Senast publicerat 28-09-2021 14:42

Betänkande FiUB 28/2020 rd RP 169/2020 rd Finansutskottet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen (RP 169/2020 rd): Ärendet har remitterats till finansutskottet för betänkande. 

Beredning i delegation

Ärendet har beretts i finansutskottets skattedelegation. 

Sakkunniga

Skattedelegationen har hört 

 • lagstiftningsråd Jukka Vanhanen 
  finansministeriet
 • lagstiftningsråd Johanna Korpi 
  miljöministeriet
 • överinspektör Kari Pilhjerta 
  Skatteförvaltningen
 • specialsakkunnig Pekka Montell 
  Finlands Kommunförbund
 • expert Mari Nasser 
  Finsk Energiindustri rf
 • miljöjurist Matti Kattainen 
  Finlands naturskyddsförbund rf
 • verksamhetsledare Anni Mikkonen 
  Finska vindkraftföreningen rf.

Skattedelegationen har fått skriftligt yttrande av 

 • arbets- och näringsministeriet.

PROPOSITIONEN

Regeringen föreslår att fastighetsskattelagen ändras i enlighet med programmet för statsminister Sanna Marins regering så att naturskyddsområden som skyddats med stöd av naturvårdslagen befrias från fastighetsskatt. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Avsikten är att lagen ska tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Sammantaget anser utskottet att propositionen behövs och fyller sitt syfte. Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. 

Naturskyddsområden

Syftet med förslaget om naturskyddsområden är att minska hindren för att inrätta nya privata skyddsområden. Propositionen främjar därmed regeringsprogrammets mål att trygga den biologiska mångfalden och ökar skogarnas kollager. Utskottet välkomnar målen och anser att propositionen uppfyller de mål som ställts upp för den. Vid utfrågningen av sakkunniga lyftes det fram att det för större samordning finns ett behov av att också se över beskattningen av andra objekt som skyddas med stöd av naturvårdslagen. Det kan vara exempelvis naturtyper som ingår i beslut om avgränsning enligt naturvårdslagen och deras fastigheter. Utskottet instämmer till denna del i det som kom fram vid utfrågningen av sakkunniga. 

Havsbaserade vindkraftverk

Syftet med åtgärden som gäller havsbaserade vindkraftverk är att göra beskattningen av dem neutral i förhållande till landbaserade vindkraftverk och på så sätt förbättra förutsättningarna för byggandet av havsbaserad vindkraft för att främja de klimat- och energipolitiska målen. Propositionen hänför sig till de skatteändringar i regeringsprogrammet som syftar till klimatneutral cirkulär ekonomi. Utskottet ställer sig bakom ändringsförslaget. 

De återanskaffningsvärden som ligger till grund för vindkraftverkens beskattningsvärde fastställs genom förordning av finansministeriet. Orsaken till att fastighetsskatten på havsbaserade vindkraftverk sänks är det att de har högre beskattningsvärde än landbaserade vindkraftverk eftersom byggkostnaderna är höga. Följaktligen föreslås det att åtgärden genomförs genom en ändring av förordningen i stället för att det skulle föreskrivas en särskild skattesats för havsbaserade vindkraftverk. Utskottet tar inte ställning till sättet att genomföra ändringen, eftersom propositionen inte innehåller något förslag om det. Utskottet påminner om kravet att bestämmelser ska utfärdas genom lag och om innebörden i bemyndigandet i 30 § 2 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen. Ändringen fick emellertid brett stöd vid utfrågningen av sakkunniga och de hade ingenting att anmärka på sättet att genomföra ändringen. 

Däremot ansåg sakkunniga ikraftträdandetidpunkten och tillämpningstiden vara problematiska. En del av de sakkunniga anser att ändringen av förordningen bör tillämpas också på den havsbaserade vindkraftspark som redan är i drift. I propositionen föreslås ändringen bli tillämpad på kraftverk som har börjat byggas den 1 januari 2021 eller senare. Ändringen föreslås bli satt i kraft genom en förordning som ska utfärdas i slutet av 2021 och tillämpas vid beskattningen för 2022. Utskottet anser att det är motiverat att ändringen bara tillämpas på kraftverk som har börjat byggas den 1 januari 2021 eller senare. Ändringen är avsedd att vara ett incitament för att anlägga ny vindkraft. Här bör man enligt utskottet också beakta vilka andra stöd den befintliga vindkraftsparken till havs redan har fått. Dessutom påminner utskottet om fastighetsskattens betydelse för kommunernas skatteinkomster. 

Avslutningsvis påminner utskottet om att Finland, innan ändringen om havsbaserade vindkraftverk genomförs, måste få klartecken från Europeiska kommissionen om att EU:s regler om statligt stöd inte utgör något hinder för åtgärden. Det är enligt utskottet viktigt att åtgärden inte senare betraktas som ett förbjudet statligt stöd eftersom det skulle innebära stor ekonomisk osäkerhet som i praktiken hindrar eller begränsar investeringsbeslut. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Finansutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 169/2020 rd utan ändringar. 
Helsingfors 27.11.2020 

I den avgörande behandlingen deltog

vice ordförande 
Arto Pirttilahti cent 
 
medlem 
Anders Adlercreutz sv 
 
medlem 
Inka Hopsu gröna 
 
medlem 
Vilhelm Junnila saf 
 
medlem 
Heli Järvinen gröna 
 
medlem 
Esko Kiviranta cent 
 
medlem 
Jari Koskela saf 
 
medlem 
Katri Kulmuni cent 
 
medlem 
Elina Lepomäki saml 
 
medlem 
Pia Lohikoski vänst 
 
medlem 
Matias Marttinen saml 
 
medlem 
Sari Sarkomaa saml 
 
medlem 
Sami Savio saf 
 
medlem 
Pia Viitanen sd 
 
medlem 
Ville Vähämäki saf 
 
ersättare 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
ersättare 
Katja Hänninen vänst. 
 

Sekreterare var

utskottsråd 
Ilkka Lahti.