Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande JsUU 19/2017 rd B 14/2017 rd Jord- och skogsbruksutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande till revisionsutskottet. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet anser att följande uttalanden fortfarande behövs och bör finnas kvar: 

 • Effekterna av viltskadelagen (RP 90/2008 rd – RSv 198/2008 rd) 

 • Landsbygden och ett välmående Finland, statsrådets redogörelse (SRR 5/2009 rd — RSk 7/2010 rd) 

 • Jaktvårdsavgifterna (RP 237/2010 rd — RSv 275/2010 rd) 

 • Köttbesiktningen på små slakterier (RP 293/2010 rd — RSv 333/2010 rd) 

 • Försäkringsstöd för kommersiellt fiske (RP 129/2012 rd — RSv 151/2012 rd), uttalande 2 

 • Godkända arealer för jordbruksskiften (RP 156/2012 rd — RSv 7/2013 rd) 

 • Ändring av skogslagen (RP 75/2013 rd — RSv 175/2013 rd) 

 • Skatten på försäkringspremier för skördeskadeförsäkringar (RP 143/2013 rd — RSv 196/2013 rd) 

 • Genomförandet av den skogspolitiska redogörelsen (SRR 1/2014 rd — RSk 13/2014 rd) 

 • Ett register som omfattar alla de stöd av mindre betydelse som beviljats (RP 138/2014 rd — RSv 219/2014 rd) 

 • Uttalanden om genomförandet av den reviderade jordbrukspolitiken (RP 140/2014 rd — RSv 229/2014 rd) 

 • Miljöersättningar inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020 (RP 177/2014 rd — RSv 230/2014 rd) 

 • Bedömning av ändringsbehoven i lagen om samfälligheter (RP 192/2014 rd — RSv 353/2014 rd) 

 • Utmönstring av onödig byråkrati kring stöd för landsbygdsutveckling (RP 195/2014 rd — RSv 200/2014 rd) 

 • Strukturella reformer inom regionförvaltningen och miljöhälsovården (RP 235/2014 rd — RSv 344/2014 rd) 

 • Lagstiftningen om omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd — RSv 25/2016 rd), uttalande 2. 

Utskottet anser att följande uttalanden kan strykas: 

 • Upphandlingsförfarandet för investeringar vid gårdsbruksenheter (RP 294/2010 rd — RSv 367/2010 rd) 

 • Uppföljning av effekterna av att landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd läggs ned (RP 121/2013 rd — RSv 186/2013 rd) 

 • Redogörelsen om livsmedelssäkerheten 2013—2017 (SRR 5/2013 rd — RSk 5/2014 rd) 

 • Omorganiseringen av fiskeriförvaltningen (RP 353/2014 rd — RSv 301/2014 rd) 

 • Lagstiftningen om omorganisering av Forststyrelsen (RP 132/2015 rd — RSv 25/2016 rd), uttalande 1. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Jord- och skogsbruksutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 13.6.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Anne Kalmari cent 
 
vice ordförande 
Reijo Hongisto saf 
 
medlem 
Pertti Hakanen cent 
 
medlem 
Teuvo Hakkarainen saf 
 
medlem 
Lasse Hautala cent 
 
medlem 
Johanna Karimäki gröna 
 
medlem 
Susanna Koski saml 
 
medlem 
Kari Kulmala saf 
 
medlem 
Jari Myllykoski vänst 
 
medlem 
Mats Nylund sv 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Harry Wallin sd 
 
medlem 
Eerikki Viljanen cent 
 
ersättare 
Eero Suutari saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Carl Selenius.