Plenarprotokollets huvudsida
PR
37
2021 rd
Plenum
Torsdag 8.4.2021 kl. 16.00—19.18
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.18. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.58) och förste vice talman Tarja Filatov (17.58—19.18). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364490
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
finansminister
Matti
Vanhanen
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
undervisningsminister
Jussi
Saramo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Kaisa Juuso saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Petteri Orpo saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om hanteringen av coronavirusepidemin (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transport av djur
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 32/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 20/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Övrigt ärende
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.4.2021. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 9.4.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.18. 
Senast publicerat 09-04-2021 10:58