Senast publicerat 27-11-2021 09:27

Regeringens proposition RP 218/2021 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen kompletteras.  

I propositionen föreslås att den skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt, som i den ursprungliga regeringspropositionen har föreslagits bli sänkt från 12 procent till 5,0 procent för 2022 och 2023, sänks till 3,4 procent för 2022 och 5,0 procent för 2023. 

Liksom i den ursprungliga propositionen avses lagen träda i kraft den 1 januari 2022 och gälla till utgången av 2023. 

MOTIVERING

Bakgrund och beredning

1.1  Bakgrund

I regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd) har det föreslagits att den skattesats som ska tillämpas på lotterier som anordnas med ensamrätt ska sänkas från 12 procent till 5,0 procent för 2022 och 2023. 

Sänkningen av lotteriskattesatsen är ett led i åtgärderna för att fortsätta trygga avkastningen av Veikkaus Ab:s penningspel för förmånstagarna. För 2021 tryggades Veikkaus Ab:s förmånstagare en finansieringsnivå som motsvarar 2019 genom att den minskade avkastningen kompenserades med 347 miljoner euro, varav 80 miljoner euro finansierades genom en sänkning av lotteriskatten från 12 procent till 5,5 procent för 2021. 

Avsikten har varit att sänka kompensationsbeloppet för 2022 och 2023, dock så att 80 miljoner euro av kompensationen alltjämt finansieras genom en sänkning av lotteriskatten. 

Regeringen har beslutat att avstå från en sänkning av kompensationsbeloppet och på samma sätt som 2021 garantera förmånstagarna 2022 en finansieringsnivå som motsvarar 2019. Av tilläggskompensationen, sammanlagt 77 miljoner euro, ska 46,7 miljoner euro finansieras genom utnyttjande av den så kallade ofördelade reserv som ingår i ramarna för statsfinanserna, 18,7 miljoner euro genom en sänkning av lotteriskatten och 11,7 miljoner euro genom utnyttjande av outdelade vinstmedel. 

1.2  Beredning

Propositionen har beretts vid finansministeriet. 

På grund av propositionens brådskande natur har det varit behövligt att avvika från anvisningarna om hörande vid författningsberedning, och det har därför inte ordnats någon sedvanlig remissbehandling av propositionen. 

Bakgrundsmaterialet till regeringens proposition finns tillgängligt på adressen valtioneuvosto.fi/sv/projekt med identifieringskod VM145:00/2021

Förslagen och deras konsekvenser

Det föreslås att regeringens proposition RP 145/2021 rd kompletteras genom en ändring av förslaget till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen så att lotteriskatten för lotterier som anordnas med ensamrätt är 3,4 procent 2022 i stället för 5,0 procent enligt den ursprungliga propositionen. År 2023 ska skattesatsen vara 5,0 procent i överensstämmelse med den ursprungliga propositionen. 

Sänkningen har dimensionerats så att beloppet av den lotteriskatt som Veikkaus Ab ska betala för skatteåret 2022 sjunker med cirka 19 miljoner euro mer än de cirka 80 miljoner euro som ingick i den ursprungliga propositionen. Bolagets avkastning och det belopp som delas ut i form av understöd ökar på motsvarande sätt. 

PAF:s lotteriskatt sjunker på motsvarande sätt med cirka 1,4 miljoner euro, om den skatt som PAF ska betala utan ändring antas motsvara den nivå som gäller 2020. 

På årsnivå sjunker lotteriskatten som en följd av den kompletterande propositionen med cirka 20 miljoner euro. Eftersom skatten ska redovisas under den andra månaden efter den månad då intäkterna inflöt, inverkar åtgärden på inflödet från mars 2022 och minskar därmed kassainflödet för 2022 med cirka 17 miljoner euro. Konsekvenserna har bedömts enligt samma antaganden som i den ursprungliga propositionen. 

Ikraftträdande

I denna kompletterande proposition föreslås det att lagen i enlighet med regeringens proposition RP 145/2021 rd träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023. 

Den kompletterande propositionens förhållande till den ursprungliga propositionen

Det föreslås att lagförslaget i regeringens proposition RP 145/2021 rd ändras i fråga om skattesatsen i 4 § 1 mom. 

Kläm 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner lagförslaget i regeringens proposition med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen (RP 145/2021 rd), ändrat på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition. 

Lagförslag

Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lotteriskattelagen (552/1992) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2011, som följer: 
4 § Skattegrunden och skattesatsen 
Lotteriskatten för ett lotteri som anordnas med ensamrätt är 3,4 procent av avkastningen 2022 och 5,0 procent av avkastningen 2023. 
Kläm 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till utgången av 2023. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 18 november 2021 
Statsminister Sanna Marin 
Finansminister Annika Saarikko