Senast publicerat 09-05-2021 18:52

Utlåtande LaUU 6/2017 rd U 2/2017 rd Lagutskottet Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande)

Till stora utskottet

INLEDNING

Remiss

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande) (U 2/2017 rd): Ärendet har lämnats till lagutskottet för utlåtande. Utlåtandet ska ges till stora utskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • specialsakkunnig Lauri Rautio 
  justitieministeriet
 • polisinspektör Juha Paukkunen 
  inrikesministeriet
 • statsåklagare Tuuli Eerolainen 
  Riksåklagarämbetet
 • indrivningsjurist Sakari Haataja 
  Rättsregistercentralen
 • kriminalinspektör Erkki Rossi 
  centralkriminalpolisen
 • advokat Eero Kärki 
  Finlands Advokatförbund
 • professor Raimo Lahti. 

Utskottet har fått ett skriftligt yttrande av 

 • Birkalands tingsrätt.

STATSRÅDETS SKRIVELSE

Förslaget

Se EU-dokument COM(2016) 819 och hänvisning till Eutori EU/2016/1852. 

Regeringens ståndpunkt

Se dokument U 2/2017 rd. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Se det finska utlåtandet LaVL 6/2017 vp. 

UTSKOTTETS UTLÅTANDE

Lagutskottet meddelar

att det omfattar statsrådets ståndpunkt med preciseringar. 
Helsingfors 17.3.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Niilo Keränen cent 
 
medlem 
Suna Kymäläinen sd 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Outi Mäkelä saml 
 
medlem 
Mika Niikko saf 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Leena Meri saf 
 
ersättare 
Wille Rydman saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.