Senast publicerat 09-05-2021 13:56

Utlåtande GrUU 43/2016 rd U 35/2016 rd Grundlagsutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen)

Till stora utskottet

INLEDNING

Ärende

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (definitionsförordningen) (U 35/2016 rd): Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • överinspektör Johanna Räty 
    inrikesministeriet
  • lagstiftningsråd Timo Makkonen 
    justitieministeriet
  • juris doktor Eeva Nykänen 
  • professor Tuomas Ojanen 

SKRIVELSEN

Förslaget

Se dokument: Eutori EU/2016/1293, EU-dokument COM(2016) 466, D / Direktiivi 2003/109/EY  

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 35/2016 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDE

Se det finska dokumentet PeVL 43/2016 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Grundlagsutskottet meddelar,

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med vissa preciseringar. 
Helsingfors 13.10.2016 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Annika Lapintie vänst 
 
vice ordförande 
Tapani Tölli cent 
 
medlem 
Simon Elo saf 
 
medlem 
Anna-Maja Henriksson sv 
 
medlem 
Antti Häkkänen saml 
 
medlem 
Ilkka Kantola sd 
 
medlem 
Kimmo Kivelä saf 
 
medlem 
Jaana Laitinen-Pesola saml 
 
medlem 
Markus Lohi cent 
 
medlem 
Leena Meri saf 
 
medlem 
Ulla Parviainen cent 
 
medlem 
Ville Skinnari sd 
 
ersättare 
Jani Mäkelä saf 
 
ersättare 
Anne-Mari Virolainen saml 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Liisa Vanhala