Senast publicerat 09-05-2021 21:37

Utlåtande AjUU 1/2019 rd B 11/2019 rd Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

Till grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018 (B 11/2019 rd): Ärendet har lämnats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för eventuellt utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 30.9.2019. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen 
    Riksdagens justitieombudsmans kansli.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har behandlat berättelsen med fokus på laglighetskontrollen gällande arbetskraften och utkomstskyddet för arbetslösa. 

I den här ärendekategorin väcktes 272 klagomål och 273 avgjordes under året. Största delen gällde arbets- och näringsbyråernas förfarande. Det rörde sig oftast om behandlingstiden, särskilt utfärdandet av arbetskraftspolitiska utlåtanden, och om kundservicen, bland annat rådgivning och svar på förfrågningar. Av de avgöranden som gjordes gällde 162 arbetslöshetsförmåner. Ungefär hälften gjordes i påskyndat förfarande. Sammanlagt ledde 25 procent (69 st.) av avgörandena till att biträdande justitieombudsmannen vidtog åtgärder. 

Arbets- och näringsbyråerna ska ge ett arbetskraftspolitiskt utlåtande utan ogrundat dröjsmål, dock senast 30 dagar efter att sökanden har lämnat in den utredning som är nödvändig för att ett utlåtande ska kunna ges eller då tidsfristen för att lämna in utredningen har gått ut. Under berättelseåret gav biträdande justitieombudsmannen nästan 30 avgöranden i ärenden där tidsfristen hade överskridits. 

Vid biträdande justitieombudsmannens inspektion visade det sig att den berörda byrån hade kunder som fortfarande väntade på att bli intervjuade då det hade gått mer än tre månader sedan de blivit arbetslösa och fått en sysselsättningsplan. Utskottet ser det som viktigt att de arbetslösa arbetssökande oberoende av var de bor har möjlighet att få kompetent service i rätt tid och tillträde till sysselsättningsfrämjande service. 

Utskottet påpekar för grundlagsutskottet att arbetskraftsförvaltningen är ett område där en betydligt större andel av alla klagomål har lett till åtgärder än inom de andra förvaltningsområdena. Myndigheternas agerande har här direkt inverkan på exempelvis utbetalningen av grundtrygghetsförmåner till arbetslösa. Utskottet anser att god förvaltningspraxis och kvalitet på arbetskraftsmyndigheternas kundservice bör garanteras jämlikt i hela landet. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet föreslår

att grundlagsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 18.9.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anna Kontula vänst 
 
vice ordförande 
Katja Taimela sd 
 
medlem 
Bella Forsgrén gröna 
 
medlem 
Petri Honkonen cent 
 
medlem 
Antti Kurvinen cent 
 
medlem 
Rami Lehto saf 
 
medlem 
Niina Malm sd 
 
medlem 
Jukka Mäkynen saf 
 
medlem 
Anders Norrback sv 
 
medlem 
Ilmari Nurminen sd 
 
medlem 
Ruut Sjöblom saml 
 
medlem 
Riikka Slunga-Poutsalo saf 
 
medlem 
Sofia Virta gröna. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Marjaana Kinnunen.