Senast publicerat 05-03-2021 10:49

Betänkande AjUB 1/2021 rd RP 11/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (RP 11/2021 rd): Ärendet har remitterats till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet för betänkande. 

Sakkunniga

Utskottet har hört 

 • regeringssekreterareEevaVartio
  arbets- och näringsministeriet
 • utvecklingsexpertPirjoPääkkönen
  UF-centret
 • direktörTiinaKorhonen
  Nylands arbets- och näringsbyrå
 • juristAnttiRistimäki
  Folkpensionsanstalten
 • verksamhetsledareAkiVillman
  Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • finansministeriet
 • social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
 • STTK rf
 • Akava ry
 • Finlands näringsliv rf
 • Företagarna i Finland rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår en ändring i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Det föreslås att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd ska förlängas till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin ännu pågår. 

Propositionen hänför sig till den första tilläggsbudgetpropositionen för 2021 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft den 1 april 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

En temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) trädde i kraft den 8 april 2020. Ändringen gällde företagares rätt till arbetsmarknadsstöd. Giltighetstiden för den temporära ändringen har tidigare förlängts till den 1 juli 2020 och den 1 januari 2021. Den gällande temporära ändringen gäller till och med den 31 mars 2021. Eftersom covid-19-pandemin väntas fortsätta föreslås det att giltighetstiden för den temporära ändringen förlängs till och med den 30 juni 2021. 

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet anser att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet påpekar dock att man för att bestämmelserna ska vara förutsägbara och begripliga i fortsättningen även i fråga om temporära ändringar bör undvika att de införs för mycket korta perioder åt gången. Om man ändå blir tvungen att göra detta, ska fortsatta beslut fattas och information om dem ges i tillräckligt god tid. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 11/2021 rd utan ändringar. 
Helsingfors 4.3.2021 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnaKontulavänst
vice ordförande
KatjaTaimelasd
medlem
TerhiKoulumiessaml
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
RamiLehtosaf
medlem
NiinaMalmsd
medlem
Hanna-LeenaMattilacent
medlem
JukkaMäkynensaf
medlem
AndersNorrbacksv
medlem
ArtoSatonensaml
medlem
RuutSjöblomsaml
medlem
RiikkaSlunga-Poutsalosaf
medlem
SofiaVirtagröna.

Sekreterare var

plenarråd
MiikaSuves.

RESERVATION

Motivering

Enligt propositionen ska giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om företagares rätt till arbetsmarknadsstöd förlängas till och med den 30 juni 2021, eftersom covid-19-pandemin ännu pågår. Syftet med den temporära bestämmelsen om ändring av utkomstskyddet för arbetslösa är att underlätta företagarnas svåra ekonomiska villkor under coronakrisen. 

Coronaläget verkar hela tiden förvärras. Den ekonomiska osäkerheten är fortfarande stor. Förändringar i människors konsumtionsbeteende har ställvis lett till svåra situationer för företagarna. Också regeringens rekommendationer om restriktioner för näringsverksamhet försvårar läget ytterligare. 

Den 1 mars 2021 utlyste statsrådet i samverkan med republikens president undantagsförhållanden i landet. Detta indikerar att coronaläget håller på att förvärras. Det torde alltså vara sannolikt att regeringen också i fråga om denna proposition eventuellt kommer att föreslå en förlängning av giltighetstiden när sommaren närmar sig. 

Eftersom det inte råder visshet om krisens varaktighet är det motiverat att giltighetstiden för de temporära bestämmelserna om utkomstskydd för företagare förlängs till årets slut. Således är det motiverat att lagens giltighetstid är längre än vad regeringen har stannat för i sin proposition. 

Även om det är möjligt att antalet företagare som får arbetsmarknadsstöd minskar, måste man dock beakta den osäkra situation som pandemin orsakar och som försvårar företagarnas verksamhetsförutsättningar. Dessutom medför nya och kraftigare restriktioner i fråga om näringsfriheten betydande olägenheter för olika branscher. 

Förslag

Kläm 

Vi föreslår

att lagförslaget godkänns enligt utskottets betänkande men 1 och 2 mom. med följande ändringar: 

Reservationens ändringsförslag

 
Denna lag träder i kraft den 8 april 2020 och gäller till och med den Utskottet föreslår en ändring 31  Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring december Slut på ändringsförslaget 2021. 
Lagen tillämpas på arbetsmarknadsstöd som betalas för tiden från och med den 16 mars 2020 till och med den Utskottet föreslår en ändring 31 Slut på ändringsförslagetUtskottet föreslår en ändring  december Slut på ändringsförslaget 2021. 
(3 mom. som i AjUB) 
 
Ikraftträdandebestämmelsen 
(Som i AjUB) 
Helsingfors 4.3.2021
ArtoSatonensaml
TerhiKoulumiessaml
RuutSjöblomsaml
RiikkaSlunga-Poutsalosaf
RamiLehtosaf
JukkaMäkynensaf