Senast publicerat 25-10-2022 11:00

Betänkande FiUB 24/2022 rd RP 152/2022 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning (RP 152/2022 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Delegationen har hört 

 • lagstiftningsråd Leo Parkkonen 
  finansministeriet
 • specialsakkunnig Valtteri Härmälä 
  kommunikationsministeriet
 • industriråd Petteri Kuuva 
  arbets- och näringsministeriet
 • miljöråd Magnus Cederlöf 
  miljöministeriet
 • överinspektör Antti Saastamoinen 
  Skatteförvaltningen
 • branschchef Tage Fredriksson 
  Bioenergia ry
 • ledande expert Kati Ruohomäki 
  Finlands näringsliv rf
 • verksamhetsledare Anna Virolainen-Hynnä 
  Biokretslopp och Biogas Finland rf.

Skriftligt yttrande har lämnats av 

 • Ålands landskapsregering
 • Autoalan Keskusliitto ry
 • Bilimportörerna och -industrin rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
 • Skogsindustrin rf
 • Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Finlands Vattenverksförening rf
 • Miljöindustrin och -tjänster YTP rf.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår ändringar i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, lagen om punktskatt på flytande bränslen och punktskattelagen. 

Lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen ska enligt förslaget ändras så att skattestödet för hållbar biogas som används vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner sänks. Det föreslås att beloppet på energiinnehållsskatten för hållbar uppvärmningsbiogas är 1,20 euro per megawattimme enligt minimiskattenivån i energiskattedirektivet, vilket avviker från den allmänna skattenivån på 10,33 euro per megawattimme för andra gasformiga drivmedel och uppvärmningsbränslen. En skattenivå som är lägre än för andra bränslen är enligt EU-rätten godtagbar med stöd av gruppundantagsförordningen. Koldioxidskatten bestäms i enlighet med energiskattemodellen. Största delen av biogasen är fri från koldioxidskatt. 

Dessutom ändras lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen och lagen om punktskatt på flytande bränslen så att beskattningen av förnybara flytande eller gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung, det vill säga så kallade elektrobränslen, preciseras för att förtydliga vilken skattenivå som tillämpas på dem när de används i trafiken, vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner. Skatten består på samma sätt som andra energiprodukter i enlighet med elektrobränslets egenskaper av energiinnehålls- och koldioxidskatt och en försörjningsberedskapsavgift. Det föreslås inga ändringar i beskattningen av väte, utan väte är fortfarande befriat från skatt. 

I punktskattelagen görs det vissa lagtekniska ändringar. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna i 82 § 4 mom. i lagen om ändring av punktskattelagen samt lagen om ändring av lagen om ändring av punktskattelagen är dock avsedda att träda i kraft den 13 februari 2023. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottet tillstyrker i övrigt propositionen, men föreslår vissa tekniska ändringar i paragraferna. 

I propositionen föreslås ändringar i skattestödet för hållbar uppvärmningsbiogas och preciseringar i beskattningen av elektrobränslen. Vid utfrågningen av sakkunniga ansågs ändringarna i beskattningen av elektrobränslen i allmänhet vara av förtydligande karaktär. Det ansågs vara bra att väte förblir skattefritt. I enlighet med propositionen lyfte man också fram EU:s lagstiftning om förnybar energi, som eventuellt medför ett behov av att senare se över beskattningen av elektrobränslen och väte. 

Under utfrågningarna framfördes kritik särskilt mot de föreslagna ändringarna i fråga om hållbar uppvärmningsbiogas. Utskottet går närmare in på det förslaget nedan. 

Hållbar uppvärmningsbiogas

Biogas blev ett punktskattepliktigt bränsle i Finland vid ingången av 2022, samtidigt som distributionsskyldigheten i fråga om förnybara bränslen utvidgades till att gälla biogas som används i trafiken. I enlighet med de riktlinjer som drogs upp i samband med budgetförhandlingarna hösten 2021 infördes det punktskatt på biogas som används i trafiken och fastställdes det att hållbar biogas som används vid uppvärmning eller i arbetsmaskiner ska vara skattefri. I proposition RP 212/2021 rd slogs det fast att en förutsättning för skattefrihet är att den får behövligt godkännande för statligt stöd enligt EU-lagstiftningen. 

I propositionen föreslås det att skattestödet för biogas för hållbar uppvärmningsbiogas sänks så att det i stället för full skattebefrielse tas ut en punktskatt som består av energiinnehålls- och koldioxidskatt. Energiinnehållsskatten föreslås enligt minimiskattenivån i energiskattedirektivet vara 1,20 euro per megawattimme, så skattestödet minskar från nuvarande 10,33 euro till 9,13 euro per megawattimme. Koldioxidskatten bestäms utifrån energiskattemodellen, och största delen av den hållbara uppvärmningsbiogasen är befriad från koldioxidskatt. Dessutom ska en försörjningsberedskapsavgift tas ut på hållbar uppvärmningsbiogas. På hållbar uppvärmningsbiogas tillämpas samma bestämmelser om skattebefrielse för småskalig produktion som på trafikbiogas. Med småskalig produktion avses en anläggning som producerar högst en gigawattimme biogas per år. 

Att den föreslagna skattenivån för hållbar uppvärmningsbiogas är lägre än för andra bränslen är i EU-rättsligt hänseende godtagbart med stöd av gruppundantagsförordningen. Skattenedsättningen ska alltså anmälas till Europeiska kommissionen i efterhand, men tillstånd för statligt stöd behöver inte sökas. Den modell som valts i propositionen har i stor utsträckning motiverats med att det utifrån de nya riktlinjer för statligt stöd inom klimat-, energi- och miljöskyddet som trädde i kraft vid ingången av 2022 i många avseenden är osäkert om skattefriheten uppfyller de nya riktlinjerna och om skattebefrielsen skulle beviljas tillstånd till statligt stöd. Osäkerheten påverkas särskilt av att biogasens konkurrenskraft i förhållande till naturgas förbättrats. Biogasens nuvarande konkurrenskraft i uppvärmningsbruk och i arbetsmaskiner baserar sig i stor utsträckning på det höga priset på naturgas. 

Den minimiskattenivå enligt energiskattedirektivet som ska tillämpas på uppvärmningsbiogas via gruppundantagsförordningen har bedömts vara en mer förutsägbar regleringsmodell för aktörerna än ett osäkert tillstånd för statligt stöd, också med beaktande av den risk för återkrav av stöd som hänför sig till tidigare skattefrihet. Åtskilliga sakkunniga har likaså ansett att miniminivån enligt energiskattedirektivet är en godtagbar och motiverad lösning, om man genom den undviker osäkerhetsfaktorer i fråga om den EU-rättsliga godtagbarheten. Det har ansetts viktigt att lagstiftningen är förutsägbar och rättssäker. 

Bedömningen i propositionen är att ändringens konsekvenser är små för biogasens konkurrenskraft och det pris som producenterna får. Vissa sakkunniga har dock påpekat att införandet av biogas inom ramen för energibeskattningen försvagar biogasens konkurrenskraft, vilket har negativa återverkningar på investeringarna och utvecklingen på biogasmarknaden överlag. Dessutom har det framförts att tidpunkten för propositionen allmänt taget är mindre lyckad med tanke på utmaningarna i fråga om energipriset och energitillgången under den kommande vintern. Sakkunniga påpekade också att biogas fortfarande är skattefri i Sverige. Sverige har ansökt om tillstånd för statligt stöd på basis av tidigare riktlinjer för statligt stöd. 

En del sakkunniga påpekade att det inte är går att påvisa att uppvärmningsbiogasen är hållbar i fråga om aktörer som inte uppfyller definitionen av verksamhetsutövare i den så kallade hållbarhetslagen. Detta beror på en inkonsekvens mellan hållbarhetslagen och elskattelagen. Enligt uppgift bereder arbets- och näringsministeriet en korrigering av denna inkonsekvens, och avsikten är att ett ändringsförslag ska lämnas under hösten 2022. Före ändringen av hållbarhetslagen har man tillfälligt strävat efter att rätta till det inkonsekventa rättsläget genom anvisningar utfärdade av Skatteförvaltningen. 

Utskottet anser att den föreslagna ändringen är motiverad, eftersom den stärker skattesubventionens EU-rättsliga godtagbarhet och ökar rättssäkerheten också ur företagens synvinkel. Den föreslagna skatten enligt miniminivån i energiskattedirektivet är dock måttlig. Hållbar biogas skulle fortfarande vara konkurrenskraftig i förhållande till naturgas. Den stärkta rättssäkerheten kan också ha positiva effekter på biogasens konkurrenskraft och investeringar. Det är dock viktigt att Finland främjar användningen av hållbar biogas för uppvärmning och arbetsmaskiner. Utskottet ser det också som viktigt att bevaka andra länders, särskilt Sveriges, åtgärder inom ramen för de nya riktlinjerna för statligt stöd. 

DETALJMOTIVERING

1. Lagen om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I lagförslag 1 föreslås vissa tekniska ändringar. I 14 § ändras hänvisningen till 4 § 3 mom. så att den i stället gäller 4 § 5 mom. Dessutom korrigeras metoden för hur upphävandet av 21 § 1 mom. 5 punkten uttrycks i lagförslaget. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslag 2—4 i proposition RP 152/2022 rd utan ändringar. Riksdagen godkänner lagförslag 1 i proposition RP 152/2022 rd med ändringar. (Utskottets ändringsförslag) 

Utskottets ändringsförslag

1. Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 21 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1215/2021, 
ändras 2 a §, Utskottet föreslår en ändring 14 § 1 mom.,  Slut på ändringsförslaget21 § 2 mom., 22 §, 23 § 2 mom., 26 a §, 26 b § 1 mom. samt bilagan, 
sådana de lyder, 2 aUtskottet föreslår en ändring  §, 14 § 1 mom. Slut på ändringsförslaget och Utskottet föreslår en strykning 22 § och  Slut på strykningsförslaget23 § 2 mom. i lag 768/2020Utskottet föreslår en ändring ,  Slut på ändringsförslaget21 § 2 mom., 26 a §, 26 b § 1 mom. och bilagan i lag 1215/2021Utskottet föreslår en ändring  samt 22 § i lagarna 768/2020 och 1215/2021 Slut på ändringsförslaget, och 
fogas till 2 § 14 b-punkten, sådan den lyder i lag 1215/2021, en ny c-underpunkt, till 20 b §, sådan den lyder i lag 1215/2021, ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 8 b § i stället för den 8 b § som upphävts genom lag 1168/2002, 
2 § 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 b) förkortningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
c) H biogas som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a § 
För de kolväten i gasform eller fast form som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan till lagen ska skatt betalas på grundval av kolvätets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift ska tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift ska tillämpas vad som i skattetabell 1 och 3 föreskrivs om skatten på motsvarande fossila uppvärmningsbränsle. 
Skattskyldig är den som överlåter eller själv använder bränslen som avses i 1 och 2 mom. för uppvärmning eller motordrift. 
8 b § 
Vid beräkningen av den återbäring som avses i 8 a § beaktas inte produkter i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 eller produkter i produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 eller beloppet av de punktskatter som betalats på dem. 
Utskottet föreslår en ändring 14 § Slut på ändringsförslaget (Ny) 
Utskottet föreslår en ändring Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol så som avses i 4 § 5 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbetalas till användaren. Slut på ändringsförslaget 
20 b § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om ett företag är i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i 26 a § eller är föremål för kommissionens betalningskrav som avses i 26 a §, ska företaget betala skatt och försörjningsberedskapsavgift 
1) enligt produktgrupp 8 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 8a i skattetabell 3, 
2) enligt produktgrupp 6 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 9 i skattetabell 1 eller produktgrupp 9a i skattetabell 3, eller 
3) enligt produktgrupp 7 i skattetabell 1, om företaget har anskaffat biogas enligt produktgrupp 10 i skattetabell 1 eller produktgrupp 10a i skattetabell 3. 
 
21 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända upplagshavare får överlåta natur- och biogas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om natur- eller biogasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten. 
22 § 
Den i 4 § 5 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för natur- och biogas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan. 
Om skatt på biogas har betalats enligt produktgrupp 6 eller 7 i skattetabell 1, men biogasen har använts för ändamål enligt produktgrupp 9 eller 10, genomförs skattesänkningen så att av skatten återbärs skillnaden mellan produktgrupperna 6 och 9 eller skillnaden mellan produktgrupperna 7 och 10 till användaren på ansökan. 
Ansökan om återbäring kan avse den naturgas och biogas som har använts under ett kalenderår eller separat den naturgas och biogas som använts under januari–juni respektive juli–december. Återbäring ska sökas inom tre år från utgången av det kalenderår som omfattar en ovan avsedd period. Återbäringen förutsätter att sökanden lägger fram en tillförlitlig redogörelse för den skattefria användningen av produkterna. Skatteåterbäring betalas ut enligt den skattetabell som gällde när produkterna anskaffades. Skatteåterbäring betalas inte ut, om det belopp som ska återbetalas är mindre än 330 euro. 
På återbäring tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 83 a § i punktskattelagen. 
23 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På stenkol, biogas och naturgas tillämpas inte de bestämmelser i 9 kap. i punktskattelagen som gäller den anmälan som ska göras till Skatteförvaltningen innan flyttningen påbörjas. 
26 a § 
Den skattesänkning som avses i 4 § 2, 3 och 5 mom. samt i 4 a § och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag som enligt artikel 1.4 a i den förordningen är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Motsvarande bestämmelser tillämpas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd på biogas enligt produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan. 
26 b § 
En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 och 3 mom. och 4 a §. Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare, registrerade användare och biogasproducenter ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelser av biogas som avses i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 i bilagan och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan. Även den som överlåter nämnda el eller biogas vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
SKATTETABELL 1 
Produkt 
Produktgrupp 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
71,45 
147,81 
1,18 
220,44 
Naturgas, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas R, euro/MWh2) 
10,33 
6,47 
0,084 
16,884 
Biogas T, euro/MWh3) 
10,33 
0,00 
0,084 
10,414 
Biogas H, euro/MWh1) 
10,33 
12,94 
0,084 
23,354 
Biogas H R, euro/MWh4) 
1,20 
6,47 
0,084 
7,754 
Biogas H T, euro/MWh5) 
10 
1,20 
0,00 
0,084 
1,284 
1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 21,062 euro/MWh 
2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 15,227 euro/MWh 
3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 9,392 euro/MWh 
4) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh 
5) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh 
SKATTETABELL 2 
Produkt 
Produktgrupp 
Energiskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Elström cent/kWh 
 
 
 
  
– skatteklass I 
2,24 
0,013 
2,253 
– skatteklass II 
0,05 
0,013 
0,063 
Tallolja cent/kg 
30,54 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
5,70 
0,00 
5,70 
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 
Produkt 
Produktgrupp 
Energi-skatt 
Energiinnehållsskatt 
Koldioxidskatt 
Försörjningsberedskapsavgift 
Sammanlagt 
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 
1a 
0,00 
18,68 
147,81 
1,18 
167,67 
Naturgas, euro/MWh1) 
2a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Tallolja cent/kg 
3a 
30,54 
0,00 
0,00 
0,00 
30,54 
Bränntorv euro/MWh 
4a 
5,70 
0,00 
0,00 
0,00 
5,70 
Biogas H, euro/MWh 1) 
8a 
0,00 
2,70 
12,94 
0,084 
15,724 
Biogas H R, euro/MWh 2) 
9a 
0,00 
1,20 
6,47 
0,084 
7,754 
Biogas H T, euro/MWh 3) 
10a 
0,00 
1,20 
0,00 
0,084 
1,284 
1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 14,181 euro/MWh 
2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 6,993 euro/MWh 
3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 1,158 euro/MWh 

2. Lag om ändring av 2 a § i lagen om punktskatt på flytande bränslen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) 2 a §, sådan den lyder i lag 767/2020, som följer: 
2 a § 
För de flytande bränslen som inte har någon skattenivå i den skattetabell som finns i bilagan ska skatt betalas på grundval av bränslets användningsändamål enligt skattenivån för motsvarande motor- eller uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
På skattenivån för i 4 § 16 punkten i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen avsedda förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift ska tillämpas vad som i skattetabellerna i bilagan föreskrivs om motsvarande skatt på en produkt för vilken förkortningen T används. På skattenivån för sådana förnybara flytande bränslen av icke-biologiskt ursprung som inte uppfyller hållbarhetskriterierna enligt den ovannämnda lagen och som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning eller motordrift ska tillämpas vad som i skattetabellerna föreskrivs om skatten på motsvarande fossila bränsle. 
För produkter som används, är avsedda att användas eller säljs som motorbränslen eller som hjälpprodukt eller tillsatsämne för motorbränsle eller som ämnen som utökar motorbränslets volym ska betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande motorbränsle i skattetabellen. 
För sådana kolväten utom torv som används, är avsedda att användas eller säljs för uppvärmning ska betalas skatt enligt skattenivån för motsvarande uppvärmningsbränsle i skattetabellen. 
Denna paragraf tillämpas inte på sådana gasformiga eller fasta bränslen för vilka det föreskrivs om punktskatteplikt i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996). 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

3. Lag om ändring av 82 och 98 a § i punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i punktskattelagen (182/2010) 82 § 4 mom. och 98 a § 2 mom., 
sådana de lyder, 82 § 4 mom. i lag 766/2020 och 98 a § 2 mom. i lag 1219/2021, som följer: 
82 § 
Oegentligt förfarande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 eller 80 § inte har iakttagits under flyttning av de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 § 1 och 3 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskattepliktiga produkterna på grund av detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs. 
98 a § 
Stödmottagarens anmälningsskyldighet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i 
1) 4 § 2, 3 och 5 mom., 4 a och 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt i produktgrupp 9 och 10 i skattetabell 1 och produktgrupp 9a och 10a i skattetabell 3 i bilagan till den lagen, 
2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen, 
3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . Lagens 82 § 4 mom. träder dock i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 

4. Lag om ändring av 51 § i lagen om ändring av punktskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ändring av punktskattelagen (1213/2021) 51 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
51 § 
Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande 
Harmoniserade punktskattepliktiga produkter får flyttas under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller, om produkterna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, 
1) från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en registrerad mottagare, till en tillfälligt registrerad mottagare, till en exportplats eller till ett i tullagstiftningen avsett utförseltullkontor, som samtidigt är avgångstullkontor vid förfarandet för extern transitering, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 . 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 21.10.2022 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande 
Johannes Koskinen sd 
 
vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Timo Heinonen saml 
 
medlem 
Katja Hänninen vänst 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Riitta Mäkinen sd 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Iiris Suomela gröna 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Anne Kalmari cent. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Tarja Järvinen.