiga 
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19) verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen, 
20) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering          (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 

Avgiftsskyldiga  

Grundavgift i 

euro  

värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

260 000  

insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen  

12 000  

säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen  

2 000  

juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut  

1 000  

fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut  

200  

ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster  

3 000  

enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 

1 000 

den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

2 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder  

3 000 

förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

3 000 

företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

5 000 

särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

2 000 

centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)  

6 000 

kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)  

10 000 

börsers, värdepapperscentralers och clearingsorganisationers holdingföretag 

10 000 

värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag  

1 000 

försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling  

1 000  

Grundavgiften höjs med 180 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.  

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

6 000 

centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

150 000 

clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

12 000 

clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen  

2 000  

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 

15 500  

Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument. 

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

12 500 

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland  

10 500  

Grundavgiften höjs med 11 000 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.  

emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 

3 000  

finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 

3 000 

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument  

4 000  

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument  

1 000  

Pensionsskyddscentralen  

10 000  

trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden  

1 000  

verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 

18 000 

filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 

1 000 

sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor som har filial i Finland 

1 000 

tredjeländers kreditinstituts representationer 

1 000 

sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 

300 

finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 

10 000 

förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering (/

2 000 

 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 5 kap. 2 § 4 punkten och 19 kap. 6 § 1 och 3 mom. samt 
fogas till 1 kap. 6 § ett nytt 7 mom., till 2 kap. 1 § ett nytt 2 mom. och till 5 kap. 2 § en ny 5 punkt som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Förhållande till annan lagstiftning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om europeiska långsiktiga investeringsfonder finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder.  
2 kap. 
Definitioner 
1 § 
AIF-fond 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Under de förutsättningar som anges i lagen om placeringsfonder och lagen om gräsrotsfinansiering (/) avses med AIF-fond också ett sådant företag eller kollektiva investeringar i annan form och sådan förmedling av gräsrotsfinansiering som inte kräver auktorisation enligt artikel 5 i fondföretagsdirektivet, där kapital tas emot från en eller flera investerare genom gräsrotsfinansiering, kreditförmedling eller på något annat sätt för kollektiv investering och investeras i enlighet med en fastställd investeringspolicy till förmån för dessa investerare. 
5 kap. 
Registrering 
2 § 
Finansinspektionens register 
Finansinspektionen ska föra ett offentligt register över  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) sådana europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland, 
5) sådana förvaltare av europeiska långsiktiga investeringsfonder som avses i 1 kap. 6 § och vars säte enligt den i paragrafen avsedda förordningen finns i Finland. 
19 kap. 
EES-staterna 
6 § 
Tillhandahållande av investeringstjänster 
En EES-baserad AIF-förvaltare som i Finland förvaltar en AIF-fond i enlighet med 2 § eller som i enlighet med 5 § i Finland erbjuder andelar i AIF-fonder har rätt att i Finland tillhandahålla sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 3 kap. 2 § 2 mom. utan att etablera dotterföretag eller filial. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För tillstånd som avses i 2 mom. krävs det att  
1) den EES-baserade AIF-förvaltarens hemmedlemsstat å sin sida erkänner AIF-förvaltarens rätt att tillhandahålla sidotjänster, med undantag för investeringsrådgivning, förvaring och förvaltning av aktier eller andelar i fondföretag samt mottagande och förmedling av order som gäller finansiella instrument, 
2) den EES-baserade AIF-förvaltaren har fått en sådan anmälan som avses i 2 §, 
3) den EES-baserade AIF-förvaltaren har beviljats auktorisation av sin hemmedlemsstats utländska EES-tillsynsmyndighet att tillhandahålla tjänsten i fråga, 
4) den EES-baserade AIF-förvaltaren i tillämpliga delar iakttar lagen om investeringstjänster. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 a § i lagen om placeringsfonder 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 163/2014, som följer: 
3 a § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På en specialplaceringsfond vars förvaltare inte är skyldig att ansöka om auktorisation som förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpas 26, 26 b, 31, 33, 34 och 34 d §. Denna lag tillämpas dock på specialplaceringsfonder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, om inte något annat följer av de förordningarna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 24 § i lagen om pantlåneinrättningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 24 §, sådan den lyder i lag 769/1997, som följer: 
24 § 
Värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) ska dock trots 22 § 1 mom. i denna lag säljas på en reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen eller på en multilateral handelsplattform som avses i 2 kap. 9 § i den lagen till det vid tiden för försäljningen gällande börs- eller marknadspriset. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 24 punkten, sådan den lyder i lag 178/2014, och 
fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 303/2010, 1368/2010, 907/2011, 1497/2011, 772/2012, 1185/2013, 178/2014, 638/2014 och 1151/2015, en ny 25 punkt som följer: 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24) advokater som avses i lagen om advokater (496/1958), dem som biträder advokaterna och andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller juridiska tjänster, när det är fråga om att handla i en klients namn eller för en klients räkning vid affärstransaktioner i anknytning till
a) köp, försäljning, genomförande eller planering av fastigheter eller affärsenheter,
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdeandelskonton,
d) organisering av de medel som behövs för bildande eller ledning av bolag eller för förvaltning av företag, eller
e) bildande eller ledning av stiftelser, bolag eller motsvarande sammanslutningar eller ansvar för deras verksamhet,
 
25) sådana förmedlare av gräsrotsfinansiering som avses i lagen om gräsrotsfinansiering           (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag  om ändring av 2 kap. 3 § i kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstutslagen (610/2014) 2 kap. 3 § 2 mom. som följer: 
2 kap. 
Rätt till kreditinstitutsverksamhet och annan upplåning hos allmänheten 
3 § 
Undantag från kreditinstituts ensamrätt att ta emot återbetalbara medel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Aktiebolag, andelslag, kommanditbolag, öppna bolag, i lagen om europabolag (742/2004) avsedda europabolag, i lagen om europaandelslag (906/2006) avsedda europaandelslag, föreningar och stiftelser får dessutom trots 2 § från allmänheten ta emot återbetalbara medel genom att erbjuda andra skuldinstrument än sådana som ska återbetalas på anfordran. Om dessa skuldinstrument erbjuds till allmänheten på andra sätt än genom att värdepapper emitteras till allmänheten enligt värdepappersmarknadslagen, ska aktiebolaget, andelslaget, kommanditbolaget, det öppna bolaget, europabolaget, europaandelslaget, föreningen eller stiftelsen upprätta och offentliggöra delårsrapporter, bokslut och bokslutskommunikéer, med iakttagande av 7 kap. 5—13 § i värdepappersmarknadslagen. På undantag från informationsskyldigheten enligt denna paragraf tillämpas 7 kap. 18 § i värdepappersmarknadslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.6.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare