Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

GrUB 14/2018 rd

Senast publicerat 03-09-2020 14:49

Betänkande GrUB 14/2018 rd RP 302/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster

Grundlagsutskottet

INLEDNING

Remiss

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster (RP 302/2018 rd): Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande. 

Motion

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motion: 

Lagmotion
 LM 16/2017 rd  
TomPackalénsafm.fl.
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om sammankomster

Sakkunniga

Utskottet har hört 

  • lagstiftningsrådTimoMakkonen
    justitieministeriet
  • polisinspektörSeppoSivula
    inrikesministeriet
  • professorJuhaLavapuro
  • professorTuomasOjanen.

PROPOSITIONEN OCH MOTIONEN

Propositionen

I propositionen föreslås det att lagen om sammankomster ändras. Enligt förslaget ska det senast 24 timmar innan en sammankomst ordnas utomhus på allmän plats lämnas en anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. För närvarande ska anmälan göras sex timmar före sammankomsten. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2019. 

I motiven till lagstiftningsordning bedöms lagförslaget mot grundlagens 13 § om mötesfrihet och 12 § om yttrandefrihet. Enligt regeringen kan lagförslaget behandlas i vanlig lagstiftningsordning. 

LM 16/2017 rd

I lagmotionen föreslås det att 9 § i lagen om sammankomster kompletteras med ett nytt 2 mom. bland annat om tiden för ordnande av allmänna sammankomster. 

UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

I propositionen föreslår regeringen att 7 § i lagen om sammankomster ändras så att det senast 24 timmar innan en sammankomst ordnas utomhus på allmän plats ska lämnas en anmälan om sammankomsten till polisen på den ort där sammankomsten ordnas. Enligt den gällande lagen ska anmälan göras minst sex timmar innan sammankomsten börjar. 

Regleringen är relevant framför allt med avseende på 13 § i grundlagen. Enligt 13 § 1 mom. i grundlagen har var och en rätt att utan tillstånd i förväg anordna sammankomster och demonstrationer samt att delta i sådana. Närmare bestämmelser om mötesfriheten och föreningsfriheten utfärdas enligt 3 mom. genom lag. Regleringen har också betydelse med avseende på yttrandefriheten enligt 12 § i grundlagen. 

Bestämmelsen om mötesfrihet tryggar både rätten att själv ordna sammankomster och demonstrationer och rätten att delta i sammankomster och demonstrationer som ordnats av andra. Då friheten tryggas utan föregående tillstånd är det enligt motiveringen till grundlagsbestämmelsen förbjudet för myndigheterna att kräva förhandstillstånd för en sammankomst. Inte heller ett sådant anmälningsförfarande som i praktiken förhindrar ett möte, till exempel genom att en anmälan ska göras oskäligt långt i förväg, motsvarar kraven i bestämmelsen (RP 309/1993 rd, s. 63). 

Utskottet ser det som uppenbart att förslaget inte innebär att mötesfriheten och till exempel demonstrationer ska bli tillståndspliktiga. Förslaget går ut på att ändra regleringen av ordningsfrågor som gäller mötesfriheten. Regleringen har tillkommit med grundlagsutskottets medverkan (GrUB 13/1998 rd). Mötesfriheten enligt grundlagen hindrar inte att man genom lag reglerar vissa ordningsfrågor (RP 309/1993 rd, s. 63). Det föreslagna anmälningsförfarandet leder heller inte till att ordnandet av möten faktiskt hindras. 

I propositionen (s. 5) kommer regeringen med godtagbara argument för de föreslagna bestämmelserna. Argumenten gäller att demonstrationerna har ändrat karaktär. I fråga om proportionaliteten pekar utskottet på anmälningstidens längd och menar att förslaget inte hindrar spontana demonstrationer. Utifrån förslaget ska anmälan fortfarande kunna göras också senare om sammankomsten inte medför oskälig olägenhet för allmän ordning. Den straffrättsliga påföljden enligt 26 § för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 7 § är dessutom kopplad till villkoret att avsevärd fara orsakas för allmän ordning och säkerhet. 

Utskottet tillstyrker lagförslaget utan ändringar. Utskottet föreslår att lagförslaget i lagmotionen förkastas. 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Grundlagsutskottets förslag till beslut:

Riksdagen godkänner lagförslaget i proposition RP 302/2018 rd utan ändringar. Riksdagen förkastar lagförslaget i lagmotion LM 16/2017 rd. 
Helsingfors 1.3.2019 

I den avgörande behandlingen deltog

ordförande
AnnikaLapintievänst
vice ordförande
TapaniTöllicent
medlem
MariaGuzeninasd
medlem
Anna-MajaHenrikssonsv
medlem
IlkkaKantolasd
medlem
KimmoKiveläblå
medlem
AnttiKurvinencent
medlem
MiaLaihosaml
medlem
MarkusLohicent
medlem
LeenaMerisaf
medlem
JuhaRehulacent
medlem
WilleRydmansaml
medlem
KajTurunensaml.

Sekreterare var

utskottsrådLiisaVanhala.