Senast publicerat 03-11-2021 12:48

Regeringens proposition RP 58/2016 rd Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd)

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att regeringens proposition med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den kompletteras. Enligt propositionen ska man inte få röka inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Förbudet ska dock inte gälla bostadsutrymmen i kommunikationsmedel. 

ALLMÄN MOTIVERING

Nuläge och föreslagna ändringar

I regeringens proposition om en delreform av tobakslagen RP 180/2009 rd, nedan 2009 års proposition, föreslogs det att rökning skulle förbjudas i andra än allmänna kommunikationsmedel när personer som inte fyllt 18 år vistas i dem. Grundlagsutskottet ansåg dock i sitt utlåtande GrUU 21/2010 rd om 2009 års proposition att förbudet inkräktar för mycket på den personliga frihet och det skydd för privatlivet och hemfriden som tryggas genom grundlagen. Av denna anledning ansåg grundlagsutskottet att en förutsättning för vanlig lagstiftningsordning var att det föreslagna förbudet slopades. 

Sedermera har dock t.ex. flera riksdagsledamöter (se t.ex. SS 173/2014 rd) och folkhälsoorganisationer uttryckt önskemål om att foga ett sådant rökförbud till tobakslagen. Såsom det påpekades i 2009 års proposition skadar passiv rökning barnens artärer enligt observationer som en forskningsgrupp från Åbo och Helsingfors universitet gjort. Stela artärer är ett tidigt tecken på åderförkalkning, så om förändringarna är permanenta utsätter passiv rökning barnen för hjärt- och kärlsjukdomar. Trots att tobaksrök i omgivningen på basis av Internationella cancerforskningsorganisationens (The International Agency for Research on Cancer, IARC) analyser även har klassificerats som en karcinogen, har inte ens små barns exponering för tobaksrök i omgivningen i olika utrymmen och områden helt förhindrats. 

Av en kanadensisk undersökning framgick år 2008 att halterna av tobaksrök i omgivningen vid rökning i en personbil stiger till hälsoskadlig nivå, även om man vädrar i bilen i realistiskt genomförbar utsträckning. Forskarna betonade att barn utsätts för tobaksrök i omgivningen i sådan utsträckning att det är skadligt för deras hälsa. Redan att röka en cigarett i bilen höjer halterna av tobaksrök till samma eller högre nivå som i de mest rökiga restaurangerna eller barerna. Forskarna ansåg att vädring eller ventilation inte räcker till för att skydda barn mot att exponeras för tobaksrök i bilar. 

Resultaten av en irländsk undersökning visar att exponering för passiv rökning i en bil skadar barns hälsa betydligt mer än exponering till exempel i hemmet. Av undersökningen framgick att var sjunde 13–14-åring hade utsatts för tobaksrök i bilen och att de även var mer känsliga för symtom i luftvägarna. Astma, allergisk snuva och luftrörskatarr var vanligare hos dessa barn. 

I motiveringen till 2009 års proposition hänvisades det utöver till ovannämnda undersökningar också till en undersökning som cancerorganisationerna gjort, enligt vilken 3 procent av de rökande föräldrarna röker inomhus och 9 procent röker i bilen när barnen är närvarande. I en undersökning som gjordes 2015 rapporterade 88 procent av de unga att ingen får röka i familjens bil. Fyra procent svarade att rökning är tillåten sporadiskt och 2 procent att man får röka fritt. Enligt en annan undersökning från samma år understödde 83 procent av finländarna ett förbud mot rökning i privatbilar med minderåriga passagerare. Det fanns inga åsiktsskillnader i fråga om detta mellan de olika grupper som tillfrågades.  

Av 2009 års proposition framgår att rökning i privatbilar med barn som passagerare förhållandevis länge varit förbjuden i vissa delstater i USA, Kanada och Australien. Sedermera har motsvarande rökförbud blivit vanligare i flera EU-medlemsstater. Förbudet gäller redan bl.a. i Frankrike, England, Wales, Skottland och Cypern, och beslut om detta har fattats i Irland och Italien. 

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd), nedan den ursprungliga propositionen, behandlas för närvarande i riksdagen. Även om en del av remissinstanserna vid beredningen av propositionen föreslog att rökning skulle förbjudas inne i andra än allmänna kommunikationsmedel när minderåriga vistas i dem, föreslogs ett sådant förbud inte i den ursprungliga propositionen på grund av grundlagsutskottets tydliga och enhälliga ståndpunkt i frågan i utskottets utlåtande 21/2010 rd.  

Efter det att den ursprungliga propositionen lämnades har frågan än en gång aktualiserats, varför det är nödvändigt att lämna en kompletterande proposition i frågan där man beaktat de synpunkter som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande. Enligt den kompletterande propositionen ska man inte få röka inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Förbudet ska dock inte gälla bostadsutrymmen i kommunikationsmedel. 

Propositionens konsekvenser

Passiv exponering för tobaksrök i en bil är på det sätt som beskrivs ovan skadligt för barns hälsa. Genom det föreslagna rökförbudet kan sådan exponering och därav orsakade hälsorisker minskas. Till den del det är fråga om rökning hemma i en barnfamilj är syftet att fortsättningsvis minska barns exponering för tobaksrök med hjälp av information och upplysning. 

Det föreslås inte att rökning inne i en bostadslägenhet ska förbjudas, vilket innebär att det i princip är tillåtet att röka i en bostad där det även finns små barn. Med tanke på detta vore det oproportionerligt att rökning inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk ska vara förenad med en straffrättslig påföljd när personer som inte fyllt 15 år vistas i kommunikationsmedlet. Därför föreslås det i propositionen inte att brott mot rökförbud ska vara straffbart. 

Brott mot förbudet kan observeras t.ex. på ett daghem, där man vid behov kan anmäla saken till den kommunala barnskyddsmyndigheten. Det primära sättet att ingripa är att diskutera med föräldrarna och erbjuda annat barnskyddsstöd i enlighet med barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014). Ett lagstadgat tobaksförbud signalerar under en sådan diskussion det samhälleliga ställningstagandet att rökning i ett slutet utrymme inte längre är rökarens privata angelägenhet, utan också en handling som påverkar barns hälsa. 

Om stödåtgärderna inom barnskyddet inte är tillräckliga kan barnskyddsmyndigheten anmäla saken till den kommunala myndighet som avses i tobakslagen. Myndigheten kan i första hand påtala att verksamheten strider mot tobakslagen och även hänvisa till att rökförbudet kan förenas med vite. Tillsynen över det föreslagna rökförbudet hör enligt förslaget således inte till kärnuppgifterna i kommunens tobakstillsyn, men den stöder kommunernas barnskyddsuppgift. 

Rökning medan man kör ökar risken för trafikolyckor, enligt vissa undersökningar till och med mer än användning av mobiltelefon. Det föreslagna rökförbudet kan således förväntas ha vissa positiva konsekvenser även för trafiksäkerheten. 

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. Utlåtanden om propositionsutkastet lämnades av justitieministeriet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Institutet för hälsa och välfärd, barnombudsmannen, Centralförbundet för Barnskydd rf, Allergi- och Astmaförbundet rf, Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Filha ry, Hengitysliitto ry, Raittiuden Ystävät ry, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry, Suomen Ash ry, Finlands Hjärtförbund rf, nätverket Läkare mot tobak samt tre privatpersoner. 

Justitieministeriet konstaterade i sitt utlåtande att det föreslagna rökförbudet inte i väsentliga avseenden avviker från det tidigare föreslagna och att det är svårt att övervaka förbudet, varför propositionen i författningshänseende kan anses problematisk. Två av de privatpersoner som lämnade ett utlåtande ansåg att propositionen ingriper alltför mycket i skyddet för privatlivet.  

De övriga remissinstanserna ansåg att det är motiverat och viktigt att föreskriva om ett rökförbud. Institutet för hälsa och välfärd, barnombudsmannen, Centralförbundet för barnskydd rf, Hengitysliitto ry, Suomen Ash ry och Finlands Hjärtförbund rf ansåg att det borde vara förbjudet att röka i ett kommunikationsmedel också när en person i åldern 15–17 år vistas i det. Dessutom konstaterade barnombudsmannen att även bostadsutrymmen i kommunikationsmedel bör omfattas av rökförbudet. 

Enligt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården borde det föreskrivas att övervakningen av rökförbudet ska vara polisens uppgift och att brott mot förbudet bör förenas med en administrativ sanktion. Institutet för hälsa och välfärd, Centralförbundet för barnskydd rf och nätverket Läkare mot tobak ansåg å sin sida att brott mot förbudet bör vara en straffbar rökningsförseelse på motsvarande sätt som brott mot övriga rökförbud. Filha ry, Suomen Ash ry och Finlands Hjärtförbund rf ansåg dessutom att det ska vara möjligt att förelägga ordningsbot för brott mot förbudet. 

Under remissen lades det också fram att rökning i bil när ett barn är närvarande uppfyller rekvisitet för misshandel, och att rökförbudet även borde gälla gravida kvinnor för att skydda fostrets utveckling. 

Samband med andra propositioner

Propositionen är en ny kompletterande proposition enligt 71 § i grundlagen. Propositionen ska behandlas tillsammans med den ursprungliga propositionen. 

DETALJMOTIVERING

Lagförslag

74 §.Allmänna rökförbud. Paragrafens 1 mom. motsvarar det som föreslås i den ursprungliga propositionen. 

I paragrafen föreslås ett nytt 2 mom. enligt vilket rökning är förbjuden inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Förbudet gäller inte bostadsutrymmen i kommunikationsmedel. 

Det föreslagna 2 mom. i den ursprungliga propositionen blir 3 mom. 

80 §.Anslag om rökförbud. Skyldigheten att sätta upp anslag om rökförbud gäller inte kommunikationsmedel som är i privat bruk. Därför hänvisas det i 80 § till skillnad från den ursprungliga propositionen i fråga om 74 § endast till den paragrafens 1 mom. 

113 §.Rökningsförseelse. Av de orsaker som beskrivs ovan i den allmänna motiveringen föreslås det inte att det ska vara en straffbar rökningsförseelse att röka inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Därför hänvisas det i 113 § 1 mom., som gäller rökningsförseelse, i fråga om 74 § endast till den paragrafens 1 mom.  

Hänvisningen i 2 mom. till 74 § 2 mom., som gäller användningen av rökfria tobaksprodukter i läroanstalter, ändras och blir en hänvisning till 74 § 3 mom. 

114 §.Försummelse av åtgärder som skyddar mot tobaksrök. Det är inte motiverat att föreskriva att det ska vara straffbart att tillåta rökning i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det, eftersom det enligt förslaget inte är straffbart att bryta mot rökförbud. Därför hänvisas det i 114 § 1 mom. 1 punkten till skillnad från den ursprungliga propositionen i fråga om 74 § endast till den paragrafens 1 mom. De övriga punkterna i momentet motsvarar det som föreslås i den ursprungliga propositionen. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar det som föreslås i den ursprungliga propositionen.  

Ikraftträdande

De ändrade paragraferna föreslås träda i kraft den 20 maj 2016, i enlighet med vad som föreslås i den ursprungliga propositionen. 

Förhållande till grundlagen samt lagstiftningsordning

I fråga om det föreslagna rökförbudet är det väsentligt att överväga dels barnets rätt till liv och en sund livsmiljö samt det offentligas skyldighet att främja befolkningens hälsa, dels vuxna rökares rätt till personlig frihet och skydd för privatlivet. Enligt vad som beskrivits ovan finns det vägande skäl för förbudet som är förknippade med skyddet av barns hälsa. Samtidigt måste de synpunkter som grundlagsutskottet framfört i sitt utlåtande GrUU 21/2010 rd beaktas i regleringen. 

Grundlagsutskottet ansåg i sitt utlåtande om 2009 års proposition att det föreslagna rökförbudet var allmänt problematiskt med tanke på proportionaliteten. Syftet med 2009 års proposition var att skydda barn under 18 år mot ofrivillig exponering för tobaksrök. Samtidigt avviker behovet av skydd när det gäller 15–17-åringar i detta avseende avsevärt från behovet att skydda spädbarn och andra små barn. Med tanke på proportionaliteten vore det motiverat att använda lagstiftningen endast till den del barnet ännu inte de facto fattar beslut som gäller hans eller hennes hälsa och på grund av sin ålder inte kan försvara sin hälsa. Förbudet mot rökning i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk är proportionerligt då de som ska skyddas begränsas till barn under 15 år. 

Grundlagsutskottet tog i sitt utlåtande framför allt fasta på att det i kommunikationsmedel som är i privat bruk kan finnas utrymmen för permanent boende. Grundlagsutskottet ansåg med fog att rökförbud som gäller bostadsutrymmen kräver synnerligen vägande skäl. Samtidigt kan just bostadsutrymmen uteslutas från bestämmelsen om kommunikationsmedel som är i privat bruk, eftersom bostadsutrymmen är sällsynta i kommunikationsmedel. Eftersom bestämmelsen inte gäller bostadsutrymmen i kommunikationsmedel som är i privat bruk utgör de frågeställningar som grundlagsutskottet nämner i fråga om kvalifikationskriterierna när det gäller begränsningen av hemfriden och myndigheternas inspektioner inte ett problem. 

Regeringen anser att det lagförslag som ingår i propositionen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Propositionen innehåller vissa grundlagsfrågor, varför regeringen dock föreslår att grundlagsutskottets utlåtande om propositionen begärs. 

Kläm 

Med stöd av vad som anförts ovan föreslås det att riksdagen godkänner 74, 80, 113 och 114 § i lagförslag 1 i regeringens proposition med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den (RP 15/2016 rd) ändrade på det sätt som föreslås i denna kompletterande proposition: 

Ändringsförslaget

Tobakslag 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
74 §  Allmänna rökförbud 
Tobaksrökning är förbjuden 
1) i sådana lokaler i byggnader, i kommunikationsmedel och på motsvarande platser som är tillgängliga för allmänheten eller anställda eller för kunder för tillhandahållande av tjänster som producerats i näringsverksamhet eller offentliga tjänster, 
2) under skyddstak och på läktare vid offentliga tillställningar som anordnas utomhus och på andra platser som direkt är avsedda för deltagare som följer tillställningen stillastående eller stillasittande, 
3) på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. 
Tobaksrökning är också förbjuden inne i ett kommunikationsmedel som är i privat bruk, när en person som inte fyllt 15 år vistas i det. Förbudet gäller inte bostadsutrymmen i kommunikationsmedel. 
Rökfria tobaksprodukter får inte användas i lokaler eller på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. 
80 §  Anslag om rökförbud 
Innehavare av lokaler eller utomhusområden och arrangörer av offentliga tillställningar ska sätta upp anslag som informerar om rökförbud enligt 74 § 1 mom. och om placeringen av sådana rökrum som avses i 76 och 77 §. Innehållet i anslagen ska vara entydigt och de ska både till storlek och placering vara sådana att de är lätta att upptäcka av personer som kommer till lokalerna och vistas i dem. 
113 §  Rökningsförseelse 
Den som uppsåtligen trots påminnelse från innehavaren av ett allmänt kommunikationsmedel, en lokal eller ett utomhusområde, från innehavarens representant, från tillsynsmyndigheten eller från arrangören av eller en ordningsman vid en offentlig tillställning fortsätter att röka i en lokal eller utomhus på ställen där tobaksrökning är förbjuden enligt 74 § 1 mom., ska för rökningsförseelse dömas till böter. 
Vad som föreskrivs om tobaksrökning i 1 mom. gäller även rökning av örtprodukter för rökning och användning av elektroniska cigaretter samt användning av rökfria tobaksprodukter i strid med 74 § 3 mom. i lokaler eller på utomhusområden vid daghem eller läroanstalter som ger förskoleundervisning, grundläggande utbildning, yrkesutbildning eller gymnasieutbildning. 
114 §  Försummelse av åtgärder som skyddar mot tobaksrök 
En innehavare av ett allmänt kommunikationsmedel, en lokal eller ett utomhusområde eller en representant för denne eller en arrangör av en offentlig tillställning som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 
1) i strid med 74 § 1 mom. tillåter tobaksrökning i en lokal eller på ett utomhusområde där tobaksrökning är förbjuden, eller 
2) i strid med 76 § 2 mom. tillåter arbete i rökrum eller i strid med 77 § 1 mom. tillåter servering eller intagande av mat eller dryck i rökrum, 
ska, om inte försummelsen kan anses vara ringa och om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för försummelse av åtgärder som skyddar mot tobaksrök dömas till böter. 
Vad som i 1 mom. föreskrivs om tobaksrökning gäller även rökning av en örtprodukt för rökning och användning av en elektronisk cigarett. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors den 7 april 2016 
Statsminister Juha Sipilä 
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula