Senast publicerat 09-05-2021 19:07

Utlåtande LaUU 8/2017 rd B 14/2017 rd Lagutskottet Regeringens årsberättelse 2016

Till revisionsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens årsberättelse 2016 (B 14/2017 rd): Ärendet har remitterats till lagutskottet för eventuellt utlåtande till revisionsutskottet. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • kanslichef Asko Välimaa 
    justitieministeriet.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

  • kommunikationsministeriet
  • social- och hälsovårdsministeriet.

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Lagutskottet har behandlat berättelsen utifrån de uttalanden som riksdagen godkänt på förslag från utskottet. Merparten av uttalandena gäller justitieministeriets förvaltningsområde. En del av uttalandena gäller också kommunikationsministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. 

Uttalanden som kan strykas

Utskottet anser att de åtgärder som vidtagits med anledning av följande uttalanden har varit tillräckliga eller att uttalandena i övrigt inte längre är aktuella: 

Riksdagen förutsatte 2014 i samband med behandlingen av medborgarinitiativet med förslag till lagar om ändring av äktenskapslagen, lagen om registrerat partnerskap och lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet (MI 3/2013 rd) att regeringen utan dröjsmål börjar bereda en proposition om de ändringar i andra lagar som en könsneutral äktenskapslag kräver och lämnar propositionen till riksdagen senast den 31 december 2015. 

Den 15 oktober 2015 överlämnade regeringen till riksdagen en proposition med förslag till vissa lagändringar till följd av en ändring av äktenskapslagen (RP 65/2015 rd) med det innehåll som förutsattes i uttalandet. Propositionen innehöll de ändringar i lagstiftningen som en könsneutral äktenskapslag kräver i annan lagstiftning än lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Förslagen till ändringar i lagstiftningen inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde lämnades till riksdagen den 3 november 2016 (RP 232/2016 rd). De lagändringar som godkändes utifrån propositionerna trädde i kraft samtidigt med den ändrade äktenskapslagen den 1 mars 2017. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas.  

I samband med behandlingen av regeringens proposition med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den (RP 224/2014 rd) förutsatte riksdagen att regeringen bereder de bestämmelser som behövs för att skyldigheten att redogöra för sina bindningar ska utsträckas till nämndemän vid domstolarna. 

De bestämmelser som förutsattes i uttalandet har beaktats i domstolslagen (673/2016) och i lagen om registret över domares bindningar och bisysslor (565/2015, ändrad genom lag 686/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017. På informationssystemnivå har detta beaktats i registret över domares bindningar och bisysslor, som togs i bruk den 1 januari 2017. En anmälan till registret ska göras inom ett år från ikraftträdandet av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor. Det har ordnats utbildning om detta för domstolarna. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 

År 2015 förkastade riksdagen medborgarinitiativet om strängare straff för rattfylleri (MI 3/2014 rd). I samband med behandlingen godkände riksdagen sex uttalanden. 

Riksdagen förutsatte för det första att regeringen vidtar skyndsamma åtgärder för att öka användningen av alkolås (uttalande 1). 

Lagstiftningen om alkolås har reviderats för att göra det attraktivare att använda alkolås (RP 68/2016 rd). Syftet med den nya lagstiftning om alkolås som trädde i kraft den 30 december 2016 är bland annat att öka antalet alkolås och att sänka priset på alkolåsprogrammen. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 

Riksdagen förutsatte också att regeringen bereder ett nytt övergripande principbeslut om förbättring av vägtrafiksäkerheten (uttalande 6). 

Den 15 december 2016 fattade statsrådet ett principbeslut om en förbättring av vägtrafiksäkerheten (Trafiksäkerheten från information). Den långsiktiga visionen för principbeslutet är att ingen ska behöva dö eller skada sig allvarligt i trafiken. Lagutskottet anser att uttalandet inte föranleder några nya åtgärder, så det kan strykas. 

De övriga uttalanden (2—5) som riksdagen godkände i samband med behandlingen av medborgarinitiativet bör stå kvar 

Uttalanden som ska stå kvar

De övriga uttalanden som riksdagen godkänt på förslag från lagutskottet är fortfarande behövliga och bör alltså stå kvar. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Lagutskottet föreslår

att revisionsutskottet beaktar det som sägs ovan
Helsingfors 24.5.2017 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Kari Tolvanen saml 
 
vice ordförande 
Eva Biaudet sv 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Emma Kari gröna 
 
medlem 
Mikko Kärnä cent 
 
medlem 
Antero Laukkanen kd 
 
medlem 
Johanna Ojala-Niemelä sd 
 
medlem 
Juha Pylväs cent 
 
medlem 
Antti Rantakangas cent 
 
medlem 
Mari-Leena Talvitie saml 
 
medlem 
Ville Tavio saf 
 
ersättare 
Susanna Koski saml. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Mikko Monto.